stockholm

ULPRESEMTERN!
Skidor, Skridskor,
Sparkstöttingar,
kälkar,
Luftbössor,
gymnastikapparater,
Skjutvapen,
Ammunition m. m.
M A U R I T Z
W I D F O R S S '
Kungl. Hofleverantör
H .A . - B .
F Ö R S T K L A S S I G A
Dubbelbössor.
Drillingar,
Studsare.
Från K r . 4 0 : till K r . 400: - .
Åfven på b e k v ä m a a f b e t a l n i n g s v i l l k o r .
STOCKHOLM, KLRRRBERGSGRTRN 31.
Filialer: Drottninggatan 88 & Karl Johans Bazar, Slussen.
Katalog och upplysningar på begäran gratis och franco.
C.
Två
n y a roliga
karrikatyralbum
F O L K E
W E S T E R ,
Drottninggatan
3, Stockholm
1.
Viking-Fickur
af
EINAR NERMAN:
Scenens barn och andra,
Stjärnor
,
utkomma
J A K T G E V Ä R
för damer och herrar, gå rätt
i köld och värme. Verket
matematiskt riktigt konstrueradt. Eleganta boetter
af guld, silfver och nickel.
Bese prof hos urmakaren.
Lämpligaste j u l k l a p p .
Begär prisboken
>Råd vid köp af fickur •.
samt
t i l l j u l e n 1913.
Sveriges Urmakare A.-B.
P.
A. N O R S T E D T
& SÖNERS
FÖRLAG.
S T O C K H O L M C 4.
MEDALJER
af GULD, S1LFVER och BRONS
..Husbondens
röst?
FÖRENINGSMÄRKEN
försilfrade, oxiderade,
förgyllda, emaljerade.
ä r v å r t
v a l s p r å k .
Betänk hvilken särskild betydelse detta har fdr
Eder vid inköp inom denna bransch.
Ett dåligt instrument kan ej i längden motsvara Edra
anspråk vare sig med afseende å stabilitet eller konstnärligt
återgifvande.
METÅLLFABRIKSAKTIEBOLAGET
Ett godt instrument däremot blir en källa till ständig, men omväxlande förströelse af allra
angenämaste art.
Instrument af modernaste typ från 50 k r . ;
dubbelsidigt inspelade skifvor från k r . 1: 50.
M T
Stor specialrepertoar för Julen 1 " T M
C. C. SPORRONG & Co.
SKANDINAVISKA GRAMMOPHON A.-B.
Operahuset, Stockholm.
REGERINGSGATAN 23, STOCKHOLM
H ö g s t a
P r e c i s i o n
Se med Edra egna ögon
att Ni får Mazettis ögon
Ni
delikat,
n
O M E G A
IBRIKSMÄRKE
FABRIK5MARKE
är d å
s ä k e r p å att a l l t i d e r h å l l a
kraftig o c h
Varnas
hälsosam
cacao.
för efterapningar
af p å s e
etikett!
MAZETTIS
SPlS=CHOKOLADER
O RAND
PRIX.
-
Briissel 1897. PARIS
1900. Milano 1906.
Öfver S m i l l i o n e r O m e g a - u r i b r u k
-
med eller utan mjölk
särdeles
fina och
välsmakande.
en
och
E. L U N D Q U I S T S
(I
KLICHÉERNA FRÅN W A R N E R S I L F V E R S P A R R E S
NYA GRAFISKA A K T I E B O L A G
BOKFÖRLAG
DISTRIBUTION)
T R Y C K T H O S P. P A L M Q U I S T S A K T I E B O L A G ,
S T O C K H O L M 1913
PRENUMERATIONSANMÄLAN.
STRIX,
tidning för världskultur och humor, skall fortfarande utgifvas.
ÅRET 1914
skall särskildt bli föremål för Ledarnes uppmärksamhet,
ty det behöfs sannerligen. Utan Strix' förädlande inflytande stode mänskligheten i dag på korallens eller lancettfiskens rätt låga ståndpunkt. Detta är intet underskattande af eder andliga kapacitet, utan tvärtom ett
öfverskattande. Tidningens utgifvare inser med diabolisk klarsynthet, att I stån på branten af såväl
ALKOHOLISTISK
som
POLITISK
undergång. Alkoholistisk, emedan I stån och dillen mellen förbudets för- och nackdelar, och politisk, emedan
I icke insen, att hvarje förbud är ett anfall på er frihet,
och att endast frie män kunna bevara sitt politiska
oberoende. Och endast kvinnor, som
ÄLSKA,
kunna vara sina män behjälpliga att vidmakthålla detta
oberoende. När vi
MÄN
komma hem trötta efter skärmytslingar med barbarer,
vilja vi mötas af kvinnor med ljufva famnar och
BESLÖJADE ÖGON
och icke af kortklippta, litterära, matlagningsokunniga,
af rösträttsskrän hesa, till mödrar odugliga
ANDROGYNER.
Strix skall ägna sig åt raskulturen och ta de mått
och steg som dess utgifvare finner lämpliga för att åt vår
germanska ras bevara den urkraft, af hvilken han själf
är ett sannt och ädelt uttryck, äfven som orakad eller i
öfrigt till det yttre indisponerad.
VI
komma att ägna oss åt politiken mer än förut. Ty vår
utgifvare är en mogen man, som ser lika långt som den
så kallade
SJU HURRANDE FAN,
den där vi klassiskt uppfostrade män veta vara densamme som Lucifer, hoc est Jusbringaren eller Justillbringaren — för att tillfredsställa äfven vårt lands västkust, där vi sedan förra seklet ha många och fyndiga
prenumeranter och välvilliga medarbetare.
AF STRIX UTGIFVARE
kommer kronoskatt hädanefter icke att kunna utfås
annat än möjligen med lagens tillhjälp, såvida han icke
får fullständig garanti att hans representant i riksdagen
motsvarar det förtroende han ödslat genom underlåtenheten att rösta på en fullkomligt obekant prisse. Men
han följer icke endast sin egen senators tystnad i riksdagen med intresse, han följer andras, och har fortfarande för afsikt att genom välskrifna
HEXAMETRAR och VRÅNGBILDER,
afskaffa misshagliga eller lancera trefliga individer. Valmännen torde därför ge noga akt på dem, som gilja
till den hedrande befattningen, och inse att det icke är
nog kvalifikation att ha råd att bjuda på matsnus. Ty
Strix vill ha själsadel och hög kultur hos riksdagsmännen. Med hög kultur menar Strix själsadel och har alltså gjort sig skyldig till ett slags pleonasm, hvilket ords
betydelse Andra Kammarens Talman med vanlig älskvärdhet torde öfversätta för behöfvande bänkar.
Strix kommer allt framgent att hålla på ett godt förhållande till främmande makter — äfven konkurrenter —
men kommer hänsynslöst och afslöjande slå ned på hvar
och en som stör den diplomatiska freden.
Och Strix tillåter icke att främmande och grofva
händer röra vid Sveriges hjärta. — Vi kunna reda oss
själfva, vi svenskar, vi utplånas icke så lätt från jordens yta. —
OM LITTERATUR OCH KONST
vill Strix yttra sig, då omständigheterna kräfva det. Se
vi en bra sak, ämna vi konstatera faktum och glädjas. Se
vi en dum, tiga vi. Men se vi brackan framträda med
stolta låter, slå vi till och välja de uttryck vi finna för
godt. Se vi lumpenheten framträda renodlad, hata vi och
handla under inflytande af den känslan.
Denna tidnings utgifvare är icke längre en ung
man och kan icke mera spela pajazzo. Han vill uttrycka
sina sympatier och antipatier starkare än förut. Han
kommer alltid att älska ett godt skämt, beklaga dumhet och afsky oredlighet. För att visa att han inser
sin begränsning uttrycker han här sin hittills ouppfyllda
önskan att kunna vara konsekvent i dessa sympatier och
antipatier, såvidt det gäller uttrycken för dem.
STRIX KOSTAR PER ÅR:
Kr. 6: 20.
Detta är ju ganska billigt. Ingen millionär eller ännu
bättre situerad medmänniska torde dra sig för att prenumerera.
STRIX' POLITISKA PROGRAM
är naturligtvis beroende af den tillfälliga regeringens
ortodoxa eller anarkistiska hållning. Råder anarkin, äro
vi samhällsbevarande och skjuta skarpt för att få behålla våra surt förvärfvade pangar. Men slöar prenumerantstocken till och bli regeringens ledamöter oformliga af fetma på grund af verkligt eller simuleradt oförstående af faror som hota, ämna vi ögonblickligen valsa
in som ett samhällsomstörtande och farligt element. Ty
Strix har allas, icke minst lösnummerköparnes sympatier
och är
DEN ANDRA STATSMAKTEN.
Dagspressen är den tredje och den må gärna för oss
behålla denna obemärkta ståndpunkt, så länge den icke
genom schnylle och schmak kan höja sig till vår nivå.
Hvilken möjlighet inom närmaste geologiska perioder
torde vara utesluten. Vi beklaga faktum, men det
kvarstår.
Sammanfattningen af Strix' af det politiska läget beroende programmöjligheter torde i det ögonblick detta
skrifves kunna formuleras sålunda:
Pro primo: Fullständig tankefrihet för helårsprenumeranter.
Pro secundo: Religionsfrihet för hofpredikanter, kristna
och andra trosbekännare.
Pro tertio: Frihet att inköpa hvad som hälst, när som
hälst, af dem som vilja sälja hvad som hälst när som
hälst. Däri inbegripet alkohol och piptobak.
Pro quarto: Obegränsad frihet äfven för helårsprenumeranter att inköpa lösnummer.
Pro quinto: Fosterlandets försvar, en mur af metall.
Pro sexto: Frihet för hvar och en att efter förmågan älska
sitt fosterland och ha egna tankar om denna metalls
beståndsdelar.
Pro septimo: Internationell höflighet med klokhet som
basis.
Pro octavo: Bort med ordnar — utom Serafimerorden!
Pro nono: Hit med oegennyttiga män!
Pro decimo: Konst och glädje!
Albert Engström.
L. S.
Cointreau
JULKÅSERI.
Det
het
stundar
från
arbete
karameller
och
otta,
skall
man
s e ri ett ljust
Den
lackdoft
en naiv
kinder.
yngling
vägarne
det
och
med
dina läppar, broder!
med
han
gör
Snön
skola
vara
ä rnatt.
