Bevarande- och gallringsplan för vårdhandlingar på papper och

Sidan 1 av 66
Landstingsarkivet
BEVARANDE- OCH
GALLRINGSPLAN
LA 2015-0040
Föreskrift nr. 11
Version 4.2
Bevarande- och gallringsplan för
vårdhandlingar på papper och andra
analoga format
Omfattning och avgränsning
Detta är en bevarande- och gallringsplan för vårdhandlingar inom Stockholms läns landsting.
Planen är generell och kan användas av den hälso- och sjukvård och tandvård som tillhör
Stockholms läns landsting. Om verksamheten har en egen, efter samråd med
landstingsarkivet, godkänd bevarande- och gallringsplan ska den tillämpas i första hand.
Planen omfattar vårdrelaterade handlingar och vårdadministrativa handlingar på papper samt
på andra analoga format. Planen tar inte upp:

Patientjournaler inkomna/upprättade före 1950. Dessa ska bevaras i sin helhet

Handlingar som omfattas av lag om blodsäkerhet (SFS 2006:496)

Handlingar i digitala journalsystem (gallras enligt Föreskrift nr. 13, Bevarande- och
gallringsplan för digital journalinformation)
Målgrupp
Personal inom Stockholms läns landsting, oavsett yrkestillhörighet, som hanterar
vårdhandlingar.
Tidsperiod
Bevarande- och gallringsplanen gäller retroaktivt från och med 2013-07-01 och ersätter:
 LA 2012-7213 Bevarande- och gallringsplan för vårdhandlingar
inkomna/upprättade fr.o.m. 2008-07-01 version 3
 LA 2012-7212 Bevarande- och gallringsplan för vårdhandlingar
inkomna/upprättade t.o.m. 2008-06-30 version 5
Om verksamheten redan påbörjat ett ordnings- och gallringsarbete enligt en tidigare version
av bevarande- och gallringsplanen ska arbetet slutföras enligt den tidigare versionen.
Bevarande- och gallringsplanens upplägg
De olika handlingstyperna är uppställda i alfabetisk ordning i planens vänstra kolumn. I
mittenkolumnen anges om handlingstypen ska bevaras eller om den kan gallras, och i så fall
efter hur lång tid och eventuella villkor. I anmärkningskolumnen till höger finns ibland en
anmärkning för den aktuella handlingstypen, för att förtydliga vad som gäller för just den.
Bevara
Innebär att handlingen ska sparas för all framtid.
Gallra
Innebär att handlingen ska förstöras.
2 (66)
Landstingsarkivet
BEVARANDE- OCH
GALLRINGSPLAN
Gallringsfrister
Den tid som ska ha förflutit från det att handlingen färdigställts till det att den får gallras:

Om gallringsfristen för en handling är 10 år innebär det att tio hela kalenderår ska ha
förflutit innan handlingen får gallras. Om en handling är daterad år 2002, innebär det
att handlingen får gallras tidigast den 1 januari 2013.

En handling kan också innehålla uppgifter som har påförts under flera år. Handlingen
ska då gallras 10 år efter det att sista anteckningen gjordes.

