Informationsblad om aktivitetsrapporter

Aktivitetsrapporter
Du som är anmäld som arbetssökande på Arbetsförmedlingen ska lämna in
aktivitetsrapport till oss. I den fyller du i allt som du har gjort under månaden
innan för att få eller komma närmare ett jobb. Med aktivitetsrapporten kan vi
ge dig ett bättre stöd i ditt jobbsökande.
Varför aktivitetsrapporter?
Ju aktivare du är när du söker arbete desto
större är chanserna att du får ett jobb. Aktivitetsrapporten hjälper dig att hålla reda på hur
det går med jobbsökandet. För arbetsförmedlaren blir aktivitetsrapporten ett underlag för att
ge dig rätt stöd.
När du och arbetsförmedlaren har kontakt kan
ni ägna samtalet åt resultatet av dina aktiviteter
och stämma av vilket stöd du behöver. Tillsammans med din handlingsplan eller etableringsplan blir aktivitetsrapporten ett underlag när ni
planerar för hur du ska få ett jobb.
Vad ska jag skriva i aktivitetsrapporten?
Allt du gör för att få eller komma närmare ett
jobb är viktigt för oss att känna till. I aktivitetsrapporten skriver du vilka jobb du har sökt och
andra aktiviteter som du har genomfört för att
få ett arbete. Aktiviteterna beror på just dina
individuella förutsättningar och utgår från innehållet i din handlingsplan eller etableringsplan.
Även andra aktiviteter för att få ett jobb än de
som finns i din handlingsplan eller etableringsplan är bra att ta med i din aktivitetsrapport.
Det som du ska skriva i din
aktivitetsrapport kan exempelvis vara:
• jobb du har sökt
• jobbintervjuer du har varit på
• intresseanmälningar till arbetsgivare
(spontanansökningar, besök)
• att du har förbättrat dina ansökningshandlingar och på vilket sätt i så fall
• rekryteringsträffar du har varit på
• samtal du haft med studie- och
yrkesvägledare
• utbildningar du har sökt eller deltagit i
• praktikplatser du har sökt eller varit på i överenskommelse med din arbetsförmedlare
• arbetsträning på en arbetsplats som du varit
på (efter planering tillsammans med din
arbetsförmedlare) och dina arbetsuppgifter
• studiebesök på en arbetsplats och resultatet
av besöket
• om du har arbetat och i så fall hur mycket
(till exempel hur många timmar)
När ska jag lämna in aktivitetsrapporten?
Du lämnar in aktivitetsrapporten under perioden den 1–14 varje månad. Du ska alltid redovisa vad du gjorde månaden innan. Eftersom du
bara kan lämna in aktivitetsrapporten en gång
per månad, är det viktigt att du fyller i alla dina
aktiviteter innan du skickar in den.
Exempel:
Den 1–14 april
redovisar du dina aktiviteter för mars.
Den 1–14 maj
redovisar du dina aktiviteter för april.
Du som har en etableringsplan eller får bidrag
till start av näringsverksamhet behöver inte
lämna in aktivitetsrapporterna lika ofta. Läs mer
på arbetsformedlingen.se eller fråga en arbetsförmedlare.
Vad händer om jag inte lämnar in
aktivitetsrapporten?
Om du får eller ansöker om arbetslöshetsersättning och inte lämnar in aktivitetsrapporten i
tid meddelar vi det till din a-kassa. A-kassan
utreder och beslutar sedan om det påverkar din
arbetslöshetsersättning.
Om du inte lämnar in din aktivitetsrapport i
tid när du deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt
program och får aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning kan det också leda till att din ersättning påverkas. Det är Arbetsförmedlingen som
utreder och beslutar om det.
Var finns aktivitetsrapporten och hur
skickar jag in den?
Du hittar formuläret för aktivitetsrapporten på
Min sida på arbetsformedlingen.se. För att logga
in på Min sida behöver du skapa ett konto, om du
inte redan har det. Du behöver också en e-legitimation som du skaffar genom din bank eller hos
Skatteverket. Då kan du logga in hur ofta du vill
och fylla i din aktivitetsrapport allteftersom. Du
kan även se dina tidigare inlämnade rapporter.
Om du inte har tillgång till dator eller internet går det bra att fylla i aktivitetsrapporten på
Arbetsförmedlingens datorer.
I undantagsfall kan du lämna din aktivitetsrapport på en pappersblankett eller muntligt vid
ett besök på Arbetsförmedlingen. Det går inte att
lämna den per telefon eller e-post.
Läs mer på arbetsformedlingen.se/aktivitetsrapportering. Där finns också en film som visar hur du ska göra.
Kontakta din arbetsförmedlare eller ring oss på 0771–416 416 om du har några frågor!