pdf 374 kb - Nordens Välfärdscenter

Barn i fosterhem
Nordens Välfärdscenter
Stockholm 23-24 mars 2015
Bo Vinnerljung, professor
Inst för socialt arbete, Stockholms Universitet
[email protected]
”A fair go”
In loco parentis
När samhället tar ansvar för barns
dagliga vård och uppväxt
- då ska samhället agera som en
någorlunda bra förälder
Bra föräldrar tar hand om
sina barns hälsa
Bra föräldrar hjälper
sina barn med skola/utbildning
Bra föräldrar hjälper
sina barn när de
flyttar hemifrån
Hur vanligt är det?
Andel som någon gång under uppväxten hamnar i social dygnsvård
• Finland
• Sverige
• Danmark
• USA
3%
3-4 %
4-5 %
6%
Sverige/Danmark: majoriteten placeras i tonåren
Sverige: runt 1% får sin huvudsakliga uppväxt i fosterhem,
ungefär lika många som utlandsfödda adopterade
Förekomst av placering i dygnsvård före 7-årsdagen
bland barn med ”bäst” och ”sämst” socioekonomisk bakgrund.
Barn födda i Sverige 1992-1996
Barn födda i Sverige 1992-1996
Mor är sammanboende
Mor är ensamstående
och har högskoleutbildning
och har högst grundskoleutbildning
och förvärvsarbetade 1 nov 1997
och förvärvsarbetade ej 1997
och fick ej socialbidrag 1996-1998
och fick socialbidrag varje år 1996-1998
1 av <2.000
placerad i dygnsvård före 7-årsdagen
1 av 7
placerad i dygnsvård före 7-årsdagen
RR >250
Somatisk ohälsa hos barn i fosterhem
• Högriskgrupp för somatisk ohälsa
– När de placeras
– Under placeringen
– Troligen också i vuxen ålder (mest USA-studier)
Läkarundersökning av 120 barn vid intagning till vård
Antal remisser
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Vårdcentral
Ögon
Öron-näsa-hals
Logoped
Kirurg
Ortoped
Barnmedicin
BUP
Hudklinik
Tandhälsovård
Skolhälsovård
Barnhälsovård
Kvinnoklinik
• Summa
24
8
11
1
1
3
19
12
7
6
5
1
1
99
Vartannat barn (n=61)
fick minst en remiss
Kling & Nilsson, kommande
• Tre av fyra barn hade en omfattande sjukdomshistoria
• Låg vaccinationstäckning
• Vanligt med kroppsliga symtom och obehandlade
sjukdomar - nedsatt hörsel/syn, allergier,
inflammationer/värk, matsmältningsproblem etc
• Vartannat barn 7-17 år hade djupgående karies som
krävde behandling
Blir det bättre under tiden i vård?
• Det vet vi alldeles för lite om. Dansk studie: inga
tecken på förbättringar. Svensk pågående studie –
närvaro vid hälsokontroller verkar bli bättre.
• UK m fl länder: systematiska hälsokontroller
upptäcker mer hälsoproblem.
• Det vi vet från svenska data pekar på brister i
hälsoomhändertagandet även under tiden i vård
Våra rekommendationer
• Systematisk hälsokontroll av alla barn vid
placering (inkl tandhälsokontroll)
• Hälsokort som följer barnet
• Systematisk bevakning av barnets somatiska hälsa
• Verka lokalt, regionalt och nationellt för att barn i
fosterhem får tillgång till samma goda
hälsoomhändertagande som andra barn i Norden
Billig försäkring mot
framtida vanvårdsutredningar…
• Hälsokontrollen tar 3 tim/barn
• Ett års placering = 8 760 tim
• Hälsokontrollen = 0.04% (<1/2 promille)
• Hälsokontrollen kostar ca 3.000:• Ett års f-hemsplacering kostar ca 180.000:• Ett års placering på institution kostar 1 miljon +
Psykisk ohälsa hos barn i fosterhem
• Högriskgrupp för psykisk ohälsa
– När de placeras (mest USA-studier)
– Under placeringen
– I vuxen ålder (inkl självmordsbeteende)
Suicidförsök efter ÅK 9
N=930 000
11
10
9
8
RR
7
6
5
4
3
2
1
Normal
Utlf adopt
Svf adopt
KP/KF före 13 Fhem >5 år
Tonårsplac
Psykisk ohälsa
Blir det bättre under tiden i vård?
• Bara en nordisk studie (från Danmark). Inga
förbättringar över lång tid, snarare tvärtom.
• Studier i andra länder varnar oss: ta det inte för
givet att barnens psykiska hälsa blir bättre.
Våra rekommendationer
• I första hand: grundlig utredning av psykisk hälsa
för alla barn (när det är lämpligt åldersmässigt)
• I andra hand: kartläggning av symtom på psykisk
ohälsa med std bedömningsinstrument.
