Deltidspension 2015

Deltidspension 2016
Varma.fi > Privatkund
Du kan få deltidspension, om du
•har fyllt 61 år
•övergår till regelbundet deltidsarbete
•haft pensionsförsäkrat arbete i minst 5 år under de senaste 15 åren
•har haft heltidsarbete i minst 12 månader under de 18 senaste månaderna
•inte får någon egen arbetspension från Finland eller utlandet.
Deltidspensionen kommer att slopas som pensionsform så
att de sista deltidspensionerna kan börja 1.1.2017.
under de fem år som föregått deltidspensioneringen. Du ser din
stabiliserade arbetsinkomst i kalkylen över din deltidspension.
En förutsättning för att deltidspension ska beviljas är att
du utfört heltidsarbete före övergången till deltidsarbete
och deltidspension. Ditt arbete betraktas som heltidsarbete
om det uppfyller kraven för heltidsarbete inom din egen
bransch. Som heltidsarbete betraktas också parallella förvärvsarbeten, om den sammanlagda arbetstiden uppgår till
minst 35 timmar i veckan.
När vi har fått din ansökan ber vi din arbetsgivare sända oss
uppgifter om din genomsnittliga månadsinkomst för deltidsarbetet. I den beaktas alla inkomster som är underställda
förskottsinnehållning jämte alla tillägg som utbetalas under
året (t.ex. semesterpenningar, naturaförmåner, bonus). Om
din förvärvsinkomst ändras väsentligt under tiden i deltidspension (+/– 15 %), omräknas pensionsbeloppet.
Företagarverksamhet betraktas som heltidsarbete, om FöPLarbetsinkomsten uppgår till minst 15 114,37 euro år 2016.
Deltidsarbete för företagare
Om du under de senaste 18 månaderna före den planerade
deltidspensioneringen har varit frånvarande från arbetet
i mer än 6 månader, skjuts deltidspensioneringen fram tills
villkoret om minst 12 månaders arbete under de senaste
18 månaderna uppfylls. Granskningstiden på 18 månader
i heltidsarbete kan förlängas på grund av sjukledighet med
högst 6 månader.
Du kan övergå till deltidsarbete
• i din egen arbetsgivares tjänst
• i en ny arbetsgivares tjänst eller
• genom att bli företagare på deltid.
Deltidsarbete för anställda
Innan du ansöker om deltidspension bör du ta reda på om
arbetsgivaren kan ordna deltidsarbete för dig. Arbetstagaren och arbetsgivaren bör sinsemellan komma överens om
arbetstidsarrangemangen. Du kan avtala om periodiseringen av ditt deltidsarbete tämligen fritt med arbetsgivaren,
förutsatt att arbetet inte avbryts för mer än 6 veckor (semester och sjukledigheter betraktas inte som avbrott).
Din arbetsinkomst ska minska till 35–70 % av din stabiliserade
inkomst, och arbetstiden ska minska i motsvarande grad. Den
stabiliserade inkomsten uträknas på de inkomster som du haft
Om du är företagare förutsätter deltidspensionering att du
• halverar din arbetsinsats som företagare eller
• lägger ned företagsverksamheten helt och hållet och
övergår till annat deltidsarbete.
Arbetsinkomsten för deltidsarbetet fastställs till hälften av
de FöPL-arbetsinkomster som du haft före deltidspensioneringen. Den halverade arbetsinkomsten måste uppgå till
35–70 % av din stabiliserade inkomst under de fem föregående åren och minst den nedre gränsen för FöPL-arbetsinkomsten (7 557,18 € år 2016). Den halverade arbetsinkomsten kan inte ändras under deltidspensionen.
Deltidspensionens belopp
Deltidspensionen är
• för en person i anställningsförhållande 50 %
av skillnaden mellan den stabiliserade inkomsten
för heltidsarbetet och lönen för deltidsarbetet
• för företagare 50 % av skillnaden mellan den
stabiliserade och den halverade FöPL-arbetsinkomsten.
Om du haft avbrott i din karriär eller din inkomstnivå stigit först
på den senaste tiden kan din deltidpension vara lägre än 50 %
av skillnaden mellan inkomsterna i heltids- och deltidsarbetet.
Detta beror på att deltidspensionen kan vara högst 75 % av den
arbetspension som du tjänat in fram till deltidspensioneringen.
Om det har skett förändringar i ditt arbete eller din arbetsinkomst under den senaste tiden innan du går i deltidspension
bör du be Varma kontrollera din rätt till pension. Beställ en
kalkyl över din deltidspension i vår webbtjänst.
