Dokumenthanteringsplan personaladministrativa handlingar

Sida
TJÄNSTESKRIVELSE
1(1)
Datum
Referens
2015-01-27
Diarienummer 150109
Landstingsdirektörens stab,
Personalenheten
Landstingsstyrelsen
Dokumenthanteringsplan personaladministrativa
handlingar
Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen godkänner ”Dokumenthanteringsplan personaladministrativa handlingar”. Dokumenthanteringsplanen ska gälla från och
med den 1 januari 2015.
Bakgrund
Revidering har skett av nuvarande ”Bevarande- och gallringsplan för
Personaladministrativa handlingar” beslutad den 1 mars 1995 samt ”Tillägg
till bevarande- och gallringsplan” beslutad den 1 januari 2002. Båda ersätts
med en ny Dokumenthanteringsplan för Personaladministrativa handlingar,
enligt bilaga.
Mildred Persson
PA-systemstrateg
Elin Adén
Arkivstrateg
Bilaga
Dokumenthanteringsplan Personaladministrativa handlingar 2015.
Webbplats
E-post
Organisationsnr
Landstinget i Kalmar län
Ltkalmar.se
[email protected]
232100-0073
Postadress
Besöksadress
Telefon
Bankgiro
Landstinget i Kalmar län
Box 601
391 26 Kalmar
Strömgatan 13
391 26 Kalmar
0480-810 00 vx
833-3007
Dokumenthanteringsplan
Personaladministrativa handlingar
Riktlinje
Syfte
Fastställa hur personaladministrativa handlingar ska hållas ordnade,
sökbara samt tidsfrister för bevarande och gallring.
Mål
Ge anvisningar samt råd och stöd gällande bevarande och gallring
Giltighet
From 2015-01-01
Målgrupp
Chefer, personal- och lönefunktionen
Ansvarig för dokumentet
Personaldirektören
Personalenheten, Landstingsdirektörens stab
Revideras och följs upp
Vid behov
Beslutsdatum
2015-05-06
Beslutat av
Landstingsstyrelsen
Inledning
Dokumenthanteringsplanen har tagits fram för att vara ett stöd och ge
generella riktlinjer för hur personadministrativa handlingar inom Landstinget i
Kalmar län ska hanteras. Råden är förvaltningsövergripande och gäller för
all verksamhet som hanterar personadministrativa handlingar. Planen ger
anvisningar för hur handlingar ska hållas ordnade, sökbara samt tidsfrister
för bevarande och gallring av handlingstyper.
Dokumenthanteringsplanen ersätter tidigare upprättad Bevarande- och
gallringsplan, beslutad 1995-03-01 samt tillägget till bevarande- och
gallringsplan avseende personaladministrativa handlingar beslutad
2002-01-01.
Vid framtagandet har hänsyn tagits till:
Rättsväsendets krav
Verksamhetens krav
Forskningens krav
Dokumenthanteringsplanen bygger på rekommendationer från
Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor och Riksarkivet.
Användningsområde
Dokumenthanteringsplanen omfattar:
 Handlingar som traditionellt förekommer i hantering av
personaladministration, både på central och lokal nivå.
 Handlingar som fungerar som underlag för registrering i angivna ITsystem.
 Handlingar som är utskrifter från angivna IT-system
Upplägg
Dokumenthanteringsplanen är indelade i följande avsnitt:
Anställning
Rehabilitering
Arbetsmiljö
Rekrytering
Avveckling
Introduktion
Facklig samverkan och
Personaladministration
förhandling
Studenter
Kompetensutveckling
Särskilda anställningsformer
Lönebildning
Uppföljning
I de olika kolumnerna anges typ av handling, om den ska diarieföras,
gallringsfrist samt var och hur den förvaras.
Bevaras innebär att handlingen bevaras för all framtid. Pappershandlingar
som skall bevaras för framtiden skall vara upprättade på åldringsbeständigt
eller arkivbeständigt underlag. Om man har anledning att tro att
papperet kommer att utsättas för slitage, skall det vara arkivbeständigt.
Gallras innebär att handlingen kan förstöras efter en viss tid.
Gallringsfrister, när handlingen kan gallras framgår av den gallringstid som
anges för just den handlingen. Om det står att en handling kan gallras efter
10 år innebär det att tio hela kalenderår efter innevarande år måste ha
förflutit innan handlingen får gallras. Om en handling t ex är daterad år 2005,
så innebär det att handlingen kan gallras tidigast den 1 januari 2016.
