Papperstillverkning 4

Papperstillverkning 4-6
Gör ditt eget papper
i samarbete med
skolan
Skolans värdegrund
och uppdrag
Övergripande mål
och riktlinjer
Syfte
Kunskapskrav
Skolan ska aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt
och möjligheter. Det sätt på vilket flickor och pojkar bemöts och
bedöms i skolan, och de krav och förväntningar som ställs på dem,
bidrar till att forma deras uppfattningar om vad som är kvinnligt och
manligt. Skolan har ett ansvar för att motverka traditionella
könsmönster. Den ska därför ge utrymme för eleverna att pröva och
utveckla sin förmåga och sina intressen oberoende av
könstillhörighet.
• kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska,
samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska
kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och
vardagsliv.
• kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt,
• kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans
med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
• ta hänsyn till varje enskild individs behov, förutsättningar,
erfarenheter och tänkande,
• stärka elevernas vilja att lära och elevens tillit till den egna
förmågan.
Fysik
• använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva
och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
Kemi
• använda kunskaper i kemi för att granska information,
kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa
och samhälle,
• genomföra systematiska undersökningar i kemi
Teknik
• identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån
ändamålsenlighet och funktion.
• identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och
utarbeta förslag till lösningar.
• använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer.
• värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och
miljö
• analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken
förändrats över tid
Fysik
• Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi,
teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra
och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och
diskussionerna framåt.
• Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna
planeringar och även bidra till att formulera enkla
frågeställningar och planeringar som det går att arbeta
systematiskt utifrån.
• I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak
fungerande sätt.
• Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla
resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på
samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
Kemi
• Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi,
miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och
Centralt innehåll
Teknik
Fysik
Kemi
Bedömning
Arbetssätt
bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och
diskussionerna framåt.
• I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak
fungerande sätt.
• I enkla och till viss del underbyggda resonemang om mat,
bränslen, kemikalier och andra produkter kan eleven relatera till
några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.
Teknik
• Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja
handlingsalternativ som leder framåt.
• Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang
dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har
förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar
och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
• Tekniska lösningar som utnyttjar elkomponenter för att
åstadkomma ljud, ljus eller rörelse, till exempel larm och
belysning.
• Hur olika komponenter samverkar i enkla tekniska system, till
exempel i ficklampor.
• Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska
lösningar.
• Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov,
undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
• Egna konstruktioner med tillämpningar av principer för hållfasta
och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar.
• Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid
och några orsaker till detta.
• Olika sätt att hushålla med energi i hemmet.
• Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med
olika tekniska lösningar.
• Elektriska kretsar med batterier och hur de kan kopplas samt hur
de kan användas i vardaglig elektrisk utrustning, till exempel i
ficklampor.
• Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och
enkla skriftliga rapporter.
• Materiens kretslopp genom råvarors förädling till produkter, hur
de blir avfall som hanteras och sedan återgår till naturen.
• Fossila och förnybara bränslen. Deras betydelse för
energianvändning och påverkan på klimatet.
• Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och
enkla skriftliga rapporter.
• Tolkning och granskning av information med koppling till kemi,
till exempel i faktatexter och tidningsartiklar.
Du kommer att bedömas i din förmåga att
• Hur du samtalar om och diskuterar enkla frågor som rör energi,
teknik, miljö och samhälle
• Hur du använder utrustningen
• Hur du väljer handlingsalternativ som leder framåt
• Hur du dokumenterar ditt arbete
• Hur du resonerar och reflekterar över den tekniska lösingen över
tid och dess påverkan på miljön
• Du kommer att arbeta med lärarledda instruktioner när du själv
tillverkar eget papper
• Du resonerar och reflekterar över hur denna tekniska produkt
utvecklats över tid och dess påverkan på miljön