Handlingstyp 1)

Dokumenthanteringsplan Österåkers kommun
Myndighet
Förvaltning
Enhet/verksamhet
Arkivansvarig
Upprättad av
Fastställd, datum och paragraf
Kultur- och fritidsnämnden
Eva Wiström
Handlingstyp 1)
Kultur- och fritidsförvaltningen
Kultur- och fritid
Birgitta Johansson
KFN 2015-08-27, § 5:10
Medium 2)
Sorteringsordning 3)
Förvaring 4)
Gallring/
bevarande 5)
Leverans till
kommunarkivet 6)
Anmärkning 7)
Protokoll Kulturoch fritidsnämnden,
original
Protokoll Kulturoch fritidsnämnden,
kopia
Innehållsförteckning
till nämndens
protokoll
Kallelse med
föredragningslista
Papper/digitalt
Kronologisk ordning
Pärm i närarkiv,
intranätet
Bevaras
5 år
Originalet läggs i arkivbox i
närarkivet. Kopia placeras i
pärm.
Papper
Kronologisk ordning
Pärm hos administrativ
samordnare
Gallras, 5 år
Ej
Papper
Kronologisk ordning
Närarkiv, pärm
Bevaras
5 år
Papper/digitalt
Per sammanträde
Pärm, intranätet
Se anmärkning
Ej
Kopior av handlingar
rörande
Papper
Kronologisk ordning
Pärm hos administrativ
samordnare
Gallras, 2 år
Ej
Allmän nämndsoch förvaltningsadministration
Anvisningar
1) Ange vilka handlingar som inkommer till och upprättas på avdelningen. Kan vara på olika media. OBS
Viktigt att allt tas med!
2) Ange medium , t ex papper eller digitalt
3)
4)
Ange sorteringsordning dvs hur handlingarna är ordnade inbördes, utifrån en viss
sorteringsprinciper. T ex är personnummer, paragrafer och kronologisk, olika sätt att sortera
handlingstyper på.
Ange var handlingarna fysiskt förvaras. T ex närarkiv/arkivskåp och/ eller mapp/system
5)
6)
7)
Arkiveras tillsammans med
protokollet. Placeras längst
fram i volymen.
Gallras före inbindning av
protokoll.
Föredragningslistor bör
inte gallras om register till
protokoll saknas. Kallelser
till ordförandeberedning
gallras vid inaktualitet.
Sidan 1
Ange om handlingen ska gallras eller bevaras. Om handlingen ska gallras, ange efter hur många
år.
Ange tidpunkt när handlingen ska levereras till kommunarkivet. Obs! Gäller bara handlingstyper som
ska bevaras.
Under anmärkning skrivs förtydliganden om handlingarna/uppgifterna som inte fått plats i övriga
kolumner. Ex om handlingarna innehåller sekretess.
Dokumenthanteringsplan Österåkers kommun
Myndighet
Förvaltning
Enhet/verksamhet
Arkivansvarig
Upprättad av
Fastställd, datum och paragraf
Kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsförvaltningen
Eva Wiström
Handlingstyp 1)
Kultur- och fritid
Birgitta Johansson
KFN 2015-08-27, § 5:10
Medium 2)
Sorteringsordning 3)
Förvaring 4)
Gallring/
bevarande 5)
Leverans till
kommunarkivet 6)
Anmärkning 7)
Papper
Per sammanträde
Pärm hos administrativ
samordnare
Se anmärkning
Ej
Anslagsbevis
Papper
Per sammanträde
Pärm hos administrativ
samordnare
Gallras (se
anmärkning)
Ej
Om handlingstypen utgör
en bilaga till protokollet,
bevaras handlingen i
protokollet. Om
anteckningen förs över till
protokollet gallras
ursprungshandlingen efter
att protokollet vunnit laga
kraft.
Gallras före inbindning av
protokollet.
Tillkännagivandet
antecknas på protokollet.
Checklistor
Digitalt
Per sammanträde
G:
Ej
Omröstningslista/vot
eringslista
Papper
Per sammanträde
Pärm hos administrativ
samordnare
Gallras vid
inaktualitet
När protokollet
vunnit laga kraft
Förteckning över
anmälan om
delegationsbeslut,
original
Papper/digitalt
Dpl-beteckning
G: Public 360
Bevaras
5 år
förtroendevalda –
närvarolista
Protokollsanteckning
ar, skriftliga
yrkanden inlämnade i
samband med
sammanträden
Anvisningar
1) Ange vilka handlingar som inkommer till och upprättas på avdelningen. Kan vara på olika media. OBS
Viktigt att allt tas med!
2) Ange medium , t ex papper eller digitalt
3)
4)
Ange sorteringsordning dvs hur handlingarna är ordnade inbördes, utifrån en viss
sorteringsprinciper. T ex är personnummer, paragrafer och kronologisk, olika sätt att sortera
handlingstyper på.
Ange var handlingarna fysiskt förvaras. T ex närarkiv/arkivskåp och/ eller mapp/system
5)
6)
7)
Ej
Diarieförd akt i
protokollet
Sidan 2
Ange om handlingen ska gallras eller bevaras. Om handlingen ska gallras, ange efter hur många
år.
Ange tidpunkt när handlingen ska levereras till kommunarkivet. Obs! Gäller bara handlingstyper som
ska bevaras.
Under anmärkning skrivs förtydliganden om handlingarna/uppgifterna som inte fått plats i övriga
kolumner. Ex om handlingarna innehåller sekretess.
