Stil och identitet - Nationella prov i svenska och svenska som

bedömningsmatris delprov c
svenska 1
Bedömningsmatris till uppgift Stil och identitet
– svenska 1
Aspekter
F
E
C
Eleven resonerar om vad
utseende och stil betyder
för den bild andra får av
en människa och förklarar
varför­många vill signa­
lera en viss sorts identitet
genom­sitt yttre.
Innehåll och kritisk
läsning
Aktiviteter
Innehållslig
komplexitet
Bearbetning av
textunderlag
Innehållet är fylligt och
relevant i förhållande till
uppgiften.
Det som eleven
presenterar­från utdraget
ur Ibrahimoviçs biografi är
rättvisande och väl valt.
Eleven presenterar
något­från utdraget ur
Ibrahimoviçs biografi. I sin
text skiljer eleven på egna
och andras tankar.
Källhantering
A
Innehållet är nyanserat
eller
ger nya, relevanta perspektiv
på ämnet eller i förhållande
till utdraget ur Ibrahimoviçs
biografi.
Källhänvisningen är infogad
i texten.
Källhänvisningar finns om
än inte helt fullständiga.
Texten är sammanhängande Texten är tydligt struktu­
Texten är väldisponerad
och begriplig, t.ex. genom
rerad genom minst två av
genom­följande känne­
referensbindning och enkla följande kännetecken:
tecken:
sammanhangssignaler.
––varierade sammanhangs­
––god balans mellan olika
signaler
delar
Omfånget är till viss del
––inledning och avslutning
––effektiv inledning och
anpassat­till situationen,
––rimlig styckeindel­
avslutning
dvs. texten är inte alltför
ning markerad med
––rimlig styckeindelning
kort.
konsekventa stycke­
som är korrekt marke­
markeringar.
rad.
Disposition och
sammanhang
Textbindning
Inledning, avslutning
Styckeindelning,
styckemarkering
Omfång
Eleven följer i huvudsak
skriftspråkets normer
för språkriktighet, t.ex. i
fråga om meningsbyggnad,
stavning­och skiljetecken.
Språk och stil
Skriftspråksnormer
Variation
Välformulerat språk
Språket är varierat och delvis välformulerat.
Stilen är anpassad till syftet,
t.ex. genom ett tydligt och
sakligt språk, retoriska stil­
medel och läsartilltal.
Situationsanpassning
Helhetsbedömning
Kommunikativ kvalitet
– anpassning till syfte,
mottagare och situation
Självbärande text
Språket är välformulerat,
även om någon mindre
lyckad formulering kan
före­komma.
Stilen är väl anpassad till
syftet, t.ex. genom variation
av meningstyper, uttrycks­
fulla formuleringar eller
illustrativa förklaringar.
Textens innehåll och
form är till viss del
anpassade­till syfte,
mottagare­och kommu­
nikationssituation.
Textens innehåll och
form är anpassade
till syfte, mottagare
och kommunikationssituation.
Textens innehåll och
form är väl anpassade
till syfte, mottagare och
kommunikationssitua­
tion.
Den fungerar efter viss
bearbetning som ett
självbärande inlägg i en
webbtidning.
Texten är självbärande,
t.ex. genom ett mot­
tagaranpassat innehåll
och språk.
Den fungerar väl som ett
inlägg i en webbtidning.
Den fungerar som
ett inlägg i en webb­
tidning.
Delprovsbetyg
F
E
D
C
B
A
bedömningsmatris delprov c
svenska som andraspråk 1
Bedömningsmatris till uppgift Stil och identitet
– svenska som andraspråk 1
Aspekter
F
E
C
Eleven resonerar om vad
utseende och stil betyder
för den bild andra får av
en människa och förklarar
varför många människor vill
signalera en viss sorts iden­
titet genom sitt yttre.
Innehåll och kritisk
läsning
Aktiviteter
Innehållslig
komplexitet
Bearbetning av
textunderlag
Eleven presenterar
något­från utdraget ur
Ibrahimoviçs biografi. I sin
text skiljer eleven på egna
och andras tankar.
Källhantering
Innehållet är fylligt och
relevant i förhållande till
uppgiften.
Det som eleven presen­
terar från utdraget ur
Ibrahimoviçs biografi är
rättvisande och väl valt.
A
Innehållet är nyanserat
eller
ger nya, relevanta perspektiv
på ämnet eller i förhållande
till utdraget ur Ibrahimoviçs
biografi.
Källhänvisningen är infogad
i texten.
Källhänvisningar finns om
än inte helt fullständiga.
Texten är sammanhängande
och begriplig, t.ex. genom
referensbindning och enkla
sammanhangssignaler.
Texten är tydligt struktu­
rerad genom minst två av
följande kännetecken:
––varierade sammanhangs­
signaler
Omfånget är till viss del
––inledning och avslutning
anpassat till situationen, dvs.
––rimlig styckeindelning
texten är inte alltför kort.
markerad med konsekven­
ta styckemarkeringar
Disposition och
sammanhang
Textbindning
Inledning, avslutning
Styckeindelning,
styckemarkering
Omfång
Läsaren kan förstå innehållet utan alltför stor ansträngning, även om språket
på vissa ställen kan vara
oklart.
Språk och stil
Skriftspråksnormer
Variation
Kommunikation –­­
ordförråd och gram­
matik (t.ex. ordföljd,
nominal­fraser, verb­
fraser)
Helhetsbedömning
Språket är begripligt.
Kommunikativ kvalitet
– anpassning till syfte,
mottagare och situation
Textens innehåll är till
viss del anpassat till syfte,­
mottagare och kommu­
nikationssituation.
Självbärande text
E
– rimlig styckeindelning som är
konsekvent markerad.
Språket är delvis
anpassat­till texttypen
och läsaren.
Textens innehåll är
anpassat till syfte,
mottagare­och kommu­
nikationssituation.
Den fungerar efter viss
bearbetning som ett
självbärande debattinlägg
i en webbtidning.
F
– inledning och avslutning
Språket är delvis
anpassat­till texttypen.
Textens innehåll är
väl anpassat till syfte,
mottagare­och kommu­
nikationssituation.
Texten är självbärande,
t.ex. genom mottagaranpassat innehåll.
2
Delprovsbetyg
– varierade sammanhangs­
signaler
Språket är så tydligt att inne- Språket är varierat och såhållet framgår.
dant­­ att kommunikationen
fungerar väl genom att inneStilen är delvis anpassad till
hållet är lätt att ta till sig.
texttypen, t.ex. genom ett
fungerande ordval, ett tydligt Stilen är delvis anpassad till
och sakligt språk, retoriska
texttypen och mottagaren,
stilmedel och läsartilltal.
t.ex. genom variation av
meningstyper, uttrycksfulla
formuleringar eller illustra­
tiva förklaringar.
Eleven följer i huvudsak
skriftspråkets normer för
språkriktighet, t.ex. i fråga
om meningsbyggnad, stav­
ning och skiljetecken.
Situationsanpassning
Texten är tydligt strukturerad
genom minst två av följande
kännetecken:
D
Den fungerar väl som ett
debattinlägg i en webb­
tidning.
Den fungerar som ett
debattinlägg i en webb­
tidning.
C
B
A