Pedagogisk planering i matematik

Pedagogisk planering i matematik
Myrstacken Äldre årskurs 6, Hällby skola
L= mest för läraren E= viktigt för eleven
Gäller för första delen av HT15
Förankring i kursplanen - L
Syfte – L
Eleven ska genom undervisningen ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:
 formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier
och metoder
 välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa
rutinuppgifter
 använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begreppen
 föra och följa matematiska resonemang
 använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och
redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser
Centralt innehåll - L
Taluppfattning och tals användning
 Tal och deras egenskaper
 Positionssystemet för tal i decimalform
 Tal i bråk- och decimalform
 Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform
 Metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid
överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och
miniräknare
Algebra
 Obekanta tal
Geometri
 Skala
 Omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer
 Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel
med vanliga måttenheter
Sannolikhet och statistik
 Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar. Tolkning av data i
tabeller och diagram.
 Lägesmåttet medelvärde
Förväntat resultat – E
Efter avslutat arbete förväntas du:
o Kunna skriva och läsa av tal upp till hundratusental
o Kunna berätta vilket värde en siffra har i tal upp till hundratusental
o Kunna berätta vilket värde en siffra har i ett decimaltal, minst ner till tal med
hundradelar
o Kunna avrunda till närmaste: ental, tiotal, hundratal, tusental, tiotusental,
hundratusental
o Kunna förstå och läsa av olika slags tallinjer med utelämnade tal, även tallinjer med
decimaltal och tiondelar
o Kunna lösa räkneuppgifter med hjälp av egna huvudräkningsstrategier; inom
addition, subtraktion, multiplikation och division
o Komma ihåg och kunna använda skriftliga metoder, t.ex. uppställningar och kort
division
o Kunna omvandla mellan bråktal och decimaltal
o Kunna omvandla mellan vanliga enheter i längd, volym, vikt och tid
o Kunna beräkna tidsskillnad
o Kunna lösa uppgifter med omkrets och area, även rita upp figurer utifrån en
instruktion
o Kunna lösa uppgifter med skala som handlar om t.ex. 1:2, 2:1, 1:3, 1:10
o Kunna avläsa enklare tabeller och diagram
o Förstå och kunna beräkna medelvärde
= I svårighetsgrad med uppgifterna i repetitionshäftet vi kommer att arbeta med under
perioden.
Listan under rubriken Förväntat resultat kommer du att få använda i form av
självvärdering/checklista under arbetets gång.
Aktiviteter/uppgifter för bedömning – E
Du kommer att få uppgifter som liknar de i repetitionshäftet, bara några per
bedömningstillfälle. Jag, Pernilla, kommer att tydligt berätta att det är fråga om ett
bedömningstillfälle. De grönmarkerade delarna i Förväntat resultat kommer du att få jobba
med enskilt och skriftligt vid bedömningstillfällena. De blå delarna i Förväntat resultat
kommer du att få jobba med enskilt, skriftligt, samt sedan få tillfälle att diskutera i par/grupp
och om du vill kan du då lägga till ändringar i dina lösningar.
Bedömning – E
De här kunskapsmatriserna kommer jag, Pernilla, att använda när jag rättar och bedömer
dina resultat vid bedömningstillfällena.
E-nivå
Kan oftast lösa enkla uppgifter
som handlar om att läsa och
skriva tal upp till
hundratusental och att berätta
vilket värde en siffra har i tal
upp till hundratusental
C-nivå
Är så gott som säker när det
gäller enkla uppgifter som
handlar om att läsa och skriva
tal upp till hundratusental och
att berätta vilket värde en siffra
har i tal upp till hundratusental
A-nivå
Är helt och hållet säker när det
gäller enkla uppgifter som
handlar om att läsa och skriva
tal upp till hundratusental och
att berätta vilket värde en siffra
har i tal upp till hundratusental
E-nivå
Kan oftast lösa uppgifter som
handlar om att berätta vilket
värde en siffra har i ett
decimaltal, minst ner till tal
med hundradelar
C-nivå
Är så gott som säker när det
gäller uppgifter som handlar
om att berätta vilket värde en
siffra har i ett decimaltal, minst
ner till tal med hundradelar
A-nivå
Är helt och hållet säker när det
gäller uppgifter som handlar
om att berätta vilket värde en
siffra har i ett decimaltal, minst
ner till tal med hundradelar
E-nivå
Kan oftast lösa uppgifter som
handlar om att förstå och läsa
av olika slags tallinjer med
utelämnade tal, även tallinjer
med decimaltal och tiondelar
C-nivå
Är så gott som säker när det
gäller uppgifter som handlar
om att förstå och läsa av olika
slags tallinjer med utelämnade
tal, även tallinjer med
decimaltal och tiondelar
A-nivå
Är helt och hållet säker när det
gäller uppgifter som handlar
om att förstå och läsa av olika
slags tallinjer med utelämnade
tal, även tallinjer med
decimaltal och tiondelar
E-nivå
Kan oftast lösa uppgifter som
handlar om att avrunda till
närmaste ental, tiotal,
hundratal, tusental, tiotusental
och hundratusental
C-nivå
Är så gott som säker när det
gäller uppgifter som handlar
om att avrunda till närmaste
ental, tiotal, hundratal,
tusental, tiotusental och
hundratusental
A-nivå
Är helt och hållet säker när det
gäller uppgifter som handlar
om att avrunda till närmaste
ental, tiotal, hundratal,
tusental, tiotusental och
hundratusental
E-nivå
Kan oftast lösa räkneuppgifter
med hjälp av egna
huvudräkningsstrategier inom
addition, subtraktion,
multiplikation och division
C-nivå
Är så gott som säker när det
gäller räkneuppgifter och egna
huvudräkningsstrategier inom
addition, subtraktion,
multiplikation och division
A-nivå
Är helt och hållet säker när det
gäller räkneuppgifter och egna
huvudräkningsstrategier inom
addition, subtraktion,
multiplikation och division
E-nivå
Kommer oftast ihåg en skriftlig
metod per räknesätt (t.ex.
