Stockholms läns landsting Ansökan om bidrag ur miljöanslaget för

Stockholms läns landsting
Landstingsstyrelsens förvaltning
Tillväxt, miljö och regionplanering
1 (4)
TJÄNSTEUTLÅTANDE
2015-11-05
Handläggare:
Shewen Nysmed
Tillväxt- och
regionplanenämnden
Ansökan om bidrag ur miljöanslaget för projekt
Mätning av PAH i inom- och utomhusluft på förskolor i
Stockholm
Ärendebeskrivning
Institutet för Miljömedicin (IMM), Karolinska Institutet, ansöker om
750 ooo kronor för att bestämma nivåerna av polycykliska aromatiska
kolväten (PAH) i inom- och utomhusluft vid förskolor i Stockholm.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteutlåtande 2015-11-05
Ansökan från IMM 2015-10-15
Förslag till beslut
Tillväxt- och regionplanenämnden föreslås besluta
att
bevilja Institutet för Miljömedicin (IMM), Karolinska Institutet
bidrag med högst 750 000 kronor för projektet Mätning av PAH i
inom-och utomhusluft på förskolor i Stockholm, under förutsättning
att övrig finansiering sker, samt
att
utbetalning, redovisning och eventuell återbetalning av beviljade
medel ska ske enligt förvaltningens anvisningar.
att
att sökanden före första utbetalning ska ha redovisat en plan för
spridning av projektresultaten, som godkännas av tillväxt- och
regionplaneförvaltningen.
Förvaltningens förslag och motivering
Sammanfattning
Institutet för Miljömedicin (IMM), Karolinska Institutet ansöker om medel
ur miljöanslaget för att göra mättningar av polycykliska aromatiska
kolväten (PAH) i inom- och utomhusluft på förskolor i Stockholms stad.
TRN 2015-0171
Stockholms läns landsting
2 (4)
TJÄNSTE UTLÅTANDE
2015-11-05
Syftet är att bestämma nivåerna av PAH i inomhus- och utomhusluft vid
förskolor i urbanmiljö och därmed kunna bedöma barns exponering för
dessa toxiska ämnen. Projektet är interdisciplinärt och genomförs i ett
samarbete mellan forskare vid IMM, Karolinska Institutet, Stockholms
Universitet och Karolinska Institutet.
Förvaltningen föreslår att ansökan beviljas.
Bakgrund
Det finns många skäl att följa exponeringen för olika miljögifter över tid i
olika grupper i befolkningen. Barn är en viktig grupp att följa eftersom de
utsätts för den relativt högsta exponeringen för många miljögifter, anser
sökanden. Samtidigt är barn ofta mer känsliga för kemikaliers skadliga
effekter, då de fortfarande utvecklas. Allt fler studier tyder dessutom på att
exponering för toxiska ämnen tidigt i livet kan ge bestående förändringar
som visar sig som hälsoeffekter senare i livet för utveckling av cancer.
Inomhusmiljön på förskolor kan vara viktig för barns exponering för
miljögifter men är relativt outforskad ur kemikaliesynpunkt. Studier har
visat att damm och luftpartiklar är en viktig källa för exponering av toxiska
ämnen. Bidrag från utomhusmiljön, t.ex. mängd och typ av trafik till
inomhusmiljön, är inte väl studerat menar sökanden. En grupp av sådana
ämnen är polycykliska aromatiska kolväten (PAH) som visats kunna orsaka
både cancer och hjärt- kärlsjukdomar samt påverka den mentala
utvecklingen av barn. Projektet kommer att karaktärisera hur
exponeringssituationen av PAH för barn ser ut på förskolor samt bedöma
hur mycket den exponeringen bidrar till barns totala risk för att utveckla
cancer.
Syftet med projektet är att bestämma nivåerna av PAH i inomhus- och
utomhusluft vid förskolor i urbanmiljö och därmed kunna bedöma barns
exponering för dessa toxiska ämnen. Projektet kommer att leda till ökad
kunskap om PAH-exponering i inomhusmiljön på förskolor i Stockholm
och hur utomhusmiljön bidrar till densamma, hävdar sökanden.
