Välkommen till årets ERFA träff för Fuktsakkunniga

Version 2015‐02‐06 Välkommen till årets ERFA träff för Fuktsakkunniga den 20/11 kl. 12:00‐17:00. Lokal: Pepparholm, Studiecentrum, John Ericssons väg, Lund. Erfarenhetsträffen inleds med gemensam bricklunch. Vi bjuder på lunch för de som anmäler sig till mötet inom utsatt tid. Vi som anmält oss till lunchen samlas i foajén till Restaurang Kryddhyllan senast kl. 12:00. Restaurangen finns i Alfahuset Ideon. Preliminärt program för eftermiddagen (13:15 – 17:00):  Nyheter från Boverket, (Olle Åberg).  Finns behov av verifiering/certifiering av att man tillämpat ByggaF? (Thorbjörn Gustavsson).  Erfarenheter av vilken ambitionsnivå som krävs uttryckt i tid för att fullfölja ByggaF. (Jörgen Grantén).  Det praktiska arbetet med att dokumentera fuktsäkerhetsprojekteringen. (Håkan Stenström).  Hur arbetar andra med kontroll av under‐ och sidoentreprenörer? (David Elmlund).  Hur gör vi bäst nytta? Större närvaro under byggprocessen? (David Elmlund).  Hur ska ByggaF bli ett levande dokument? (Joakim Thunborg). o Starta en branschorganisation (typ säkervatten) och driva våra frågor i denna. o Söka bidrag och stöd för att i projektform utveckla ByggaF och få ut den på marknaden. o Någon typ av medlemsavgift som kan driva ett arbete med utveckling, även om det blir i relativt liten omfattning.  Orimliga RBK‐mätningar utan kommentarer. (Peter Brander).  Hur påverkar temperaturen i betongen torktiden vid mycket låga vct‐tal? Nya betongrecept med andra torktider på gång? (Bengt Axelsson).  Dagens kunskapsläge om sedumtakkonstruktioner. (David Elmlund).  Bordet runt (förbered gärna max 5 minuters inlägg) Alla.  Övrigt. Välkomna! Magnus och Lars‐Erik . Version 2015‐02‐06 Minnesanteckningar ERFAmöte Fuktsakkunniga 20141120 kl. 13:15‐17:00 Mötet öppnas med en kort presentation av samtliga runt bordet Olle Åberg inleder med nyheter från Boverket gäller från den 1:e juli 2014. Dokument finns nedladdningsbara på boverkets hemsida. Presentation bifogas protokollet. Viktiga regeländringar tas upp, fokus ligger på Hygien och hälsa. Estetik kommer att ligga på beställarsidan. Boverket ställer inte sådana krav. Krav på tätskikt i dolda utrymmen, ex för inbyggda spolcisterner i wc‐stol. Kontroller av fuktsäkerhet Boverkets kunskapsbank. Provning av anslutningar kan vara ett sätt att kontrollera fuktsäkerhet i projekteringen .Visar man att den fungerar så är det OK. Olle Åberg visar Boverkets nyrenoverade hemsida. Finns behov av verifiering/certifiering av att man tillämpat ByggaF? (Thorbjörn Gustavsson). ByggaF tillämpas ofta idag, hur omfattande ska den vara, vad konkurrerar man med? På olika villkor? Hur gör man i Miljöbyggnad, den som är fuktsakkunnig intygar att man ha tillämpat ByggaF. Ett papper med en underskrift. Ingen produktion av byggnad har än så länge följt ByggaF helt.. ByggaF är fokuserat på entreprenören, Installatörer är inte inblandade. Visa vilka punkter som har följts i ByggaF, del 1, 3, 5 och 6. Man måste tydligt deklarera vilken nivå man har följt. Vissa delar av ett bygge kanske inte passar ByggaF. Skriver intyg, skriver ut avvikkelser enligt säker vatten. Självdeklaration vad har utförts, stämmer av signerar och lämnar till byggherre. Alternativ tredjepartsgranskning. Fuktsäkerhetsprojektering ska skickas in för att uppfylla Miljöbyggnad. Vilken nivå? Erfarenheter av vilken ambitionsnivå som krävs uttryckt i tid för att fullfölja ByggaF. (Jörgen Grantén). Det behövs ett förtydligande hur mycket som ska ingå för att kunna skriva att man har gjort en fuktsäkerhetsbedömning enligt ByggaF. . Version 2015‐02‐06 Jobbar mest där man kan göra störst nytta. 