Ordförande har ordet


!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Verksamhetsrapport 2014
!
!
!
Innehåll
!
Ordförande har ordet
3
Därför behövs vi
4
Året som gått
5-8
Organisationens uppbyggnad
9
Arbetsmodell
10
Mätbara mål
11-12
Geografiska spridningen 2014
13
PR och marknadsföring
14
Framtiden
15
Så kan du stödja vårt arbete
16-17
Granskaren har ordet
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!!
18
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
“Att själv få välja sitt liv är en
självklar, medfödd mänsklig rättighet
tills de vuxna tar det ifrån oss”
Arkan Asaad
Grundare Right 2 Choose
2
Ordförande har ordet
Nacka, februari 2015
Rätten att välja ditt liv är inte en självklarhet. Trots att jag anser att man som barn föds med en
fri vilja, så kan kulturella värderingar och vuxna ta det ifrån oss. Jag vet, för jag var själv en
av dem. !
Organisationen Right 2 Choose handlar inte bara om att förebygga tvångsäktenskap, utan
så mycket mer. Det handlar om man utbilda barn och ungdomar om deras mänskliga
rättigheter och egenmakt för att kunna få bestämma över sitt egna liv. !
Växer du upp i en välutbildad familj akademisk familj så ska det inte hindra dig från bryta
familjetraditioner och gå din egen väg. Har du en partner som kommer från en annan
kultur, så skall familjen inte hindra dig. Kommer du från ett umgänge där ambitionerna
inte är så höga och du som barn och ungdom har stora drömmar, så skall du tro på din egen
förmåga. Samtliga exempel handlar om att bryta sig mot traditioner och attityder. Detta
arbetar vi med på Right 2 Choose och min vision är att vi ska kunna nå ut till ännu fler
under det kommande året med nya metoder och nytt utbildningsmaterial.
!
Vid uppstart av organisationen Right 2 Choose lyfte hela mitt sociala engagemang till en
helt annan nivå. Idag når jag ut till en bredare målgrupp och effektivt fått tillbaka direkt
feedback. Inverkan på barnen är väldigt stor.
!
Under mina yrkesverksamma år som social entreprenör kunde jag aldrig drömma om att
skulle föreläst till över 600,000 barn och ungdomar. Berättat om min historia. Mina val.
Rätt och fel. För att beröra, inspirera och berika ungdomar.
!
Nu har 2014 lidit mot sitt slut, och i skrivande stund har det gått ungefär en månad. Det har
gett mig tid att reflektera över det fantastiska året jag fått genomleva och smälta hela Right
2 Chooses utvecklingen, samt min personliga resa. Det har varit ett år med mycket
erfarenheter, och nu när jag sitter här med facit i hand och lärdom i bagaget fortsätter jag
mot nya mål.
Att jag är med och gör skillnad – det är för mig är att lyckas.
Arkan Asaad
Ordförande / Grundare av Right 2 Choose
Change Leader, Reach for Change
3
Därför behövs vi….
Att du har rätten att välja din egen kärlek är en självklarhet för många, men långt ifrån alla.
Det är just därför har Right 2 Choose en viktig roll i samhället. Genom Arkan Asaads
utbildningsmaterial och föreläsningar utbildar han barn och unga kring tvångsäktenskap,
mänskliga rättigheter och rätten att få välja sitt eget liv.
!
!
!
!
!
!
!
!
4
Året som gått
Vår vision
Vi skapar en värld…
där vi själva väljer vår framtid
där vi uppmuntrar styrka och mod att bestämma över sina liv
av samlevnad och förståelse där vi för medmänsklighet mot varandra
där Sverige är en förebild runt om i världen, att den fria och obegränsade kärleken
lever
•
•
•
•
!
!
“Man får
försöka lägga
sin bakgrund,
tradition och
kultur åt sidan
och istället
rikta in sig på
hur man
egentligen
skulle vilja
leva sitt liv”
Elev 16
Linköping
!
!
!
!