Dokumenthanteringsplan Österåkers kommun
Myndighet
Förvaltning
Enhet/verksamhet
Arkivansvarig
Upprättad av
Fastställd, datum och paragraf
Kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsförvaltningen
Eva Wiström
Birgitta Johansson
Handlingstyp 1)
Medium 2)
Sorteringsordning 3)
Förvaring 4)
Delegationsbeslut
Papper/digitalt
Dpl-beteckning
G: Public 360
Kallelse Försam
Digitalt
Kronologisk ordning
Protokoll Försam
Papper/digitalt
Kronologisk ordning
Närvarolistor för
facken
Mötesanteckningar
från ordförande- och
tjänstemannaberedni
ng
Papper
Kronologisk ordning
Digitalt
Kronologisk ordning
Kallelse och
minnesanteckningar
från
arbetsplatsträffar
(APT)
Webbplats
Digitalt
Kronologisk ordning
4)
KFN 2015-08-27, § 5:10
Gallring/
bevarande 5)
Bevaras
Leverans till
kommunarkivet 6)
5 år
G: Pärm hos
administrativ
samordnare
Pärm hos administrativ
samordnare, G: Public
360
Pärm hos administrativ
samordnare
G:
Gallras, 1 år
Ej
Bevaras
5 år
Gallras, 2 år
Ej
Gallras, 2 år
Ej
Beredningen består av
ordförande, 1:e vice
ordförande, 2:e vice
ordförande och tjänstemän
G: Pärm hos
administrativ
samordnare
Gallras, 2 år
Ej
Gallras vid inaktualietet.
Digitalt
Anvisningar
1) Ange vilka handlingar som inkommer till och upprättas på avdelningen. Kan vara på olika media. OBS
Viktigt att allt tas med!
2) Ange medium , t ex papper eller digitalt
3)
Kultur- och fritid
Ange sorteringsordning dvs hur handlingarna är ordnade inbördes, utifrån en viss
sorteringsprinciper. T ex är personnummer, paragrafer och kronologisk, olika sätt att sortera
handlingstyper på.
Ange var handlingarna fysiskt förvaras. T ex närarkiv/arkivskåp och/ eller mapp/system
Gallras
5)
6)
7)
Anmärkning 7)
Diarieförd akt i
protokollet.
Gallras i takt med
uppdateringar. Gäller
endast de delar av
Sidan 3
Ange om handlingen ska gallras eller bevaras. Om handlingen ska gallras, ange efter hur många
år.
Ange tidpunkt när handlingen ska levereras till kommunarkivet. Obs! Gäller bara handlingstyper som
ska bevaras.
Under anmärkning skrivs förtydliganden om handlingarna/uppgifterna som inte fått plats i övriga
kolumner. Ex om handlingarna innehåller sekretess.
Dokumenthanteringsplan Österåkers kommun
Myndighet
Förvaltning
Enhet/verksamhet
Arkivansvarig
Upprättad av
Fastställd, datum och paragraf
Kultur- och fritidsnämnden
Eva Wiström
Handlingstyp 1)
Kultur- och fritidsförvaltningen
Birgitta Johansson
Medium 2)
Intranätet
Server
Diarielistor
Papper/digitalt
Diarieplanen
------
Sorteringsordning 3)
1. Ärendeordning
2. Dpl-beteckning
------
4)
KFN 2015-08-27, § 5:10
Förvaring 4)
Gallring/
bevarande 5)
Server
Gallras
Arkivskåp/Public 360
Bevaras
------
Anvisningar
1) Ange vilka handlingar som inkommer till och upprättas på avdelningen. Kan vara på olika media. OBS
Viktigt att allt tas med!
2) Ange medium , t ex papper eller digitalt
3)
Kultur- och fritid
Ange sorteringsordning dvs hur handlingarna är ordnade inbördes, utifrån en viss
sorteringsprinciper. T ex är personnummer, paragrafer och kronologisk, olika sätt att sortera
handlingstyper på.
Ange var handlingarna fysiskt förvaras. T ex närarkiv/arkivskåp och/ eller mapp/system
------
5)
6)
7)
Leverans till
kommunarkivet 6)
5 år
------
Anmärkning 7)
Österåkers kommuns
webbplats där Kultur- och
fritidsförvaltningen
ansvarar för
uppdateringen.
Kommunikationsenheten
ansvarar för att leverera
ett arkivexemplar.
Gallras i takt med
uppdateringar. Gäller
endast de delar av
intranätet som kultur- och
fritidsförvaltningen
förvaltar.
Kommunikationsenheten
ansvarar för att leverera
ett arkivexemplar.
Registrator tar ut listor ur
diariet till papper I gång
per år.
Diarieplan är
kommungemensam och
grundar sig på dåvarande
kommunförbundets
Sidan 4
Ange om handlingen ska gallras eller bevaras. Om handlingen ska gallras, ange efter hur många
år.
Ange tidpunkt när handlingen ska levereras till kommunarkivet. Obs! Gäller bara handlingstyper som
ska bevaras.
Under anmärkning skrivs förtydliganden om handlingarna/uppgifterna som inte fått plats i övriga
kolumner. Ex om handlingarna innehåller sekretess.
Dokumenthanteringsplan Österåkers kommun
Myndighet
Förvaltning
Enhet/verksamhet
Arkivansvarig
Upprättad av
Fastställd, datum och paragraf
Kultur- och fritidsnämnden
Eva Wiström
Handlingstyp 1)
Kultur- och fritidsförvaltningen
Kultur- och fritid
Birgitta Johansson
Medium 2)
Sorteringsordning 3)
KFN 2015-08-27, § 5:10
Förvaring 4)
Gallring/
bevarande 5)
Leverans till
kommunarkivet 6)
Ärendekort
Papper/digitalt
Diarieplansbeteckning
Arkivskåp/Public 360
Bevaras
5 år
Blankett ”samtycke
till publicering av
personuppgifter” på
Internet
Papper
Alfabetisk ordning
Pärm hos administrativ
samordnare
Gallras, 5 år
Ej
Anvisningar
1) Ange vilka handlingar som inkommer till och upprättas på avdelningen. Kan vara på olika media. OBS
Viktigt att allt tas med!
2) Ange medium , t ex papper eller digitalt
3)
4)
Ange sorteringsordning dvs hur handlingarna är ordnade inbördes, utifrån en viss
sorteringsprinciper. T ex är personnummer, paragrafer och kronologisk, olika sätt att sortera
handlingstyper på.
Ange var handlingarna fysiskt förvaras. T ex närarkiv/arkivskåp och/ eller mapp/system
5)
6)
7)
Anmärkning 7)
”kommunala
ärendehantering”.
Kommunstyrelsen
ansvarar för
arkivläggningen av
diarieplanen. Kultur- och
fritids kopia kan gallras vid
inaktualitet
Skrivs ut på papper från
diariet när ärendet
avslutas. Utskrift sker från
diariet när respektive
ärende har avslutats och
placeras längst fram i
akten.
