Handlingsplan för ökad närvaro och minskad frånvaro

Handlingsplan för ökad närvaro och minskad frånvaro
Denna handlingsplan har tagits fram med syfte att ge eleverna de bästa förutsättningarna att nå målen i sin utbildning. Handlingsplanen är framtagen med
Skolverkets allmänna råd ”Arbetet med att främja närvaro
och att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan” samt ”Temagruppen Ungdomar i arbetslivet 2013:2” samlade skrifter om avhopp i
gymnasieskolan som presenterades under december månad 2014. Ett tredje underlag har varit Skolverkets kartläggning ”Frånvaro och närvaro i
gymnasieskolan – en nationell kartläggning”.
Bakrund:
Sammanfattningsvis visar dessa råd och kartläggningsresultat att de främsta orsakerna från ett elevperspektiv att utebli från undervisningen är:
1. Mobbning, socialt utanförskap
2. Brist på pedagogiskt stöd i skolan
3. Vuxna som inte bryr sig
4. Dåligt bemötande i skolan
5. Bristfälligt pedagogiskt stöd i skolan efter en långvarig frånvaro (på grund av sjukdom eller missbruk)
6. Behov av mer praktik och mindre teori
7. Stökig skolmiljö
8. Fel programval
9. Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som inte upptäcks under utbildningen
10. Dåliga hemförhållanden
Syfte:
Syftet med henna handlingsplan och alla åtgärder i handlingsplanen är att stävja elevernas frånvaro och främja elevers motivation till skolarbetet och att
därigenom bidra till en ökad närvaro.
Allmänna råd:
HUVUDMANNEN BÖR
2. ge stöd till rektorn i dennes arbete med att främja närvaro på skolenheten.
REKTORN BÖR SE TILL ATT
2. elever och vårdnadshavare informeras om skolplikten, skyldigheten
att närvara och rätten till utbildning i grundskolan, grundsärskolan,
sameskolan och specialskolan,
3. elever och vårdnadshavare informeras om skyldigheten för eleven att
närvara i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan,
4. det bedrivs ett arbete på skolan för att främja närvaron och att eleverna
är delaktiga i arbetet,
5. elevhälsan är delaktig i arbetet med att främja närvaron,
1
6. det fi nns rutiner för att hantera ansökningar om ledighet och för att
anmäla förhinder att delta i utbildningen,
7. det görs en samlad bedömning av elevens skolsituation inför beslut
om längre ledighet, samt
8. elever och vårdnadshavare informeras om skyldigheten att anmäla
förhinder att delta, de begränsade möjligheterna till ledighet och om
att frånvaro kan försvåra elevens möjlighet att nå de nationella målen
för utbildningen.
LÄRARE BÖR
9. informera elever och vårdnadshavare om bestämmelserna om närvaro,
frånvaro och ledighet samt om vikten av att eleven deltar i utbildningen.
Problem:
Så här jobbar vi!
Ansvar:
1. Mobbning, socialt utanförskap
2. Brist på pedagogiskt stöd i skolan
3. Vuxna som inte bryr sig
Plan mot diskriminering och kränkande behandling, gemenskapsfrämjande arbetspass, studiebesök
Extra anpassningar, EHT-team, uppmärksammanden, Claroread, Spellrigt/Stava rex, läslinjal, ljudbok
Riskbedömningar av lokaler/APL, dimensionering av klasstorlekar, gruppsammansättning, elevassistenter,
ordningsregler, gränsdragning av vuxna, tydliggjorda befogenheter för lärare i klassrummet, lektionsbesök
Lektionsplaneringsmall, gemensam examensmålsplanering GG/YL-lärare,
Individuella scheman, EHT, uppmärksammanden, individuell anpassning av schema, sovra/sålla, 4:e år
kontakt med soc. med uppföljning, reducering av program via EHT
Uppföljningsmattriser, riskbedömningar, lärlingsersättningen, arbeta mer praktiskt på teoretiska lektioner,
ökat med mer APL-tid sett över de tre åren, lärlingsplaceringar, 1000:- mer /månad, schemalagd tid för lärarna
att anskaffa APL-platser, mål besök var 10:e dag
Ordningsregler, plan mot diskriminering och kränkande behandling, städrutiner för städpersonal, klassrumsledarskap
Prova på vecka på annat program, byta program löpande, byta skola löpande,
studie- och yrkesvägledare på skolan 1dag/vecka, coachsamtal dag 1, IMYRK/IMPRO sökväg.