Kunskaperna kan dessutom bidra till, hävdar sökanden, att bättre planera
placering och byggande av förskolor och annan miljö som barn vistas i och
därmed bidra till en hållbar utveckling och att miljökvalitetsmålen om en
giftfri miljö och god livsmiljö som ingår i Miljöutmaning 2016 och RUFS
2010 uppfylls. Projektet kommer också att komplettera andra studier inom
Stockholms- och Uppsalaregionen och Mälardalen.
TRN 2015-0171
Stockholms läns landsting
3 (4)
TJÄNSTEUTLÅTANDE
2015-11-05
Överväganden
Stockholms läns landsting kan medfmansiera projekt avsedda att skydda
eller förbättra miljön inom Stockholmsregionen genom bidrag ur
miljöanslaget. Utgångspunkten för bidragsgivning är landstingets roll och
ambitioner i det regionala miljöarbetet enligt planer och program som
landstinget antagit, t. ex. Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen,
RUFS 2010, och Miljöutmaning 2016, samt de regionala miljömålen.
Bidrag kan ges till högst 50% av ett projekts totala kostnad.
Projekt som beviljas medel ur miljöanslaget ska vara av regional betydelse
och i linje med regionala planer och program. De bör uppfylla något av
följande kriterier:
• Vara åtgärdsinriktat och stimulera samverkan mellan olika aktörer
inom miljöområdet
• Vara kunskapshöj ande eller metodutvecklande, t. ex. pilot- eller
demonstr ationsproj ekt
• Stimulera innovationer och teknikutveckling
• Ha ett hållbarhetsfokus vad gäller energi- och resursförbrukning,
spridning av gifter/hälsoskadliga ämnen, utsläpp av växthusgaser
mm
Det aktuella projektets ambitioner är goda och intressanta samt kan vara
kunskapshöjande. Förvaltningen anser att projektets syfte väl ansluter till
målen i RUFS 2010 om en god livsmiljö, avseende god folkhälsa och bra
planeringsunderlag. Ett klart orsakssamband finns mellan luftkvalitet och
hälsa. Utsläpp av partiklar totalt och per invånare används exempelvis som
indikatorer på hållbar utveckling i regionen. Projektet uppfyller kriterierna
för miljöanslag och förvaltningens uppfattning är att projektet är
kunskapshöjande och innebär samverkan mellan flera projekt, vilket är
värdefullt.
Projektet kan ge värdefull information om en aktuell miljöfråga och
resultatet av projektet är viktigt för folkhälsan och planering av nya
områden. Resultatet av undersökningen kan ha stor betydelse för framtida
investeringsplaner. Studien har ett bredare intresse och därmed är den
regionala nyttan med projektet uppfyllt. En förutsättning för landstingets
bidrag är därför att resultaten sprids till alla delar av länet!
Sökande lämnade in samma ansökan i början av året (TRN2015-0009).
Den ansökan avslog förvaltningen med motiveringen att sökanden inte
lyckats beskriva tydligt vad resultatet av projektet tillför. Att projekt och
resultat kompletterar andra studier framgår tydligt men vad resultatet av
TRN 2015-0171
Stockholms läns landsting
4(4)
TJÄNSTE UTLÅTANDE
2015-11-05
aktuellt projekt tillför var otydligt. Ett vilkor är att sökande utvecklar
redosvingenav projektets resultat.
Förvaltningen föreslår att ansökan beviljas.
Ekonomiska konsekvenser av beslutet
Beslutet har inga ytterligare ekonomiska konsekvenser.
Miljökonsekvenser av beslutet
I enlighet med landstingets Miljöpolitiska program 2012-2016 har hänsyn
till miljön beaktats och slutsatsen är att det inte är relevant med en
miljökonsekvensbedömning i detta ärende.
Shewen Nysmed
Regionplanerare
TRN 2015-0171
Ji
Ankom
Stockholms läns landsting
Stockholms läns landsting
2015 -10-1 5
Ansökan om bidrag ur landstingets miljöanslag
Dnr.
£Kl 2016-01?
Rödmarkerade fält i blanketten är obligatoriska. Var noggrann med att fylla I korrekta uppgifter.
När blanketten är Ifylld skriver du ut den och alt l. Scannar och skickar in blanketten till [email protected]
och [email protected] eller alt 2. Skriver ut, undertecknar och skickar in på postadress Stockholms läns
landsting, Landstingsstyrelsens förvaltnlng/TMR, Box 22550,10422 Stockholm
1. Inriktning
Stöd söks från miljöanslaget enligt följande kriterier:
Sätt ett eller flera X.