För vissa handlingstyper anges att de gallras ”vid inaktualitet”. Det innebär att
handlingen ska gallras när den inte längre är aktuell för verksamheten. Verksamheten
avgör själv när den inte längre behöver handlingen.
Genom att gå in i planen på den angivna handlingstypen ser man om handlingen ska bevaras
eller om den kan gallras, och i så fall när.
Undantag vid gallring av vissa journal- och handlingstyper
Paramedicinska journaler, som exempelvis Arbetsterapeutjournaler och
Sjukgymnastjournaler, ska gallras i sin helhet. Gallringen omfattar samtliga handlingar i
journalen - oavsett om det på annat håll i planen anges att handlingstypen ska bevaras. Detta
innebär exempelvis att självskattningsformulär som ingår i en sjukgymnastjournal ska gallras
trots att bevarande- och gallringsplanen på annat håll anger att handlingstypen
självskattningsformulär ska bevaras.
Ibland ingår vissa uppgifter som ska bevaras som en del i en handlingstyp som kan gallras. Ett
exempel skulle kunna vara Övervakningsjournaler som även innehåller Medicinlista.
Övervakningsjournaler gallras med 10 års frist medan medicinlistor bevaras. Om detta är den
enda medicinlista som finns i journalen bevaras handlingen.
Analoga lagringsmedia och format
Vårdrelaterade handlingar och vårdadministrativa handlingar kan lagras på en mängd olika
media och format.
Pågående verksamheter kan själva välja vilka media deras handlingar lagras på. Mycket av
den information som finns hos verksamheterna ska så småningom levereras till
landstingsarkivet för arkivering. Vid en leverans accepteras endast vissa media och format.
Beroende på vilket media handlingarna lagras på krävs olika typer av insatser för att
handlingarna ska kunna bevaras.
VHS-band, cd, dvd, usb-minnen och kassettband bör endast användas som lagringsmedia för
information som kan gallras efter viss tid.
Pappersjournaler
Pappersjournaler som ska bevaras ska vara framställda på arkivgodkända papper och med
arkivgodkänt bläck. Inom SLL upphandlas arkivgodkända papper och bläck centralt, så du kan
utgå ifrån att din verksamhets pappersjournaler lever upp till dessa krav.
Mikrofilm och mikrofiche
Om din verksamhet planerar att filma pappersjournaler ska dessa vara gallrade enligt
bevarande- och gallringsplanen före filmning. Pappersoriginalen till de filmade journalerna
gallras efter det att filmens läsbarhet har kontrollerats. I arkivhandboken kan du läsa om vilka
riktlinjer som gäller vid filmning av journaler.
Föreskrift nr. 11
2015-03-06
3 (66)
Landstingsarkivet
BEVARANDE- OCH
GALLRINGSPLAN
Observera att säkerhetsexemplar av journaler på mikrofilm och mikrofiche ska förvaras hos
landstingsarkivet.
Bilder (fotografier, diabilder och negativ)
Med Bilder avses vårdrelaterade bilder/fotografier/bilddiagnostik som har tagits vid utvärtes
eller invärtes undersökningar med apparatur som inte inbegriper strålning eller
elektromagnetiska fält. En bild kan alltså dokumentera utvärtes skador så som
hudförändringar, eller invärtes undersökningar som utförs med t.ex. endoskop. När bilder tas
som en del av patientens vård och behandling tas ofta en mängd bilder på ett och samma
motiv vid samma tillfälle. Av dessa ska endast ett urval bevaras. Det räcker i regel med att en
bild ur varje vinkel bevaras. Övriga bilder räknas som arbetsmaterial och ska rensas bort.
Bilder som ska bevaras ska förvaras i specialgjorda fotoaskar med syrafria papper emellan.
Anvisningar om hur bilder ska hanteras finns i arkivhandboken.
Röntgenbilder och annan bilddiagnostik
Med Röntgenbilder och annan bilddiagnostik avses invärtes bilder/fotografier/bilddiagnostik
som tagits med röntgenstrålning eller elektromagnetiska fält. Det kan exempelvis röra sig om
magnetröntgen, angiografi eller ultraljud.
Videoband
Videoband bör enbart användas som ett arbetsverktyg för handlingar som kan gallras. Om
upptagningarna på videobanden ska bevaras ska de konverteras till ett av landstingsarkivet
godkänt format innan leverans.
Rullband och kassettband
Rullband och kassettband bör enbart användas som ett arbetsverktyg för handlingar som kan
gallras. Om ljudupptagningarna på banden ska bevaras ska de konverteras till ett av
Landstingsarkivet godkänt format innan leverans.
Journalkopior och remisser
I en patientjournal ligger det ofta journalkopior som inrekvirerats från andra vårdgivare. De
ska gallras vid inaktualitet om det inte rör sig om journalkopior från utländska vårdgivare som
ska bevaras. I de fall journalkopior inkommit som remissvar ska de bevaras i patientjournalen.
Pappersjournaler och digitala journalsystem
Verksamheter som för sina journaler i digitala journalsystem hanterar till viss del även
pappersjournaler. Hanteringen gäller framförallt underlag till skannade journaler, utskrifter
och så kallade restjournaler. Pappersjournaler som finns vid sidan av ett digitalt journalsystem
ska hanteras enligt nedan.
Föreskrift nr. 11

I samband med digitalt förda journaler uppstår ofta restjournaler på papper. De ska
bevaras/gallras enligt bevarande- och gallringsplanen.