Och
herdarne.
njuta
många
vackra
köld
af just
veckor
detta!
vara
jul
jag, t y jag
läsbarnets
rodnad p å
d å den
E r in i den
den.
rektur
Jag
tisk och
vetet
ären
mycket
Jag
mina
långt
som
ä r
rien.
jag,
den åt
Tanken
jag,
som
själf
mig
E r
er in i
p å julafton,
egäntligen
upp
Och
måste
ä r satt att
får
och
med
emigranten
på
entusiasmålmed-
men
jungfru
j a gä r d e t icke.
just
får njuta två jular,
Men
skänka
E r
jungfrun
den
rätta
nu,
att jag ä r
o mockså
f a rv i l l !
med
kan
skänka
ett hems
O c h samma
den
värme,
möjlighet
rätta
o c h lustiga
I , mina
läsare,
och
ena
och
icke
Medan
ä rockså
söker
p l i k t att
näs-
i Kristenheten
lika
Den
sakta
Den
jag
ensamma
och
känsla
hvad
hjärnor
I
börja
säger
ären
kommer
upp
med
en
tråd.
fjäder,
från
någon
D e t var
Förstklassig Restaurant. Musikkafé.
röra
betyda,
s i g med.
lämplig
utnyttjat
jul att
mina
skulle ju kunna
som
men
icke
e n julklapp.
man
kunde
e n stor
att d e t följde
parodierna
och
jular
vända
e n inre,
rätt
mig.
behöfven
rota
i
hjärnceller!
af järnbläck.
men
Men
de lefva
efter
lyckliga,
ihåg
ett lokomotiv
återvändande
n e j därtill.
efter utnyttjade
fick
den
flötet.
att jag
allflic-
p å grund
r ä t t f å j u l b o c k a r att
minne
och
ihjäl
början,
fjärdingen
sakta
kamrerns
och
figurer,
finner,
ä r legio.
genomdallras
fryser
gamle
litet b a k o m
i mitt
Och
antal
dalar ned
på
märkte,
min
Deras
Jag
Jag
ä r det
Den Speciella Julhisto-
glad.
snön
tragiska
egäntligen
om.
O,
julen t v å
gången
intåg
under 25 å rg a n s k a energiskt.
Era
gör
Zevs!
sitt
I finna
Jag
Det
dra
händelse
var
fyra
kunde
icke
det efter
i mitt
J a gs k r e k
Hotel Continental
Goda rum.
den
jultidningar.
fattigvård.
har
hederlig
men
is och
att upplefva
att
julen g ö r
en skolen
värkligen
Jag
som
julstämningen
kärlek
han
att m a n
den
D e tä r v i ,
julstämningen,
dessa
skrifva
har
rädd
ä r lyckligtvis antikverad
kor-
bli
jag
mitt y r k e
innan
tändstickorna
julafton
något,
J u l b e r ä t t e l s e .
en dålig
läsa
innan m ö r d a r n e
läsare,
fåvitsk
med
säga
tillhör det
ä r vanligen
vara
infaller den 2 4
och
af
f ö r b l y g f ö r att
icke, vid
litet a f v e m o d .
kan
goda
andra
h a nI läst
Den
godt,
önsk-
bara
svårt
den
månader
i hvar
tid
kom-
önskar
utstrålar från honom, tinar upp
hur
Emellertid
en
som
strömma
ä rnämligen
Men
Alla
nämligen
o m intet o r d
T yden
hans hjärna
vara
o c h ett stort,
godt, ä f v e n
mjuka.
Jag
två
önska
kan
förstår
humbug.
lä-
den.
a t tj a g
barn
julklappar.
som
mina
någon
i fantasien.
tror
själf.
innan
skrufva
lyckligare, som
försaka
igenom
han
själar
Ni
goda
stian.
lyckliga,
ädelmodigt
Men
njuta
julstämningen,
måste
säger
blott
hårda
o c h bloss
I,mina
sitta redan i n o v e m b e r
julstämning,
till
fån
I läsen
långt
hälsad»
Ur
värme, som
tan
p å mig
njutas.
kommer
tala o m julgrisar
Möjligen
måste
rätta
Jag
g å upp
I
bör
som
tryckt
måste
p åden
december.
»Var
måste
— Detta,
och
med
o c hs t j ä r n e n a t t
innan julen
Detta:
skrifvet
sätta
den
gånger.
som
sig i halsen
ningar, och
skrifva
denna
skämttidningsredaktör,
åt
orgelmusik.
blir b l å n ä r
krubban
D e tstockar
gnistrande
sare,
som
Och
fri-
öfver
godt.
att
medel
mer
streck!
och
ena
ljuf
af s m å
Detta
efter
granar
användande
kärleken.
d e ns e r julbloss
h anjutit s å m y c k e t a f d e s s a s a k e r
Hela
om
perspektiv
o c hh ö r
och
längtar
s e rglögg,
på granskogen.
se stjärnan
egentligen
mina
Mänskligheten
hvita af snö, som
skall
tre
och
känner
och
Få
jul.
o c hä p p l e n .
ligga mjuk
mjuka
är
till
med
å r och
dragas
sig med
lif, n ä r j a g
signalerna
själf
S T O C K H O L M .
Midt emot Centralstation.
Moderata priser.
=
och underlättade alltså lokomotivets arbete. Jag fick det
af en jude, som gick med låda, som de gjorde på den
tiden. Jag kommer ihåg att han fåfängt hade sökt nattkvarter i bygden, men min mor förbarmade sig öfver honom och lät honom bo hemma. Han hette Berwald och
hade rymt från Ryssland för att undgå militärtjänsten.
Hvad jag minns det väl! Bönderna ville slå honom för
att hans förfäder hade tagit lifvet af Kristus, och han var
ofta illa ute nere i Småland. Men gumman mor tog honom under våra vingars skugga, och han hade aldrig
träffat så hyggligt folk. Hvar morgon tog han fram sin
lilla bönbok och lindade dess remmar efter de eviga föreskrifterna om hufvud och armar — hette de icke Tefillin?
— nå, detta står som ett dunkelt minne för mig. Detta
imponerade på min mor och senare på mig. Han var
bättre än rallarne, som gått och läst och slogs med knif.
Alltid skall jag minnas juden Berwald som en bra man,
en tacksam och glad ung man. Sedermera har jag läst
»der Pojaz» af Franzos och har funnit de polska judarna
vara värda ett allvarligt studium.
Men detta blir ju ingen julhistoria. Icke ens ett företal till en julhistoria. Emellertid kräfver samtiden och
tidningen en julhistoria af mig, och här får ni den. Jag
ber särskildt att den får betraktas som absolut oberoende
af det långa företalet.
JULHISTORIA.
Före detta lotsen Uddsten berättar:
— Ja, Engström, en läser ju i tidningarne hvar dag
om mycke elände och förlisningar och saker och ting.
Sannt är det, men det beror mäst på hur skutorna är
byggda. Jag talar inte om ångbåtar, för det är en jävla
sorts kaffebrännare, utan jag talar om båtar, båtar, jävvlar, som har nockar och röjlar och fall på nagelbänken.
Engström ska inte tro, att det är så lätt att bygga en båt
— det vet jag bäst. För jag har varit med!
Som för exempel Hoppets Välgång, som de byggde
nere på Väddön — jag sa åt dom att det skulle bli olycka
med det namnet, och det blef olycka. Hon förlorade, ny
och färsk som hon var, utanför Söderarm samma år som
hon var byggd. Hvad är nu Hoppets Välgång för ett
namn? En båt ska ha antingen karlnamn eller fruntimmersnamn. Ska han inte? Jo, så jävlar i min mjälte!
För — vet Engström, hur en ska göra när en hugger kölstycket, det är det viktigaste i skutan, för det skall gå
underst. Då tar en några trollgubbar med sig, som har
märken på trän, som skall huggas, och så hugger en första hugget. Faller då första spånen med barken oppåt,
skall skutan ha ett karlnamn, och faller spånen med barken nedåt, skall hon heta som ett fruntimmer. Det för-
— I hadde la et hälsefurs kalas, når mormor di va dö?
— I hälvitte heller! Dä hadde närapå vart bätter käringa inte hadde dött. Ja feck bara en fjärding brö mä lite
smör i stoppliåla å så ett dreckesglas brännevin. Men ja butte te mek e hälsefurs bra snusdåse på vägen, när vi geek
te korgarn mä käringa.
Låt ej julglädjen störas
högsta anspråk på en verkligt god sådan.
Pris kr. 13: 50 pr 100 st.
af en dålig cigarr utan
rök Bremer Cigarren
(Som prof 7 st. för en krona.)
"Emir",
stor aromrik Cigarr, som
tillfredsställer en finsmakares
Tillverkas af Europas största och mest ansedda fabrikant för
HUGO LUNDGRENS CIGARRIMPORT, Stureplan, Stockholm.
^ X ^ i ^ - ^ l l ^
står
har
Och
väl
de
Engström,
döpt
tar
skuta,
de
så
alla
fel
därför
rat
gick
sej,
om
åt
inte
skall
och
var
var
hade
väl
för
Sjöblom,
lotsen,
Men
det
blef en
dar,
och
under
ningar ombord
på
det
skall
länge
Ja —
vara.
jag
blef
den
eller det
hon
att
både
snåla,
Men
ena
lägga
kan
jag
Herre
Gud,
och
som
sa
här
Hop-
på
andra,
ha
och
kla-
sitt
beck!
han
med
ta
plank,
ut
skutan.
varade
fina
blef god
i
åtta
bland-
vän
med
eget
väl
lättar
ta
vi,
—
med
och
såg
bra
tack
Sjöbloms
ajöss,
dej
en
lustresa
och
var
så
har
var
stinn
af
gått
—
borta
en
Jag
vi
Rhum
jag
sig
med
måste
och
följer
månad.
söp
i
Båten
strand.
till
käringen,
men
det
gaf
han
iväg
att
du,
till
L u -
gå!
whisky,
så
med!
Och
Han
kunde
s k r i f v i t e l l e r t e l e g r a f e r a t till s i n a f ö r m ä n n e r
fall
så
Sjöblom!
gaf
tycker
följa
för
hel
sjöfart,
och
—
i land,
för
eka
kapten:
dej
ut
och
sa
Båten
och
det
Då
inte k l a r a
Sjöblom
iöljde
ha
natt, n ä r
sätt.
skulle
tänkte:
värsta
bara
Nu
Vi kan
Och
han
—
en
d e t s a m m a slet sig
Sjöblom,
under
Men
Men
kapten:
Och med
koppar.
drack
och
kaptenen.
karl-
tro.
skulle
Sjöblom
Hoppets Välgång
minns.
pangar
till L u b e c k
afsatt,
Så
till
skulle väl
silfver och
skulle g å
som
låg
så
lugn!
glömt
som
storm
tiden
det
fruntimmersskuta
så
läggas
Hoppets Välgång
som
Roslagen
en
hälseke.
de
Ja,
är
ju hvarken
mastfoten. D ä r
bondredarne
i
döper
den,
var
hon
detta
skutor
och
förlorar
pets Välgång
att
faen
eller i
i.
Han
Lubeck.
h a d e de
Sjöblom
hittat vid U r ö n , d ä r
var
borta, alltså
var
den
han
låg och
högg i
drunknad.
Det
Borstbindare Lagerström, som tre fyra gånger å rad varit intagen på sjukhuset för delirium, fick för hvarje gång
han blef utskrifven en förmaning af doktorn att ej använda sprit, så ock denna gång, hvarpå han svarar:
— Ja, nu sist hade jag bara druckit öl, och jag är alltid törstig. Hvad skall jag nu dricka?
— Limonad t. ex.
— Lemonad, nej, då har jag hellre dille.
Réglisse
Florent
Hvad skall jag
li(\cta V
göra för
min
Tag naturligtvis det gamla bepröfvade, lösande medlet R é g l i s s e F l o r e n t , som därtill smakar så bra, att det är en
glädje åt det. Ni får välja bland fem sorter : : :
Påte vanillée. . .