X
X
Åtgärdslnrlktat och stimulerar samverkan mellan olika aktörer Inom miljöområdet.
Kunskapshöjande eller metodutvecklande, tex pilot- eller
demonstrationsprojekt
Stimulerar innovationer och teknikutveckling.
Har ett hållbarhetsfokMs vad gäller energi- och resursförbrukning, spridning av
g/fter/häfsoskadliga ämnen, utsläpp av växthusgaser mm.
X
Framtagande av EU-ansökningar.
2. Allmänna uppgifter
Projektets namn:
M
ä
t
j
n
n
g
a
v
P
A
H
,
i
n
o
t
T
h
o
c
h
u t o m h u s l u f t på förskolor i Stockholm
projektperiod:
Feb 2016 - Dec 2018
Ange projektets start~och slutdatum. Kostander som uppkommer före eller efter denna period är Inte
stödberättigade. Slutredovisning av projektet ska ske inom en månad efter projektets slutdatum.
Sökt belopp från Miljöanslaget:
Projektets totalkostnad:
övrigt total medflnsn tering:
750 000
1 500 000
750 000
3. Uppgifter om s ö k a n d e n
Sökande: j t f t u t e t f ö r Miljömedicin (IMM), Karolinska Institutet
n s
Juridisk form:
tex ekonomisk förening, stiftelse osv. Universitet
Org.nummer:
2
Postadress:
N
Kontaktperson:
02100-2973
o
b
e
[
s
y
ä
g
1
E-postadress;
3
Postnummer:
Kommun:
K
K r
r
j
i
s
t
j
a
s t i a n
,
n
D
D r e
r
e
j
j
[email protected],se
Telefon: Q8-52487566
S
t
o
c
k
h
o
Är sökande momspliktlg?
|
Webbadress:
m
Qja
[Xj Nej
W
W
W
(
k
K
s
e
/
i
m
m
Stockholms läns landsting
4. Beskrivning av insatsen/projektet
Sammanfattning
Bakgrund
Frågeställningar att beröra är varför projektet behövs - vilken efterfrågan finns och hur kommer projektet att
påverka/förändra situationen.
Det finns m å n g a skäl att följa exponeringen f ö r olika miljögifter ö v e r t i d i olika grupper
av befolkningen, Barn ä r en viktig grupp att följa eftersom de u t s ä t t s f ö r den relativt
h ö g s t a exponeringen f ö r m å n g a miljögifter. Samtidigt är barn ofta mer känsliga f ö r
kemikaliers skadliga effekter då de fortfarande utvecklas. Allt fler studier tyder
dessutom på att exponering f ö r toxiska ä m n e n tidigt i livet kan ge b e s t å e n d e
f ö r ä n d r i n g a r som visar sig som h ä l s o e f f e k t e r senare i livet f f a . utveckling av cancer.
I n o m h u s m i l j ö n på förskolor kan vara viktig f ö r barns exponering för miljögifter men ä r
relativt outforskad ur kemikaliesynpunkt, Studier har visat att damm och luftpartiklar är
en viktig källa för exponering av toxiska ä m n e n . Bidrag från u t o m h u s m i l j ö n tex. m ä n g d
och typ av trafik till i n o m h u s m i l j ö n ä r inte väl studerat. En grupp av s å d a n a ä m n e n ä r
polycykliska aromatiska kolväten (PAH) som visats kunna orsaka b å d e cancer,
h j ä r t - k ä r l - s j u k d o m a r samt p å v e r k a den mentala utvecklingen av barn. Projektet
k o m m e r producera ny data som möjliggör en karaktärisering av hur
exponeringssituationen av PAH f ö r barn ser ut på förskolor samt b e d ö m m a hur mycket
den exponeringen bidrar till barns totala risk för att utveckla cancer.
Syfte
Ange vad projektet syftar till och förväntade effekter på miljön. Ange hur projektet bidrar till att uppfylla
målen i RUFS 2010, Miljöutmaning 2016 och andra relevanta planer och program, samt visa hur man avser
att möte eventuella målkonflikter.
Syftet med projektet ä r att b e s t ä m m a n i v å e r n a av PAH I inom- och utomhusluft vid
f ö r s k o l o r i u r b a n m i l j ö och d ä r m e d kunna b e d ö m a barns exponering för dessa toxiska.