För vissa handlingstyper anges att de kan gallras ”Vid inaktualitet”. Det
innebär att handlingarna kan gallras när de inte längre är aktuella för
verksamheten. Verksamheten avgör själv när den inte längre behöver dessa
handlingar.
Förekommande begrepp
AB
Adato
AFA
Fiche
Heroma
LISA
LKL-server
Navet
QlikView
Allmänna bestämmelser, kollektivavtal för Sveriges
kommuner och landsting
IT-stöd för sjuk- och rehabiliteringsprocessen
Företag som hanterar landstingets kollektivavtalsförsäkringar
Mikrofilm, arkiveringsmedium, användes till och med 1999
IT-stöd för personaladministration inklusive lönehantering
from 1998
IT-stöd för arbetsskador och tillbud
Server inom Landstinget i Kalmar län
Landstinget i Kalmar läns intranät
Systemstöd för omvandling av data till relevant
utdatainformation
3Q Quando Landstigshälsans IT‐stöd SITHS-kort
e-legitimation, id-kort för anställda i landstinget i Kalmar län
Kontaktpersoner
Vid frågor rörande dokumenthanteringsplanens innehåll kontakta: PAsystem strateg, PA-analytiker eller Förhandlingschef vid personalenheten,
landstingsdirektörens stab.
▼▼Anställning
Anställningsavtal original
Arbetstidsschema
Avtal tidsbegränsat chefskap
Gallringsfrist
Bevaras
2 år
Bevaras
Medium
Papper
Digitalt
Papper
Arkiveringsplats
Personakt
Heroma
Personakt
Befattningsbeskrivning
Belastningsregister ev. utdrag
Bevaras
Får inte sparas
eller bevaras,
se anmärkning
Papper
Papper
Personakt
Sparas ej, endast
notering kan sparas,
se anmärkning
Delegeringar
Bevaras
Papper
Personakt
Disciplinärenden underlag och beslut
Bevaras
Papper
Personakt
Förmånsbilsvärde
10 år
Digitalt
Förskrivningsrätt inklusive förskrivarkod
Bevaras
Papper
Personalenheten,
landstingsdirektörens
stab
Personakt
Legitimationsbevis
Bevaras
Papper
Personakt
MBL -protokoll § 11 eller 12 samt andra
förhandlingar som berör medarbetare
Bevaras
Papper
Respektive
förvaltning
Anmärkning
Enligt datainspektionen är det olagligt
att bevara, registrera eller skanna in
uppgiften. Utdraget måste förstöras
omgående. Däremot kan uppgift
registreras att ett utdrag har inhämtas
och uppvisats.
Kopia till Personakt
Diarieföras
▼▼Anställning
Personakter
Gallringsfrist
Bevaras
Medium
Papper
Arkiveringsplats
Personalarkiv
Anmärkning
Om personakt saknas, kan
anställningsuppgifter finnas i
matrikelkort. Respektive förvaltnings
personalchef ansvarar för
personalarkivet
Tjänstgöringsintyg/betyg från tidigare
arbetsgivare
Tjänstgöringsuppgifter
Tjänstgöringsuppgifter timavlönade
Bevaras
Papper
Personakt
3 år
3 år, se
anmärkning
Digitalt
Digitalt
alternativt
papper
Heroma
Respektive chef eller Tjänstgöringsrapporter tom år 2000
Heroma om rapporten bevaras i papper, är arkiverade i
signerats digitalt
respektive förvaltnings arkiv.