P å t e k l a violette
P å t e å 1'anis . . .
P a s t i l l e s å la
menthe
P a s t i l l e s å l'anis .
4 0 öre
3 5 ,,
3 5 ,,
30
30
„
„
alla lika bra, men försök först själf med en ask af hvarje
F l o r e n t s Lakritspastiller verka dessutom lösande vid matsmältningen, äro läskande och uppfriskande, samt hafva
för tusenden blifvit ett dagligt behof.
R é g l i s s e F l o r e n t säljes öfver allt, på alla apotek, hos
alla handlande och konditorer.
Lager hos A . - B . W a h l u n d & G r ö n b l a d . Stockolm
P e t e r s o n - D e t t h o w , Göteborg.
var
inte
när
prästen
heter
inte
mer
med
hade
öfver
stund.
sade
D å
Men
tacksägelse
Sjöbloms
in i k y r k a n ,
svin och
det.
hållit
döda
om
inte
ingenting
sa han: —
med,
och
död.
det
För
Och
därmed
blef
fina
alla
ord
hade
kallat honom
vets hjältar, som
sin
han
hade
en af
hade
det
Ä
hade
ett
hållit låda
dä jag som
är
en
död?
byxerna
att k a l l a
på
Jag
tet
kommer
mej
krokig
för
arm!
ut.
trodde
och
sagt
pastorn
om
måste
Sjöblom.
att
fått
—
Jo, jag köpte
—
Nå, hur
—
Nej, jag var
att g ö r a ?
där
dumheten
ombord
än
var
Det
kom
nat
han
den
något
af en
Mannen
För
han
besparingar,
bara
med
karl,
som
men
där
skall
v a r ett
man
ägde
ett
och
hade
aldrig
nom
som
till
hade
döden,
och
utan
Och
alla betraktade
likasåsom
döda
all
att
i
de
tar
en
de
af
en
och
i
man
mig
Var
detta
Jag
vet
Han
piggnar
när
det
till
gäller
Framför
kåsör.
ohyggligt,
ste
tala
allt
vill
Det
vet,
att
som
mig
Och
om
icke
de
ställning,
i min
en
tanke-
är,
hittat
gonting.
att
lägg.
—
T y han har en
med-
I början
Hyran,
pank,
af
båt.
sjömanslif
ny
kostym,
Men
när
är
Bombay
långt
inne
förstånd
med
och
Singapore.
i landet
med
p å en
honom
tagit
din automobil.
den
r u n d t ett
piilgin.
kanske
Hans
om
Men
par
lurande
andra
erfara
Jag
träffade
sin
åker.
Det
tänksam
den
och
rundt
Lingam,
vackrare
C
lustiga
och
en
närig.
jag
af
en
du
bonden
en
de
grå
om
rika
möjligheter
j a g vill
ej
vara
bli
M e n j a g tror att j a g skulle g ö r a
därför
och
litet
att
jag
politiker
beroende
mig
äger 7 m mantal
af
som
med
skog.
Albert
Engström.
jor-
och
äkta
buskarne
tala
du
när-
tittar
kan
valkrets.
T y
soppa.
ämnar
vagn
har gått
åker på baksätet,
någon
riksdagsman.
jordbruksminister,
tala
hans
typisk
Icke
den
dömd
bonde
måste
passera
talar
under
snusig
nu.
jag
du få
se
ting.
var
ett
som
pantlånarn,
kvadratroten
v ä g , att
den snusiga
ögon
andra:
Han har glömt Hartle-
kunna
och
alla
pank,
ut
saker, intimare, och
mare på hans käring,
och
att
gånger
som
Du möter
så trång
för
han
flickor,
han
lifvet, blir h a n b o n d e o c h e k o n o m .
pool,
koka
Jag
sitt
i land,
nästa
ut-
intet.
att
spik, p å hvilken jag är
fasa för ekonomiska
må-
och
i c k e , att n å g o t s k a l l k o s t a n å -
född
döpt
kåsör
allt
har
af
begripa
nämligen
ledsamma
ännu
han
om
julen?
farliga
till
existens.
lustiga
strandhugg
om
jag
intet.
hans
ur
Medelhafvet
läsare,
Jag är
slätt
det
jag
icke.
följa
han
efter
och
kan få
underbara
måste
dör
några
att
i
gång.
igenom
så för-
icke
Madagaskar.
kåsörens
där-
slåss,
berättelser
att l ä s a ö f v e r
ty
i
West
ofta,
äkta
mina
rospigg
land
torfvan,
snusig m u n
eller
i
återvända
p å det s ä t t e t . D e t h j ä l p e r icke
honom,
två
i
regel
smugglingar
på
lifvet
genom
rospiggarne.
gå
eller
Men
icke
anman
under
äro
å r till
och
Sjöblom
ä r det s ä k e r t , att
land
De
händer
afsatt.
Nu
som
vill
köpt
också
de
några
Sjöblom
uppstånden.
blef
ho-
ifrån
Nej,
i
Hartlepool
värdighet.
en
neger,
land.
Shanghai
oförskyllan-
des
i
Sådana
på
dömt
den
lif!
varit
pangar.
prästen,
land
en
jag
världsomseglingar.
han
hjärtblogen
i
jag köpte
hemman,
störa
se
som
gå
stort
h v a r d e r a f i c k a n o c h s k r e k att
ville
skulle
Men
jävla
aldrig
rätt
på
liter
Hvad
s å g ut
stupat
en
—
Berätta!
pangar.
O m
kyrkbacken
omedve-
nej, j a g har aldrig varit i land
pangar,
till-
i Singapore
haf-
S j ö b l o m stod ute
särskildt
i Singapore?
aldrig i land.
kostade
i Suez,
ta
den
det
post.
Men
på
sätt.
förtjäna
uppståndelse,
baks
på
prästen
församlingen
gick han
en
själ, h v e m
sagt af pastorn
hela
just
faen
H a n v a r full s o m
fasingen?
fint
lyfter
Det
julafton,
hvad
hängslena håller, så släpar
ä r inte
jag
kropp och
förrän
före
eller
Sjöblom!
Å
N ä ä , gubbar, s å l ä n g e
söndagen
gång
en
en
man,
gammal
J a g visste
par
gånger.
ville g ä r n a
konstruerad
än
som
gick
instängd
och
plöjde i
rospigg,
miss-
icke att h a n h a d e
rest jor-
Han
sin
byrå
att
den
hade
ä g a den,
någon
annan
på
därför
Lingam
jag
en
var
sett.
H A M P A G N E D E L B E C K & Co., Reims
Leverantör till H . M. Konungen och H . K. H. Kronprinsen
samt till samtliga hofven.
Märket serveras å alla restauranter
i landet.
Bröllop
i
Borås.
Direktör Arvidsson håller festtalet och prisar äktenskapet som den trygga hamnen och lifvets sanna glädjekälla.
Förre ledamoten af riksdagens Första kammare reser sig och ropar:
—
Votering!
Backstugusittaren Olagus i Mösen går med sin käring på hemvägen från julottan strax efter patron på Stora Löfåsa, som slagit åderkalång på sig.
Mor Britt-Stafva: — Tänk, så godt di rike allti loktar!
Olagus: — Unnra på dä, di som bara äter godt.
Cigarettes E d . Laurens " L E K H É D I V E "
H. M. Konungens och H. K. H. Kronprinsens Hofleverantör.
23 Grands Prix och Hedersdiplom.
Kunde jag måla en fästens kväll, ett samkväm på Holen,
gården vid Siljan, en konstnärsborg av timrade stugor,
gamla och grå ocb vördnadsvärda som åldrade barder,
mätta av år, men ännu med unga glimrande ögon!
Kvällen är kylig, och brasan är tänd i målarestugan,
flammar och sprakar i spisens gap som i skymmande portens
valv i en mäktig mur kring en mörk och sovande borggård.
Spridda i skumma vrår på väggbänksvepor och hudar
gästerna sitta, än glammande högt, än sjunkna 1 drömmar.
Vinet i glasen gnistrar, i vaserna dofta konvaljer,
lundarnas liljor, älvornas spel av klockor med gullkläpp.
Runt omkring på hyllor och skåp och på spisarnas kransar
slumra i värdig ro väl hundrade åldriga småting:
stop av tenn äller trä och glas och målade flaskor,
nycklar och lås och beslag, linhuvudens gotiska småtorn,
seldon av horn, båd' bågar och knän och snidade lokträn.
Härliga mästervärk av flinka och skickliga händer,
arv ifrån släkten som svunnit, alster av hembygdens egen
skapande ande, som lekte en gång i sinnen och fingrar,
minnen från vintrar som gått, från långa fridsamma kvällar —
hör du ej knivens skrap och spinnrockens surr framför brasan?
Kvällen är tyst — alla lyss till sagor, som brasan förtäljer.
Högt hon sjunger, med brus av strid och av stormtid i stämman.
Men den sjunker och dämpas alltmer, hon mumlar och viskar,
tystnar och slocknar. Sagan är slut, allt är stillhet och vila.
Då hörs en röst i ett hörn, någon gnolar halvhögt en visa,
och 1 ett annat begynns ett sakta sorlande samtal.
Någon reser sig, rätar de stela drömtunga lemmar.
Värden höjer sitt klingande rop och springer från stolen,
kubbstoln av jättefur, där han satt och dryftade tidens
djupaste längtan och krav med skalden och tänkaren Torsten.
Och sen glasen ha tömts, börjar stugan fyllas av toner —
sång och musik och värs i fri och levande växling.
Storgårdens fruga står upp, och klar klingar höga sopranen:
»Längtan heter min arvedel>
Hör, harpklang ur fjärran
Och när sången förklingat, tar Gösta fram sin Amati,
fader Sebastians Air går hög och bred genom stugan,
manlig och stark som en flod och dock full av barnafrom andakt.
Tora och lilla Jo sitta tysta och lyss i skymundan,
vila nu vävande händer från skyttel och dunkande slagbom.
Älst i laget, han stryker sitt snövita skägg, patriarken,
blid som en åldring, men stark som en björn och frisk som en
yngling. —
Men till pianot fram — det har klang av den spröda spinetten —
stiger fru Svea. Så är hennes namn, och hon bär det med heder,
ståtlig och vida berest, så var ju svearnas kynne.
Dropp-etyden går molnig och tung genom skymningens stillhet.
Lenah lyss på sin Isbjörnsfäll, och en fläkt ifrån havet
svävar kring henne, ett fjärran sus från de välvande djupen. —
Ute på golvet i målarestugan står stora staffliet.
Högväxt en yngling 1 blått och gult blickar ner ifrån duken,
en karolin på vakt vid portens halvskumma lider.
Gabriel stått modell, och själv nu bredvid konterfejet
står han, har slitit sig loss från flitig pänsel och etsnål —
gnolar och höjer sin röst och sjunger de urgamla visor,
dansarevisor med hednaklang högtidlig och stridsglad.
Alla som trolltagna lyss och stämma sen in i refrängen.