Original överlämnas till
kansliet. Kopior behålls på
kultur- och
fritidsförvaltningen.
Sidan 5
Ange om handlingen ska gallras eller bevaras. Om handlingen ska gallras, ange efter hur många
år.
Ange tidpunkt när handlingen ska levereras till kommunarkivet. Obs! Gäller bara handlingstyper som
ska bevaras.
Under anmärkning skrivs förtydliganden om handlingarna/uppgifterna som inte fått plats i övriga
kolumner. Ex om handlingarna innehåller sekretess.
Dokumenthanteringsplan Österåkers kommun
Myndighet
Förvaltning
Enhet/verksamhet
Arkivansvarig
Upprättad av
Fastställd, datum och paragraf
Kultur- och fritidsnämnden
Eva Wiström
Kultur- och fritidsförvaltningen
Kultur- och fritid
Birgitta Johansson
KFN 2015-08-27, § 5:10
Handlingstyp 1)
Medium 2)
Sorteringsordning 3)
Förvaring 4)
Blankett
”personuppgift”
Papper
Alfabetisk ordning
Pärm hos administrativ
samordnare
Blankett
”sekretessintyg”
Papper
Alfabetisk ordning
Pärm hos administrativ
samordnare
Gallring/
bevarande 5)
Gallras, 5 år
Leverans till
kommunarkivet 6)
Ej
Bevaras
Ej
Anmärkning 7)
Uppgifter lämnas till
lönekontoret. Kopia
behålls på kultur- och
fritidsförvaltningen.
Blanketterna förvaras på
kultur- och
fritidsförvaltningen och
dessa är belagda med
sekretess. Nämndens
ledamöter har skrivit
under denna blankett.
Korrespondens
och informationsmaterial
Anvisningar
1) Ange vilka handlingar som inkommer till och upprättas på avdelningen. Kan vara på olika media. OBS
Viktigt att allt tas med!
2) Ange medium , t ex papper eller digitalt
3)
4)
Ange sorteringsordning dvs hur handlingarna är ordnade inbördes, utifrån en viss
sorteringsprinciper. T ex är personnummer, paragrafer och kronologisk, olika sätt att sortera
handlingstyper på.
Ange var handlingarna fysiskt förvaras. T ex närarkiv/arkivskåp och/ eller mapp/system
5)
6)
7)
Sidan 6
Ange om handlingen ska gallras eller bevaras. Om handlingen ska gallras, ange efter hur många
år.
Ange tidpunkt när handlingen ska levereras till kommunarkivet. Obs! Gäller bara handlingstyper som
ska bevaras.
Under anmärkning skrivs förtydliganden om handlingarna/uppgifterna som inte fått plats i övriga
kolumner. Ex om handlingarna innehåller sekretess.
Dokumenthanteringsplan Österåkers kommun
Myndighet
Förvaltning
Enhet/verksamhet
Arkivansvarig
Upprättad av
Fastställd, datum och paragraf
Kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsförvaltningen
Eva Wiström
Birgitta Johansson
KFN 2015-08-27, § 5:10
Handlingstyp 1)
Medium 2)
Sorteringsordning 3)
Förvaring 4)
Inkomna och
utgående handlingar
registrerade på
postlistan (från
myndigheter och
allmänheten)
Papper/digitalt
Alfabetisk ordning
Dpl-beteckning
Pärm hos registrator,
Public 360
Diarieförda
handlingar (original)
Papper/digitalt
Dpl-beteckning
Handlingar för
kännedom
exempelvis
detaljplaner, policy
Kopior av handlingar
för kännedom, som i
original förvaras på
annat håll i
kommunen
Papper/digitalt
Papper/digitalt
Gallring/
bevarande 5)
Gallras, 3 år
Leverans till
kommunarkivet 6)
Ej
Anmärkning 7)
Arkivskåp/Public 360
Bevaras
5 år
Kronologisk ordning
Dpl-beteckning
Pärm hos registrator,
Public 360
Gallras, 3 år
Ej
Kronologisk ordning
Dpl-beteckning
Pärm hos registrator,
Public 360
Gallras (se
anmärkning)
Ej
Sms, mail som tillhör
handlingar eller blir ett
ärende till nämnden.
Om det blir ett ärende
hamnar det i diariet och då
bevaras det och levereras
till centralarkivet.
Gallras vi inaktualitet.
Anvisningar
1) Ange vilka handlingar som inkommer till och upprättas på avdelningen. Kan vara på olika media. OBS
Viktigt att allt tas med!
2) Ange medium , t ex papper eller digitalt
3)
4)
Kultur- och fritid
Ange sorteringsordning dvs hur handlingarna är ordnade inbördes, utifrån en viss
sorteringsprinciper. T ex är personnummer, paragrafer och kronologisk, olika sätt att sortera
handlingstyper på.
Ange var handlingarna fysiskt förvaras. T ex närarkiv/arkivskåp och/ eller mapp/system
5)
6)
7)
Handlingar som inte tillhör
ett ärende.
Sidan 7
Ange om handlingen ska gallras eller bevaras. Om handlingen ska gallras, ange efter hur många
år.
Ange tidpunkt när handlingen ska levereras till kommunarkivet. Obs! Gäller bara handlingstyper som
ska bevaras.
Under anmärkning skrivs förtydliganden om handlingarna/uppgifterna som inte fått plats i övriga
kolumner. Ex om handlingarna innehåller sekretess.