!
!
!
5
Höjdpunkter
Höjdpunkterna detta år har varit många. Men
framförallt de mest utmärkande bedrifterna var att
Arkan Asaad faktiskt uppnådde en av
organisationen visioner, genom att påverka svenska
lagstiftning med en lagändring. Att kriminalisera
tvångsäktenskap och slopa dispens om att
gifta bort barn under 18år. Ett straff som kan
ge upp till 4 år. Genom utbildningsmaterial som tagits fram
tillsammans med rikspolisstyrelsen och
länsstyrelsen för att förebygga tvångsäktenskap.
!
Right 2 Choose har också haft goda sammarbeten
med RÄDDA BARNEN inom arvfondsprojektet
”KÄRLEK ÄR FRI”. !
KÄRLEKEN ÄR FRI!? skriven av bla Arkan Asaad.
”I arbetet med KÄRLEKEN ÄR FRI!? skriver Arkan utifrån sin egen erfarenhet att
leva i en hedersstruktur, om att stå mellan två kulturer och känna ansvar för dem
båda. Om kärleken till flickvännen och den samtidiga längtan efter att bli älskad
och accepterad av sin far.”
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Right 2 Choose har under 2014 jobbat på att bygga upp ett koncept i helhet för sin
organisation. Det har handlat om att bygga upp ett nätverk, vilket inneburit att
han fått träffa andra NGOs och ambassadörer som jobbar med samma frågor. Att
tillsammans kunna hjälpa barn och unga i Sverige är drivande. Man arbetar
tillsammans, från olika organisationer, mot samma mål – att barn och unga ska ha
rätten att välja sin framtid.
6
”Stärkt skydd mot tvångs- och barnäktenskap. Brotten äktenskapstvång och
vilseledande till tvångsäktenskapsresa införs. Möjligheten för omyndiga att få tillstånd
att ingå äktenskap tas (nästan) bort. Brottet äktenskapstvång innebär att det blir
straffbart att förmå någon att gifta sig genom att utnyttja personens utsatthet.
Lagändringen betyder i praktiken att även press från föräldrar eller släktingar kommer
att omfattas av strafflagstiftningen. Äktenskapstvång kan ge ett fängelsestraff på högst
fyra år. Även förberedande gärningar kriminaliseras. Det sker dels genom att försök och
förberedelse till äktenskapstvång blir straffbart, dels genom att brottet vilseledande till
tvångsäktenskapsresa införs. Utländska barnäktenskap, tvångsäktenskap och s.k.
fullmaktsäktenskap kan bara erkännas då det finns synnerliga skäl, d.v.s. väldigt starka
och tydliga skäl. Fullmaktsäktenskap är äktenskap som ingåtts utan att båda parterna är
samtidigt närvarande. Fullmaktsäktenskap erkändes förr utan begränsning medan
tvångsäktenskap och barnäktenskap kunde erkännas om det fanns särskilda skäl. (Prop.
2013/14:208)
Lag (2014:381) och (2014:382) om ändring i brottsbalken
Lag (2014:376) om ändring i äktenskapsbalken
Lag (2014:377) om ändring i föräldrabalken
Lag (2014:378) om ändring i ärvdabalken
Lag (2014:379) om ändring i lagen (1904:26 s. 1) om vissa internationella
rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap
Lag (2014:380) om ändring i lagen (1993:305) om rätt att förrätta vigsel inom
trossamfund
Lag (2014:412) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa
fall”
Hämtat från:
http://www.notisum.se/News.aspx?itemid=10417
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Arkan Asaad och fd jämställdsministern Maria Arnholm 1 Juli 2014 Almedalen.
7
Motgångar
!