Mångstämmig brusar den fram, och det är som om hyllornas grejor,
kohorn och näverlurar och tennstop och lyktor av koppar
gnolade med och fick röst och gav klang och levande ekon —
hör: och de lekte, de lekte 1 nätter och alla sina dagar» — —
Sången dör bort, och stilla är allt — blott en flämtande låga
prasslar i spisen. — Men mästarn från Sundborn förhäxningen
bryter,
skämtar och ler, en pojke ännu med sextio somrars
strålande sol i sin trofasta själ förvarad och sparad. —
Karlar har Dalarna gott om. Där sitta forskarn och skalden,
han, den kunnige kännarn av Dalarnas hävder och bygder,
grånad yngling, som ock ibland med pänslarna leker —
han, som i tal och dikt med kraft för böndernas talan,
själv en bonde som älskar mer sin plog än sin panna. —
Men var är Anders i Mora och var Fridolin? Dessa båda
höra om några väl hit. Två andliga furstar 1 Dalom,
färgens och ordets benådade barn och allsmäktige herrar. —
Fästen är slut, det är sent. Och den, som skrev dessa rader,
tackar på hemvävd hexameter varmt för trevnad och fägnad. —
Ute på grästäckt gård i den gyllene nattens förtrollning
stannar den glammande skaran stum. Fram langas ett bockhorn —
mystisk, av längtan full, all försommarns nattljusa längtan,
moll-låten stiger mot skyn på tunga och skälvande vingar,
stiger och svävar långt bort över sjö och skymmande skogar,
bort över sovande byar och tysta blånande höjder.
Länge vi lyss
Men godnatt och farväl, ni sjungande vänner!
Ännu med hågen full av hornets förtonande locklåt,
vandra vi bort åt skilda håll till stugor och herbren.
Karl-Erik
"BLACK & W H I T E "
WHISKY
Forsslund.
Rikst. 72 & 11600.
L O F B E R G & Co:s
All ni. tel. 3337, 1822.
VINHANDELS A.=B., Stockholm
Stataren Efraim inträder på söndagsmorgonen t i l l inspektorn med följande förslag:
— Dä vure fäll inte möjelitt å få låna ett kvarter brännevin? Si ja sulle gå te Joan på Höjda, han legger på sett
sista, å ja töcker dä ä så usehlitt å komma tomhändt!
Pröfva de af läkare förordade svenska Nerv- och Kraftnärings-preparaten E N E R Q O N ,
E N E R G O N K A K a O , E M E R G O N M A L T O S och E N E R G O N C M O K L A D K A K O R . De förtaga nervositet, öka prestationsförmågan,
motverka öfver ansträngning, stärka nerver
och muskler. Säljas i Apotek och Drogaffärer. Tillverkas af A.B. Pharmacia, Stockholm.
Kontrollant Professorn Fil D r . K . A. Vesterberg.
men hr Lindman har k ä n t på sig, att han skall b l i
hjärtligast välkomnad af denne sin forne kollega, och
därför har han sagt ja t i l l hans inbjudan. Jordbruksministern lär för öfrigt vara lyckad som poet v i d
dessa tillfällen. Åtminstone uppgifves han stå i paternitetsförhållande t i l l följande impromptu från i
fjol:
Huru de tillbringa sin julafton.
Nu blir det jul igen, och det kommer sålunda åter att en
stund bli frid på jorden cch människorna en god vilje. Denna
goda vilja består ju i allmänhet i mat och dryck, och julbjudningarna äro julens ädlaste krydda. De tilldraga sig också helgens största intresse, och Strix tror därför att Sveriges allmänhet icke utan deltagande skall läsa följande, om huru det kommer
att gå till i många goda hus i vårt land den 24 december:
Mandeln i min gröt
kännes alltid söt,
äfven om den är bitter,
bara jag sitter,
där jag nu sitter.
H. exc. hr statsministern kommer att fira julafton i sitt nya hem i Lärkstaden med en kärleksmåltid
tillsammans med redaktören för Dagens Nyheter d:r
Otto von Zweigbergk. Det blir middag med champagne, en artighet, som hr von Zweigbergk kvitterar
med att ha hr Staaff t i l l sin gäst på kvällen vid ett
samkväm utan vin. Trefnåden då skall emellertid
höjas af herrarna Sohlman, hvilka redan nu glädjas
åt att få sticka fötterna under det zweigbergkska
bordet.
A t t en dag som denna för ecklesiastikministern
skall blifva betungande, är ganska säkert; särskildt
elementarlärarna känna j u för honom en tillgifvenhet, som knappast kommit någon hans föregångare
t i l l del från det hållet, och vetskapen härom har också tvungit honom att engagera en vice värd, som kan
hjälpa honom att mottaga den långa rad af uppvaktningar från kyrka och skola, han v ä n t a r . Äfven för
detta tillfälle har han emellertid lyckats att finna en
lika tjänstvillig som lämplig kammarherre i kanslirådet Per Elof Lindström, vilken har den lyckan att af
dessa ämbetsmannakårer omfattas med samma kärlek
som doktor Fridtjuv Berg. T i l l att bereda sina gäster en sann och upphöjd trefnad l ä r visst hr statsrådet låta uppföra något klassiskt skådespel, för hvilket ändamål framstående medlemmar af Sveriges
folkskollärareförening ställt sig t i l l hans disposition. Detta divertissement är visserligen något främmande för dagens betydelse, och en biblisk scholcomaedia från medeltiden hade kanske gjort sig bättre,
men denna lilla originalitet kommer däraf att hr
statsrådet som bekant ä g n a r klassieiteten sin speciella protektion.
Finansministerns gröt får säkert tillräckligt socker, ty frih. Adelswärd har inte kunnat säga nej åt
direktör Tranchell, som inviterat sina gynnare och
vänner t i l l en liten ringdans kring granen. Det blir
nog en animerad afton, inte minst därför att h. exc.
herr ministern för utrikes ärendena äfven lofvat
komma, främst dock för att få diskutera v å r konsulära representation med direktör Sommelius från Helsingborg, som inte heller kunnat motstå hr Tranchells
inbjudning.
Konsul Wilhelm Westrup i Lixnd och
gamle J ö n s Bengtsson i Gullåkra ha också sagt ja;
det ä r vackert att se, huru i julens t i d vännerna söka
upp hvarandra.
F. kommendören Ankarcrona och d:r Sven Hedin
hafva mottagit inbjudning t i l l diner hos statsrådet Jakob Larsson, hvilken ä m n a r tillbringa förmiddagen
med glöggdrickning i sjöofficerssällskapets paviljong
på Skeppsholmen. Äfven amiral Sidner skall v i d
detta tillfälle tömma ett glas i sina vapenkamraters
sällskap. Krigsministern doktor Bergström hade
egentligen tänkt flytta tillbaka t i l l den lyckliga tid,
då han redigerade Dagen, och sålunda önska sin forne
högt aktade hufvudredaktör, juris utriusque kandidaten Harald Sohlman, en god j u l , men öfversten Fredr i k Björkman har uttryckt en vördsam afsikt att
tillsammans med öfverstekammarjunkaren frih. Gripenstedt och general Nordensvan öfverlämna n å g r a
rosor åt hr statsrådet, och då har denne måst cedera
från sin föresats; kanslirådet Malmroth kommer
emellertid att på nådigste befallning framföra hans
julhälsning.
V i d hr jordbruksministern Peterssons julbord
blir konteramiralen A r v i d Lindman den mest värderade gästen. F ö r r e statsministern är en alltjämt persona gratissima på många håll, och det har r å d t en
ädel täflan mellan hr Petersson från Påboda, statsministern, general Tingsten samt landshöfdingarna
Trolle och Eoos — för att endast n ä m n a n å g r a — om
att få honom t i l l sällskap v i d rimmandet på gröten,
n
I
Malmtorgsgatan
I
Rikstel.
25 50
A11 ni tpl
Allm.
tel.fiOOfi
62 96
Den frejdade ledamoten af F ö r s t a kammaren, redaktör C. G. Ekman i Stockholm och Eskilstuna hade
tänkt sig att jula tillsamman med lektor K a r l Starbäck, men huru frestande denne än kunnat finna ett
LA FLEURISTE
Julkärfvar samt många vackra julnyheter
till alla priser.
Dagligen smakfulla blomsterarrangemenls
-
.
rtungl
H
o
f
.
B
l
o
m
s
t
e
r
n
a
n
d
e
l
.
på la^er.
samtal i kulturella ämnen med en sådan värd, har
han tackat nej. Han v i l l nämligen inte försaka den
angenäma helaftonssittning han förberedt tillsamman med Svenska Morgonbladets redaktion, en egoism, som framkallat missräkning äfven på annat
håll: det svenska fotbollspelets vänner hade nämligen
hoppats på hans medverkan v i d den match, som skall
blifva deras julglädje.
Borgmästare Lindhagen har också befunnits
vara en mycket eftersökt person. Stockholms magistrat har sålunda uttryckt en varm önskan att en
gång få se honom i sin midt, men som han är en blyg
man och ej g ä r n a rör sig i främmande omgifningar,
föredrar han att dricka en toddy hos redaktör Hjalmar Branting, där han hoppas att få trycka äfven
frih. Erik Palmstierna och Värner Eydén t i l l sitt
hjärta. Denna tillgifvenhet gör, att han också afböjt den varma anmaning konsul Axel Swartling i
Norrköping riktat t i l l honom att med sin närvaro förljufva hans kväll.
F ö r r e polismästaren Kuhenson firar däremot dagen i stillhet — sedan han inte får sälja brännvin
längre, har han inget intresse för julen — men dok-
tor Ivan Bratt får det så mycket brådare. Han
skall omkring och önska alla källarmästare i
staden god j u l , och redan det förefaller
ansträngande för en vanlig människa, äfven om
han åker i bil. Men d:r Bratt tillhör j u de utvalda, som hinna med allt, och det förvånar därför
inte att han tillsamman med de andra medlemmarna
af nykterhetskommittén skall deltaga i den lysande
festbankett, som Stockholms restauratörförening ger
för sina välgörare. A l l a dessa kungliga sakkunniga
komma dock inte att n ä r v a r a . Återbud har nämligen sändts af ett par, därför att v ä r d a r n a ej velat
förbjuda kortspel för kvällen. Nykterheten har, som
bekant, alla andra dygder i följe.
Albert Eanft kommer att fira en vacker julafton
i kretsen af sina närmaste vänner. Han har nämligen inbjudit alla hufvudstadens biografägare samt
bestyrelserna för Barnens dag och De gamlas dag,
och Daniel Fallström har lofvat skrifva en dikt t i l l
gästernas ära. Det blir en omväxlande kväll; bl. a.
kommer hr Kanft att förevisa Brunkebergsteaterns
films med Ringvall och de andra artisterna på den
kinematograf, som han i n r ä t t a t i sin salong t i l l vinnande af ombytets förnöjelser.
Brindejonc, Chevilliard och Sundstedt ha under sina irrfärder i år undvikit den svenska luftens
friherre, baron Carl Cederström, som gifvit flyglektioner ute på landet. Cederström har emellertid läng-
VARGARDA
I I . M . KONUNGENS
HOFLEVERANTÖR.