Dokumenthanteringsplan Österåkers kommun
Myndighet
Förvaltning
Enhet/verksamhet
Arkivansvarig
Upprättad av
Fastställd, datum och paragraf
Kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsförvaltningen
Eva Wiström
Kultur- och fritid
Birgitta Johansson
Handlingstyp 1)
Medium 2)
Sorteringsordning 3)
Förvaring 4)
Handlingar inkomna
för kännedom samt
allmän information,
meddelanden och
frågor av kortvarig
betydelse
Enklare förfrågningar
per e-post
Papper/digitalt
Alfabetisk ordning
Dpl-beteckning
Digitalt
Postlistor
KFN 2015-08-27, § 5:10
Leverans till
kommunarkivet 6)
Ej
Anmärkning 7)
Pärm hos registrator,
Public 360
Gallring/
bevarande 5)
Gallras (se
anmärkning)
Kronologisk ordning
Respektive tjänstemans
e-postlåda, Public 360
Gallras (se
anmärkning)
Ej
Gallras vid inaktualiet
Papper/digitalt
Per sammanträde
Pärm hos administrativ
samordnare, Public 360
Gallras (se
anmärkning)
Kvitton personliga
utlägg
Papper
Kronologisk ordning
Pärm hos administrativ
samordnare
Gallras, 10 år
Ej
Lista med utlämnade
Accesskort
Papper
Per kortnummer
Gallras, 2 år
Ej
Rekvisitioner
Papper
Kronologisk ordning
Pärm hos handläggare
på Kultur- och
fritidsförvaltningen
Närarkiv
Gallras
Ej
Anvisningar
1) Ange vilka handlingar som inkommer till och upprättas på avdelningen. Kan vara på olika media. OBS
Viktigt att allt tas med!
2) Ange medium , t ex papper eller digitalt
3)
4)
Ange sorteringsordning dvs hur handlingarna är ordnade inbördes, utifrån en viss
sorteringsprinciper. T ex är personnummer, paragrafer och kronologisk, olika sätt att sortera
handlingstyper på.
Ange var handlingarna fysiskt förvaras. T ex närarkiv/arkivskåp och/ eller mapp/system
5)
6)
7)
Gallras vid inaktualitet.
Skrivs ut till varje
nämndssammanträde.
Gallras vid inaktualiet.
Rapporteras i programmet
Rapportera.
Gallras efter kontroll
(kontering)
Sidan 8
Ange om handlingen ska gallras eller bevaras. Om handlingen ska gallras, ange efter hur många
år.
Ange tidpunkt när handlingen ska levereras till kommunarkivet. Obs! Gäller bara handlingstyper som
ska bevaras.
Under anmärkning skrivs förtydliganden om handlingarna/uppgifterna som inte fått plats i övriga
kolumner. Ex om handlingarna innehåller sekretess.
Dokumenthanteringsplan Österåkers kommun
Myndighet
Förvaltning
Enhet/verksamhet
Arkivansvarig
Upprättad av
Fastställd, datum och paragraf
Kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsförvaltningen
Eva Wiström
Birgitta Johansson
Handlingstyp 1)
Medium 2)
Sorteringsordning 3)
Förvaring 4)
Flextidsammanställningar
Digitalt
Årsvis
G: och H:
Semesterlista för
förvaltningen
Digitalt
Per år
Statistiska uppgifter
som lämnas till
Statistiska
centralbyrån
Klagomålshantering/
Synpunkter
Papper/digitalt
Digitalt
4)
KFN 2015-08-27, § 5:10
Gallring/
bevarande 5)
Gallras, 2 år
Leverans till
kommunarkivet 6)
Ej
G:
Gallras (se
anmärkning)
Ej
Kronologisk ordning
Dpl-beteckning
Pärm hos handläggare,
Public 360
Gallras, 2 år
Ej
Kronologisk ordning
Dpl-beteckning
Pärm hos handläggare,
Public 360
Gallras, 3 år
Ej
Anvisningar
1) Ange vilka handlingar som inkommer till och upprättas på avdelningen. Kan vara på olika media. OBS
Viktigt att allt tas med!
2) Ange medium , t ex papper eller digitalt
3)
Kultur- och fritid
Ange sorteringsordning dvs hur handlingarna är ordnade inbördes, utifrån en viss
sorteringsprinciper. T ex är personnummer, paragrafer och kronologisk, olika sätt att sortera
handlingstyper på.
Ange var handlingarna fysiskt förvaras. T ex närarkiv/arkivskåp och/ eller mapp/system
5)
6)
7)
Anmärkning 7)
Varje chef avgör hur denne
kontrollerar den anställdes
flextid. Anställd har
möjlighet att fylla i ett
Excelark med arbetad tid.
Gallras vid inaktualitet.
Lista som fylls i för önskad
ledighet januari –
december varje år.
Det kan vara frågan om
betygsstatistik, ämnesprov,
hur många elever i varje
årskurs.
Bevaras om
klagomålet/synpunkterna
leder till ett ärende i
nämnden och i så fall
levereras det till
centralarkivet.
Sidan 9
Ange om handlingen ska gallras eller bevaras. Om handlingen ska gallras, ange efter hur många
år.
Ange tidpunkt när handlingen ska levereras till kommunarkivet. Obs! Gäller bara handlingstyper som
ska bevaras.
Under anmärkning skrivs förtydliganden om handlingarna/uppgifterna som inte fått plats i övriga
kolumner. Ex om handlingarna innehåller sekretess.
Dokumenthanteringsplan Österåkers kommun
Myndighet
Förvaltning
Enhet/verksamhet
Arkivansvarig
Upprättad av
Fastställd, datum och paragraf
Kultur- och fritidsnämnden
Eva Wiström
Kultur- och fritidsförvaltningen
Birgitta Johansson
Handlingstyp 1)
Medium 2)
Sorteringsordning 3)
Förvaring 4)
Kurser, seminarier
och andra
utbildningar i egen
regi
Digitalt
Kronologisk ordning
Public 360
Inbjudan till kurser
och konferenser
Papper/digitalt
Kronologisk ordning
Skrivelser/handlingar
Kommunförbundet
Stockholms län och
Sveriges Kommuner
och Landsting
Digitalt
Kronologisk ordning
4)
KFN 2015-08-27, § 5:10
Gallring/
bevarande 5)
Se anmärkning
Leverans till
kommunarkivet 6)
Ej
Public 360
Gallras (se
anmärkning)
Ej
Public 360
Gallras, 1 år
Ej
Anvisningar
1) Ange vilka handlingar som inkommer till och upprättas på avdelningen. Kan vara på olika media. OBS
Viktigt att allt tas med!
