Lena Edlund 10 mars 2015

Få fatt i små barns skrivande genom att se, tolka
och ta vidare
Lena Edlund utbildningskonsult Lärarfortbildning AB
FÖRSKOLAN SKA STRÄVA EFTER ATT
VARJE BARN UTVECKLAR INTRESSE
FÖR SKRIFTSPRÅK SAMT
FÖRSTÅELSE FÖR SYMBOLER OCH
DERAS KOMMUNIKATIVA
FUNKTIONER
Omgivningens betydelse
för utveckling och lärande
Det är ibland svårt att avgöra var gränsen går mellan det som
barnet gör och tänker och det som pågår i verksamheten; det
kan ses som sammanflätat.
Många gånger är det svårt att i grupparbeten och i andra
samspel veta vad var och en har bidragit med.
Kommunikationen sker ofta blixtsnabbt och idéer och lärande
uppstår i komplexa relationer mellan människor
och även mellan människor och ting, till exempel mellan ett
barn och en dator, en leksak, ett mikroskop, en penna eller ett
papper.
•
Skolverket – Uppföljning, utvärdering och utveckling, pedagogisk dokumentation ,
2012
• Barn, linjaler och andra aktörer:
Posthumanistiska perspektiv på
subjektskapande och materialitet i
förskola /skola
• Doktorsavhandling av Karin Hultman, Stockholms universitet
Posthumanistisk teori
Här görs gällande att människor alltid och i varje
ögonblick är genomkorsade av,
sammanflätade med och ständigt beroende av
ickemänsklig materialitet.
Hultman 2011
”Vi skapar saker men dom skapar
också oss”
• Vi är inte smarta, kompetenta, idérika,
fantasifulla. Vi blir det i möten med
andra aktörer - både mänskliga och
ickemänskliga.
Nätverk
• En matematiklektion kan betraktas som ett nätverk, det
vill säga ansamlingar av kroppar som kopplar ihop sig och
överlappar varandra: barnen, läroboken, talen som
presenteras, linjaler, pennor, rutade papper och så vidare.
• Resultatet, som exempelvis ett korrekt svar, är då inte
bara en effekt eller en produkt skapad av den enskilda
individen.
• Istället är eleven en aktör bland många och det är genom
att koppla ihop sig med andra aktörer i ett nätverk som
resultatet produceras.
•
Hultman - 11
ATT BÖRJA MITT I…
VAD GÖR BARNEN NÄR DE FÅR
PENNOR OCH PAPPER?
Vad frågar sig barnen?
• Vad är en penna? Lock? Knapp?
• Hur håller man pennan med handen?
• Vad händer när jag drar pennan över papperet?
• Vilka olika avtryck kan jag göra?
Tuschpennan
har en stark
kraft!
Skulle det kunna vara …?
• Samspelar med rum och
möbler för att förstå mer?
• Hur låter en penna när man
slår den mot stolen (material)
• Hur känns det i handen att slå
den mot stolen (tyngd)
• Kan man använda en penna
på ett stort papper där vi
brukar måla? (Funktion)
• Kan man stoppa pennan
bakom elementet?
• Ramlar den ut eller fastnar den
bakom elementet? (Storlek i
förhållande till mellanrummet
mellan vägg och element.)
Vilken roll spelar papperet för
handens rörelse?
Vad gör olika papper med barnens
”skrivande händer”?
Förskolan ska sträva efter att varje barn
utvecklar intresse för skriftspråk samt
förståelse för symboler och deras
kommunikativa funktioner
Vad kan barnen koppla ihop sig med på
förskolan för att bli skrivande barn?
”Nätverk” mellan barnhänder, pennor,
papper, bord, stolar, namnlappar,
pedagoger…
Förändrat kunnande
Meningsskapande
Iden om det kompetenta barnet
riskerar att göra oss ouppmärksamma på de
processer i vilka barn blir kompetenta och de
samarbeten som låter barn säga intressanta
saker, komma med klyftiga förslag, framstå
som rika och handlingskraftiga.
Hultman -11