▼▼Anställning
Tystnadsplikt och dataintrång
Utbildningsbetyg/bevis förvärvade under
anställningen
Ändring av löne- och anställningsuppgifter
Övertidsjournal
Bevaras
Bevaras
Papper
Papper
Personakt
Personakt
2 år
3 år
Papper
Digitalt
Lönekonsult
Heroma
Se även löneadministration
Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter
▼▼Arbetsmiljö
Arbetsmiljöutredningar
Arbetsskadeanmälan
Bevaras
Bevaras
Digitalt
Digitalt
LKL-server
LISA
Arbetskadeärende
Bevaras
Digitalt
LISA
Hälsodeklaration
Bevaras
Papper
Personakt
Landstingshälsans mapp
Ansvarig chef skriver ut original och
sänder till försäkringskassan
Ansvarig chef skriver ut original och
sänder till försäkringskassan
Skannas in av Landstinghälsan till
deras IT-system
Rehabiliteringsutredningar
Tillbud
Bevaras
Bevaras
Digitalt
Digitalt
Adato
LISA
Diarieföras
Arbetsskad
e-anmälan
▼▼Avveckling
Arbetsgivarintyg
Gallringsfrist
Vid inaktualitet
Medium
Digitalt
Arkiveringsplats
LKL-server
Avgång/Uppsägning
Avgångsvederlag - beslut om
Dödsfall - Intyg
LAS-varsel, handlingar som resulterar i avslut
LAS-varsel, handlingar som ej resulterar i
avslut
Tjänstgöringsbetyg/omdöme
Tjänstgöringsintyg
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
2 år
Papper
Papper
Papper
Papper
Papper
Personakt
Personakt
Personakt
Personakt
Personalhandläggare
Bevaras
2 år
Papper
Digitalt
Personakt
LKL-server
10 år
10 år
Förhandlingschef
Respektive
förvaltning
Arbetsplatsen
Bevaras
Papper
Papper
eller digitalt
Papper/
digitalt
Papper
Bevaras
Papper
Bevaras
Papper
Respektive
förvaltning
Bevaras
Papper
Respektive
förvaltning
▼▼Facklig samverkan, förhandling
Förhandlad facklig tid
Förhandlingsprotokoll
löneöversyn/revisionsförhandlingar med bilagor
Protokoll/anteckningar, arbetsplatsträffar eller
motsvarande samverkan på arbetsplatsnivå
Protokoll central samverkan
Protokoll samverkan och MBL-förhandlingar
basenhetsråd
Protokoll samverkan och MBL-förhandlingar på
förvaltningsnivå
Facklig samverkan, förhandling
Protokoll från förhandlingar enligt
medbestämmandelagen (MBL) individärenden
och förhandlingar enligt § 38 m fl. som inte
ingår i förvaltnings- och basenhetsråd
2 år
Arkiv, central
administrerad
verksamhet
Respektive basenhet
Anmärkning
Sparas av respektive lönekonsult på
LKL-server
Diarieföras
Pensionshandläggaren har kopia
Sparas av respektive lönekonsult på
LKL-server
Ingår i diarieförda handlingar
Ja
Ärenden med politiskt beslut arkiveras
centralt
▼▼Kompetensutveckling
Utbildningar, program och eventuellt
studiematerial i landstingets regi
Gallringsfrist
Bevaras
Medium
Papper/
digitalt
Arkiveringsplats
Respektive
förvaltning
Utvecklings- kompetensplaner
Vid inaktualitet
Närmaste chef
Utvecklingssamtal
Vid inaktualitet
Papper/
digitalt
Papper/
digitalt
Anmärkning
Syftet med att handlingarna ska
bevaras är att det ska vara möjligt följa,
landstingets kompetensutveckling över
tid
Gallras när anställningen upphör
Närmaste chef
Gallras när anställningen upphör
▼▼Löneadministration
Grundlistor
Bevaras
Digitalt
Heroma
10 år enligt lag men vi ska bevara. Till
och med 1997 i pappersform. Därefter i
Heromas databas. Grundlistor kan
kasseras 10 år efter det att en person
gått i pension
▼▼Löneadministration
Kontrolluppgift
Bevaras
Digitalt
Heroma
Papper tom 1988, sparade på
respektive förvaltning tom 1981,
därefter centrala personalavd.19891999 sparade på Fiche. From 2000
sparade i Heromas Historikdatabas
2 år
Bevaras
Papper/
digitalt
Digitalt
Lönekonsult och i
Heroma
Heroma
Ledighetsansökningar: barn-, studie- och
tjänstledigheter kortare än 6 månader
Ledighetsansökningar: barn-, studie- och
tjänstledigheter över 6 månader from 1990
Ledighetsansökningar: barn-, studie- och
tjänstledigheter över 6 månader före 1990
Löneunderlag
Bevaras
Papper
Personakt
2 år
Papper
Lönekonsult
Reseräkningar
10 år
Papper
Lönekonsult
Skattejämkningar eller extra skatt, med mera
10 år
Papper/
digitalt
Lönekonsult
I Heroma finns frånvaro bevarad from
1990.