Arkan Asaad började åka runt till skolor redan 2011, när hans bok Stjärnlösa
nätter lanserades. Det blev dock annorlunda när han startade organisationen, för
plötsligt var det så mycket mer han var tvungen att tänka på. Nu fanns det ramar
han var tvungen att hålla sig inom. Det var inte enkelt att starta en organisation
från grunden. Ett koncept skulle skapas, visioner och annat skulle fastställas. Att
ta fram en organisation som var skalbar och hållbar i längden. Men framföra allt
mätningsrapporter som visade vilken faktiskt impakt han fått varit helt
främmande metoder. Det var mycket arbete, både mycket administrativt men även
logistiskt.
När organisationen väl kom igång var det dags att gräva djupare i det sociala. Det
blev viktigt att skapa sig ett nätverk. Men det handlade även om att lära sig mer.
Mer om det mer rent teoretiska. Det var som att undersöka okända territorier men
samtidigt blev man berikad av en värld man inte tidigare kände till.
Det var även svårt att förstå hur man kombinerar ett affärstänkande med att vara
en ideell organisation som vill hjälpa andra. Så uppbyggnaden av organisationen i
sin helhet var en stor motgång, men nu i efterhand en stor lärdom.
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
8
!
Organisationens uppbyggnad
!
Organisationen fungerar som på organisationsschemat ovan. I mitten är Right 2
Choose, med Arkan Asaad i spetsen. Han är grundaren och själva idéen i det hela.
Alla delar runt honom är som kryckor, som stöd för att få honom att lyckas med sin
vision. De är stöd som hjälper Right 2 Choose att nå sitt mål, med att alla barn och
unga ska ha rätten att bestämma över sina egna liv.
!
!
!
Konsult
Anders
Lindgren
Klump
Subtopia
!
!
Företagsutvecklare
Lumen
Behavior
!
Right 2
Choose
Arkan Asaad
Forskare
Astrid
Schytter
!
Administratör
Sara Yousefi
!
Pedagoger
Anette
Franzen
Marie
Petterson
!
!
!
!
!
Kommunikationsstrateg och
företagsanalytiker
Chrissy Fanadis
Kulturbryggan
Webbutveckling
Göran Persson
Fornby media
9
Arbetsmodell
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Genom att besöka skolor och andra yrkesverksamma ställen, där Arkan först och
främst får träffa barn och unga som är hans främsta målgrupp, men även andra
vuxna, så lär han ut om tvångsäktenskap och andra rättigheter. Genom att själv
berätta om sina erfarenheter når han ut till barn och unga. Många som är drabbade
av att själva inte få bestämma över sina liv kan relatera till Arkan Asaads berättelse.
Barn och unga känner sig efter Asaads föreläsningar starka och får inspiration till att
bli mer engagerade i sina liv. Engagerade på så sätt att det inte bara är ens föräldrar
som tar besluten över hur man som barn lever sitt liv. !
!
!
!
!
10
Mätbara mål 2014
Inför 2014 satte Right 2 Choose upp mätbara mål. Mål som skulle visa mer konkret
hur det går för organisationen.
!
Det främsta målet var:
1. Arkan Asaad och Right 2 Choose ska möta och föreläsa.
Mål:
!
30,000
6,000
Barn
Vuxna och yrkesverksamma
Kvar av målet
Uppnått
Kvar av målet
Uppnått
"
"
!
!
Hur det gick visas i diagrammen ovan. Right 2 Choose hade ett ambitiöst mål då vi
ville föreläsa för 30,000 barn och ungdomar. Vi föreläste för drygt 16,500 barn och
unga, och nådde därmed upp till 55% av vårt mål.
När det gäller vuxna, som innefattar politiker, ambassadörer, yrkesverksamma och
många andra, så blev procentsatsen betydligt högre. Ungefär 5,300 vuxna föreläste
Arkan Asaad för under 2014, vilket är 88% av Right 2 Chooses mål som var 6,000.
!
!
!
!
!
11
Det andra målet Right 2 Choose strävade efter var att dela ut 1000 böcker, samt
besöka 21 olika län i Sverige, för att få sån stor spridning som möjligt på personerna
Asaad föreläser för. Resultatet kan ni se här nedan.
!
´Mål
Uppnått
Mål
Uppnått
!