Pappersunderlag till inskannade journaler gallras efter det att uppgifterna kontrollerats
och under förutsättning att långtidslagringen är godkänd av landstingsarkivet.

Om uppgifter från ett pappersunderlag skrivs in i den digitalt förda journalen ska
pappersunderlaget gallras.

Utskrifter från andra vårdgivares journalsystem räknas som journalkopior och gallras
vid inaktualitet.
2015-03-06
4 (66)
Landstingsarkivet
BEVARANDE- OCH
GALLRINGSPLAN

Utskrifter ur det egna journalsystemet gallras vid inaktualitet.

Skanna inte in utskrifter ur det egna systemet.
Förvaltning av bevarande- och gallringsplanen
Bevarande- och gallringsplanen förvaltas av Landstingsarkivet som regelbundet följer upp
och reviderar planen. Kontaktuppgifter till förvaltaren finns på landstinsarkivets webbplats.
Mer information
För mer information om gallring, allmänna handlingar, lagringsmedia, format och
framställning, samt hantering och förvaring av arkiv m.m. hänvisas till landstingsarkivets
arkivhandbok. Vid frågor går det bra att kontakta din verksamhets tillsynsarkivarie eller
bevarande- och gallringsplanens förvaltare.
Föreskrift nr. 11
2015-03-06
5 (66)
Landstingsarkivet
Handlingstyp
BEVARANDE- OCH
GALLRINGSPLAN
BEVARAS/
gallringsfrist
Anmärkning
A
BEVARAS
Abortjournaler
BEVARAS
Accessjournaler
Ackumuleringslistor, ansökan Vid inaktualitet
om hemsjukvårdsbidrag
10 år
ADL-rapporter
Vid inaktualitet
Adresslistor
Aktivitetsförmågeutredninga, BEVARAS
handlingar rörande
BEVARAS
Aktuella vårdsynpunkter
Akupunkturjournaler
10 år
Akutjournaler
10 år
Akutvård, utomlänsremisser
hos remissavsändare
BEVARAS
Akutvård, utomlänsremisser
hos remissmottagare
3 år
Allergiprovokation,
testprotokoll och
frågeformulär
Allergivaccinationsprotokoll
Ambulansjournaler
Senaste BEVARAS.
Övriga gallras efter 10
år.
BEVARAS
10 år
Amningsjournaler
AMPS-bedömningar
(assessment of motor and
process skills)
Amputationsprotokoll
Analysprotokoll, hos
remissavsändare
10 år
10 år
Föreskrift nr. 11
Månadsvis information från
distriktssköterska
Även svar på förfrågan
Omfattar samtliga i journalen
ingående handlingar oavsett vad
som anges för den enskilda
handlingstypen i kolumnen
BEVARAS/gallringsfrist
Upprättas en patientjournal blir
akutjournalen en del av denna
och BEVARAS
Upprättas en patientjournal blir
ambulansjournalen en del av
denna och BEVARAS
BEVARAS
BEVARAS
2015-03-06
6 (66)
Landstingsarkivet
Handlingstyp
Analysprotokoll, hos
remissmottagare
BEVARANDE- OCH
GALLRINGSPLAN
BEVARAS/
gallringsfrist
3 år
Analysresultat, hos
remissavsändare
BEVARAS
Analysresultat, hos
remissmottagare
3 år
Analysvärden, kvittoremsor
Anamneser
Anestesibedömningar
Anestesijournaler
Anestesikurvor
Anfallslistor
Angiografier, barn
Angiografier, vuxna
Angiografiutlåtanden hos
remissavsändare
10 år
BEVARAS
BEVARAS
BEVARAS
BEVARAS
10 år
BEVARAS
10 år
BEVARAS
Angiografiutlåtanden hos
remissmottagare
3 år
Anmälningar av tillfällig
betydelse
3 år
Anmälningar enligt LVM
Anmälningar enligt