Registreras digitalt i Heroma Rese men
reseräkningen skrivs ut och attesteras
tillsammans med originalkvitton
From 2015-04 sker skattehämtning vid
nyanställning via fil från skatteverket.
Diarieföras
▼▼Lönebildning
Underlag extra utbetalning
Gallringsfrist
2 år
Medium
Papper
Arkiveringsplats
Lönekonsult
Anmärkning
▼▼Löneadministration
Utanordningslistan
10 år
Heroma
Före 2007 sparad i pappersformat hos
chef
Utlägg ersättning för personligt utlägg
Utmätning i lön (beslut om)
Ändringsmeddelande avseende löne- eller
anställningsstyrande i personalärenden
▼▼Lönebildning
Befattningsmallar enligt lönekartläggning
Personaldelegationens förhandlingsprotokoll
10 år
10 år
2 år
Digitalt, se
anmärkning
Papper
Papper
Papper
Bevaras
Bevaras
Digitalt
Papper
Lönekultur
Bevaras
Digitalt
▼▼Omställning
Omplacering, handlingar
Bevaras
Papper
Personakt
Vid pensionsavgång
Bevaras
Bevaras
Papper
Papper
Papper
Pensionshandläggare Sparas tillsammans med beslut om
sjukersättning
Personakt
Pensionshandläggare
Bevaras
Papper
Pensionshandläggare
Bevaras
Papper
Pensionshandläggare
▼▼Pension
AFA-beslut
Beslut löneväxling
Pensionsansökan, pensionsbrev med bilagor,
godkännande
Pensionsansökan, särskild avtalspension
(garantipension) med beslut och
överenskommelse
Pensionslösningar, landstingsråd, avtal om
särskilda
Diarieföras
Lönekonsult
Lönekonsult
Lönekonsult
LKL-server
Diariet landstingsdirektörens
stab
Personalenheten,
landstingsdirektörens
stab
Ja
Kopia sparas hos lönekonsult i 2 år.
▼▼Pension
Pensionsunderlag, aktualiseringar
Pensionsunderlag från pensionsmyndighet
Pension, förhandsberäkningar
Signallistor/rättelselistor till pensionsbolag månadskörning
Signallistor/rättelselistor till pensionsbolag årstömning
Återkrav av pensioner
▼▼Personalvård
Friskvårdsbidrag
Försäkringsavtal
Gallringsfrist
Bevaras
2 år
Vid inaktualitet
2 år
Medium
Papper
Papper
Papper
Papper
Arkiveringsplats
Anmärkning
Pensionshandläggare
Pensionshandläggare
Pensionshandläggare
Pensionsassistent
2 år
Papper
Pensionshandläggare
10 år
Papper
Pensionshandläggare
10 år
Bevaras
Papper
Papper
Lönekonsult
Centrala diariet
Personalenkäter sammanställning
Bevaras
Papper
Terminalglasögon, ansökan och beslut
10 år
Digitalt
Respektive
Till exempel medarbetarenkäten
förvaltnings personalenhet
Raindance
10 år pga. att det är ett ekonomiskt
underlag. Skannas och sparas i
Raindance med fakturan
Bevaras
Bevaras
Digitalt
Digitalt
LKL-server
LKL-server
Bevaras
Digitalt
Adato
Bevaras
Digitalt
Adato
Bevaras
Digitalt
LISA
▼▼Policy-/styrPapper
Handbok arbetsmiljö
Riktlinjer/regler inom personalområdet
▼▼Rehabilitering samt uppföljning
Arbetsanpassning, dokumentation av behov
och ev. åtgärder
Arbetsförmågebedömning
Arbetsskadeanmälan,
utredningsdokumentation, beslut om
skadeersättning.
Ofta i diarieförda handlingar
Diarieföras
Ja
▼▼Rehabilitering samt uppföljning
Arbetsträning, dokumentation
Ansökan om ersättning från AGS, TGL m fl.