!
!!
1208 exemplar av ”Stjärnlösa nätter” delades ut, vilket är 20,8% mer än det
ursprungliga målet. Att besöka 21 olika län under 2014 var också ett mål. Detta mål skapades för att få en
stor spridning på föreläsningarna. Slutligen så kom Right 2 Choose upp till 25 olika
län. Vi har alltså föreläst i alla delar av hela Sverige. !
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
12
Geografiska spridningen under 2014
Sverigekartan visar den geografiska spridningen under 2014. Många av de ställen som Right 2 Choose
besökt har besökts ett flertal gånger. Vi kan även se på kartan att alla län är besökta, vilket visar på en
stor spridning och på att vi har nått ut till olika personer. !
!
!
!
13
PR och marknadsföring
En stor del av organisationen har byggt på just PR och marknadsföring. I det
teknologiska samhället vi idag lever i, så kretsar många barn och ungas värld kring
sociala medier. Facebook har därför varit en viktig del av Right 2 Choose PR och
marknadsföring. Målet har varit att försöka vara så aktiva som möjligt genom att
efter varje föreläsning lägga upp ett inlägg angående föreläsningen. Helst med några
bra bilder tagna med organisationens kamera. Facebook har alltså varit ett sätt för
Right 2 Choose att nå ut till sin målgrupp, vilket vi även kan se här nedan.
Diagrammet visar även att Right 2 Choose har lyckats att nå ut till sin målgrupp,
barn och unga mellan 13 och 19 år.
Översiktskarta av målgruppen inom Right 2 Choose "
Källa: Facebook fanpage, Right 2 Choose Sverige, statistik https://www.facebook.com/right2chooseSverige/insights/?section=navPeople
Förutom rent konkret marknadsföring som Facebook och Instagram har det även
handlat mycket om annan PR såsom medverkande i TV och radio. Många intervjuer
av tidningar från allt ifrån DN, Metro till lokaltidningen i mindre orter. Även TVbesök hos TV4 har skett i programmet Malou efter tio. Även radioframträdanden har
gjorts ett antal gånger i P4 och P1. Genom TV och radioframträdanden har Right 2
Choose fått en större spridning.
!
"
"
14
Framtiden
!
Mot framtiden satsar vi på Right 2 Choose att utvidga vår vision och organisation.
”LTS” (Läsa, Tala, Skriva) är det nya konceptet.
Tre-stegsprogrammet är en utbildningssatsning som ska rikta sig till skolungdomar
13-19 år för att stärka deras tro på sig själva och ta till vara sina rättigheter och
drömmar i livet.
STEG 1: Läsa, handlar om att deltagarna fördjupar sin kunskap genom att läsa och ta
del av andra kulturella uttryck där tvingande familjekulturer aktualiseras och
reflektera över sin rättigheter.
STEG 2: Skriva, innefattar att deltagarna utgår från sin egen verklighet när de
erövrar det skrivna ordet. De berättar historien om sina liva och får verktyg för att
sätta sina upplevelser och erfarenheter på pränt.
STEG 3: Tala, är den slutliga delen och det är då deltagarna tar makten över språket
genom att lära sig retorik. De förbereds för att kunna presentera sin historia, bemöta
reaktioner och tala för sig i de vardagligaste och högtidligaste stunder.
Med projektet ser vi potential till verklig samhällsförändring. Inget påverkar gruppen
bättre än individerna i den och programmet tar hjälp av kulturella uttryck i form av
läsning, skrivande och retorik.
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
15
Så kan du stödja vårt arbete
Litteratur : ”Stjärnlösa nätter”; en berättelse om kärlek, svek och
rätten att välja sitt liv
Stjärnlösa nätter handlar om Amàr som växer upp i en svensk småstad i en kurdisk
familj, med en starkt dominerande far. När han är arton år beger sig familjen på en
bilsemester till släkten i Irak. Det är första gången på många år som de reser tillbaka,.
