Mötesprotokoll Sida 1 av 2 Årsmötet 19 juli 2015.

 www.fras-bjare.se
Bankgirokonto 701-9557
Sida 1 av 2
Mötesprotokoll
Årsmötet 19 juli 2015.
Boendeföreningen Ranarp-, Ängelsbäck- och Segeltorpstrand, hållet vid AffärenAffären.
Närvarande i styrelsen:
Mikael Johansson (MJ), Claes Sieurin (CS), Göran Johansson
Karin Sevenbäck (KS), Gunilla Sergel GS), Lennart Isaksson (LI)
Ej närvarande i styrelsen: Axel Hernborg (AH)
Närvarande I valberedningen: Lennart Isaksson (LI)
Övriga mötesdeltagare: Arne Månsson och Sidsel Holmqvist.
§1
Till mötes ordförande valdes sittande Mikael Johansson.
§2
Till protokollförare valdes CS.
§3
Till protokolljusterare/ rösträknare LI+KS.
§4
Kallelse till årsmötet konstaterades ha skett stadgeenligt.
§5
Styrelsens verksamhetsberättelse och det gångna årets ekonomi föredrogs av ordföranden.
Kommenterades bl.a. att orsaken till lägre medlemsintäkter beror på avsaknaden av postgirotalong
utskicket 2014, samt att “utfallet” av antal betalda medlemsavgifter är lågt I förhållande till totalt utskick.
(Se mer under övriga frågor.) Ekonomin är god med f.n. drygt 38 tkr på kontot.
§6
GJ läste revisionsberättelsen och styrelsen rekommenderades ansvarsfrihet.
§7
Årsmötet gav styrelsen ansvarsfrihet för år 2014.
§8
Till ordförande omvaldes Mikael Johansson på1 år.
§9
Val av övriga ledamöter:
Omval: Axel Hernborg (kassör) 2 år
Omval: Claes Sieurin (ord.) 2 år
Omval: Karin Sevenbäck (ord.) 1 år
Omval: Gunilla Sergel (ord.) 1 år
2 suppleanter är vakanta
§ 10
Val av revisor/suppleant:
Omval: Göran Johansson (revisor) 1 år
Nyval: Marianne Sjöholm (revisorsuppl.) 1år
§ 11
Val av valberedning:
Omval: Lennart Isaksson, 2 år
Nyval: Arne Månsson, 1 år
§ 12
Ordföranden redogjorde för verksamhetsplan och budget för nästkommande år. Mötet beslutade
att årsavgiften om 100:- per fastighet och år kvarstår oförändrad.
FRÄS, Ranarpsstrand. Ängelbäcksstrand och Segeltorpsstrands Boendeförening
www.fras-bjare.se
Bankgirokonto 701-9557
Sida 2 av 2
Mötesprotokoll
§ 13
Övriga frågor och ev. motioner:
MJ nämnde att inga motioner har inkommit, varpå ordet lämnades fritt.

Diskussion uppkom åter betr, hur dels FRÄS kan nå ut med generell information om sin
verksamhet och hur (och av vilka) den drives.
Enighet förelåg om att bästa tillfälle för detta är Midsommardansen, där info ska ske med muntligt
utrop, med vädjan om årsavgiften.
Priser i form av T-shirts med tryck, drickaflaskor med dekal etc. skulle kunna inköpas.
CS kollar detta.

Förslag som beslutades:
Att en “tipslåda” skall (med tillstånd) anordnas på Affären, där medlemmar uppmanas komma
med förslag på aktiviteter. Avsikten är att locka ut och skapa kontakt mellan “stugsurfande” ungdom.
KS åtar sig uppdraget att ordna med tipslådan.
Att en enkät med lämpligt ställda frågor om FRÄS ska bifogas nästa års utskick.

Diskuterades även (utan beslut) marknadföring I övrigt:
Olika former av digital info via Sms, Facebook, utveckla websidan Geo-cache mm.