Smittskyddslagen, icke
kroniska sjukdomar
Anmälningar enligt
Smittskyddslagen, kroniska
sjukdomar
Anmälningar enligt
Socialtjänstlagen
BEVARAS
10 år
Anmälningar enligt
Vapenlagen
Anmälningar om arbetsskada
Anmälningar om fel i vården
Anmälningar om suicidförsök
Anmälningar till
kvalitetsregister om cancer,
tumör eller tumörliknande
tillstånd
Anmälningar till
kvalitetsregister, övriga
Anmälningar till PBU/BUP
BEVARAS
Föreskrift nr. 11
BEVARAS
Anmärkning
T.ex. Inkomna anmälningar för
kännedom och icke
vårdrelaterade anmälningar
Se även Förhållningsregler
tillhörande icke kroniska
sjukdomar, undertecknade
Se även Förhållningsregler
tillhörande kroniska sjukdomar,
undertecknade
BEVARAS
BEVARAS
BEVARAS
BEVARAS
BEVARAS
Vid inaktualitet
Se även SOSFS 2008:21
Diarieförs
T.ex. till nationella
vaccinationsregistret
BEVARAS
2015-03-06
7 (66)
Landstingsarkivet
Handlingstyp
Anmälningar, övriga
vårdrelaterade
BEVARANDE- OCH
GALLRINGSPLAN
BEVARAS/
gallringsfrist
BEVARAS
Anmälningsblanketter för
byte av psykiatrisk sektor
inom Stockholms läns
landsting
Anorektala manometrier,
mätvärden hos
remissavsändare
Anorektala manometrier,
mätvärden hos
remissmottagare
Ansvarsärenden, handlingar
rörande
3 år
Ansökningar om bidrag, av
tillfällig betydelse
Ansökningar om färdtjänst
Ansökningar om handikapp-,
hemsjuk-, konvalescent- och
äldrevård
Vid inaktualitet
Ansökningar om tillstånd till
abort
eller avbrytande av
havandeskap
Ansökningar om tillstånd till
sterilisering
Apodoskort
AQT (alzheimer quick test)
Arbetslistor Waran
Arbetsmaterial och underlag
Arbetsterapeutjournaler
BEVARAS
Föreskrift nr. 11
Anmärkning
T.ex. Lex Maria-ärenden,
Patientnämndsärenden och
anmälan om negativa händelser
och tillbud med medicintekniska
produkter. Diarieförs. Se även
Nyanmälningar, psykiatri
BEVARAS
3 år
BEVARAS
Diarieförs. Ärenden som har
föranlett prövning hos Hälso- och
sjukvårdens ansvarsnämnd,
Patientnämnden,
Personskadereglering AB (PSR),
Landstingens ömsesidiga
försäkringsbolag samt hos
Socialstyrelsen.
T ex ansökan för glasögonbidrag
och näringspreparat
10 år
10 år
BEVARAS
10 år
BEVARAS
10 år
Vid inaktualitet
10 år
Inklusive läkarutlåtande
Omfattar samtliga i journalen
ingående handlingar oavsett vad
som anges för den enskilda
handlingstypen i kolumnen
BEVARAS/gallringsfrist
2015-03-06
8 (66)
Landstingsarkivet
Handlingstyp
Arteriell
tryckmätning/mätvärden, hos
remissavsändare
Arteriell
tryckmätning/mätvärden, hos
remissmottagare
Artroskopiblad
Audiogram hos
remissavsändare
Audiogram i
audionomjournaler
Audiogramkurvor
Audionomjournaler
BEVARANDE- OCH
GALLRINGSPLAN
BEVARAS/
gallringsfrist
BEVARAS
3 år
BEVARAS
BEVARAS
10 år
10 år
10 år
10 år
Autoanamneser
Autoklav, dokumentation med 3 år
spårbarhet till sterila enheter
3 år
Autoklaveringskurvor
BEVARAS
Avdelningsanteckningar
BEVARAS
Avtal, vårdrelaterade
Avtal, övriga
2 år efter avtalstidens
utgång
Avvikelserapporter och
incidentrapporter,
vårdrelaterade
10 år
Föreskrift nr. 11
Anmärkning
