Mötesprotokoll konstituerande styrelsemöte 2015-02-24

HŠggeberg
Konstituerande
Styrelsemöte på Häggeberg
Tisdagen den 24 Februari 2015 kl 18.30
Närvarande: Mikael Ström, Carina Gälldin, Rickard Söderqvist, Andrea
Watson Athley, Maritha Bertilsson, Henrik Engström, Ann Milton, Carina
Simonsson.
1. Mötet öppnades
Ordförande Mikael Ström hälsade alla välkomna.
2. Presentation av Styrelsemedlemmar
Nya och gamla styrelsemedlemmar presenterade sig.
3. Bestämma firmatecknare för föreningen
Till firmatecknare valdes ordförande Mikael Ström, kassör Maritha
Bertilsson och sekreterare Ann Milton att representera styrelsen gentemot
banken, att ha tillgång till föreningens konton enligt följande: två av tre i
förening.
4. Bestämma vilka som ingår i det verkställande utskottet
Ordförande Mikael Ström, kassör Maritha Bertilsson, sekreterare Ann
Milton och vice ordförande Henrik Engström valdes att ingå i det
verkställande utskottet. Alla beslut som fattas av det verkställande utskottet
ska protokollföras vid nästkommande styrelsemöte.
5. Bestämma bankrättigheter
Ordförande Mikael Ström och kassör Maritha Bertilsson har fulla
rättigheter på samtliga konton (klubben har ett konto för räkningar och ett
konto för samtliga medlemsinbetalningar, tävlingar, anmälningsavgifter
kommer in mm). Sektorsammankallande har tittarrättigheter och
behörigheter att föra över pengar till och från kontot för inbetalningar. I
styrelsen kommer det vara lika 2014 med tillägg för den ledamot och
suppleant som ska stötta kassören.
Kassören tar fram en lista på aktuella bankrättigheter. Se bilaga 1.
HŠggeberg
6. Utse Bidragsansvarig mot kommunen
Till bidragsansvariga mot kommunen valdes ordförande Mikael Ström och
vice ordförande Henrik Engström.
7. Utse kontaktpersoner gentemot anställd personal
Till kontaktpersoner gentemot anställd personal valdes ordförande Mikael
Ström, vice ordförande Henrik Engström och ledamot Rickard Söderqvist.
8. Bestämma kontaktpersoner gentemot våra olika sektorer
a. Drag
Ordförande Mikael Ström
b. HUS
Ledamot Carina Simonsson. Styrelsen tar dock ett gemensamt ansvar
för HUS och styr via kontaktpersonen, i väntan på att vi hittar en ny
sammankallande.
c. RUS
Ledamot Rickard Söderqvist
d. Tjänstehund
Sekreterare Ann Milton
e. Underhåll
Styrelsens gemensamma ansvar att hålla kontakten mot Underhåll
f. WIP/PR
Ledamot Felicia Andersson
g. Agility
Suppleant Andrea Watson Athley
h. Tävling
Vice ordförande Henrik Engström
i. Utställning
Suppleant Carina Gälldin
j. Ungdom
Sekreterare Ann Milton
9. Anmälan till distriktets årsmöte
Lördagen den 14 mars kl 10:30 Vrigstads värdshus.
Vice ordförande Henrik Engström, ordförande Mikael Ström, ledamot
Rickard Söderqvist, suppleant Andrea Watson Athley samt ledamot Carina
Simonsson deltar från styrelsen
HŠggeberg
10.Utse förenings representant gentemot studiefrämjandet.
Kassör Maritha Bertilsson utsågs till föreningens representant gentemot
studiefrämjandet.
11.Genomgång SBK Medlem online
Ordförande Mikael Ström gick igenom SBK Medlem online och kommer
lägga upp nya styrelsemedlemmar och justera tidigare styrelsemedlemmars
uppgifter. E-post med inloggningsuppgifter skickas sedan ut till berörda
direkt från SBK Medlem online.
12. Genomgång av styrelsens arbetsbeskrivning
Ordförande Mikael Ström gick igenom styrelsens arbetsbeskrivning för de
olika funktionerna. Ordförande skickar ut klubbens stadgar till samtliga i
styrelsen via e-post. Styrelsens dokument sparas även på en drop-box, som
alla i styrelsen ska ha tillgång till.
13.Nästa möte
Sektormöte (alla sammankallande + 1 extra per sektor) + styrelsen. 29 mars
kl 10 – 15. Ordförande återkommer med lokal.
Kommande styrelsemöten
25 mars kl 18:30.
15 april kl 18:30
20 maj kl 18:30
17 juni kl 18:30
Ann Milton
Sekreterare
Mikael Ström
Ordförande
Carina Gälldin
Justeras
Andrea Watson Athley
Justeras