Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan
2(5)
Inledning
Dokumenthanteringsplanen är upprättad för att hålla en god ordning och ge överblick över
förvaltningens allmänna handlingar. Den talar om vilka handlingstyper som förekommer i
respektive verksamhet och om de ska bevaras (sparas för alltid) eller gallras (förstöras).
Dokumenthanteringsplanen avser att förbättra personalens och allmänhetens möjligheter att
söka och återfinna information. Den ska alltid överensstämma med verkligheten på
förvaltningen och uppdateras årligen.
Saknas handlingsslag i dokumenthanteringsplanen är gallring ej tillåten. Handlingar
gallras/förstörs efter angivet antal år utöver det år då handlingen har upprättats. Vid inaktualitet
innebär att en handling kan gallras när den inte längre behövs i verksamheten.
HANDLINGSNAMN
BEVARAS/GALLRAS
ANMÄRKNING
Anmälan om arbetsskada eller tillbud
Bevaras
Originalet till
Försäkringskassan
Anställningsinformation
Bevaras
Ett original till den anställde,
ett original i personakten
Anställningsinformation, feriearbete
2 år
Ansökningshandlingar, anställd
Bevaras
Ansökningshandlingar, ej anställd
2 år, se anm.
Ansökningshandlingar, vikarier
Bevaras
Arbetsgivarintyg, kopia
2 år
Från kommunen till personal,
sparas digitalt
Arbetstidsschema/
tjänstgöringsschema
2 år
Papper/Digitalt
Beslut från Försäkringskassan, se anm
Bevaras
Angående sjukersättning och
aktivitetsersättning
2 år
2 år
2 år
2 år
Skrivs ut vid behov
Skrivs ut vid behov
Skrivs ut vid behov
Skrivs ut vid behov
Efter det att tjänsten tillsatts
Digitala handlingar, i datasystemet
Personec:
Bevakningslistor
Analyslistor
Frånvarolistor
Kontrollistor
3(5)
HANDLINGSNAMN
BEVARAS/GALLRAS
ANMÄRKNING
Ersättning för utlagda kostnader
10 år
Förvaras med reseräkning
Ledighetsansökan
2 år
Papper/Digitalt (självservice i
personalsystemet)
Lista över pensionsgrundande lön
Bevaras
Digitalt i personalsystemet
Bevaras i pappersform
Läkarintyg
2 år
(bevaras)
Se Rehabilitering.
Löneavdragsintyg
2 år
Ex. fackligt ledighetsintyg,
tjänstledighet, ledighet för
politiska uppdrag m.fl.
Lönebeslut
Bevaras
Lönebidragsanställda, beslut och
underlag
Bevaras
Lönebidragsanställda, rekvisitioner
2 år
Löneförhandlingsprotokoll
Bevaras
I pärm i arkivet
Lönelistor
Bevaras
Papper/Digitalt i
personalsystemet
Löneunderlag/tjänstgöringsrapporter
2 år
Papper/Digitalt (självservice i
personalsystemet)
Måltidskuponger, underlag
2 år
Pensionsbrev
Bevaras
Personalakter
Bevaras
Personnummerordning Dokumentskåp i arkiv
4(5)
HANDLINGSNAMN
BEVARAS/GALLRAS
ANMÄRKNING
Enhetsmöte APT
Bevaras
Pärm i arkivet
Förhandlingar, MBL m m, inkl. register
Bevaras
Pärm i arkivet
Kommuncentrala
samverkansgruppen
Bevaras
Pärm i arkivet samt publicering
på intranätet
Rehabilitering
Bevaras
Handlingar från arbetsgivarens
rehabiliteringsutredning
bevaras väsentligen utan
undantag i låst skåp hos
personalsekreteraren med
beaktande av sekretessen
Reseräkning inkl. traktamente
10 år
Semesteromställningslista
10 år
Skatter (jämkning m.m)
2 år
Sjukdom och vård av barn, anmälan
2 år
Terminalglasögon, beslut/rekvisition
10 år
Tjänstgöringsbetyg
Bevaras
Originalet till den anställde
Tjänstgöringsintyg
2 år
Originalet till den anställde
Tjänstgöringsrapport T 2
2 år
Tjänstgöringsrapport T 3
Bevaras
Ses som anställningsbevis
Underlag för utbetalning av arvode till
familjehem, kontaktpersoner, gode män
och särskilt förordnad vårdnadshavare
2 år
Låst skåp hos löneassistent
Utmätning i lön, beslut
2 år
Protokoll (minnesanteckningar):
Hällefors kommun
Besöksadress: Sikforsvägen 7
Postadress: 712 83 Hällefors
Telefon: 0591-641 00 (växel)
Växelns öppettider: mån–tors 07.30–12.00, 12.30–16.00
fre 07.30–12.00, 12.30–15.00
Telefax: 0591-109 76
E-post: [email protected]