2) Ange medium , t ex papper eller digitalt
3)
Kultur- och fritid
Ange sorteringsordning dvs hur handlingarna är ordnade inbördes, utifrån en viss
sorteringsprinciper. T ex är personnummer, paragrafer och kronologisk, olika sätt att sortera
handlingstyper på.
Ange var handlingarna fysiskt förvaras. T ex närarkiv/arkivskåp och/ eller mapp/system
5)
6)
7)
Anmärkning 7)
Program, deltagarlistor,
eventuellt unikt
studiematerial samt
kopior av kursintyg
bevaras. Övriga handlingar
gallras vid inaktualitet.
Ett urval registreras på
postlistan. Se
gallringsföreskrifter för
handlingar av tillfällig eller
ringa betydelse.
Registreras på postlistan.
Sidan 10
Ange om handlingen ska gallras eller bevaras. Om handlingen ska gallras, ange efter hur många
år.
Ange tidpunkt när handlingen ska levereras till kommunarkivet. Obs! Gäller bara handlingstyper som
ska bevaras.
Under anmärkning skrivs förtydliganden om handlingarna/uppgifterna som inte fått plats i övriga
kolumner. Ex om handlingarna innehåller sekretess.
Dokumenthanteringsplan Österåkers kommun
Myndighet
Förvaltning
Enhet/verksamhet
Arkivansvarig
Upprättad av
Fastställd, datum och paragraf
Kultur- och fritidsnämnden
Eva Wiström
Handlingstyp 1)
Kultur- och fritidsförvaltningen
Kultur- och fritid
Birgitta Johansson
KFN 2015-08-27, § 5:10
Medium 2)
Sorteringsordning 3)
Förvaring 4)
Gallring/
bevarande 5)
Leverans till
kommunarkivet 6)
Anmärkning 7)
Original av avtal
Papper/digitalt
Alfabetisk ordning
Public 360
Ej
Gallras vid inaktualitet.
Driftsavtal (ex. när
en förening driftar
anläggning)
Digitalt
Alfabetisk ordning
Server
Gallras (se
anmärkning
Gallras (se
anmärkning)
Ej
Original förvaras på
upphandlingsenheten.
Gallras vid inaktualiet.
Ramavtal
Digitalt
Alfabetisk ordning
Server
Gallras (se
anmärkning)
Ej
Original förvaras på
upphandlingsenheten.
Gallras vid inaktualitet.
Papper
Alfabetisk ordning
Arkivskåp
Gallras (se
anmärkning)
Ej
Gallras 2 år efter upphörd
giltighetstid.
Avtal
Hyreskontrakt
Hyreskontrakt av
stor vikt eller
långvarig karaktär
Anvisningar
1) Ange vilka handlingar som inkommer till och upprättas på avdelningen. Kan vara på olika media. OBS
Viktigt att allt tas med!
2) Ange medium , t ex papper eller digitalt
3)
4)
Ange sorteringsordning dvs hur handlingarna är ordnade inbördes, utifrån en viss
sorteringsprinciper. T ex är personnummer, paragrafer och kronologisk, olika sätt att sortera
handlingstyper på.
Ange var handlingarna fysiskt förvaras. T ex närarkiv/arkivskåp och/ eller mapp/system
5)
6)
7)
Sidan 11
Ange om handlingen ska gallras eller bevaras. Om handlingen ska gallras, ange efter hur många
år.
Ange tidpunkt när handlingen ska levereras till kommunarkivet. Obs! Gäller bara handlingstyper som
ska bevaras.
Under anmärkning skrivs förtydliganden om handlingarna/uppgifterna som inte fått plats i övriga
kolumner. Ex om handlingarna innehåller sekretess.
Dokumenthanteringsplan Österåkers kommun
Myndighet
Förvaltning
Enhet/verksamhet
Arkivansvarig
Upprättad av
Fastställd, datum och paragraf
Kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsförvaltningen
Eva Wiström
Handlingstyp 1)
Kultur- och fritid
Birgitta Johansson
KFN 2015-08-27, § 5:10
Medium 2)
Sorteringsordning 3)
Förvaring 4)
Gallring/
bevarande 5)
Leverans till
kommunarkivet 6)
Anmärkning 7)
Ansökan och bilagor
till ungdomsföreningsbidrag
Digitalt
Dpl-beteckning
Public 360
Gallras (se
anmärkning)
5 år
Med undantag för års- och
verksamhetsberättelser.
Beslut om
ungdomsbidrag
(utbetalning av
kontantbidrag)
Papper/digitalt
Alfabetisk ordning
Pärm hos
kultursekreterare,
Public 360
Bevaras
3 år
Ingår i diarieförda
handlingar,
delegationsbeslut.
Föreningars års- och
verksamhetsberättel
se
revisionsberättelse,
(inkommer i
samband med
bidragsansökningar)
Papper
Årsvis ordning
Hos registrator
Bevaras
5 år
Kultur- och fritid
Anvisningar
1) Ange vilka handlingar som inkommer till och upprättas på avdelningen. Kan vara på olika media. OBS
Viktigt att allt tas med!
2) Ange medium , t ex papper eller digitalt
3)
4)
Ange sorteringsordning dvs hur handlingarna är ordnade inbördes, utifrån en viss
sorteringsprinciper. T ex är personnummer, paragrafer och kronologisk, olika sätt att sortera
handlingstyper på.
Ange var handlingarna fysiskt förvaras. T ex närarkiv/arkivskåp och/ eller mapp/system
5)
6)
7)
Sidan 12
Ange om handlingen ska gallras eller bevaras. Om handlingen ska gallras, ange efter hur många
år.
Ange tidpunkt när handlingen ska levereras till kommunarkivet. Obs! Gäller bara handlingstyper som
ska bevaras.
Under anmärkning skrivs förtydliganden om handlingarna/uppgifterna som inte fått plats i övriga
kolumner. Ex om handlingarna innehåller sekretess.