2 års projekt, 20 dagars jobb minimum 100‐200 kkr. Fuktkompetens i övrigt i processen är också en bidragande del. Hur gör brand, och så vidare! Kostnader, offerter på fuktsäkerhetsprojektering, man får det man frågar efter. Vi har gjort ett överslag och kostnaden borde ligga på 1‐2% av kontraktsumman, för att utföra ett rimligt jobb. Har man en seriös beställare så inser de att det kostar att få en ”bra byggnad”. Vi har både ett sälj‐ och ett utbildningsarbete att utföra. Vi är en ny bransch. Täta kontakter fungerar i utförandeskedet, man kan snabbt bli bortkopplad om finansieringen krisar. Kostnaden kan avskräcka, viktigt att komma in i många projekt! En ”lättviktslösning” borde kunna införas så att man kan komma in i små projekt. Det blir svårt att jobba om det är många som är outbildade i fuktfrågor, det blir tungjobbat. Det är svårt att komma upp till toppnivå på en gång, det är bättre att ta många små steg. När har man dokumenterat klart, riskhanteringslista. Tungjobbat, produktionen klarar inte att hantera detta, mycket handpåläggning ska man fixa. Det praktiska arbetet med att dokumentera fuktsäkerhetsprojekteringen. (Håkan Stenström). Hur arbetar andra med kontroll av under‐ och sidoentreprenörer? (David Elmlund). Hur gör vi bäst nytta? Större närvaro under byggprocessen? (David Elmlund). Fuktsakkunnig ska stötta projekteringsledaren, men komma in tidigt. Man kan inte komma in sent och ändra en helt färdig lösning. Fuktsakkunniga måste in både hos byggherre och hos projekteringsskedet. Kontroller av sidoentreprenörer, avtalsmässigt kan det vara tydligt, men det är svårt att få det att fungera i praktiken. Kvalitetsgrupp är det en lösning, hur arbeta med detta? Krav och besiktningssystem på IT, e‐mail‐påminnelser, och så vidare. Planera en gratisversion med upp till 50 ritningar. En slutbesiktningsapp finns snart på SBUF. Fungerande branschverktyg finns utomlands. Autogenererade rapporter. Hur ska ByggaF bli ett levande dokument, Hur gör vi? (Joakim Thunborg). Starta en branschorganisation (typ säkervatten) och driva våra frågor i denna. Söka bidrag och stöd för att i projektform utveckla ByggaF och få ut den på marknaden. Någon typ av medlemsavgift som kan driva ett arbete med utveckling, även om det blir i relativt liten omfattning. . Version 2015‐02‐06 För att upprätta ByggaF, fanns det en viss summa pengar. Det finns ingen löpande finansiering. Det finns heller inget enhetligt sätt att jobba med ByggaF inte ens inom samma företag, det är ett problem. Finns det ett enhetligt sätt att jobba med ByggaF? Kan inte ERFA‐dagen användas för att uppdatera ByggaF. Utöka ERFAdag till en heldagsaktivitet. Vem ska göra jobbet. En projektansvarig och administratör. Lämna in konkreta förslag till remisser som hanteras på ERFA‐dagen. Starta en förening för att finansiera. Branschorganisation på fuktsidan. Fuktcentrum upprättar plan för att driva ByggaF åt miljöbyggnad. Det hela är en resursfråga, vi måste få en större ekonomisk förutsättning eller samarbetspartners. Kontrollantorganisation. Funkis och boverket står nära varandra. Projektdatabas, varje projekt ska anmälas. Registrering av projekt. Ta upp detta i Fuktcentrums styrgrupp. Vi kan ta upp detta på ett styrelsemöte för fuktcentrum i slutet av januari. Vi kommunicerar detta till ERFAfuktsakkunniga. Orimliga RBK‐mätningar utan kommentarer. (Peter Brander). RBK:s mätningar måste bli tydligare. Hur påverkar temperaturen i betongen torktiden vid mycket låga vct? (Bengt Axelsson) Vid höga temperaturer ändrar man porstorleksfördelningen. Något händer med uttorkningshastigheten, speciellt efter start av uttorkning. Kolla med tunnslip att kvaliteten är korrekt. Har samma problem i flera projekt, med olika leverantörer av betong. Svårt att mäta vid vct under 0,4. Tidig fas av uttorkningen med hög temperatur hindrar fortsatt uttorkning (Nilla). Konstiga mätningarna var över en vot. (BML) nya cementtyper ger andra uttorkningstider, mer flygaska. Kolla presentation från NSB2014 (Ingrid). (AK) mycket mer tillsatser i modern betong som påverkar på olika sätt. Radon i ballasten. Dagens kunskapsläge om sedumtakkonstruktioner (PB) Klarar sig inte helt utan vatten och solljus. Finns