Omfattar samtliga i journalen
ingående handlingar oavsett vad
som anges för den enskilda
handlingstypen i kolumnen
BEVARAS/gallringsfrist
T.ex. vårdöverenskommelser,
primär-, barn-, hemsjukvård och
rehabilitering samt vid
läkemedelsprövning
T.ex. avseende hospitalTV,
patienttelefoner och avtal med
underleverantörer. Se även
Föreskrift nr 12 för
administrativa handlingar
Statistik BEVARAS. För Lex
Maria-ärenden se
Patientklagomål, ansvarsärenden
2015-03-06
9 (66)
Landstingsarkivet
Handlingstyp
BEVARANDE- OCH
GALLRINGSPLAN
BEVARAS/
gallringsfrist
Anmärkning
B
BAEP, neurofysiologiska
undersökningar
(brainstem auditory evoked
potential) hos
remissavsändare
BAEP, neurofysiologiska
undersökningar
(brainstem auditory evoked
potential) hos
remissmottagare
Baklofenpumpskvitton
Bakteriologiskt laboratorium,
provsvar hos remissavsändare
BEVARAS
3 år
10 år
BEVARAS
Bakteriologiskt laboratorium, 3 år
provsvar hos remissmottagare
BEVARAS
Bankmjölksjournaler
BEVARAS
Barnhälsovårdsjournaler
Basaltempkurvor
BAS-tester (blodgrupps- och
antikroppsscreening)
BEVARAS
Vid inaktualitet
Batchlappar, operation
Batchnummer,
dokumentation rörande
10 år
10 år
BB-journaler
Bedömningar, medicinska
förutsättningar för arbete
BEVARAS
Bevaras
Begäran om insatser
10 år
Begäran om
läkarintyg/läkarutlåtanden
3 år
Behandlings- och
exklusionskriterier för
trombolys
Behandlings/utredningsplaner
Behandlingsjournaler
BEVARAS
Föreskrift nr. 11
Gäller för barn födda fr.o.m.
1989. Barnhälsovårdsjournaler
för barn födda t.o.m. 1988 gallras
10 år efter sista anteckningen
T.ex. för titanskruvar, donerad
bröstmjölk. Gällande blod se
Blodrekvisitioner
T.ex. Begäran om insatser enligt
LSS
BEVARAS
Se respektive journaltyp
2015-03-06
10 (66)
Landstingsarkivet
Handlingstyp
Behandlingsmeddelanden
gällande flera patienter
Behandlingsmeddelanden,
övriga gällande en patient
Behandlingsplaceringar,
rapporter om
Behandlingsplaner
Behandlingsprotokoll
Behandlingsscheman
Behörighetslistor för
beställning av läkemedel
Bekräftelser om erhållen
information enligt
steriliseringslagen
Bekräftelser/kvitteringar av
mottagen information
gällande överföring av patient
Bensårsjournaler
Bentäthetsmätningar (DEXA)
hos remissavsändare
BEVARANDE- OCH
GALLRINGSPLAN
BEVARAS/
gallringsfrist
3 år
T.ex. till vårdpool gällande
patienter som man går till under
helgen
10 år
3 år
BEVARAS
BEVARAS
Senaste BEVARAS.
Övriga gallras efter 10
år.
3 år
BEVARAS
10 år
10 år
BEVARAS
Bentäthetsmätningar (DEXA) 3 år
hos remissmottagare
Beslut från Socialstyrelsen om BEVARAS
abort och sterilisering
BEVARAS
Beslut om handikapp-,
hemsjuk-, konvalescent- och
äldrevård
BEVARAS
Beslut om tvångsåtgärder
BEVARAS
Beslut om vårdinsats/
behandling/habilitering
Vid inaktualitet
Beställningar
Besökslistor
3 år
B-Glukoskurvor, Hb
BEVARAS
Föreskrift nr. 11
Anmärkning
Underlag till beslut gallras Vid
inaktualitet
T.ex. avseende sjukresa,
patientbricka, tolk,
frikort/högkostnadskort,
hemdialys, förband, nutrition,
glutenfria produkter.