Så här ansöker du om deltidspension
1.Planera. Beställ först en kalkyl över din deltidspension i vår
webbtjänst. Om du utför lönearbete ska du diskutera med
din arbetsgivare om att övergå till deltidspension och om
lönen. Om du är företagare, fundera på hur du i praktiken
ska halvera din arbetsinsats. Du bör dock inte halvera din
FöPL-arbetsinkomst på eget initiativ, utan vi gör ändringen
för dig i samband med att vi behandlar din pensionsansökan.
2.Avtala. Ändra arbetsavtalet i samråd med din arbetsgivare. Om du är företagare, redogör i din pensionsansökan
för hur du halverar din arbetsinsats.
Det lönar sig att övergå till deltidsarbete från början av
en kalendermånad, eftersom pensionen alltid börjar den
första dagen i månaden.
3.Ansök. Lämna in ansökan cirka en månad före den planerade pensioneringen. Snabbast får vi din ansökan om du
går in på varma.fi och lämnar in en elektronisk ansökan
om deltidspension. Vid behov får du en ansökan från
Arbetspension.fi eller på FPA. Deltidspension betalas inte
ut i form av folkpension.
När vi får din ansökan ber vi din arbetsgivare sända oss uppgifter om din genomsnittliga månadsinkomst för deltidsarbetet. Pensionsbeslutet kan ges först när vi fått uppgifterna.
Deltidspensionen för företagare räknar vi ut på basis av
FöPL-arbetsinkomsten.
Deltidspensionen börjar tidigast vid ingången av den månad
som följer på ansökan. Du ska börja arbeta deltid senast det
datum du angett i din ansökan, även om du ännu inte fått
pensionsbeslutet.
Se också varma.fi > Privatkund > Ansökan om pension >
Så här ansöker du om deltidspension.
Ålderspensionen växer med åldern
Av inkomsten i deltidsarbetet intjänas år 2016 pension enligt
1,9 % av årsinkomsten av deltidsarbetet fram till slutet av den
månad när personen fyllt 63 år och enligt 4,5 % av årsinkomsten i åldern 63–67 år. Personer som är födda före år 1953
tjänar dessutom in pension under deltidspensionen enligt
0,75 % per år av inkomstbortfallet högst fram till 68 års ålder.
Intjänandet av pension ändras 2017
År 2017 minskar intjänandet av pension på arbetsinkomsten,
men arbetstagarens pensionsavgift dras inte längre av när
pensionen räknas ut. Uppskovsförhöjningen ökar pensionen
för äldre arbetstagare. Närmare information får du på adressen varma.fi > Privatkund > Pensionens belopp > Intjänande
av pension från år 2017 och framåt.
Partiell ålderspension möjlig 2017
Personer som fyllt 61 år kan ansöka om partiell ålderspension fr.o.m. år 2017. Till skillnad från deltidspensionen kan
man fritt avtala om att arbeta vid sidan av partiell ålderspension. Närmare information får du på adressen varma.fi >
Privatkund > Pensionens belopp > Partiell ålderspension.
Dina pensionsuppgifter
i Varmas webbtjänst
under och efter arbetslivet
Varma betjänar dig i alla arbetspensionsärenden
på webbadressen www.varma.fi.
Du får in pensionen på ditt konto efter att beslutet postats.
I fortsättningen finns pensionen på kontot den första bankdagen varje månad.
Till servicehelheterna för privatkunder hör
• Pensionens belopp
• Ansökan om pension
• Arbetspensionsrehabilitering
• Pensionstagare
• Arbete vid sidan av pensionen
Vi betalar ut deltidspension så länge som ditt deltidsarbete
fortgår. Utbetalningen av pension upphör, om
• dina inkomster inte hålls inom ramen för 35–70 %
• du övergår till heltidsarbete
• du är borta från arbetet i mer än 6 veckor
(med undantag för semester och sjukledigheter)
• arbetet upphör helt och hållet.
I vår webbtjänst kan du
• räkna ut din framtida pension
• ansöka om rehabilitering eller pension
• följa hur behandlingen av din ansökan fortskrider
• sköta dina praktiska ärenden som pensionstagare
• kontrollera anvisningarna om arbete
vid sidan av pensionen.
Hur länge utbetalas pensionen?
1533/01.16
Du kan återgå till deltidspension om deltidsarbetet avbryts
för högst 6 månader. Om avbrottet varar längre än 6 månader, kan ny deltidspension beviljas först efter att du arbetat
på heltid i 12 månader. Nya deltidspensioner beviljas dock
inte efter år 2016.
Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma
010 2440
Sundholmsstranden 11, Helsingfors | PB 1, 00098 VARMA
FO-nummer 0533297-9
varma.fi