HAFREGRYN
SUNDHETSMJÖL
tat att sammandrabba med dem och slutligen inviterat dem t i l l sitt julbord. Han tror också att de
skola komma så här på vintern, då de ej behöfva
frukta att bli utmanade på aeroplan. I en interview i
Aftonbladet kan han sedan berätta huru han knäckt
de franska konkurrenterna om den svenska folkgunsten, t i l l slut vinner han liksom de stockholmska
polismännen en lysande seger öfver utlänningarna.
Sverige åt svenskarna!
Äfven operachefen tänker denna dag omgifva sig
med en utsökt krets af sina och K . teaterns vänner.
F r ä m s t naturligtvis hr Wilhelm Petersson-Berger,
hvilken celebrerar aftonen ej endast med sin närvaro
utan också med en t i l l grefve v. Stedingk dedicerad
komposition; för att åt denna gifva det värdigaste
utförande, har hofkapellmästaren Armas Järnefelt af
personlig tillgifvenhet för kompositören åtagit sig
att leda detsamma. Bland gästerna m ä r k a s för öfrigt
John Forsell och åtskilliga andra, som under tidigare regimer utgjort operans stolthet och glädje.
Men jag kan omöjligen i detta lilla förhandsreferat af julbjudningar få plats för dem alla. Endast ett par ord t i l l . Doktor K a r l Hildebrand har ett
litet kafferep — äkta Santos — för högerredaktörer,
d:r N . V . E. Nordenmark gör pensionsstyrelsen t i l l
sina gäster och professor Torgny Segerstedt dricker
på gammalt hedniskt sätt midvintermjöd med domprosten Lundström, rabbinen Klein och professor
Holmström i Lund. Stämningsfullast blir dock j u l festen hos hr Theodor Bååth-Holmberg, hvilken t i l l -
sammans med sin egen Cecilia och fröken Cecilia
Milow kommer att anordna en hälsnings- och tacksägelsefest för herr Hinke Bergegren, Schröder och
andra, som varit deras arbetsgifvare under året.
Abbe Coignard.
SVEA CHOKLAD
rekommenderas.
H. M . KONUNGENS
HOFLEVERANTÖR.
Gubben på lådan.
A f Ludvig
Nordström.
hamnstäder
består
ett
af
ungdomens
allra största nöjen i
att, synnerligast på
våren, hålla sig nere
vid kajen, då båtarna
komma. Och så var
det äfven i min hemstad. Som barn kunde
jag bara på ånghvisslan skilja de olika båtarna f r å n h v a r andra utan att se dem,
men den färdigheten
försvann med åren,
liksom mycket annat
af naturliga färdigheter, för den stigande kulturen!
I stället lärde man sig studera skepparne, sådana de
framträdde som k a r a k t ä r e r under tilläggs-manövern,
och det var sannerligen inga föraktliga förstudier,
som dessa kajvistelser skänkte.
Åren ha g å t t sen dess. Många gamla hederliga
kaptener ha nu sökt de eviga farvattnen och sålunda,
äfven om de i lifvet aldrig blefvo annat än Krakauskeppare, ändock på änden upphöjts t i l l långtradare.
Andra ha slagit sig i ro som hamnkaptener och ombudsmän, och deras platser ha intagits af nya, yngre
ansikten.
Men alltjämt, så vidt jag vet, för gubben på lådan kommando.
F ö r m i t t minne har han vuxit ihop med sin båt.
Den var inte af nyaste slag, den hade en förgången
modells fallande stäf, böjd som en sabel, den var grof
och säker, den var butter som skepparen själf.
En varm sommardag, då man låg i skogsbacken
och ur böckerna sökte leta fram meningen med detta
lif, hvars sjögång man ä n n u inte pröfvat på allvar,
hörde man plötsligt en djup ton sätta världsalltet i
darrning; ljudet tycktes komma på en gång ur luften,
ur marken och n r en själf, och då såg man ovillkorl i g t på klockan. Hon var fem minuter i ett, så visst
som amen i kyrkan. Och reste man sig och steg upp
på bärgknallen, i hvars lä man hvilat, så såg man
den hvita ångaren med gul skorsten och två master
säkert och för half maskin glida öfver fjärden i n
t i l l kanalen, mellan hvars grönskande stränder den
försvann.
Den båten tillhörde stan så oupplösligt som en
m å n g å r i g vana fordrade det; kring denna djupa, utdragna trumpetton knöt sig hela dagen som en historia kring sin klimax — åtminstone för alla i den
stadsdelen, och t i l l dem hörde jag.
Befann man sig händelsevis nere vid kajen, då
båten lade t i l l , hade man godt tillfälle att ta skepparn
i betraktande. Han satt längst fram p å kommandobryggan på en bordliknande utbyggnad i styrbords
hörn, och däraf hade han sitt namn: gubben på lådan.
T i l l figuren var han liten, lika bred som lång och med
en mage, som dominerade utan plats för opposition.
Om v å r a r n a , då det ä n n u låg is i sjön, var han insvept
i en grundlig päls och hade mastiga stöflar på fötterna; om hösten var han stufvad i en ulster som en
hästhandlare, och i båda fallen skyddades hufvudet
af en oerhörd skinnmössa med öronlappar, om det
knep. Men om sommaren hade gubben dubbelknäppt
kavaj och skärmmössa, dock utan all utstyrsel, ty han
var bra ändå!
U r alla dessa ombonader tittade fram ett ansikte
F. PAULIS
Stockholms nya Tivoli.
Kom och se — han skriker gällt —
så ser ut i fredens tält!
Opp och ner på lifvets
Äfven du bör akta dig.
ELECTA
stig.
Svenska folkets ben och märg
granskas noga af Sundbärg.
EAU DE COLOGNE
ANGENÄMAST. FRISKAST.
af en typ, som man tror skall försvinna men som nog
kommer att finnas, så länge v i besvära jorden med
vår tillvaro. Det var inte vackert som skönhet, men
som k a r a k t ä r . Rödt, med en näsa som en svafvelhlå
kötted och en mun med mungipor, så fulla af historier
från fem världsdelar, och en utskjutande underläpp,
så full af måttlöst förakt för alla, som aldrig sett dem,
att de flesta höllo sig på afstånd. Ett par orörliga
polisonger stodo som skyltvakter om denne nordiske
Poseidon, och ett par ögon som knifeggar höllo utkik, och de sågo allt. Medan de sågo, malde läpparna
sjit helvetens alla disponibla invånare mellan sig, och
t i l l sist röt gubben ut dem som en harpun, hvilken
blixtsnabbt flög i land och midt i gapet på den idiot,
hvilken skulle lägga sladden om pållarn.
Ja, det var en kärngubbe!
Då jag började lossna med rötterna ur hamnstadens mark och göra resor, for jag ofta med honom.
Jag vågade inte tala med honom de första åren, men
lifvet ger oss j u alla så småningom en viss nödvändig
framfusighet, och en vacker dag befann jag mig icke
bara i samtal med honom utan t i l l på köpet sittande
i hans egen hytt och kunde studera honom på n ä r a håll.
— Super du? frågade han strax, och tillade: jag
kallar dig du, för jag har sett far din, sen han inte
var större än så. Tokdjäfvel, som han alltid har varit. Fan, hvad han ser gammal och maläten ut nu!
Hur gammal ä r han? Hva? Femtinio! Äh! Ynkedom! H u r gammal tror du jag är? Fyllda sjutti-etre. Jo jo m ä n ! Hallå där! Ta opp en sån där djäfla
munkbytta — Hva??? — Helvete, hör n i inte, hvad
jag säger — Ja! Jag har, och nu drog han t i l l med
en ny salfva, aldrig tagit ett öres underhåll af en
käft, för sen jag var barn har jag födt mig själf. Jag
mönstrade 1847 som kajutvakt, skepparn var läsare
och snål som k i n håle. Sen kom jag t i l l Skeppardöden, ja, Gud ett sådant elände, men ett sånt hufvud
som mitt!! Sätt brickan där! Är byttan uppkorkad?
Häll i då! Tack, tack! Ja, det hufvet, det har gjort
m å n g a förundrad, ska jag säga dig. Jag har inte ens
så mycket som gått i folkskola, för det jag lärde mig
läsa, det lärde jag mig själf hemma i far mins hem
på vind och på kammarväggen?
Sohlman: — Utan Z. med sitt väder
vore jag ett klent geväder.
— Kammarväggen?
— K a m m a r v ä g g e n ! Ha, ha, ha! Nu gör han stora
ögon, nu! Far min var storbonde, och han tapetserade k a m m a r v ä g g a r n a med stiftstidningen, och på
den lärde jag mig läsa. P å vind låg det böcker, och
nu, när jag är gammal och sitter därute på lådan, så
tänker jag, och nu begriper jag, att det var skatter,
det var skatter, som låg på far mins vind. Och där
låg jag och läste, och det var både svenska och tyska
och engelska och latin och grekiska och hebreiska och
hva fan som hälst; jag läste, hvad som kom, och dom
ville ha mig t i l l präst. Pass vackert, aldrig har du
sett V å r Herre sitta och sofva i en bondkyrka. Nej,
på Atlanten, där har Han och jag sett hvarann i ögat
och gjort opp hvad v i hade oss emellan. Så var det
med den saken, skål! Men på navigationsskolan ville
dom kugga mig, för dom tänkte, dom skulle få det h ä r
hufvet på kneken. Pass, matte! Det var en sån där
förbannad kommendörkapten med, men den som fick
ge sig, det var han, och hela bunten måste medge, att
ett sånt hufvud fanns det inte maken t i l l . Ja, det
säger jag själf, att hade det hufvet fått läsa och l ä r a
sig ordentligt från början, ja, då vete fan, hvar jag
skulle ha slutat. Hade jag gått in i flottan, så hade
jag blifvit amiral, det kan du ge dig fan på. Och hvad
jag hade tagit mig t i l l , så vete fan, hvad jag inte
kunde ha blifvit. Så var det med den saken, och skål!
— Svårt det är att tygla hästen,
när man bunden är för rasten.
David:
Jakob rullar ner i fatet,
säger allmänt svenska pratet.
2J£B!2= Lanolin-Creme-Tvål
förlänar huden ungdomlig friskhet
och skönhet.
prisbelönta neutrala
Stockholm:
Drottninggatan
31.
M .
Z A D I G ,
M a l m ö .
H . M. Konungens hofleverantor.
En gång hade jag i mitt sällskap en gammal idealist och fritänkare af det enklare slaget. — Gubben är
skrockfull som den och den! sa han. V i ska ta och
skämta med honom.
Det var en förhöstdag med morgonmist, blek sol
på däck men dålig sikt på vattnet.
— Är det verkligen sant, att det visar sig förebud
af olika slag på sjön? frågade han gubben.
Men gubben värdigades inte vända på hufvut ens,
där han satt i sin hästhandlar-ulster. Han viftade
bara med handen och svarade: — Osnutna landkrabbor är det värsta, Gud vet!
Men efter en stund rullade han fram t i l l oss och
tog oss båda i rockuppslaget.