Se även Rekvisitioner,
hjälpmedel och Journalbeställningar.
Gäller personer som besöker
patient
2015-03-06
11 (66)
Landstingsarkivet
Handlingstyp
BEVARANDE- OCH
GALLRINGSPLAN
BHV-journaler
BEVARAS/
gallringsfrist
BEVARAS
Bilder, arbetsmaterial
Bilder, journalmaterial
Vid inaktualitet
BEVARAS
Anmärkning
Gäller för barn födda fr.o.m.
1989. Barnhälsovårdsjournaler
för barn födda t.o.m. 1988 gallras
10 år efter sista anteckningen
Se även Bilder, journalmaterial
Med Bilder avses vårdrelaterade
bilder/fotografier/bilddiagnostik
som har tagits vid utvärtes
eller invärtes undersökningar
med apparatur som inte
inbegriper strålning eller
elektromagnetiska fält. När bilder
tas som en del av patientens vård
och behandling tas ofta en mängd
bilder på ett och samma motiv
vid samma tillfälle. Det räcker i
regel med att en bild ur varje
vinkel bevaras.
Övriga bilder räknas som
arbetsmaterial, se ovan
Bilirubinkurvor
Biomedicinska
analytikerjournaler
BEVARAS
10 år
Biometriundersökningar,
remissvar hos
remissavsändare
Biometriundersökningar,
remissvar hos
remissmottagare
Bladderscan, kvittoremsor
Blanketter, vårdrelaterade
egenproducerade
Blodförteckningar
Blodgasanalys, kvittoremsor
Blodgasanalys,
mätvärdesprotokoll
BEVARAS
Blodgasjournaler hos
remissavsändare
Blodgasjournaler hos
remissmottagare
Blodgaskurvor
BEVARAS
Föreskrift nr. 11
Omfattar samtliga i journalen
ingående handlingar oavsett vad
som anges för den enskilda
handlingstypen i kolumnen
BEVARAS/gallringsfrist
3 år
10 år
BEVARAS
Gäller 1 ex (icke ifylld) av varje
sort. Bevaras administrativt
BEVARAS
10 år
BEVARAS
3 år
BEVARAS
2015-03-06
12 (66)
Landstingsarkivet
Handlingstyp
Blodgasresultat hos
remissavsändare
Blodgasresultat hos
remissmottagare
Blodgrupperingsblad
Blodgrupperingsremisser
(med ID-kontroll)
Blodgrupperingsutredningar
Blodgruppskontroller
Blodgruppskontroller,
preliminära
Blodgruppsserologier hos
remissavsändare
BEVARANDE- OCH
GALLRINGSPLAN
BEVARAS/
gallringsfrist
BEVARAS
3 år
Senaste BEVARAS.
Övriga gallras efter 3 år.
10 år
BEVARAS
Senaste BEVARAS.
Övriga gallras efter 3 år.
Vid inaktualitet
Om det preliminära svaret
avviker från det slutgiltiga svaret
så kan det preliminära svaret
gallras först efter 10 år
BEVARAS
Blodgruppsserologier hos
remissmottagare
3 år
Blododlingar hos
remissavsändare
BEVARAS
Blododlingar hos
remissmottagare
3 år
Blodrekvisitioner
Blodsockerkurvor
BEVARAS
Senaste BEVARAS.
Övriga gallras efter 10
år.
Senaste BEVARAS.
Övriga gallras efter 10
år.
10 år
Blodsockerlistor
Blodtryckslistor
Brev
Broncoscopiutlåtanden, hos
remissavsändare
Se Korrespondens
BEVARAS
Broncoscopiutlåtanden, hos
remissmottagare
3 år
Bröstkonferenser,
dokumentation av
BEVARAS
Bröstprotesjournaler
Bullerskadeutredningar
BEVARAS
10 år
Föreskrift nr. 11
Anmärkning
Underlag till dokumentationen
gallras Vid inaktualitet
2015-03-06
13 (66)
Landstingsarkivet
Handlingstyp
BEVARANDE- OCH
GALLRINGSPLAN
BVC-journaler
BEVARAS/
gallringsfrist
BEVARAS
Bältesjournaler
BEVARAS