Men får en chock när det står klart att hans far över hans huvud bestämt att de ska
gifta sig. Amàr klarar inte trycket från släkten och går med på giftermålet, men
ångrar sig. Då utbryter det verkliga helvetet. Litteratur : ”Blod rödare än rött”; en berättelse om mod, smärta och
vägen till försoning
I uppföljaren till den hyllade debutromanen Stjärnlösa nätter får vi lära känna Casim,
Amàrs far, som i första boken bara framstår som en grym och oförstående pappa. Vad
gjorde honom till den han har blivit?
Det visar sig att Casims öde är minst lika dramatiskt som Amàrs eget. Efter en hård
uppväxt gifter han sig med Jamila, men kort därefter tvingas han iväg för
militärtjänstgöring. Casim längtar hem och bestämmer sig för att desertera, och
familjen tvingas på flykt.
Utbildningsmaterial: Genom att kostnadsfritt beställa in in Right 2 Chooses utbildningsmaterial kan
vi tillsammans nå ut till barn och ungdomar. Mer information hittar ni på
http://r2c.se.
16
Följ Right 2 Chooses arbete
Besöksadress
Dieselverkstaden
Right2Choose c/0 Nav-scen
Marcusplatsen 17
131 54 Nacka
E-post
[email protected]
Hemsida
www.r2c.se
Facebook
Right 2 Choose Sverige
Instagram
Right2choose
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
17
Granskaren har ordet
Granskning av Right 2 Chooses Social Impact Report
Anders Lindgren heter jag som granskat rapporten. Jag är verksamhetsledare för
KLUMP Subtopia. Under året, men även sedan innan har jag följt Right 2 Chooses,
med Arkan i spetsen, arbete. Jag arbetar som verksamhetsledare för KLUMP som är
Subtopia arbete- och affärsutvecklingsplats för människor som arbetar med
kreativitet och kultur som främsta konkurrensdel.
Sammanfattningen av min granskning är i tre olika delar:
1. Right 2 Chooses verksamhet, mål och vision
2. Dokumenternas kvalité och rimlighet
3. Resultat i förhållande till mål och vision
1. Right 2 Chooses verksamhet, mål och vision
Av rapporten så förstår jag att Right 2 Chooses verksamhet har handlat om att
förhindra tvångsäktenskap, men även mycket annat. Det har handlat om att förbättra
barn och ungdomars rättigheter att få bestämma över sina liv. Målen och visionen går
ihop och är en del av varandra. Målen är kanske en aning ambitiösa. Att föreläsa för
30.000 barn och ungdomar är ett stor mål, vilket inte uppfylldes. Dock så lyckades
han föreläsa för ungefär 16 500 barn och unga, vilket är oerhört mycket, och något
Right 2 Choose ska vara nöjda över. Nu ska de expandera sin organisation, vilket är
nyttigt för Right 2 Choose. Det nya konceptet ”LTS” verkar genomtänkt, och är även
ett annat sätt att hjälpa fler barn och unga, just med den viktiga kommunikationen.
2. Dokumenternas kvalité och rimlighet
Allt är informativt och har en hög kvalité.
3. Resultat i förhållande till mål och vision
Som jag redan skrivit så satte Arkan Asaad upp ambitiösa mål. Diagrammen visar
tydligt hur resultaten blev. Det väsentliga tycker jag ändå inte är på själva
kvantiteten, utan kvaliteten. Egentligen spelar det ingen roll hur många Arkan
föreläser för, utan hur många han når ut till. På Right 2 Chooses sida på facebook
visas det ofta bilder på när elever står i kö för att ta bild med Arkan, vilket på ett visar
att de blev berörda. Sammanfattningsvis kommer det att bli intressant vad 2015 har att erbjuda för Arkan
och Right 2 Choose. Efter att läst den här rapporten så finns det stora möjligheter att
hans arbete bara fortsätter uppför. Han är målmedveten och kommer gå ännu längre.
Anders Lindgren
KLUMP Subtopia
18