ä m n e n . Projektet kommer att leda till ny kunskap om PAH exponering i inomhusmiljön
på förskolor i Stockholm och hur u t o m h u s m i l j ö n bidrar till den samma. Cancerrisken
k o m m e r att uppskattas f ö r att b e d ö m m a hur mycket exponeringen bidrar till barns
totala risk för att utveckla cancer. Detta kommer bidra till en ökad kunskap om barns
exponering och risk f ö r att utveckla sjukdomar senare i livet. Kunskaperna kan
dessutom bidra till att b ä t t r e planera placering och byggande av förskolor och annan
miljö som barn vistas i och d ä r m e d bidra till en hållbar utveckling och att
miljökvalitetsmålen om en giftfri miljö och god livsmiljö som f a s t s t ä l l t s av Miljöutmaning
2016 och RUFS 2010 uppfylls. Projektet kommer också att komplettera andra studier
inom Stockholms och Uppsalaregionen och Mälardalen.
Stockholms läns landsting
Mäi
Ange vad projektet ska uppnå för resultat under projektperioden.
^
=
Projektet kommer att b e s t ä m m a n i v å e r n a av PAH I Inomhusfuft vJd förskolor i Stockholm
och d ä r m e d ge en uppfattning om barns exponering f ö r mlljökemikalier. Dessutom
kommer PAH att b e s t ä m m a s i utomhusluften vid f ö r s k o l o r n a . Detta leder till att vi
kommer kunna korrelera inom- och u t o m h u s n i v å e r n a för att u n d e r s ö k a hur mycket
u t o m h u s m i l j ö n p å v e r k a r inomhusmiljön samt för att se om n i v å e r n a ä r h ö g r e eller lägre
inomhus.
Ett u t ö k a t antal (40-tal) PAH kommer att b e s t ä m m a s motiverat av vara och andras
studier som visat att bara m ä t a PAH m a r k ö r e n bens(a)pyren troligen leder till en
underskattning av risk. Analyserna kommer även inkludera de h ö g t potenta
dibenspyrenerna som vi tidigare visat u t g ö r ett stort bidrag till h ä l s o e f f e k t e r av PAH i
luft i ett tidigare m i l j ö f o n d e n p r o j e k t . Våra resultat kommer att kunna korreleras till
n i v å e r av andra kemikalier i förskolemiljön. Eftersom PAHer existerar som komplexa
blandningar kommer också eventuella samverkanseffekter att b e s t ä m m a s mha in vitro
tester.
e
Resultaten kommer leda till ny och ökad kunskap om exponeringssituationen för barn i
Stockholm och d ä r m e d en f ö r b ä t t r a d riskbedömning av exponering f ö r miljökemikalier.
Detta projekt kompletterar flera studier av barns kemikalieexponering genom att m ä t a
PAH i luften på och omkring förskolor.
Projektbeskrivning och metod
Ange vad som ska göras för att uppnå syfte och mål för projektet. Beskriv på vilket sätt projektet tillför
något nytt Finns andra liknande verksamheter idag? I så fa\\ på vilket sätt kompletterar projektet befintliga
insatser eller nuvarande arbetssätt/metoder?
r
Projektet kommer att komplettera ett projekt på N a t u r v å r d s v e r k e t (NV) (koordinerat av
Marika Berglund) som under 2015-2016 kommer att u n d e r s ö k a barns exponering för
miljökemikalier med fokus p å damm som källa. Damm kommer att samlas in på 30
förskolor i Stockholm och bla, ftalater och bisfenpler analyseras i d a m m och urin
_
(barnens). Stockholmsstad planerar att följa upp den studien mé.d att samla damm ffah'
ytterligare 70 förskolor. Liknande studier planeras också I Uppsala (SLV) och' Örebro
(AMM), Detta p r o j é k t kompletterar på s å s ä t t flera studier ä v barns kemlkalleexponertng
och tillför ny kunskap om PAHer, Provtagning kom p r att ske vid 5-10 förskolor som
också ingår I NVs projekt; detta projektet kan på s å s å t t ses som ett pilotprojekt,
Provtagning och analys kommer ske enligt .etablerade metoder Utvecklade vid SU,
P o t e n s é n och därrrtéd cancerrisken av proverna studeras genom In vitro testning och
a n v ä n d n i n g av sk, mlxtufe a s s é s . s m e n t factofs framtagna p i IMM. Resultaten kommer
ä t t j ä m f ö r a s med luftprov som ä r Insamlade r s t o c k h ö i m s s t ä d (bla S ö d a H e d s t u n n e l n och
Arrhenlus) inom v å r t Formas projekt (Carcinogenic interactions of airborne particles and
PAHs in air particulate matter).