Dokumenthanteringsplan Österåkers kommun
Myndighet
Förvaltning
Enhet/verksamhet
Arkivansvarig
Upprättad av
Fastställd, datum och paragraf
Kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsförvaltningen
Eva Wiström
Birgitta Johansson
Handlingstyp 1)
Medium 2)
Sorteringsordning 3)
Förvaring 4)
Föreningsuppgifter
bland annat
kontakter, bankgiro
och övrigt
Digitalt
Alfabetisk ordning
G:
Bidragsansökningar,
särskilda bidrag,
bidrag till
studieförbund,
kulturturismbidrag
Papper/digitalt
Alfabetisk ordning
Dpl-beteckning
Beslut om särskilda
bidrag, bidrag till
studieförbund,
kulturturismbidrag
Digitalt
Dpl-beteckning
4)
KFN 2015-08-27, § 5:10
Gallring/
bevarande 5)
Gallras, 1 år
Leverans till
kommunarkivet 6)
Ej *)
Pärm hos registrator,
pärm hos
kultursekreterare,
Public 360
Gallras, 5 år
Ej
Public 360
Bevaras
5 år
Anvisningar
1) Ange vilka handlingar som inkommer till och upprättas på avdelningen. Kan vara på olika media. OBS
Viktigt att allt tas med!
2) Ange medium , t ex papper eller digitalt
3)
Kultur- och fritid
Ange sorteringsordning dvs hur handlingarna är ordnade inbördes, utifrån en viss
sorteringsprinciper. T ex är personnummer, paragrafer och kronologisk, olika sätt att sortera
handlingstyper på.
Ange var handlingarna fysiskt förvaras. T ex närarkiv/arkivskåp och/ eller mapp/system
5)
6)
7)
Anmärkning 7)
Gallras när föreningen
upphör efter att ha tagit ut
1 exemplar på papper, 1
gång per år. Ett exemplar
skrivs ut på papper i
december varje år.
Uppgifter om föreningar
vars verksamhet har
upphört gallras. *)Lista
som skrivs ut levereras till
arkivet.
Med undantag för
föreningars års- och
verksamhetsberättelser.
Diarieförda handlingar,
delegationsbeslut bevaras.
Beslut taget på delegation.
Sidan 13
Ange om handlingen ska gallras eller bevaras. Om handlingen ska gallras, ange efter hur många
år.
Ange tidpunkt när handlingen ska levereras till kommunarkivet. Obs! Gäller bara handlingstyper som
ska bevaras.
Under anmärkning skrivs förtydliganden om handlingarna/uppgifterna som inte fått plats i övriga
kolumner. Ex om handlingarna innehåller sekretess.
Dokumenthanteringsplan Österåkers kommun
Myndighet
Förvaltning
Enhet/verksamhet
Arkivansvarig
Upprättad av
Fastställd, datum och paragraf
Kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsförvaltningen
Eva Wiström
Kultur- och fritid
Birgitta Johansson
Handlingstyp 1)
Medium 2)
Sorteringsordning 3)
Förvaring 4)
Ansökan till
kulturpriset
Beslut om
kulturpriset
Digitalt
Dpl-beteckning
Digitalt
Ansökan och
underlag till bidrag
för Skapande skola
KFN 2015-08-27, § 5:10
Leverans till
kommunarkivet 6)
5 år
Anmärkning 7)
Public 360
Gallring/
bevarande 5)
Bevaras
Dpl-beteckning
Public 360
Bevaras
5 år
Papper/digitalt
Dpl-beteckning
Arkivskåp, pärm hos
kultursekreterare,
Public 360
Bevaras (se
anmärkning
5 år
Beslut om bidrag för
Skapande skola
Papper/digitalt
DPL-beteckning
Bevaras
5 år
Regitart
Digitalt
Kronologisk ordning
Arkivskåp, pärm hos
kultursekreterare,
Public 360
Server
Genom beslut i nämnden
så ingår detta i diarieförda
handlingar och blir
därmed protokollförda.
Samordning av bidrag från
kulturrådet för fördelning
till skolor. Underlag sparas
men ansökan gallras.
Ingår i diarieförda
handlingar.
Bevaras
5 år
Anvisningar
1) Ange vilka handlingar som inkommer till och upprättas på avdelningen. Kan vara på olika media. OBS
Viktigt att allt tas med!
2) Ange medium , t ex papper eller digitalt
3)
4)
Ange sorteringsordning dvs hur handlingarna är ordnade inbördes, utifrån en viss
sorteringsprinciper. T ex är personnummer, paragrafer och kronologisk, olika sätt att sortera
handlingstyper på.
Ange var handlingarna fysiskt förvaras. T ex närarkiv/arkivskåp och/ eller mapp/system
5)
6)
7)
Utskrift på papper av det
digitala registret görs i
samband med inventering,
vartannat år. Uppgifter om
enskilda konstverk gallras
när konstverket inte
längre finns kvar.
Sidan 14
Ange om handlingen ska gallras eller bevaras. Om handlingen ska gallras, ange efter hur många
år.
Ange tidpunkt när handlingen ska levereras till kommunarkivet. Obs! Gäller bara handlingstyper som
ska bevaras.
Under anmärkning skrivs förtydliganden om handlingarna/uppgifterna som inte fått plats i övriga
kolumner. Ex om handlingarna innehåller sekretess.
Dokumenthanteringsplan Österåkers kommun
Myndighet
Förvaltning
Enhet/verksamhet
Arkivansvarig
Upprättad av
Fastställd, datum och paragraf
Kultur- och fritidsnämnden
Eva Wiström
Kultur- och fritidsförvaltningen
Birgitta Johansson
KFN 2015-08-27, § 5:10
Handlingstyp 1)
Medium 2)
Sorteringsordning 3)
Förvaring 4)
UtställningsFörteckning
Papper
Kronologisk ordning
Pärm hos
Kultursekreterare
Protokoll,
minnesanteckningar
från
kulturombudsmöten/
skapande skola
Papper/digitalt
Kronologisk ordning
Program skolteater,
skolbio
Digitalt
Kronologisk ordning
Gallring/
bevarande 5)
Gallras, 3 år
Leverans till
kommunarkivet 6)
Ej
Kultursekreterare, pärm,
G:
Gallras efter
överenskommelse
Ej
Server
Bevaras
5 år
Anvisningar
1) Ange vilka handlingar som inkommer till och upprättas på avdelningen. Kan vara på olika media. OBS
Viktigt att allt tas med!