— Om n i hade sett så mycket underligt och märkvärdigt och obegripligt både på land och vatten som
jag, så skulle n i vara fan så mycket roligare att
resonnera med än n i nu är, för nu ä r n i sådana förbannade barnungar, att man aldrig ens skulle kunna
n ä r m a sig ett allvarligt resonemang med er. Men se
bara där borta! De där skärklabbarna! Ser n i dom?
Nå. En dag för två år sen kom jag här i tjocka och
gick med r ä t t nog god fart, för om det är någon, som
känner det här farvattnet som sin själ, så ä r det, fan i
mig, jag. Men det var ett hundväder. Och som jag
står där, så kommer det En och ställer sig bredvid
mig och hviskar n å n t i n g ! Jag slog ögonblickligen
stopp i maskinen, och hade v i gått på i tre minuter t i l l
med samma kurs, hade v i satt skutan på skäret.
—• Men hvem var den däri
— Ja, laga att du får si'n! sade gubben och plirade. Hvem han var a n g å r ingen mer än mig, men
var viss på det, go' herrar, att hvar och en ha v i v å r !
Det var gubbens fasta öfvertygelse, och den hade
han fått under stormar och strid om l i f och död ute
på oceanerna; och säga hvad man v i l l , men nog var
den ärligt förvärfvad, och det är j u det enda, som betyder något.
Så säker var gubben på sitt däck, och där bräckte
honom ingen, men en vårdag, då jag kom ombord,
fann jag t i l l min häpnad en ny, ung skeppare.
— Hvar ä r gamle kapten? frågade jag.
— Han har slutat. Men där står han! svarade
den nye.
Och mycket r i k t i g t ! Nere på kajen stod gubben.
I handen hade han en käpp. Västen flaggade, som
hade han glömt magen, den gamla vackra magen,
hemma, ansiktet var hopsjunket, ögonen voro så
sorgsna som på en gammal trogen hund.
— God dag på dig, sade han och skakade matt
min hand. Gubben är skral nu. Han har lagt vipp.
Barna v i l l inte, att jag ska segla längre. Dom ä r så
snälla och omtänksamma, men fy fan, jag måste ner
en gång om dan och se på skutan i alla fall.
Och n ä r v i lagt ut, såg jag gubben stå kvar ända
in i det sista.
Men tror någon, att han kunde hålla sig.
Nästa vår, då jag återkom, hvem klef ut ur hytten, i päls och stöflar och mössa?
Jo, gubben på lådan!
Magen hade krupit i västen igen, ansiktet stod
som en ballong, och ögonen skuro som gammalt.
— Nej, se farbror!
— Ja, hvad fan! Tror du, ungspolingarna kunde
sköta skutan! I helvete! H ä r blef ingen ordning
ombord, och då var det gubben, som satte sig på lådan
igen. Det var inget vidare med den saken, och där
ä r det han som sitter tills han dör!
Och där sitter han ännu, den gamle hedersgubben.
Sven Hedin med gosselynne
råkar ut för manligt kynne.
Eliasson: — Vassego — för svenska barnen
trampar jag i vykortskvarnen.
Thulin: — Jag är ingen vanlig bräcka,
kan ej köpas för en hacka.
Serveras å alla 1. klass restauranger
Serveras å alla 1, klass restauranger
i Stockholm.
i Stockholm.
Rubenson: — Enfin seul, men må v i bida,
se på Brattens tomma sida!
Cederström:
— Allmänhetens sista tanka:
pressen gjort mig t i l l en anka.
Fatalt.
A f Artur
Ranft: — Mulet, kulet, illa vulet.
Än jag snurrar dock på hjulet.
P.-B.: — Var jag kung blott för en dag,
rent jag gjorde i ett drag.
C. A r n d t z
Möller.
Lördagen den 12 oktober var det bestämdt, att
Frans H:son Jahrl skulle g å på varieté med sin
fästmö och hennes närmaste.
Det var en märkesdag i dubbel m å t t o : dels var
det tredje årsdagen af deras förlofning, dels hade
H:son Jahrl denna dag i ett decennium beklädt sin
kontorsbefattning hos firman Åquist & Söner v i d
Hornsgatan. Under denna t i d hade han avancerat
från yngste kontorist — rent ut sagdt en springpojksbefattning — med 75 kronor i månaden, t i l l
chefens närmaste inom den af fyra personer bestående kontorspersonalen. Han visste, att det var beslutadt inom Åquist & Söner att t i l l tio-årsdagen
hedra honom med en liten öfverraskning; så skedde
ock.
Innan chefen k l . half fem lämnade kontoret, kallade han i n F. H:son Jahrl på sitt rum, hvarvid han
som ett ynnestbevis från firman öfverlämnade ett
cigarretui af silfver med de tre initialerna vackert
inflätade i hvarandra. D ä r p å gick han med ut i kontoret och sade med höjd röst:
— Kamrer H:son Jahrl har nu i tio å r tillhört
firman och lagt i dagen stort intresse och duglighet. Det ä r också en ansvarsfull befattning han innehar. Jag anhåller att n i för framtiden v i l l kalla
honom kamrer. Godmiddag.
Sedan direktören försvunnit hade det blifvit
någon minuts tystnad, under hvilken H:son Jahrl
hade hört ett brus som af ett vattenfall mot sina örhinnor. Han hade känt de öfrigas blickar riktade
mot sig, som om han blifvit en ny person, som om en
vallgraf öppnat sig kring honom där han stod borta
vid kassapulpeten med silf veretuit ihanden. Tills prokuristen, den afundsjuke Löfström, hostat försmädligt:
— Gratulerar t i l l upphöjelsen, herr kamrer!
Sanningen var, att både cigarretuit och titeln
blifvit en verklig öfverraskning för H:son Jahrl.
Han hade snarare v ä n t a t sig en liten löneförhöjning
och mest undrat öfver om Åquist & Söner skulle
lägga på 500 med ens eller låta det stanna vid 250.
Och dock kan man inte säga, att han egentligen
var i misshumör n ä r han for hem i spårvagnen för
att klä sig i smoking t i l l middagen.
SPECIALAFFÄR FÖR
5 Malmtorgsgat. 5
Skinnbeklädnader
STOCKHOLM
Löneförhöjningen hade man sparat t i l l nyåret.
Det h ä r var någonting alldeles extra.
Han kände
sig som n ä r han v i d elfva å r första gången kom ut
på gatan i långbyxor
Kamrer! Det skulle inte undgå att göra i n tryck på Hilda. Synd att man inte använde titeln
kamrerska också. Hvarför gjorde man inte det, lika
väl som man sade majorskan, doktorinnan o. s. v.
Medan han klädde sig, hvisslade F. H:son Jahrl
»Om jag var kung» och »Kulan u t i luften, tjö».
Han tviflade inte på att middagen skulle b l i god
och kvällen glad — sådan som en dag skall vara.
Plötsligt föll det honom in, att det kanske vore
bäst att redan försäkra sig om bra platser. Han gick
t i l l telefon.
— Är det Sveateatern? Har n i n å g r a på första
parkett, första bänk? Ja, fem stycken för kamrer
H:son Jahrl.
Det var verkligen i en ganska champagnefärgad
stämning som Jahrls kotteri — bestående utom de
förlofvade af herr Sjöberg, en rödlätt fryntlig hedersman, som i egenskap af vaktmästare v i d förmyndarekamrnaren verkställt åtskilliga bouppteckningar och därför titulerades häradshöfding, gick
med pincenez och ej sällan portfölj, hans hustru, en
äkta stockholmsmatrona, »moster Clara», hos hvilken systerns godmodiga pondus tillspetsats i en magrare och ettrigare typ.
I kaféet nyktrade damerna snart nog t i l l , vägrande att förtära annat än kaffe, medan herrarna
läto ett par glas svart etikett glida ned. Häradshöfdingen underhöll därunder kamrern med historier,
som tillhörde en minst lika gammal å r g å n g som
den konjak de drucko. Båda flaggade starkt, och n ä r
de sköljde ned det hela med en halfva Grönstedts blå,
lät moster Clara undfalla sig en skarp anmärkning.
Hvad den förlofvade fröken Sjöberg beträffar,
en storväxt, ä n n u litet benig men vacker och klarhyad flicka — började hon återfalla i det misshumör,
som var naturligast för heiine. Hvarken F. H:son
Jahrl eller någon af de öfriga herrarna i kaféet ägnade henne för ögonblicket den uppmärksamhet, hon
ansåg sig ha r ä t t att fordra, därtill hade hon från
början yrkat på att kvällen skulle tillbringas på en
r i k t i g teater, något som fästmannen dristat motsätta
sig, då det gällde hans hedersdag. A t t gå på teatern
med fröken Sjöberg var det v ä r s t a Jahrl visste. Ty
hon föll alltid i extas öfver någon skådespelare och
utgöt sig då hela aftonen öfver dennes stämma, blixtrande ögon eller vackra figur. Och sådant ä r nu en
gång inte angenämt för en fästman att lyssna t i l l .
H:son Jahrl hade småningom kommit att n ä r a ett
afundsblandadt hat mot scenfolket.
Varietéprojektet hade också funnit ett kraftigt
stöd hos herr Sjöberg.
N ä r man nu hade en
förstklassig varieté i Stockholm, så!
P å Norrmalmstorg ville kamrern ta en b i l , men
detta afstyrktes af damerna.
Det var ett godt program. Sådan var åtminstone häradshöfdingens åsikt. Hvar gång en chansoiiett kom frarn på scenen, jämkade han på sin
pincenez, höll den med två fingrar ett par centimeter från ögat och smackade som en oonnaisseur:
— H m ! Nicht iibel, nicht ubel. Hon ä r verkligen
charmant, den lilla.
Han yttrade sig äfven om detaljer och drog en
del anekdoter om varietélifvet i Berns, obekymrad
om att ett par nackben or på bänken framför hyssjade
åt dem.
Och den olycksalige F. H:son Jahrl supplerade
då och då med en triumferande sidoblick på sin
fästmö. Han tänkte på hvad han u t s t å t t under
mångfaldiga teaterkvällar
Fröken Sjöbergs stund kom emellertid också, då
ett par räckgymnaster trädde i n på scenen. Hon
sade visserligen ingenting, men hon åt med ögonen
de smidigt atletiska kropparna, som slingrade sig om
hvarandra och hvilkas muskulatur svällde i de sköra
trikåerna, medan en gördel af paljetter glittrade
kring höfterna. Och plötsligt utstötte hon en djup,
perfid suck
Under pausen svepte herrarna en halfva Cederlund, medan damerna nöjde sig med vichyvatten
och moster Clara rent af talade om att gå hem.
Detta kunde j u dock ej komma ifråga, n ä r man
betalt sina dyra biljetter.
Andra af delningens clou utgjordes af en »internationell universalkonstnärinna», hvars namn stod
tryckt på programmet inom en dubbel ram. Hon kom
in som en dufdrottning först och sjöng en romans,
under det de hvita fåglarna sväfvade omkring henne
och med sina ringar omgåfvo hennes hufvud som en
gloria; därpå buktalade hon; så sjöng hon, iförd en
hvit dräkt och med änglavingar på ryggen, mot en
fond af svart sammet, Ave Maria, ett nummer som
förskaffade henne moster Claras bevågenhet. Men
blott för att ett par sekunder senare stå bararmad
på scenen i en slags stram fäktarkostym med sidenknäbyxor och ge en uppvisning i punching ball. Härefter jonglerade hon med en hantel och en brinnande
fackla — för att plötsligt låta båda försvinna inför åskådarnas ögon.
