2015-10-22 - Region Skåne

MINNESANTECKNINGAR
2015-10-22
Regional medicinsk kunskapsgrupp – Rörelseorganens sjukdomar
Datum/tid
2015-10-22 kl 12-16 (lunch 12-13)
Kallade
Birgitta Arvidsson
Charlotte Malm
Daniel Albertsson
Daniel Stam
Elisabet Lindqvist
Håkan Friberg
Isam Atroshi
Magnus Eneroth
Region Kronoberg
Region Blekinge
Region Kronoberg
Region Halland
Region Skåne
Region Blekinge
Region Skåne
Region Skåne
Inbjudna
Christer Lindbladh
Sten Tyrberg
Södra Regionvårdsnämnden
Ordf RMK Allmänmedicin
Återbud
Jan Axelsson
Marcelo Rivano Fischer
Region Halland
Region Skåne
Dagordning
1
1300-1310 Dagens agenda och protokollförare (ME, 10 min)
2
1310-1320 Bordet runt, nuläge lokalt (alla, 10 min)
3
1320-1330 Minnesanteckningar föregående möte (ME, 10 min)
4
1330-1430 Vårdprogram Ehler-Danlos syndrom (EL, 30 min)
5
Paus (10 min)
6
1450-1540 Christer Lindbladh, samordnare för kunskapsstyrning,
inkl arbetsplan inför 2016, 50 min)
7
1540-1545 Regionala Chefssamråd (HF och EL, 15 min)
8
1545-1600 Xiapex (IA, 15 min)
Välkomna
Magnus Eneroth
Docent, Överläkare
Ordförande
Regional Medicinsk Kunskapsgrupp
Rörelseorganens Sjukdomar
Södra Sjukvårdsregionen
MINNESANTECKNINGAR
Minnesanteckningar
1
Dagens agenda. Protokollförare ME.
2
Bordet runt, nuläge lokalt.
Region Skåne; VO Ortopedi Kryh fick i förra veckan pris som center of excellence in
health i Region Skåne i konkurrens med 18 andra sökande enheter. Reumatologin på
SUS informerade om nyheter inom biologiska läkemedel. Information om ny
regiondirektör samt planeringen av SUS nybyggnationer.
Halland; Ortopedklinikerna i Varberg och Halmstad arbetar med sin sammanslagning.
Blekinge; Blekinge representanter informerade om nuläget vg bemanningsproblem
och diskussioner om antalet sjukhus, samt oklarheter inom organisationen om
implementering av beslut.
Kronoberg; Stort arbete påbörjat i år med olika processer (hjärtsvikt, andningsstöd i
hemmet, cancer, stroke). Angående DL försörjning i Kronoberg, så är den alltmer
pressad på flera Vc där ”akutbesök prioriteras före behövliga planerade besök vid
kronisk sjukdom”. Målstyrningsarbete pågår. Fördjupad diskussion vid nästa möte.
3
Minnesanteckningar föregående möte
Uppföljning av punkten kvalitetsregister; BOA reg kommer att implementeras i hela
Blekinge. Mått; Antal pat, ålder vid inskrivning och antal pat som röntgas innan man
reg i BOA. Inbyggt i journalsystemen. Återkoppling fungerar. Nationellt reg
smärtrehab (NRS). Fyra rapporter per år kommer ut i Blekinge nedbrutet per enhet.
MR Fischer tar fram denna info. CM informerar om hur man följer upp resultat inkl
webstöd för chefer. Vid nästa möte kommer vi att få en mer utförlig beskrivning av hur
man arbetar för att se om denna modell kan användas även inom andra områden.
Remisser från Kronoberg jan-sept till SUS 1875, varav ca 300 inom rörelseorganen.
Upplever inga problem med kontakten gentemot SUS även om en del remisser
hänvisas vidare till andra vg i region skåne. I Blekinge har man problem med att vi har
olika journalsystem. Önskar att alla patienter som skickas ska besvaras med ett
remissvar inkl epikris. ME tar i denna fråga.