Stockholms läns landsting
Resultatspridning
^_
Ange hur och när information om projektets resultat kommer att spridas och nyttiggöras av såväl projektets
målgrupp som andra aktörer, Beskriv hur och var projektet planerar att kommunicera att Stockholms lans
landsting är en medflnansiän
Resultaten kommer att redovisas i en skriftlig rapport som publiceras på IMMs hemsida.
Resultaten kommer o c k s å att skickas in f ö r vetenskaplig granskning och internationell
publicering- Vidare f ö r u t s e s att resultaten kommer att presenteras vid seminarier f
Sverige, n å g o n Internationell konferens samt spridas till kommunerna, l ä n s s t y r e l s e r n a
och landstingen via medlemskapet 1 L u f t v å r d s f ö r b u n d e t , N a t u r v å r d s v e r k e t , Trafikverket
och andra b e r ö r d a myndigheter på nationell nivå. Alla m e d f i n a n s i ä r e r kommer att
kommuniceras vid alla dessa tillfällen.
Projektet ä r f n t e r d l s d p l i n ä r t och g e n o m f ö r s i ett samarbete mellan mlljömedicinska
forskare vid I M M , Karolinska Institutet (Kristian Dreij and Ulla Stenius), analytiska
kemister vid Stockholm Universitet (Christoffer Bergvall och Roger Westerholm) och
e x p o n e r i n g s b e d ö m a r e vid Karolinska Institutet (Marika Berglund), Projektet inkluderar
också regionala a k t ö r e r för att säkerställa g e n o m f ö r a n d e och den regionala nyttan; Arne
Jamtrot på Miljöförvaltningen i Stockholm och Titus Kyrklund på NVi Stockholm.
5. Kostnader och finansiering
Kostnadsslag
Är 20 16
År 20 17
År 20 18
Totalt
Lönekostnader
Lönekostnader för personer som direkt deltar 1 projektarbetet. Lönen ska motsvara den anställdes ordinarie lön
inklusive sociala avgifter.
232 500
232 500
232 500
697 500
232 500
232 500
232 500
697 500
35 000
35 000
35 000
105 000
500 000
500 000
500 000
1 500 000
Externa tjänster (direktfinansierade
offentliga)
Här avses en beräknad neajagd tid och lönekostnader för
personer som arbetar Inom projektet men som inte är
anställd av projektägaren. Lönen ska motsvara den
ordinarie lönen inklusive sociala avgifter.
1
Externa tjänster (köpta
tjänster)
Tex konsulter och föreläsare, dvs kompetens som köps
In utifrån.
Resor
Marknadsföring
Tex trycksaker osv.
Övrig
kommunikation
Tex telefon, porto och datakommunikation osv.
Summa
totala
kostnader
Stockholms läns landsting
Finansiering
I tabellen för finansiering redovisas de medel som andra finansiärer, både egen finansiering och
medfinanslering,planerar att bidra med. Finansiering ska, förutom per år, fördelas utifrån om det är
kontant- eller direktfinansiering.
År 20 17
År 20 18
Totalt
100 000
100 000
100 000
300 000
150 000
150 000
150 000
450 000
År
Egen
2016
finansiering
KontanWnansiering.
Direktfinansiering, tex arbetsinsats och lokaler.
Total egen
Övrig
finansiering
medfinansiering
Kontant medfinansiering.
Ange medfinansiärer och belopp.
Formas, m . f l .
Direkt medfinansiering.
Ange medfinansiärer och belopp.
Total
medfinansiering
150 000
150 000
150 000
450 000
Summa
total
250 000
250 000
250 000
750 000
finansiering
6. Underskrift
Behörig firmatecknare (den som har rätt att teckna avtal) för sökande ska skriva under ansökan.
Ulla Stenius
Prefekt IMM, K l
15 Oktober 2015
Datum
Underskrift
Namnförtydllgande