Detta sista tric slog allra mest an, t y madame
Naleschka gick ned bland publiken för att låta hvem
som ville kontrollera, att hon ej kunde ha gömt dem
någonstans i sin åtsittande kostym.
F. H:son Jahrl hade fått ytterplats v i d gången,
och han begagnade sig däraf
. Det var föga besinningsfullt, men det var också länge sedan han
ätit middag med så mycket avec, och han kände det
som om han fick blod under ögonlocken, n ä r universalkonstnärinnan stod så h ä r inom räckhåll — —Men allt detta skulle m å h ä n d a inte blifvit så
ödesdigert. Nornorna hade någonting v ä r r e i beredskap.
Den internationella stod återigen på estraden,
och nu frågade hon på franska, om ingen af publikum ville vara af den vänligheten att komma upp
t i l l henne. Det blef tyst i salongen.
Naleschka upprepade sin fråga på synnerligen
bruten svenska, i det hon pekade på en stor koffert
och n å g r a bänkar på ett bord. Hon behöfde någon,
som ville fängsla henne, hvarefter hon skulle krypa
i kofferten som skulle låsas med tre lås — och själf
ta sig ut.
Samma beklämda tystnad, hvarunder madame
lät sina ögon spela öfver parketten. Hennes öfverläpp började kröka sig t i l l ett maliciöst leende och
hon utbrast:
— Verkligen inte en enda man som vilja, pas
un seul!
Då reste sig t i l l sällskapets förfäran F. H:son
Jahrl. Han tänkte i detta ögonblick inte på sin värdighet som kamrer. Han tänkte blott på, att det var
en skam att en skön fransyska skulle stå och vädja
förgäfves t i l l en publik af svenska herrar och på att
det skulle vara ganska skönt att fjättra madame
Naleschkas händer och fotleder. Kanske blandade
EN SAM IMR: AD. FAXE 8 SÖNER
MALM0
nederlag
i Stockholm:
DROTTNINGGATAN
Rikstel. 4 7 8 .
88
Allm. tel. 3 2 1 .
sig också en undermedveten ärelystnad i hans djärfva
beslut. Han ville själf en gång ha stått på en scen —
Med högburet hufvud och blossande kinder passerade han förbi hela publikens front, munnen beslutsamt hopknipen. E n oerhörd rampfeber kom
h j ä r t a t att klämta i bröstet. Tio å r p å en kontorsstol u t g ö r a inte någon lämplig förberedelse t i l l ett
uppträdande som detta.
Det var därför ej så underligt, om han råkade
trampa fel på den smala, branta stigen upp t i l l estraden. Madame Naleschka sträckte ut en räddande
hand, men det var för sent. Kamrer F. H:son Jahrl
hade förlorat balansen och föll ned i orkestern, så att
det sjöng i violoncellen
Familjen Sjöberg reste sig som en man och
lämnade lokalen.
H:son Jahrl ä r t i l l äktenskap ledig.
Huldran.
Af Gustaf
Ullman.
När ännu i din moders hus
jag såg dig spira, vän och
ljus som liten älfva späd och fin,
som solskenslek i åkerlin, —
du var mig kär, så blid och
god.
Men ej ditt väsen jag förstod.
I prakt och glans du växte opp,
en mönstertös från tå till
topp;
men gåtfull som en huldras log
din blick, och lockade och
drog. —
Så for jag bort för långa år
i saknad, bittert tung och svår.
Vi funno sent hvarann igen. —
Dig hade älskat många män.
När ändtligt huldran blifvit
min,
Från
jag sett dig djupt i ögat in,
Norrland.
och fann
— Den nyinflyttade patron: — Jag såg era pojkar häromsistens. Det
är stora och granna pojkar n i har. Den störste är väl rätt gammal?
Bonden: — Den störste är inte här, men han är så pass gammal, så han
bar kappsäcken åt mej, när jag skulle t i l l heden och exercera beväring första
året.
HOTEL
STOCKHOLM
N Y T T
just intet att
förstå.
Du är mig lika kär ändå.
TERMINUS
. Ml D T E M O T
CENTRALSTATIONEN.
| MODERNT"!-
= | K O M F O R T A B E L T
Lars-Henriks återkomst.
A f Gustaf
Ullman.
Då Lars-Henrik återvände hem från sin mångåriga studieresa utrikes, beredde han sin moder, änkefrun på Heviks säteri, en mycket stor glädje. — Inte
genom n å g r a utförda storverk eller hembragta skatter. Utan endast genom att komma. Änkefrun hade
nästan uppgifvit hoppet att någonsin få återse sin
älskling h ä r i jordelifvet; —och senare fanns j u r ä t t
små utsikter i den vägen.
Ty Lars-Henrik var af gj or dt och obotligt ett
barn af denna världen. Men det värsta var, tyckte
hans mor, att han ville b l i målare. I stället för att
öfverta gården, b l i ortens främste kaxe och riksdagsman som hans pappa varit. — Och ändå kunde
hon väl ha öfversett med hans kludderier, om han
bara velat hålla sig hemma åtminstone någon m å n a d
på året. Där stod hela huset på Hevik t i l l hans absoluta förfogande, med n y i n r ä t t a d atelier på vinden,
fäktsal och allt, där hade han stort, präktigt stall,
kunde få rida och köra så mycket han behagade.
Men, — det var längese'11 Lars-Henrik behagade dylikt. Nu gick han och drog benen efter sig, — i ett
par ytterligt eleganta benkläder och med g r å pariserdamasker, — med filthatten i nacken och en stor
skissbok under armen. Visst tog han sig bra ut.
Änkefrun beundrade inom sig allt det nymodiga och
främmande i klädedräkt, talesätt och åsikter, som
den unge resenären fört med sig t i l l det gamla hvitkalkade och landtligt enkla fädernehemmet. Egentligen tyckte hon, att han alltid var bra som han
var. Hennes Lars-Henrik! Hennes enda verkliga bekymmer för hans skull gällde, hur man skulle kunna
få honom att stanna kvar.
— Nu har du r ä n n t i skogen fjorton dar, lilla
Lars-Henrik, sade en höstdag änkefrun, och vet du,
de undra nog inne i Heby, att du inte hälsar på.
— I Heby? upprepade Lars-Henrik med en grimas. Det var som om namnet på det lilla samhället stött upp alla hans barndoms oangenäma minnen:
skola, präst, tandläkare m. m.
— K ä n n e r jag någon i Heby?
— Nå, men Lars-Henrik! Apotekarns!
— Ja! Lars-Henrik nickade på ett sätt, som skulle
hufvudet ramla af, tjavisst, ja, apotekarns!
— Jag träffade dem v i d kyrkan i går — kors,
glömde jag hälsa dig från dem, frun och Sara?
— Det måtte du gjort, ja.
•— Nå, men då! Ja, lilla Sara, må du tro, har
blifvit stor nu.
— Ja, det går j u så.
— Ja. Och så gör du väl en liten visit hos dem
en dag, min gosse?
Änkefrun klappade honom på kinden och lämnade honom; hon visste, det var inte lönt att truga.
Och af pur oföretagsamhet dref Lars-Henrik iväg
bort åt Heviks municipalsamhälle. Han hade som
sagdt gått i småskola där och fått stryk af Hevikspojkarna. Något egentligt umgänge hade han inte
haft där mer ä n i prästgården och hos apotekarns.
Apotekarns ansågs mycket rika, om också inte fullt
så rika som herrskapet på Heviks säteri; — men
ännu rikare skulle de bli, när ett par gamla tanter
fått gå bort. Så att med apotekarns kunde man visst
umgås. Fast — inte var det roligt precis. — LarsHenrik kunde, där han makligt följde vägkanten
under herrgårdsalléns bronsgyllne och kopparröda
kronor, så innerligt väl minnas, huru han som pojkbyting brukat få springa ärenden t i l l apoteket. Ja,
ibland högst egna ärenden, för inköp af lakrits eller
johannesbröd. Men med hvilken bäfvan var det ej.
han nalkats det stora röda huset med dess hvita knutar och orimligt höga stentrappa! — Apotekarens
åskdundrande stämma mötte som en domares kundernas försagda frågor och rekvisitioner. Hans ögon
gnistrade i det blåröda ansiktet, och n ä r han lutade
sig mot en fram öfver disken, luktade han sprit så
gräsligt. Mot pojken från Heviks gård for han j u
inte ut alltför groft, — men kusligt var det alltid
att stå vid hans disk. — Och frun, ja. •— Med henne
var det bara det, att han nästan inte tordes se på
henne. Hon var så vindögd, att man aldrig visste,
hvart hon såg, och så förskräckligt stor och fet, att
man fruktade att hon skulle förlora balansen hvilket
ögonblick som helst. Och så var hon så välsignadt
kärvänlig. Kyssar och omfamningar fick man minsann nog af hos apotekarfrun — liksom ovett inne
hos apotekarn. — L i l l a Sara mindes Lars-Henrik mest
som en mager, kattaktigt skygg och opålitlig unge,
som klöstes n ä r hon var mindre, fuskade i krocket,
när hon blef större, och alltid ljög värre än skomakarn. — Nå, tänkte han, mycket kan j u ha förändrats t i l l det bättre. D ä r blänkte de hvita knutarna
fram. Löjligt nog var det med en liten ansats t i l l
hjärtklappning, han klef upp för den branta trappan.
Inifrån gormade apotekarens toddybas. Lars-Henrik steg in. — Gubben tycktes först inte k ä n n a igen
den unge herrn. Han knep ihop de bistra ögonen
och spände dem i Lars-Henrik. Men så löste sig hans
min t i l l ett strålande välkomstlöje och han räckte
handen och drog gästen t i l l sig. Sedan han länge och
grundligt dunkat om honom, knuffade han honom
åstad mot dörren: — och, och nu in t i l l gumman
och tösen! De bli så glada, så glada, ska' du få se!
Något förbluffad och åtskilligt öm i ryggen efter gubbens näfvar, steg Lars-Henrik i n i stora förstugan. En ung dam i studentmössa och cykeldräkt
kom genast emot honom; precis som om hon stått på
vakt. Det var Sara. Hon var sig så obehagligt lik,
hade alldeles samma tunna, hvassa, kloka lilla ansikte,
fast det liksom hissats högre upp. Hon räckte honom
bägge h ä n d e r n a :
— Nej, men se, vår k ä r a gamla Lars-Henrik!
Hvad du har utvecklats!
Lars-Henrik rodnade af häpnad. Hur kunde hon
veta, att han utvecklats. Eller menade hon damaskerna? Plötsligt stod han inne i apotekarns salong.
— Mamma kommer strax, hon är inne hos tant
ett tag. Gamla tant, du minns väl?
— Hm.
Lars-Henrik mindes ett par stycken.