4
Vårdprogram Ehler-Danlos syndrom
Sten Tyrberg närvarar vid denna punkt. Elisabet redogör för vårdprogrammet. Förslag
från EL att kalla vårdprogrammet för ”Vårdprogram hypermobilitet/EDS” med
kriterier som styr vilken enhet som ska ta ansvaret, tex Beightonscore ≥5 + andra
symtom/anamnes talande för EDS ska remitteras till specialistvård. Det kommer ett
internationellt förslag till ny klassificering av EDS våren 2016. Gruppen enig om att vi
ska avvakta med att lansera ett vårdprogram innan denna nya klassifikation kommer.
Det vårdprogram som nu är framtaget kan justeras vb när den nya klassifikationen
gäller.
Diskussion om var dessa patienter ska hanteras. Resursgrupp allmänmedicin anser att
”det är specialiserad vårds uppgift att ställa diagnos liksom att behandla vid
sällansjukdomar, om än primärvården har omhändertagande
ansvaret/sammanhållningen för sin listade patient.” Detta gäller även för EDS och även
den större gruppen med hypermobilitet. Daniel A har samma åsikt.
Vi är eniga om att specialiserad smärtrehab är rätt instans som ansvarig remissenhet
för de patienter som uppfyller vissa kriterier. Exakt vilka kriterier som ska gälla för
remiss har vi inte enats om. Vi är nog eniga om att ju färre personer som ställer
diagnosen EDS desto bättre.
MINNESANTECKNINGAR
I Kronoberg finns en smärtläkare i Västervik dit dessa patienter remitteras. I Blekinge
bedömer och hantera smärtrehab dessa patienter. I Halland är PV den huvudsakliga
instansen men många patienter hamnar inom ortopedin. Det finns ingen smärtrehab i
Halland. I Region Skåne finns idag ingen tydlig mottagare. Många remisser hamnar hos
reumatologen. Reumatologen skickar tillbaka remisserna till remitterande. Vad som
händer sen är oklart. Preliminärt kan smärtrehab i Region Skåne vara ansvarig instans.
Smärtrehab i RS anser sig dock inte ha resurser att ta emot dessa patienter idag. Behov
1,0 läkare, 1,0 sjukgymnast, 0,5 arbetsterapeut och 0,5 psykolog för 200 nya
patienter/år. Finansiering oklar. EL arbetar med frågan gentemot Ann-Christine
Andersson. RMK Rörelseorganens Sjukdomar anser att det vore mycket värdefullt om
dessa patienter kan erbjudas högkvalitativ och likvärdig vård varför prioritering av att
säkra resurser till denna verksamhet är starkt önskvärd. Detta gäller samtliga
landsting/regioner i Södra Sjukvårdsregionen. Vi tror att detta skulle på sikt spara
pengar samt dessutom skapa förutsättningar för att beforska området. Kan
smärtrehab div 5, SUS på sikt bli koordinatorfunktion för hela södra
sjukvårdsregionen?
5
Christer Lindbladh, samordnare för kunskapsstyrning, Södra
Regionvårdsnämnden (SRVN)
CL informerar om nytt regionavtal 2015 som reglerar samverkan mellan de fyra
landstingen/regionerna som i Södra Sjukvårdsregionen (SSR). Det framgår bland
annat att SSR skall ha en organisation för kunskapsstyrning. CL redogör varifrån
uppdragen kommer till oss och att varje enskild huvudman själva ansvarar för en
regional tillämpning.
Definition av vad kunskapsstyrning innebär, se ppt bilder (bifogas). Genomgång av de
Regionala Medicinska Kunskapsgrupper som finns inkl resursgrupper. Genomgång av
RMK´s uppdrag. Bidra till jämlik och likvärdig vård i hela SSR är centralt.