skillnader mellan olika sedumsorter. Sedum ger litet biologiskt mångfald. Finns rapport från Skanska (SBUF rapport 12588). Sedum glider på branta tak, 45 grader. Armeras med hampamattor. Hur fungerar det när ”armeringen” förbrukats? Dämmer upp vid störtregn under växtsäsongen. Övrigt (PB) Invändiga avlopp släppte vid höga vattentryck i samband med störtregnen i Malmö hösten 2014. Även egenvikten i avvattningssystemet kan bli för stor i höga hus. (PB) Varning för ljudgolven. Stora konsekvenser med flytande golv. . Version 2015‐02‐06 Bordet runt Nya förenklade byggregler på gång (OÅ). Michael W: Problem störst när man inte följer ByggaF. (Eva) Ska man kräva extern fuktansvarig från byggherren. Svårt att släppa projektet vidare till ”okunniga” förvaltare. Jobbigt vid fuktronder, byggherren vill inte fortsätta anlita fuktsakkunnig under byggskedet. (Joakim) vct och limmade mattor. Vid låg vct blir det problem med vidhäftning mellan betong och flytmassa. Problem vid flytspackling mot gips? (AK) Fukttillskottet kan ge problem. Håll bra koll på fuktillskottet. Ekvivalt mätdjup i självtorkande betong stämmer inte med vanliga regler. Vad är nytt ekvivalent mätdjup? Enligt RBK ska man ibland korrigera mätdjupet. (Thorbjörn) Areaförvirring i samband med lutfttäthetsprovning. Vad är omslutande area? Angivning av tydliga areabeskrivningar anges av en del, men de följs inte alltid. Utvärdera metoder hur det ska redovisas. (Daniel Andersson) Isolering lagd lös på taket. Luktar illa när den stängs in i tät påse. Vad händer med blöt instängd isolering på exempelvis ett varmt tätt tak? Även underlagstak luktar illa när de placeras i tät påse efter att materialet blivit blött. Luktar alltid blöt isolering av mineralull illa? (Rikard) Hur ska vi anpassa oss till det framtida klimatet? (Love). Få personer från Mälardalen deltar i ERFA. Hur ska vi få hit personer från övriga delar av landet? Eventuellt rotera ERFA‐dagen mellan olika orter. (Eva) Obligatoriskt att alla har med en presentation. . 2015‐02‐06
Ny version av Byggreglerna (BBR)
Gäller från den 1:e juli 2014
Olle Åberg
[email protected]
Viktiga regeländringar i Fuktavsnittet
• Fokus på hygien och hälsa
• Projekteringsanvisningar i det allmänna rådet
• kvantitativ bestämning
• Beprövad lösning Kontrollerad och dokumenterad lösning
(normalt minst 10 år)
• Kvalitativ bedömning
• Krav på tätskikt i dolda utrymmen i byggnadsdelar,
t.ex. för inbyggda spolcisterner till wc stol.
• Lägre krav på placeringen av fogar i
tappvatteninstallationer (BBR 6:625).
• Krav på ytterväggar med nytt allmänt råd
2015-02-06
Sida 2
1
2015‐02‐06
BBR krav vid ändring
Regler för ändring av byggnad kom med BBR
2012. Lagkrav finns sedan tidigare.
• Föreskriften om ”Högsta tillåtna fukttillstånd
har formulerats om så den är lättare att
förstå.
• Krav på tätskikt i dolda utrymmen i
byggnadsdelar, t.ex. för inbyggda
spolcisterner till wc stol gäller också vd
ändring.
2015-02-06
Sida 3
Kontroll av fuktsäkerheten
Läsanvisningen till BBR med kortfattat
information om hur samhällskravet på
fuktsäkerheten kan kontrolleras på
Boverkets kunskapsbank
Utförligare information för byggherrar,
projektörer, entreprenörer och kontrollanter
om fuktavsnittet i byggreglerna, samt hur
samhällskravet på fuktsäkerheten kan
kontrolleras finns också på Boverkets web.
2015-02-06
Sida 4
2
2015‐02‐06
Bra länkar hos Boverket
Boverket www.boverket.se/
Byggregler , senaste versionen BBR 2014
https://rinfo.boverket.se/BBR/PDF/BFS2014-3-BBR-21-rattelseblad.pdf
Läsanvisning om fukt till BBR http://www.boverket.se/sv/PBLkunskapsbanken/BBR1/avsnitt-6/65-fukt/
Om fukt i byggnader. Utförligare version av läsanvisningen
www.boverket.se/sv/byggande/halsa-och-inomhusmiljo/om-fukt-i-byggnader/
Byggande, Hälsa och miljö i byggnader
http://www.boverket.se/sv/byggande/halsa-och-inomhusmiljo/
Kunskapsbanken http://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/
2015-02-06
Sida 5
3