Brevmall för förtryckt papper i C4 fönsterkuvert

Priser 2015 - IP-certifiering
Revision i verksamheten genomförs första året, sedan normalt vartannat år, om inte
annat framgår nedan. Alla priser inkluderar tid för förberedelser, resa, granskning
och utfärdande av certifikat. Grundpriserna inkluderar 3 timmars gårdsbesök vid en
certifiering enligt Sigill-nivån och 2,5 timmar vid grundcertifiering.
Årlig systemavgift faktureras av Sigill Kvalitetssystem AB; se www.sigill.se
IP Sigill Mjölk, Nöt, Gris, Lamm
Gäller
ävenNöt,
nöt med
tillägg
naturbete. Vid nyanslutning av djurhållning med
Mjölk,
Gris,
Lamm
Pris, kr
5 100
beteskrav görs två besök – stallperiod - resp. betesperiod. Det extra besöket
debiteras enligt timtaxa.
4 500
IP Sigill Odling
Frukt & Grönt, Prydnadsväxter och Plantskola eller Spannmål/Oljeväxter.
Frukt & Grönt-modulen gäller för certifiering av potatis, konservärt, frilandsgrönsaker, frukt, bär,
växthusgrönsaker/bär, svamp, groddar och skott.
4 500
Sigill Biodling
Gårdsrevision genomförs första året, sedan normalt vart fjärde år.
Klimat
1 300
Till de flesta befintliga Sigill-moduler kan tillvalsregler för klimatåtgärder väljas.
IP Gris Grundcertifiering
Tillägg för fler produktionsplatser kan tillkomma.
4 600
1 750
IP Mjölk/Nöt Grundcertifiering
4 600
IP Frukt & Grönt Grundcertifiering
4 200
IP-revision i kombination med annan revision
2 900
Gäller dig som också är ansluten hos Kiwa för certifiering enligt annan standard (t.ex. KRAV, EU,
ISO, GLOBALG.A.P). Priset gäller under förutsättning att revisionerna kan genomföras vid
samma tillfälle och att tiden för IP-revisionen inte överstiger 2,5 timmar.
Extra revisionstid
980/tim
Om revisionstiden överstiger den tid som ingår i grundpriset eller om en extra revision behövs,
debiteras enligt timtaxa. Extra timdebitering kan t.ex. bli aktuellt vid omfattande verksamhet eller
om det blir ett utdraget uppföljningsarbete på grund av avvikelse/er. Debiteras per påbörjad
halvtimme. Om revisionen omfattar flera moduler faktureras för grundpris plus timdebitering.
Reskostnader vid extra revision
550/tim
Restid debiteras om en extra revision/besök behöver genomföras.
Granskning av egenkontroll
1 100
Denna avgift tas ut det år som gårdsrevision inte utförs. Detta år ska reglerna gås igenom och en
åtgärdsplan skickas till Kiwa för granskning. Egenkontrollen ska skickas in för granskning senast 31
mars. För åtgärdsplaner som inkommer efter den 15 april tillkommer en avgift á 1 000 kr.
Avgift för sen avbokning
1 000
Sent avbokat revisionsbesök (<7 dagar före avtalad tid).
Stickprovsrevisioner
Varje år ska det göras stickprovsrevisioner hos 5 % av alla anslutna kunder. Stickproven
faktureras inte.
Gruppcertifiering och grupperbjudanden
Vid gruppcertifiering lämnar vi offert. Vi lämnar även offert till grupper/ organisationer.
All priser är exklusive moms
Kiwa Sverige AB
Offert
Utg 2015-1
Box 1940
Besöksadress:
Tel:
+46 (0)18 17 00 00
Bg: 645-8558
751 49 Uppsala
Kungsängsgatan 5A
Fax:
+46(0)455 - 104 36
Org nr: 556565-3358
www.kiwa.se
E-post:
[email protected]