GS efterfrågade FRÄS´ “policy” avseende belöning till de som ställt upp vid speciella tillfällen’
såsom vid ponnyridningen, midsommarmusik mm.

Konstituerande styrelsemötet hålls omedelbart efter årsmötet.
………………………………
Protokollförare / Claes Sieurin
Justeras:
………………………
Karin Sevenbäck
………………………
Lennart Isaksson
FRÄS, Ranarpsstrand. Ängelbäcksstrand och Segeltorpsstrands Boendeförening
www.fras-bjare.se , Bankgiro 701-9557
Verksamhetsberättelse
För FRÄS 2014
Styrelsen har bestått av Mikael Johansson, Claes Sieurin, Marianne Sjöholm, Karin Sevenbäck, Gunilla
Sergel och ersättare har varit Frida Schlasberg och Per-Olof Bladh.
Valberedningen har bestått av Lennart Isaksson och Marianne Sjöholm och revisor har varit Göran
Johansson.
Styrelsen har haft 4 sammanträden under 2014.
Antalet aktiviteter har varit omfattande i år också med 8 genomförda aktiviteter på sommarprogrammet samt
årsmötet.
Ordinarie övriga aktiviteter har planerats och genomförts som: Midsommarfirande, Sandslottstävling, Sport
aktiviteter och Loppis.
Datum
20/6
22/6
28/6
10/7
13/7
19/7
20/7
21/7
24/7
2/8
23/8
Aktivitet
Midsommardans
Sandslottstävling
Sommarupptakt
Pic-Nic
Orientering
Loppis
Årsmöte
Grässlaget
Beachvolleyboll
Fotboll
Kräftskiva
Summa
Deltagande
600
55
75
22
21
75
10
46
10
914
Kommentar
Rekordmånga
Oroligt väder
Trots bra väder
Nytt rekord
Inställt
För få anmälda
Sommarupptakten med fotboll, boule, gungande och brännboll blev en trevlig och uppskattad tillställning där
FRÄS bjöd på snacks och dryck.
Golftävlingen Grässlaget var populärt som vanligt.
Beach-party PIC-NIC blev en orolig tillställning vid gula badhytten med mycket regn och sång.
Hemsidan www.fras-bjare.se har blivit lättläst och där samlas bilder, protokoll och nyheter.
Föreningens ekonomi är fortsatt mycket god och därför föreslås oförändrad årsavgift.
På styrelsens uppdrag
Mikael Johansson ordförande
FRÄS, Boendeföreningen Ranarpsstrand, Ängelbäcksstrand och Segeltorpsstrands.
”Sveriges mest avkopplande semesterort”
www.fras-bjare.se
Bankgirokonto 701-9557
Sida 1 av 1
Mötesprotokoll
Konstituerande styrelsemöte 19 juli 2015.
Boendeföreningen Ranarp-, Ängelsbäck- och Segeltorpstrand, hållet vid AffärenAffären.
Styrelsen konstituerade sig enligt följande:
Ordförande: Mikael Johansson
Kassör: Axel Hernborg
Sekreterare: Karin Sevenbäck
Ordinarie ledamöter: Claes Sieurin och Gunilla Sergel
Suppleanter: 2 st vakanta
Övriga frågor:
Fortsatt fundering kring frågan hur FRÄS honorerar för de som särskilt utmärker sej vid
speciella tillfällen.
Belöning till 5 st a´ 100 kr har utbetalats i år, men bör formaliseras.
Ordf. föreslog att en policy arbetas fram för att meddelas styrelsen I form av en motion, som ska
vara styrelsen tillhanda senast 30 april, för att kunna antas av årsmötet 2016.
Nästa styrelsemöte: Måndagen 27 juli kl 15 hos Gunilla Sergel. (Klampvägen 6, Segelstorp)
………………………………
/Claes Sieurin
Justeras:
………………………
Karin Sevenbäck
………………………
Gunilla Sergel
FRÄS, Ranarpsstrand. Ängelbäcksstrand och Segeltorpsstrands Boendeförening