Tillgängligare kyrkogårdar

Tillgängligare kyrkogårdar
Kyrkogårdskongressen Norrköping 8 september 2015
Vem är en person med funktionsnedsättning?
”The big five”
”…nedsättning av en fysisk, kognitiv, psykisk, sensorisk, emotionell eller
utvecklingsbetingad förmåga, eller en kombination av dessa…”
Funktionshinder? Handikapp? Funktionsnedsättning?
Från patient till
medborgare
Prop 1999/2000:79
(handlingsplan 20002010)
Handikapp
Invalid
In valid
Krympling
Halt och lytt
Dåre
Dvärg
Idiot
Vanför
Sinnesslö
En person med
funktionsnedsättning
En person med nedsatt syn
En person med nedsatt hörsel
En person med nedsatt rörelseförmåga
Osv
Vad är ett funktionshinder?
Ur: Borring, Karin:
Tillgängligheten på
kyrkogårdar för
rörelsehindrade (SLU)
Normalt behov
Särskilt behov?
Finns det lösningar för alla behov?
Artikel 2
Universell utformning
• Nödvändigt för 10%
• Underlättar för 40%
• Bekvämt för 100%
Ur: Regionmuseet
Kristianstad: Stångby
kyrka tillgänglighetsanpassning
av entré
Vi handikappsanpassar vår
kyrkogård
Vi arbetar med att förbättra
tillgängligheten på vår kyrkogård
Information är avgörande
Detaljerad information
1. Mått
2. Beskrivande
3. Bilder, filmer, virtuella besök,
andra format
Aktuell information
1. Tillfälliga fel?
2. Variationer under
året/dygnet?
3. Kontaktuppgifter
Ur: Borring, Karin:
Tillgängligheten på
kyrkogårdar för
rörelsehindrade (SLU)
Var ska man börja?
1. Inventering (tillgänglighetskonsult)
2. Åtgärdsförslag (sakkunnig, t.ex.
arkitekt, tillgänglighetskonsult,
entreprenör)
3. Stegvist genomförande av
åtgärder
Ur: Borring, Karin:
Tillgängligheten på
kyrkogårdar för
rörelsehindrade (SLU)
Tack!
Fabian Mebus
[email protected]
www.raa.se