2) Ange medium , t ex papper eller digitalt
3)
4)
Kultur- och fritid
Ange sorteringsordning dvs hur handlingarna är ordnade inbördes, utifrån en viss
sorteringsprinciper. T ex är personnummer, paragrafer och kronologisk, olika sätt att sortera
handlingstyper på.
Ange var handlingarna fysiskt förvaras. T ex närarkiv/arkivskåp och/ eller mapp/system
5)
6)
7)
Anmärkning 7)
Utställning av nyinköpt
konst på biblioteket,
offentlig redovisning.
Vissa lärare på skolorna är
så kallade kulturombud.
De distribuerar program,
foldrar angående
allmänkulturens
evenemang.
Kulturombuden träffas två
gånger per år. Den interna
fördelningen av Skapande
skola medel som går ut till
skolorna sparas och även
ansökan och svar från
Kulturrådet.
Utskrift på papper görs
årligen. Erbjudanden som
går ut per mail till skolor
och förskolor dessa
bevaras. Bokningar, vilka
skolor, förskolor som har
bokat vad gallras.
Sidan 15
Ange om handlingen ska gallras eller bevaras. Om handlingen ska gallras, ange efter hur många
år.
Ange tidpunkt när handlingen ska levereras till kommunarkivet. Obs! Gäller bara handlingstyper som
ska bevaras.
Under anmärkning skrivs förtydliganden om handlingarna/uppgifterna som inte fått plats i övriga
kolumner. Ex om handlingarna innehåller sekretess.
Dokumenthanteringsplan Österåkers kommun
Myndighet
Förvaltning
Enhet/verksamhet
Arkivansvarig
Upprättad av
Fastställd, datum och paragraf
Kultur- och fritidsnämnden
Eva Wiström
Kultur- och fritidsförvaltningen
Kultur- och fritid
Birgitta Johansson
KFN 2015-08-27, § 5:10
Handlingstyp 1)
Medium 2)
Sorteringsordning 3)
Förvaring 4)
Gallring/
bevarande 5)
Gallras, 5 år
Leverans till
kommunarkivet 6)
Ej
Anmärkning 7)
Sammanställning av
sålda/ej sålda biljetter
(rosa biljetter)
Evenemang/offentliga
program
Papper
Kronologisk ordning
Pärm hos
kultursekreterare
Papper/digitalt
Kronologisk ordning/per
projekt
Pärm hos
kultursekreterare,
Outlook
Pärm hos
kultursekreterare
Bevaras
5 år
Ingår i diarieförda
handlingar.
Broschyrer,
informationsblad
Papper
Kronologisk ordning
Bevaras
5 år
Kronologisk ordning
Kultursekreterare
Bevaras
5 år
Papper
Kronologisk ordning
Kultursekreterare
Bevaras
5 år
Annonser
Papper
Kronologisk ordning
Bevaras
3 år
Pressmeddelanden,
kopior
Papper/digitalt
Kronologisk ordning
Pärm hos
kultursekreterare och
kulturstrateg
Kultursekreterare, pärm,
server
Ett exemplar sparas och
det gäller egen
producerade broschyrer.
Ett exemplar sparas och
det gäller egen
producerade affischer.
Ett exemplar sparas och
det gäller affischer som
externa har producerat).
Annonser i lokala
tidningar.
Affischer (egen
producerade)
Papper
Affischer (extern
producerade)
Gallras, 3 år
Ej
Anvisningar
1) Ange vilka handlingar som inkommer till och upprättas på avdelningen. Kan vara på olika media. OBS
Viktigt att allt tas med!
2) Ange medium , t ex papper eller digitalt
3)
4)
Ange sorteringsordning dvs hur handlingarna är ordnade inbördes, utifrån en viss
sorteringsprinciper. T ex är personnummer, paragrafer och kronologisk, olika sätt att sortera
handlingstyper på.
Ange var handlingarna fysiskt förvaras. T ex närarkiv/arkivskåp och/ eller mapp/system
5)
6)
7)
Original sparas på
kommunikationsenheten.
Sidan 16
Ange om handlingen ska gallras eller bevaras. Om handlingen ska gallras, ange efter hur många
år.
Ange tidpunkt när handlingen ska levereras till kommunarkivet. Obs! Gäller bara handlingstyper som
ska bevaras.
Under anmärkning skrivs förtydliganden om handlingarna/uppgifterna som inte fått plats i övriga
kolumner. Ex om handlingarna innehåller sekretess.
Dokumenthanteringsplan Österåkers kommun
Myndighet
Förvaltning
Enhet/verksamhet
Arkivansvarig
Upprättad av
Fastställd, datum och paragraf
Kultur- och fritidsnämnden
Eva Wiström
Kultur- och fritidsförvaltningen
Kultur- och fritid
Birgitta Johansson
KFN 2015-08-27, § 5:10
Handlingstyp 1)
Medium 2)
Sorteringsordning 3)
Förvaring 4)
Gallring/
bevarande 5)
Gallras, 3 år
Leverans till
kommunarkivet 6)
Ej
Bokningsbekräftelser,
kulturevenemang
äldrevård
Papper
Kronologisk ordning
Pärm hos
kultursekreterare
Protokoll/mötesanteckningar
arbetsplatsträff
(APT)
Handkassa
originalverifikationer
och slutredovisning
Rekvisitioner (gröna)
Rekvisitionslista
Papper /
digitalt
Kronologisk ordning
G:/Pärm, AdmSam
Bevaras
5 år
Papper
Kronologisk ordning
Närarkiv
Gallras, 10 år
Ej
Papper
Papper
Kronologisk ordning
Kronologisk ordning
Närarkiv
Närarkiv
Gallras, 10 år
Gallras, 10 år
Ej
Ej
Fotografier, bilder
(analoga och digitala)
Papper/digitalt
Kronologisk ordning
G:/Närarkiv
Bevaras
5 år
Anmärkning 7)
Åldreboenden kan boka
kulturprogram via
landstinget. Kommunen
finansierar delvis, varför
landstinget skickar
bokningsbekräftelse.
Biblioteksverksamhet
Anvisningar
1) Ange vilka handlingar som inkommer till och upprättas på avdelningen. Kan vara på olika media. OBS
Viktigt att allt tas med!