Gallringsfrist
Bevaras
Bevaras
Medium
Digitalt
Digitalt
Arkiveringsplats
Adato
LISA och AFA
Företagshälsovårdens bedömning av
arbetsförmågan
Bevaras
Digitalt
Försäkringskassans anteckningar från
avstämnings-/uppföljningsmöten
Försäkringskassans beslut avseende
rehabiliteringsersättning
Försäkringskassans beslut avseende
sjukersättning
Läkarintyg
Läkarintyg vid arbetskada
Rehabiliteringsutredningar
Bevaras
Digitalt
Bevaras
Papper
Adato och
Landstingshälsans ITsystem
Adato
Anteckningar som delgivets av
Försäkringskassan
Personakt
Bevaras
Papper
Personakt
2 år
Bevaras
Bevaras
Digitalt
Digitalt
Digitalt
Adato
Adato
Adato
Kompetensutvecklingsinsatser
Livränta
Missbruk av alkohol eller andra droger, ev.
handlingsprogram
Rehabiliteringsmöten
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Digitalt
Papper
Digitalt
Adato
Personakt
Adato, 3Q Quando
Bevaras
Digitalt
Adato
Rehabplan
Sjukersättning - besked/beslut till anställd enligt
AB § 12 att anställningsvillkoren skall
omregleras på grund av att den anställde har
rätt till partiell sjukersättning
▼▼Rekrytering & introduktion av nya
medarbetare
Annonser
Anställningsbeslut underlag för registrering av
anställningsuppgifter i Heroma
Bevaras
Bevaras
Digitalt
Papper
Adato
Personakt
2 år
2 år
Digitalt
Papper
Heroma
Lönekonsult
Anmärkning
AGS = Avtalförsäkring vid sjukdom
TGL= Tjänstegrupplivförsäkring
Diarieföras
▼▼Rekrytering & introduktion av nya
medarbetare
Anställningsbeslut underlag för registrering av
anställningsuppgifter i Heroma
Ansökningshandlingar erhållit tjänst, personligt
brev och CV.
Gallringsfrist
2 år
Medium
Papper
Arkiveringsplats
Lönekonsult
Bevaras
Papper
Personalakt
Ansökningshandlingar, vid ej erhållen tjänst
2 år
Digitalt
Heroma
Intresseanmälningar -spontanansökningar
6 månader eller Digitalt
vid inaktualitet
Heroma
Introduktionsprogram checklista
Referenser och ev. utlåtanden från
rekryteringskonsulter
▼▼ Personaladministration
Avtal med konsulter och andra uppdragstagare
Vid inaktualitet
2 år
Papper
Digitalt
Personalakt
Heroma
Bevaras
Papper
Respektive
förvaltnings arkiv
Behörigheter till IT-system med mera
2 år efter
inaktualitet
Papper/
digitalt
Nyckelkvittens
2 år efter
inaktualitet
Certifikatets
livslängd + 10
år.
Papper
Respektive chef eller i Digital behörighetsportal kommer att
IT-stöd
införas under 2015. Ansökningar och
tilldelade behörigheter kan då sparas
digitalt.
Respektive chef
Digitalt.
Reservkort
sparas i
papper
Digitalt-Kortsystemet
Papper- hos
registeransvarig i
kassaskåp.
▼▼Studenter
Behörigheter till IT-system med mera
Vid inaktualitet
Papper
Tystnadsplikt och dataintrång
Vid inaktualitet
Papper
Respektive
skola/universitet
Respektive
skola/universitet
SITHS-kortkvittens mottaget kort
Anmärkning
Diarieföras
Gallringsfrist 2 år pga. att överklagan
kan ske enligt § 23 i lagen om förbud
mot diskriminering
Ja, i
Personalsystemet
Ja, i
Personalsystemet
Bevaras under hela studietiden
Bevaras under hela studietiden
▼▼Särskilda anställningsformer
Avisering om utbetalt belopp
Gallringsfrist
2 år
Medium
Digitalt
Beslut om bidragsanställning från ex
Arbetsförmedlingen (nytt eller omprövning)
Bevaras
Bevaras
▼▼Uppföljning
Personalstatistik
Anmärkning
Papper
Arkiveringsplats
Arbetsförmedlingens
webbserver
Personakt
Digitalt
QlikView
From 1990 finns anställningar och
frånvaro i Heromas Historikdatabas.
Före 1990 finns viss statistik i
pappersformat. QlikView började
användas 2003 som
uppföljningsverktyg med
utdatarapporter.
Diarieföras