01._Forprovning

2015-09-14
Fredrik Söderberg
Diarienummer: 0645/15
Telefon: 031-368 15 91
E-post: [email protected]sbk.goteborg.se
Förprövning angående skola och bostäder m.m. vid Önneredsvägen inom
stadsdelarna Fiskebäck och Önnered
Begäran avser:
Förfrågan (FK)
Ärendet
Inkom:
Kompletta handlingar:
SDN:
Fastighet:
Sökande:
Fastighetsägare:
2015-02-13
2015-02-13
Västra Göteborg
Önnered 54:1, 56:1, 58:1, Fiskebäck 756:65
Fastighetskontoret
Göteborgs Stad
Syfte och innehåll
Åkerhus äldreboende behöver enligt fastighetskontoret snart ersättas. Förslaget är att ett
nytt boende uppförs på platsen för det tidigare koloniområdet vid Högskärsgatan.
Sydväst om det nya äldreboendet, vid Tärneskärsgatan, kan småskaliga flerbostadshus
(30-35 lgh) byggas, varav en del bör innehålla trygghetsbostäder. I bottenvåningen på
äldreboendet och i flerbostadshusen kan verksamheter som restaurang, apotek, affär etc.
inrymmas. Parkering ordnas ovan mark i denna del. På platsen där Åkerhus idag ligger,
invid Önneredsskolan, kan nya skollokaler för yngre barn byggas. På platsen för
nuvarande förskola (plus viss intilliggande mark) föreslås nya bostäder i 2-4 vån med ca
150 lgh. Även här finns enligt förslaget möjlighet att inrymma en affär. Parkering
föreslås i huvudsak ordnas under mark i denna del.
Förslaget innehåller totalt ca 330 lgh varav ca 150 i äldreboende, samt skollokaler om
ca 2500 m2 BTA.
Förutsättningar
Kommunens översiktsplan anger befintligt bebyggelseområde med grön- och
rekreationsytor. Det ligger i utkanten av ”mellanstaden”, direkt gränsade till ”Kustnära
områden/skärgården”. Det är inte utpekat som prioriterat i Strategi för
utbyggnadsplanering. Gällande detaljplaner anger kvartersmark odlingslotter, daghem
resp. allmänt ändamål. Även viss mark inom trafikområde berörs. Genomförandetiden
har gått ut.
Mitt i det aktuella området för ansökan pågår ett planarbete, Detaljplan för Bostäder och
verksamheter vid Önneredsvägen (dnr 0372/06) som avser möjligöra ca 55 bostäder och
650 kvm lokaler i bottenvåningen. Samråd har genomförts våren 2015.
Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, Förprövningsrapport
Sida1(6)
Pågående
planarbete
Förprövningssamråd
Ärendet har sänts till SDF Västra Göteborg, Park och Natur, Kretslopp och vatten,
Lokalsekretariatet och Trafikkontoret för eventuellt yttrande. Följande yttranden har
inkommit:
SDF Västra Göteborg
Stadsdelsförvaltningen tillstyrker begäran om detaljplan för bostäder, förskola och
äldreboende utmed Önneredsvägen, fastigheterna Önnered 56:1 m.fl.
Stadsdelsnämnden vill att det byggs fler bostäder i Västra Göteborg. Ett tillskott av ca
150-180 lägenheter varav en del trygghetsbostäder är mycket positivt.
Klåveskärsgatans förskola måste ersättas och utökas med fler förskoleplatser. Nya
bostäder i området kommer att medföra inflyttning av barnfamiljer dels i lägenheter
Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, Förprövningsrapport
Sida 2(6)
men även att en trolig flyttkedja medför inflyttning av barnfamiljer i hus som äldre
lämnar. Förskolan ligger i dåliga lokaler från 1960-talet och klassificerad som
planeringsfastigheter av Lokalförvaltningen. I anslutning till förskolan finns lokaler i
samma dåliga skick där hälften av Önneredsskolans verksamhet för årskurserna F-3
bedrivs. Skolan har även en del provisoriska paviljonger för årskurs 4-5 som tyvärr inte
kan avvecklas eftersom det är högt tryck med elever till skolan.
Åkerhus äldreboende, byggt i mitten av 1970-talet, behöver snart ersättas. Byggnaden
har direktverkande el för uppvärmning vilket ger höga driftkostnader. Den behöver
ersättas med en modern byggnad, eventuellt med viss kapacitetsökning. Möjlighet finns
att även komplettera med trygghetsbostäder. Förslaget är i linje med stadsdelens önskan
att skapa fler bostäder för äldre.
Där Åkerhus idag finns behövs ny F-3-skola för att ersätta de dåliga lokalerna som Lilla
Önnered idag har, och dels skapa yta inne i Önneredsskolan så att man på sikt kan
avveckla de provisoriska paviljongerna. Även komplettering med vissa bostäder behövs
här.
Om förslaget delas upp i flera detaljplaner eller en prioriteringsordning av byggandet
görs, förordar stadsdelsförvaltningen att äldreboendet prioriteras först. I annat fall
hindrar detta angelägen utbyggnad/ersättningsbyggnad för F-3 skola att disponera
marken där det nuvarande äldreboendet är placerat.
Stadsdelsförvaltningen vill påpeka att detaljplanen bör införlivas i samma
detaljplaneärende som Önneredsvägen 54:1, vilket stadsdelsnämnden även tidigare
yttrat.
Park- och naturförvaltningen
Park och naturförvaltningen har inga synpunkter på föreslagen markanvändning inom
Önnered 56:1 m.fl. fastigheter.
Kommentarer:
Det finns risk för fornlämningar under odlingslotterna.
Det finns grönytor och lekplatser i närheten.