Scores över klinisk nivå
klinisk utredning
• Använd std bedömningsinstrument för att följa
barnens utveckling över tid
• Verka för utveckling av kunskapsbaserade insatser
(i samarbete med psykiatrin och forskare)
Reproduktiv hälsa
• Höga förekomster av tonårsföräldraskap
• Dåliga skolprestationer en mycket stark riskfaktor
Våra rekommendationer
• Erbjud alla ungdomar rådgivning om och
tillgång till preventivmedel
Skola/utbildning för barn i fosterhem
• Vi vet mycket, mer än i de flesta länder
• Vi vet också att dåliga betyg från åk 9 är en stark
prediktor för framtida problem, för alla barn
- oavsett familjebakgrund
Barn som växer upp i f-hem klarar sig dåligt i skolan
Inga/ofullst/låga betyg
Över medel
Pojkar
Normalgrupp
22%
41%
Barn i fam med mkt soc bidr
Växt upp i fosterhem
57%
60%
13%
11%
Normalgrupp
11%
60%
Barn i fam med mkt soc bidr
Växt upp i fosterhem
40%
43%
25%
23%
Flickor
(låga betyg= sämsta 1/6 i sin åldersgrupp)
Varför så dåliga skolresutlat?
• Handlar inte om kognitiv formåga. Barn i fosterhem har vid 18 år
likn resultat på kognitiva tester som utlandsfödda adopterade.
• Överrepresentation av andra problem, t ex dåligt arbetsminne (?)
• Uppväxten ofta präglad av instabilitet
• Negativa förväntningar från socialarbetare, fosterföräldrar och lärare
• Inga samband med psykisk sjukdom eller missbruk hos forädrarna
• För barn i långvarig f-hemsvård
- inga samband med ålder vid placering eller tid i vård
Barn som växer upp i fosterhem
• Klarar sig mycket dåligt i skolan
• Får sämre skolbetyg än andra barn med samma begåvning
• Får lägre utbildning än andra barn med samma begåvning
• Får lägre utbildning än andra barn med samma betyg
• Färre reparerar sina dåliga betyg i gymnasiet eller i vuxenutbildning
• Många avhopp från gymnasiet
• Men deras utbildningsambitioner/drömmar är inte särskilt
annorlunda än andra jämnårigas
Blir skolprestationerna bättre
under tiden de är i vård?
• Finns en nordisk studie (från Danmark):
Inga märkbara förbättringar.
• De flesta – men inte alla - studier från andra
länder finner inga förbättringar
Vad ökar risken för det går dåligt på lång sikt
för barn som växer upp fosterhem?
• Dåliga skolprestationer
– plus kön
• Ingen/marginell betydelse
– mor/far psykisk sjukdom eller missbruk
– mors utbildning
– ålder vid placering, tid i vård
Vad ökar chansen för det går bra på lång sikt
för barn som växer upp i fosterhem?
• Frånvaro av dåliga skolprestationer
– plus kön
• Ingen/marginell betydelse
– mor/far psykisk sjukdom eller missbruk
– mors utbildning
– ålder vid placering, tid i vård
De goda nyheterna
• Skolprestationer är en påverkbar riskfaktor
• De flesta försök att hjälpa dessa barn
att bli bättre i skolan har visat lovande resultat
Våra rekommendationer
• Kartlägg läs-/räknefärdigheter hos alla skolbarn
före tonåren
• Ge barnen tillgång till individuella
kompenserande insatser för ’catch-up’
• Primärt mål: motverka tidiga skolmisslyckanden
”Eftervård” - att flytta från f-hem
• Finns lagstadgat i Danmark, Norge och Finland
- inte i Sverige
• ’Eftervård’ tveksamt begrepp. Handlar inte främst
om ’vård’, egentligen tillgång till samhälleligt
stöd. Form för stöd varierar efter individens behov.
• USA: effektiv ’eftervård’: körkort
• ’Eftervård’ mycket efterfrågat av barn i fosterhem,
verkar ha goda effekter
Andra goda skäl för ’eftervård’
• Nästan alla andra barn får stöd av sina föräldrar
när de flyttar hemifrån (hjälp med bostad, pengar,
sommarjobb, körkort etc).
• Förfärande många har vid 18-årsdagen förlorat
minst en förälder pga dödsfall (25%).
• ’Många’ – men i Norden vet vi inte hur många får inget/litet stöd från f-hemmet efter att
placeringen formellt har upphört
Våra rekommendationer
• Kartlägg behov av/tillgång till stöd tillsammans
med varje ung person som lämnar
fosterbarnsvården i övre tonåren.
• Planera individuellt utformat stöd systematiskt
och i god tid, tillsammas med den unge.
• Erbjud alla unga ett samtal om deras historia
- utifrån akter, socialarbetarens kunskap och
den unges minnen/uppfattningar.
Våra rekommendationer…
• Gäller alla barn/ungdomar i fosterhem
• Konkreta
• Genomförbara
• Med tanke på övriga kostnader för dygnsvården
och för framtida konsekvenser av bristfällig
dygnsvård (t ex förtidspensioner i ung ålder)
– är det billiga förändringar
[email protected]