Styrelsemöte i samfälligheten Seraljen, hållet den 17 oktober 2011 i

Styrelsemöte i samfälligheten Seraljen 12 februari 2015
Närvarande:
Imran Bukhari (ordförande)
Helena Lindberg
Hans Nilsson (kassör)
Andreas Ericsson
Bosse Grims
Babis Karassavas
Anmält förhinder:
Kostas Naziropaolus
(IB)
(HL)
(HN)
(AE)
(BG)
(BK)
(KN)
1. Mötet öppnas
Ordföranden öppnade mötet och hälsade de närvarande välkomna
2. Fastställande av dagordning
Dagens agenda godkändes
3. Föregående protokoll
Föregående mötesprotokoll godkändes
4. Statusrapport – åtaganden från årsstämman
5. Pågående aktiviteter
Styrelsen har gått igenom gamla protokoll och uppmärksammat följande punkter som
öppna:
- En uppdaterad informationstext för Seraljens medlemmar har tagits fram men då
bokningssystemet till gemensamhetslokalen förmodas förändras inom en snar
framtid kommer texten publiceras på hemsidan först då informationen gällande
detta har uppdaterats (HL)
- En inventeringslista för vårt gemensamma förråd är klar, ska sättas upp (HN)
- Skyltningen av nödutgången i garaget ska ses över. Hans har i samråd med
ytterligare en medlem i samfälligheten tagit fram både yttre och inre skyltning som
kommer att monteras upp inom kort (HN)
Om någon medlem saknar någon gammal beslutad punkt som bör åtgärdas är ni
välkomna att kontakta styrelsen: [email protected]
6. Ekonomisk rapport
Hans informerar om det gångna ekonomiska året, informationen kommer komma
medlemmarna tillhanda vid årsstämman då balans- och resultatrapport presenteras.
7. SeraljenNytt
Nästa Seraljennytt kommer i mars 2015.
8. Rapport från Trivselgruppen
-
Trivselgruppen föreslår att det ska finnas lås på sopbehållarna, styrelsen instämmer
i önskemålet och tar ärendet vidare. Enligt den låssmed som styrelsen varit i
kontakt med är det inte möjligt att sätta lås på våra befintliga sopbehållare men
styrelsen går vidare i frågan och kontaktar ytterligare en aktör.
9. Övriga frågor
9.1 Frågor som berör P-däcket
Styrelsen beslutar att för tillfället avsluta ärendet gällande bommar vid
parkeringsdäcket då det i dagsläget inte finns något behov. Imran tar kontakt med Qpark ang. förbättrad skyltning på parkeringsdäcket (IB)
9.2 Kontroll av dagvattenbrunnar
Kolla status, om det behövs är spolning ok. Peab Asfalt kommer och tittar snarast
möjligt på vägytor för att komma med åtgärds- och kostnadsförslag inklusive väg-gupp
av asfalt (BG)
9.3 Nytt bokningssystem för gemensamhetslokalen
De regler som gäller vid lån av gemensamhetslokalen efterföljs tyvärr inte alltid och
styrelsen ser just nu över möjligheterna med ett nytt bokningssystem. Imran kommer
inom kort ha ett möte med Magnus (webmaster) för en demonstration av nya
funktioner som styrelsen senare testar och utvärderar.
9.4 Årsstämma
Datum för årsstämman bestäms preliminiärt till torsdag 19/2. Imran har skickat ut
kallelsen till medlemmarna. Motioner från medlemmar måste vara styrelsen tillhanda
senast den 11/2.
- Styrelsen har fått i uppdrag från Trivselgruppen att ordna utbildning i HLR. Svar:
Styrelsen kan åta sig att ordna utbildningen under förutsättningen att kostnaden tas
av varje deltagare och att Trivselgruppen tar fram en intresselista för kursen.
- Styrelsen föreslår ett representationskonto för Trivselgruppens om 3000 kr.
9.5 Verksamhetsberättelse
Ordföranden färdigställer ett förslag och skickar ut till styrelsen.
9.6 Matrikeln
Uppdaterad och kommer att finnas på årsstämman.
10. Nästa möte Årsmötet
2015-02-19 kl. 19.00
11. Mötet avslutas
Vid protokollet:
Bosse Grims
Justeras:
Imran Bukhari
Ordförande