Det är viktigt att skolan har tillräcklig yta för barnens utemiljö.
Kretslopp och vatten
Lokalsekretariatet
Lokalsekretariatet har delvis varit initiativtagare till förslaget och har deltagit i
fastighetskontorets arbetsgrupp och ser fram mot att planarbetet kan starta.
Förskolorna som försvinner är enklare byggnader som närmar sig slutet på sin tekniska
livslängd och behöver ersättas. Omfattningen på förskola och skola är OK och avstämd
med stadsdelen.
Även äldreboendet är en byggnad som av lokalförvaltningen har identifierats som en av
de man önskar ersätta. T.ex. har man direktverkande el. Det kommer att ersättas med en
större enhet än den nuvarande. Också avstämt med SDF.
Trafikkontoret
-
Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, Förprövningsrapport
Sida 3(6)
Bedömning
Styrande dokument
Förslaget strider inte direkt mot översiktsplanen, men det bedöms inte vara i linje med
Strategi för utbyggnadsplaneringen. Området ligger precis i utkanten av mellanstaden
och kollektivtrafiken är mindre bra med en enda busslinje med 4 avgångar per timme
och riktning i högtrafik (linje 94, Frölunda Torg – Näset). Tillgången till service är
dålig, inom området för det pågående planarbetet finns några mindre butiker och en
restaurang, men ingen mataffär.
Enligt sociotopkartan är friytetillgången per invånare på kvartersmark i området mycket
god. Den södra delen är i huvudsak kartlagt som bebyggt, området öster om Åkerhus
äldreboende är emellertid identifierat som område för bollsport och lek. Norra delen, vid
Högskärsgatan och Tärneskärsgatan, är i sin helhet kartlagt som ”odling” (Önnereds
koloniområde).
Riktvärden för parker och naturvärden enligt Grönstrategi för en tät och grön stad klaras
både vad gäller tillgång till bostadsnära parker och stadsdelspark (Sjöbacka och Högen)
även om aktuella grönområden ianspråktas.
Stadsmiljö
Olika typer av gröna områden tas i anspråk, de är av relativt låg kvalitet och har ett lågt
nyttjande, men det är viktigt att en del sparas och utvecklas med hög kvalitet.
Exempelvis såsom förslaget redovisar, det kan dock finnas anledning att skapa ett mer
samlat sådant område än att det placeras utspritt längs den mest trafikerade gatan.
Det konkreta förslaget är välavvägt med avseende på byggnadshöjder och volymer,
skalan är anpassad till området samtidigt som en relativt hög exploatering ändå
möjliggörs.
I planarbetet kan en annan placering av byggnader prövas, i södra delen kan t.ex. ett
storgårdskvarter med stora kvaliteter för de boende skapas genom att byggnader
placeras längs (förlängningen av) Lilla Önneredsvägen istället för tvärställt. Samtidigt
kan det ha andra nackdelar som t.ex. skuggning av befintliga bostäder i öster.
Trafik och parkering
I den södra delen framgår inte antalet parkeringsplatser, men avsikten att ordna
parkeringen under mark ger tillräckligt med utrymme. Antalet parkeringsplatser är
mycket lågt i den norra delen, dessutom är lösningen med en stor parkeringsplats längs
Önneredsvägen inte bra ur ett stadsmiljöperspektiv.
Teknisk försörjning och mark
Samlingskarta för underhjordiska ledningar har inte tagits ut för förprövningen. Inga
uppenbara konflikter finns med anläggningar i området. Fjärrvärme finns i området,
kapacitet för nya anslutningar behöver undersökas.
Behov av förskola / bostäder med särskild service
Omfattningen på föreslagen förskola och skola är tillräcklig enligt lokalsekretariatet.
Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, Förprövningsrapport
Sida 4(6)
Sociala förutsättningar
Området är med stor sannolikhet ganska segregerat. Fastighetskontoret bör med
avseende på detta undersöka rådande förhållanden och tillse att tillkommande
bebyggelse ges en avvikande upplåtelseform mot den dominerande i området.
Miljökonsekvenser - underlag för behovsbedömning
Projektet bedöms preliminärt inte föranleda betydande miljöpåverkan.
Samband och beroenden
Planarbetet behöver förhålla sig till den planerade bebyggelsen inom Detaljplan för
Bostäder och verksamheter vid Önneredsvägen (dnr 0372/06), för en god helhet.
Ekonomi för planarbetet
Planarbetet kan utföras inom kontorets budget. Planavtal kommer att tecknas med
intressent.
Prioriteringsgrund
Prioriteringsmatris har fyllts i. Ärendet har acceptabel, men inte särskilt hög,
måluppfyllelse mot de strategiska dokumenten och mot de prioriterade målen.
Slutsats
Förskolan och äldreboendet behöver ersättas och gällande detaljplaner innehåller inte
byggrätter som möjliggör ett bra markutnyttjande. En ny detaljplan behöver därför
upprättas. I samband med att det, så bedöms det lämpligt att i samma detaljplan pröva
även tillkommande bostäder ungefär i den omfattning som förfrågan innebär.
Tillgången till kollektivtrafik är dock en brist.
Ett antal frågor behöver studeras vidare inför ett samrådsförslag:

Förslaget är välavvägt med avseende på byggnadshöjder och volymer, men i
planarbetet bör även andra alternativ till placering av byggnader testas.

Antalet parkeringsplatser är mycket lågt i den norra delen, dessutom är lösningen
med en stor parkeringsplats längs Önneredsvägen inte särskilt bra ur ett
stadsmiljöpersektiv. Andra lösningar behöver studeras.

Olika typer av gröna områden tas i anspråk, det är viktigt att en del sparas och
utvecklas med hög kvalitet. Hur det på bästa sätt görs behöver studeras vidare.

Hur lokaler för service lokaliseras bör studeras vidare, för att skapa en attraktiv
helhet med så goda möjligheter som möjligt för servicen att utvecklas. Det bör också
undersökas om underlag för en mindre livsmedelsbutik finns i området.

Fastighetskontoret bör med avseende på segregation undersöka rådande
förhållanden och tillse att tillkommande bebyggelse ges en lämplig upplåtelseform i
förhållande till den dominerande i området
Ärendet bedöms ha medel prioritet.
Förslag till beslut
Planbesked
Produktionsplan år:
Positivt
Preliminärt 2017
Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, Förprövningsrapport
Sida 5(6)
Fredrik Söderberg
Planarkitekt
Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, Förprövningsrapport
Sida 6(6)