EHT-team, ÅP-rutinen, fortbildning av centrala elevhälsan i ”ADHD och Autismspektrumtillstånd i praktiken”
som inte upptäcks under utbildningen
Soc.anmälan vid oro, samverkan med BUP, uppmärksammanderutinen för identifiering av problematiska hemförhållanden,
All personal
Lärare/skolledn
Lärare/skolledn
4. Dåligt bemötande i skolan
5. Bristfälligt pedagogiskt stöd i skolan efter
en långvarig frånvaro (på grund av sjukdom eller missbruk)
6. Behov av mer praktik och mindre teori
7. Stökig skolmiljö
8. Fel programval
9. Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
10. Dåliga hemförhållanden
Lärare/skolledn
Lärare/skolledn
Lärare/skolledn
Lärare/skolledn
Lärare/skolledn
/huvudman
Rutin: CSN-varning
Senast uppdaterad: 15-01-12
1. Första varning
2
Vid upprepad ogiltig frånvaro (> 2 ggr) så lämnar mentor eller annan ansvarig personal en CSN-varning till elev. Blankett: ”Varning för
indragen studiehjälp”
Elev och mentor skriver under vid avsnittet ”Första samtalet – varning”.
Original lämnas till rektor och eleven behåller en kopia.
Obs! Är eleven under 18 år måste även vårdnadshavare informeras och få en kopia av blanketten.
2. Frånvarostatistik (edWise) lämnas till administratör/rektor som sätter in denna tillsammans med blankett i CSN-pärm, under fliken
”Pågående varningar”.
3. Mentor och ansvarig lärare bevakar elevens närvaro.
4.
Andra varning – indraget studiemedel
Vid nästa ogiltigt frånvarotillfälle tas ett nytt samtal med eleven. Elev och mentor skriver under den tidigare blanketten (original) under
avsnitt ”Andra samtalet – anmälan till CSN”
Rektor skriver under blankett.
Kopia lämnas till elev och ev. vårdnadshavare (elev <18år)
5. Blanketten och ny frånvarostatistik lämnas till administratör/rektor.
Administratör skickar underlag till CSN. Skolkunderlaget brukar normalt vara en period på ungefär 30 dagar.
Underlag och CSN-blankletter sätts in i CSN-pärm under fliken ”Indraget studiemedel”
3
6. Frånvaron upphör
När den inrapporterade eleven har slutat få ogiltig frånvaro så lämnas ett slutdatum till administratören, som sedan skickar in denna info
till CSN. Eleven kommer då få tillbaka sitt studiemedel fr.o.m. detta datum.
Eleven bör ha haft 100% närvaro (0% ogiltig frånvaro) under ca 30 dagar efter att den andra varningen skrevs.
Det tidigare frånvarounderlaget och blanketter flyttas då i CSN-pärmen till fliken ”Avslutade / Arkiverade”
7. Uppföljning
Mentor och/eller ansvarig lärare fortsätter att bevaka elevens närvaro.
De två tidigare varningarna gäller under aktuell termin. Detta innebär att om eleven börjar få ogiltig igen efter ”punkt 6” så dras
studiemedel igen direkt.
Detta informeras både till elev och ev. vårdnadshavare(elev <18år) i samband med att eleven har fått tillbaka sitt studiemedel (punkt 6)
4