2) Ange medium , t ex papper eller digitalt
3)
4)
Ange sorteringsordning dvs hur handlingarna är ordnade inbördes, utifrån en viss
sorteringsprinciper. T ex är personnummer, paragrafer och kronologisk, olika sätt att sortera
handlingstyper på.
Ange var handlingarna fysiskt förvaras. T ex närarkiv/arkivskåp och/ eller mapp/system
5)
6)
7)
Avser lista över utlämnade
rekvisitioner
Bevaras i urval. Notera
namn, årtal och fotograf.
Sidan 17
Ange om handlingen ska gallras eller bevaras. Om handlingen ska gallras, ange efter hur många
år.
Ange tidpunkt när handlingen ska levereras till kommunarkivet. Obs! Gäller bara handlingstyper som
ska bevaras.
Under anmärkning skrivs förtydliganden om handlingarna/uppgifterna som inte fått plats i övriga
kolumner. Ex om handlingarna innehåller sekretess.
Dokumenthanteringsplan Österåkers kommun
Myndighet
Förvaltning
Enhet/verksamhet
Arkivansvarig
Upprättad av
Fastställd, datum och paragraf
Kultur- och fritidsnämnden
Eva Wiström
Kultur- och fritidsförvaltningen
Kultur- och fritid
Birgitta Johansson
Handlingstyp 1)
Medium 2)
Sorteringsordning 3)
Förvaring 4)
Inskrivningsblankett
för omyndiga
låntagare
Papper
Alfabetisk ordning
Halvårs- och årsstatistik
Digitalt
Kursprogram
KFN 2015-08-27, § 5:10
Leverans till
kommunarkivet 6)
Ej
Anmärkning 7)
Närarkiv
Gallring/
bevarande 5)
Gallras
Kronologisk ordning
www.besoksraknare.se
Gallras
Ej
Papper
Kronologisk ordning
Närarkiv
Bevaras
5 år
Låntagarregister
Digitalt
Alfabetisk ordning
Databas
Gallras
Ej
Tas ut från Book-IT och
ingår i
verksamhetsberättelsen.
Gallras vid inaktualitet.
Syftar på de kurser som
biblioteket anordnar.
Gallras vid inaktualitet
Pressklipp
Projekt – ansökan,
dokumentation
SCB-statistik
Avtal/förbindelse
med låntagare
(datasal med mera)
Papper
Papper
Kronologisk ordning
Kronologisk ordning
Närarkiv
Närarkiv
Bevaras
Bevaras
5 år
5 år
Papper
Papper
Kronologisk ordning
Kronologisk ordning
Närarkiv
Pärm bakom disken
Bevaras
Gallras
5 år
Ej
Anvisningar
1) Ange vilka handlingar som inkommer till och upprättas på avdelningen. Kan vara på olika media. OBS
Viktigt att allt tas med!
2) Ange medium , t ex papper eller digitalt
3)
4)
Ange sorteringsordning dvs hur handlingarna är ordnade inbördes, utifrån en viss
sorteringsprinciper. T ex är personnummer, paragrafer och kronologisk, olika sätt att sortera
handlingstyper på.
Ange var handlingarna fysiskt förvaras. T ex närarkiv/arkivskåp och/ eller mapp/system
5)
6)
7)
Gallras vid inaktualitet
EU, nationella bidrag med
fler
Avser verksamhetsstatistik
Gallras efter giltighetstiden
Sidan 18
Ange om handlingen ska gallras eller bevaras. Om handlingen ska gallras, ange efter hur många
år.
Ange tidpunkt när handlingen ska levereras till kommunarkivet. Obs! Gäller bara handlingstyper som
ska bevaras.
Under anmärkning skrivs förtydliganden om handlingarna/uppgifterna som inte fått plats i övriga
kolumner. Ex om handlingarna innehåller sekretess.
Dokumenthanteringsplan Österåkers kommun
Myndighet
Förvaltning
Enhet/verksamhet
Arkivansvarig
Upprättad av
Fastställd, datum och paragraf
Kultur- och fritidsnämnden
Eva Wiström
Kultur- och fritidsförvaltningen
Birgitta Johansson
KFN 2015-08-27, § 5:10
Handlingstyp 1)
Medium 2)
Sorteringsordning 3)
Förvaring 4)
Förteckning över
tidskrifter och
dagstidningar
Digitalt
Papper
Alfabetisk ordning
Server, book-IT,
Kompendium bakom
disken
Dokumentation av
programverksamhet
Informationsbroschy
rer, program och
affischer
Taltidningar (Daisyskivor)
Kassarullar
Papper
Kronologisk ordning
Papper
Gallring/
bevarande 5)
Gallras vid
inaktualitet
Leverans till
kommunarkivet 6)
Ej
Anmärkning 7)
Pärmar
Bevaras
5 år
Avser författarbesök med
mera.
Kronologisk ordning
Pärmar
Bevaras
5 år
AV-media
Kronologisk ordning
Kronologisk ordning
Gallras vid
inaktualitet
Gallras, 10 år
Ej
SD-kort.
Läggs ut i på avsedd hylla
i biblioteket
Närarkiv
Anvisningar
1) Ange vilka handlingar som inkommer till och upprättas på avdelningen. Kan vara på olika media. OBS
Viktigt att allt tas med!
2) Ange medium , t ex papper eller digitalt
3)
4)
Kultur- och fritid
Ange sorteringsordning dvs hur handlingarna är ordnade inbördes, utifrån en viss
sorteringsprinciper. T ex är personnummer, paragrafer och kronologisk, olika sätt att sortera
handlingstyper på.
Ange var handlingarna fysiskt förvaras. T ex närarkiv/arkivskåp och/ eller mapp/system
5)
6)
7)
Ej
Sidan 19
Ange om handlingen ska gallras eller bevaras. Om handlingen ska gallras, ange efter hur många
år.
Ange tidpunkt när handlingen ska levereras till kommunarkivet. Obs! Gäller bara handlingstyper som
ska bevaras.
Under anmärkning skrivs förtydliganden om handlingarna/uppgifterna som inte fått plats i övriga
kolumner. Ex om handlingarna innehåller sekretess.