Ett uppdrag är enl CL att föreslå relevanta mått inom våra stora patientgrupper. Vi
anser dock att vi i första hand ska begära att få fram resultaten från de olika
regionerna angående de nationella målen inom Rörelseorganens Sjukdomar som tagits
fram av Socialstyrelsen (bifogas som pdf filer). Finns skillnader i måluppfyllelser inom
de olika regionerna? Om ja, vad beror dessa skillnader på? Hur får vi fram underlagen?
CL tar i denna fråga.
Genombrott vg tillgång till patientdata inom respektive huvudman vilket kommer att
underlätta jämförelser mellan olika huvudmän. Detta förutsätter att diagnosdata
matas pålitligt i databaser, betydande bortfall frakturdata troligen Kronoberg.
Nödvändigt att data vi följer är pålitliga. Chefsfråga väl, kanske nåt som Christer kan
fördjupa sig i ?
Information om vad chefssamråden är tänkta ska syssla med jämfört med RMK. RMK
ska ”utveckla de medicinska behandlingen” och chefssamråden ska ”utveckla
förutsättningarna för att ge den medicinska behandlingen”.
Information om hur implementering av de dokument och riktlinjer RMK tar fram
sker/ska ske. Styrgrupp inom SRVN rekommenderar beslut i respektive landsting som
i sin tur fattar egna beslut. Ansvar för implementering och uppföljning ligger inom
respektive landsting/region.
6
Regionala chefssamråd
Kort information från Håkan F och Elisabet L från chefssamråd Ortopedi respektive
Reumatologi. Vad ska chefssamråden arbeta med? Hur hantera privata vårdgivare?
Hur ska man gå från diskussionsklubb till en grupp som arbetar med viktiga frågor.
MINNESANTECKNINGAR
Chefssamråden harmoniserar inte med RMK. EL sitter inte med i chefssamråd
Reumatologi. Cheferna är inte alltid reumatologer.
7
Xiapex
När Xiapex lanserades togs riktlinjer fram. Dessa riktlinjer gick ut på att preparatet till
en början enbart skulle användas av handkirurgen på SUS. Vid uppföljning av
riktlinjerna 2014 visade det sig att största användningen låg i Hässleholm.
Användningen i Hässleholm skedde i studieform och därför kunde man anse att den
var rimlig. Nationellt har det 2013 kommit en rekommendation om Xiapex, se
http://www.janusinfo.se/Documents/Nationellt_inforande_av_nya_lakemedel/Xiapex
-131002.pdf. Xiapex är ett av tre behandlingsalternativ, den nationella
rekommendationens slutsats är att:
1. Efter en sammanvägd medicinsk bedömning i varje enskilt fall använda det
lämpligaste av de tre tillgängliga behandlingsalternativen
2. Strukturerat följa upp resultaten på kort och lång sikt för var och en av de tre
alternativa behandlingarna
3. Bevaka att ett nationellt vårdprogram för behandling av Dupuytrens
kontraktur tas fram när nödvändiga jämförande studier har genomförts.
Isam A föredragande. Det saknas fortfarande långtidsresultat men korttidsresultat
(enligt egen publicerad studie) verkar lovande med resultat som vid kirurgi fast till
lägre kostnad. Utlåtande från handkir SUS anger att riktlinjerna som säger att fler
studier behövs innan kollagenas används i rutinsjukvård bör kvarstå. Vår
rekommendation är således att Xiapex/kollagenas enbart bör användas om
patienterna ingår i ett forskningsprojekt. Isam A kontaktperson inom RMK. Det finns
ett PM från läkemedelsrådet. EL skickar detta till Isam och Magnus. Ligger sannolikt i
linje med vår rekommendation ovan. Innan def besked genomgång av PM.
8
Nästa möte. ME återkommer med förslag på tider
Till nästa möte ska alla deltagare fundera över om de har några ”guldägg” att
presentera för övriga. Detta för att vi ska lära av varandras framgångar.
2015-10-22, rev 2015-11-17
Magnus Eneroth
Docent, Överläkare
Ordförande
Regional Medicinsk Kunskapsgrupp
Rörelseorganens Sjukdomar
Södra Sjukvårdsregionen