Han såg sig om och kände sig litet illa t i l l mods. Det
fanns så mycket fula saker på v ä g g a r n a och öfverallt. Hvad hade han där att göra?
Sara tycktes läsa hans tankar. Hastigt grep hon
hans arm.
— K o m ! sade hon med en min af hemlighetsfullt
samförstånd, kom du! Så ska v i talas vid om förr i
världen, och dina resor och — •
Pläddrande och
snattrande förde hon honom ner genom trädgården.
Då och då sneglade hon uppåt huset.
— Astrakanerna? Du minns?
Hon hade stannat under ett äppleträd och plockade hans lifrocks fickor fulla med frukt:
— Hahaha, ja, du kommer väl ihåg, hur v i två
snattade frukt tillsammans? skrattade hon.
— Pardon, men det kan jag inte erinra mig. Jag
blef alltid bjuden.
— Nej, nu få v i gå opp och hälsa på mamma!
afbröt Sara, och så leddes han in igen. Sara försvann,
men snart slogs dörren upp, och in trädde apotekarfrun, följd af en skakande urgammal dam samt lilla
fröken Sara. Men Lars-Henrik betraktade endast
RADIUM-HÄRVATTNET RADIOPHOR
EIN
BARNLEK
blir rakningen för den, som använder HYLIN'S flytande RAK-CRÉME
- - RAKIN
- -
Hvilkas äro fingeraftrycken?
Julnötter
att knäckas
af den landtliga
ungdomen.
Den som senast den 31 december insänder r i k t i g lösning erhåller i pris f r i resa t i l l Trosa samt dagtraktamente efter 3 kronor om dagen. Lösning i Strix' första nummer nästa år.
frun. Fast han så innerligt g ä r n a skulle velat slippa
den synen. Hon hade blifvit än tjockare och rörde
sig med stor möda, och hu! så hon vindade med ögonen! Ett hiskligt leende for öfver de stinna dragen.
Och så — — stora famnen! Med utbredda armar
vaggade hon hän mot den högst prydlige och elegante
Lars-Henrik och slöt honom t i l l sin barm.
—Nå, det var då en sann och stor glädje, kära vår lilla
Lars-Henrik! För din rara mor, för alla därhemma och för oss, i synnerhet för din lekkamrat och
barndomsvän — ja, jag såg er nog, mina små vänner,
hur n i skulle ner t i l l astrakanerna, det första, ni
gjorde.
Ändtligen slapp Lars-Henrik loss. Frun presenterade honom för arftanten:
— Ja, si, tant kan väl inte minnas honom och han
kanske inte heller minns tant. Men n i ska' nog
också bli goda vänner, liksom
Nu kom en tjänarinna med vin och kakor och
frukt. Astrakanerna! tänkte Lars-Henrik och sjönk
utmattad ned i en emma. Äfven apotekarn själf infann sig, och det dracks för Lars-Henrik och för
gamla minnen och framtiden, som hör ungdomen
t i l l . Och med brännande hufvud förstod Lars-Henrik, att hans moder velat locka honom i en fälla.
Men den var illa gillrad.
Han visste inte riktigt, hur han lyckats slita sig
loss från apotekarns damer, och bryta upp. Men väl
ute och utom synhåll från Heby, gaf han sig t i l l att
springa. Han sprang, som flydde han för en mardröm. Så hade han inte sprungit på många år. Lifrockens skört, tunga af frukt, smällde om de välpressade pantalongerna. — Lars-Henrik beredde sin moder den stora sorgen att redan samma vecka företaga
en ny studieresa t i l l utlandet på obestämd tid.
P
ARAGON
AFDELNING
Hoppa
AF
ej
a f
STOCKHOLM
LEVERANSKRAFTIGASTE
TRYCKERI
FÖR
DEN
S J Ä L F K O P I E B Ö C K E R
K A S S A B L O C K
.
F R A K T S E D L A R
K O N N O S S E M E N T
KONTOR OCH STÄtlDIQ
K Y R K O G A T A
JU
VID
VID
KLARA
KYRKA
(JTSTALLti/liG
V E S T R A
HAR
HÅLLPLATS
B I L J E T T E R
K O N T R O L L F O R M U L Ä R
mindre
SPÅRVAGNEN!
CENTRALTRYCKERIET
K L A R A
Den konsekvente pedagogen ä r b e t y d l i g t
sin f r u , och n u ä r o de i s m e k m å n a d e n .
Hon: — M i n l i l l a g r i s !
Han: — M i n stora sugga!
15
CENTRALTRYCHERIET
OCH DESS
STAMPELFABRIK
än
På den internationella
läkarekongressen
i London, Augusti 1913, var
SANATOGEN
f
det enda preparat, som
erhöll
Grand Pr»ix
i afdelningen Närings* och Styrkemedel.
Tillsammans med uttalanden af öfver I9.0CO läkare är denna utmärkelse
en garanti för, att
allmänheten
i Sanatogen verkligen får valuta för sina pengar. Tillbakavisa därför alla efterapningar!
Sanatogen säl\es å alla apotek och i drogaffärer
i originalpaket ä 50, IOO Sr 250 gram till
priser från kr. 2:— till kr. 9: 40.
Prof och broschyrer gratis och franko från
SANATOGENS
Riks Tel. 12195.
i B o a o
GENERALAGENTUR
Kungsgatan 59, STOCKHOLM.
Allm. Tel. 63 95.
PAUILLAC1899
Utmärkt Bordeauxvin
= å 2:10 7, but. =
PERCY F. LUCK & C:o H. A.-B.
Förstklassiga
Fotografi-Kameror
och
-
Prisma-Kika re
-
levereras på särdeles förmånliga betalningsvillkor genom
AKTIEBOLAGET för SPRIDNING
af LITTERÄRA VERK.
Torsgatan 8, Stockholm.
Rikstel. 5988.
Allm. tel. 5443.
Ny illustrerad katalog utkommen.
HALDA MILLEQRAF
är
en
med
hand-
enkel
ända
till
eller
H a l d a
( ^ g ^ T R AOCA
MARK
och
stark
1,000
mångfaldighetsappparat,
kopior
maskinskrifvet
kunna
original.
F i e k u r f a t o r i k ,
utföras
hvar-
efter
Prospekt
ett
från
Svängsta.
1 • 1 f
H Ä N G S L E N
Don't
W I S H - yöui? frien% * h
Chrisimas^^GJ^J^ittligmv
Meny
Send therri
Världens förnämsta Precisions-
FICK-UR.
6umntesd:Saffl^guai^tnTö^oumVV?orl©
j
Till salu hos alla välsorterade Urmakare.
S V E N S O N S
SKINNMÖBLER
Högsta kvalité.
Låga, bestämda priser.
UTSTÄLLNING:
Mästersamuelsgatatt S
Stöista spetstillverkning.
You^ean jBrjjyoortrtefic!
no higher compHment
than to suggest tnatfhis
palate is educated up
to tbe Johnniä Walker
standard
of SMicJj
TREFLIQA
JULK L A P P S A R T I K L A R FÖR POJKAR O C H FÖR ÄLDRE F O L K
KÖPES
JOHN WAEKER & sgp,å, l t o ,
SCOTCH WhiSKV^DistILLErI, /RftMÅKKOCKi
HOS
KLARABBROSOA
F O R S N E R S
A . - B .
STOCKHOLM.
TAN 44.
Epokgörande Nyhet!
Det nya elddonet
T Y S T
Soliditet och tillförlitlighet
> P Y R O X . fungerar som de gamla strykstickorna. Ett stift rifves mot
etuiets plån, livarvid gnistor från plånet tända den med bensin fuktade packning, som sitter på stiftet.
Lämpligaste julgäfva till herrar.
»PYROX» kostar 1: 50 st.
i
U
i
i
praktiska anordL Ä T T
STOCKHOLM
T \ I T T "M" A
'
samt
öfverlägsenhet
St. 1:50.
A K T I E B O L A G E T
27 DROTTNINGGATAN 27
G Å N G
A N S L A G ,
n i n
£
a r
ä
r
o
o r s a
"
l
kerna till
MEDMRNNISKOR!
Qån torra
fötterna
Minska
ningen
genom
SMITH
PREMIERS
o. varma
om
och
skomakareräk-
att alltid
Garmans
använda
popularitet.
Profmaskin från generalagenten
läderolja!
ANDERS SKOG, eller SMITH PREMIER SKRIFMASKINS-
n.-B. Qarman, Stockholm 4.
Göteborg
Papperet
i Strix' J u l n u m m e r levereras af
AFFÄR, Stockholm.
Husqvarna Hammerlessgevär
(System Anson & Deeley)
Finbruken, Stockholm,
(Grycksbo, Klippan och
Lessebo Pappersfabriker)
E R I K LUNDINS JURIDISKA B Y RTA i
(Ombud för Göteborgs. Malmö, Norrköpings och Helsingborgs m. fl. Köpmannaföreningar)
Drottninggatan
2, Stockholm
G
Inkasseringar - Rättegångar Soliditetsu p p l y s n i n g a r å alla platser i Sverige och utlandet.
Sterbhus- och Konkursutredningar m. m.
äro i fråga om skjutförmåga och noggrann fabrikation fullt jämförliga med de förnämsta
engelska, tyska och öfriga utländska fabrikat. Det tinnes därför numera el någon
anledning tör en svensk jägare
att köpa ett utländskt
laktgevar.
Våra hammerlessgevär levereras i flera olika förstklassiga utföranden, med eller utan
ejektor
P ä beställning tillverkas de äfven efter särskildt uppgifna mått.
Begär vår specialpriskurant, som erhålles gratis och franko.
H u s q v a r n a V a p e n f a b r i k s A k t i e b o l a g , Husqvarna.
•
THOMAS OWEN&C:o
Hjerpens
Pappersbruk
Tryck-
och
a
o
CHAMPAGNE
M.
FRÅN F Ö R S T A
GKNEBALAGENT:
F L . V I N E R
K L A S S UTLÄNDSKA FIRMOR.
C H A R L E S
RIKS 3 45. BEGÄR L A G E R P R I S K U R A N T . ALLM. 63 50.
•
a
-
a
a
skrifpapper
Ny tillverkning.
Hårdglättade.
skaffenhet.
£t£t% iftan ottt $u>taftam<
4tå3a>Tidc Aa* Särtocfo/'* "h>é*
tim -tönt .en dt /hi/idi or
FÖRSÄLJNING S K E R G E N O M
ådd pofx.uituM odi Bcifcv
.Jctcti vatcoin cdhcCufa mm
EKELUND & LARSSON
Set ocÅ oéna utaö/ita ingte
NORRKÖPINGS
1
-:-
B A C K M A N
A
af utmärktaste be-
'•/i<ät(!/t intagmenatåtö*
jwtgr ftamfot af(a amdta
teåfrtt-tväfaz.
•
STOCKHOLM
-:-
Det moderna Viraspelet.
Råd och anvisningar.
2:dra uppl. Pris 25 öre.
s
Elegant förpackning.
PELKORT
D e n b ä s t a J u l k l a p p N i k a n n a få
J a g bringar E r här m i n a kära s m å
S T O M A T O L .
Tryckt hos P. Paltnquists Aktiebolag, Stockholm 1913