uppställningar och kort
division) och får fram lösningar
som oftast stämmer (en del fel
och slarvfel förkommer)
C-nivå
Kommer ihåg minst en skriftlig
metod per räknesätt. Får fram
lösningar som så gott som alltid
stämmer (ett fåtal fel/slarvfel
förekommer).
A-nivå
Är helt och hållet säker när det
gäller att komma ihåg minst en
skriftlig metod per räknesätt.
Får fram lösningar som
stämmer.
E-nivå
Kan oftast lösa uppgifter som
handlar om att omvandla
mellan bråktal och decimaltal
C-nivå
Är så gott som säker när det
gäller uppgifter som handlar
om att omvandla mellan
bråktal och decimaltal
A-nivå
Är helt och hållet säker när det
gäller uppgifter som handlar
om att omvandla mellan
bråktal och decimaltal
E-nivå
Kan oftast lösa uppgifter som
handlar om att omvandla
mellan vanliga enheter i längd,
volym, vikt och tid
C-nivå
Är så gott som säker när det
gäller uppgifter som handlar
om att omvandla mellan
vanliga enheter i längd, volym,
vikt och tid
A-nivå
Är helt och hållet säker när det
gäller uppgifter som handlar
om handlar om att omvandla
mellan vanliga enheter i längd,
volym, vikt och tid
E-nivå
Kan oftast lösa uppgifter som
handlar om att beräkna
omkrets och area, tidsskillnad
och medelvärde
C-nivå
Är så gott som säker när det
gäller uppgifter som handlar
om att beräkna omkrets och
area, tidsskillnad och
medelvärde
A-nivå
Är helt och hållet säker när det
gäller uppgifter som handlar
om handlar om att beräkna
omkrets och area, tidsskillnad
och medelvärde
E-nivå
Kan oftast lösa uppgifter som
handlar om att avläsa enklare
tabeller och diagram och att
lösa enklare uppgifter som
handlar om skala
C-nivå
Är så gott som säker när det
gäller uppgifter som handlar
om att avläsa enklare tabeller
och diagram och att lösa
enklare uppgifter som handlar
om skala
A-nivå
Är helt och hållet säker när det
gäller uppgifter handlar om att
avläsa enklare tabeller och
diagram och att lösa enklare
uppgifter som handlar om skala
Extra anpassningar - E
o För extra tydlighet finns till varje lektion en tydlig lektionsstruktur på tavlan, samma
som i alla våra ämnen. Vi går alltid igenom den muntligt tillsammans.
o Mattespanarnas Bashäfte – för elever som har avtalat det på utvecklingssamtal eller
vid annat tillfälle. När du jobbar i ett sådant häfte behöver du inte föra över siffror
från bok till räknehäfte så ofta, uppgifterna är färre men handlar om samma saker
som i vanliga Mattespanarboken.
o ”Lathundar” – finns både på lektioner ibland och till vissa läxor så att du kan få komihåg-stöd.
o Laborativt material, t.ex. tiobasmaterialet (gula klossarna och stavarna),
låtsaspengar, finns att ta när man vill (utom ev. vid vissa test- eller provtillfällen).
o Om det hjälper dig får du gärna rita bilder till när du löser uppgifter.
o Du kan alltid be om att få uppgifter upplästa, eller ord förklarade, om texten i
uppgiften känns lite svår.
o När vi har läxförhör eller prov så får du chans att visa mer muntligt efter att du har
gjort det skriftliga om du vill.
Kunskapskrav - L
E
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss
anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter
inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik med tillfredsställande resultat.
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att
använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven kan även
beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak
fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra
enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
C
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god
anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter
inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik med gott resultat.
Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i
bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt. Eleven kan även beskriva olika
begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt. I
beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklade
resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
A
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god
anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter
inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik med mycket gott resultat.
Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att
använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt. Eleven kan även beskriva olika
begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt. I
beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade
resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.