Föreskrift nr. 11
Anmärkning
Gäller för barn födda fr.o.m.
1989. Barnhälsovårdsjournaler
för barn födda t.o.m. 1988 gallras
10 år efter sista anteckningen
2015-03-06
14 (66)
Landstingsarkivet
Handlingstyp
BEVARANDE- OCH
GALLRINGSPLAN
BEVARAS/
gallringsfrist
Anmärkning
C
CAM-skalor (The Confusion
Assessment Method)
BEVARAS
Canceranmälningar
Cardexblad
CAVE-markeringar
CDK-protokoll
(centraldialyskateter)
BEVARAS
BEVARAS
Se respektive journaltyp
BEVARAS
CDR-skalor (clinical dementia 10 år
rating)
BEVARAS
Cellulära undersökningar,
remissvar hos
remissavsändare
3 år
Cellulära undersökningar,
remissvar hos
remissmottagare
BEVARAS
CHAT-listor
(checklist autism in toddlers)
10 år
Checklistor inför operation
BEVARAS
Checklistor, IUFD
(intrauterin fosterdöd)
10 år
Checklistor, stomi
10 år
Checklistor, riskbedömning
BEVARAS
Checklistor, till grund för
behandlingar, bedömningar,
beslut och diagnoser
Checklistor, övriga
Choironbillibiopsier,
remissvar hos
remissavsändare
Choironbillibiopsier,
remissvar hos
remissmottagare
Cirkulationskontroller
Cirkulationsutredningar
Commotioövervakningar
Coombstester, provsvar hos
remissavsändare
10 år
BEVARAS
Coombstester, provsvar hos
remissmottagare
3 år
Föreskrift nr. 11
T.ex. fallriskbedömning
3 år
10 år
BEVARAS
10 år
BEVARAS
2015-03-06
15 (66)
Landstingsarkivet
Handlingstyp
COPM-mätvärden (canadian
occupational performance
measure)
BEVARANDE- OCH
GALLRINGSPLAN
BEVARAS/
gallringsfrist
10 år
Cornellskalor
Coronarangiografier barn
Coronarangiografier vuxna
Coronarangiografier,
utlåtanden hos
remissavsändare
Coronarangiografier,
utlåtanden hos
remissmottagare
Covance, provsvar hos
remissavsändare
BEVARAS
BEVARAS
10 år
BEVARAS
Covance, provsvar hos
remissmottagare
3 år
CPAP-journaler (continuous
positive airway pressure)
10 år
CTG,
förlossningsövervakningar
(kardiotokografikurvor)
CTG,
graviditetsövervakningar
(kardiotokografikurvor)
Cystometrikurvor
BEVARAS
Cystometriutlåtanden, hos
remissavsändare
3 år
BEVARAS
Senaste BEVARAS.
Övriga gallras efter 10
år.
Senaste BEVARAS.
Övriga gallras efter 10
år.
BEVARAS
Cystometriutlåtanden, hos
remissmottagare
3 år
Cystoscopiutlåtanden, hos
remissavsändare
BEVARAS
Cystoscopiutlåtanden, hos
remissmottagare
3 år
Cytogenetiska bilder
Cytogenetiska utredningar
Cytologutlåtanden, hos
remissavsändare
Cytologutlåtanden, hos
remissmottagare
Föreskrift nr. 11
Anmärkning
Upprättas en patientjournal blir
CPAP-journalen en del av denna
och BEVARAS
Senaste kurvan från varje
graviditet
Se Bilder, journalmaterial
BEVARAS
BEVARAS
3 år
2015-03-06
16 (66)
Landstingsarkivet
Handlingstyp
Cytostatikakort
Föreskrift nr. 11
BEVARANDE- OCH
GALLRINGSPLAN
BEVARAS/
gallringsfrist
BEVARAS
Anmärkning
2015-03-06
17 (66)
Landstingsarkivet
Handlingstyp
BEVARANDE- OCH
GALLRINGSPLAN
BEVARAS/
gallringsfrist
Anmärkning
D
Daganteckningar
Datortomografier (CT/DT)
barn
Datortomografier (CT/DT)
vuxna
Datortomografiutlåtanden
(CT/DT) hos remissavsändare
BEVARAS
BEVARAS
Datortomografiutlåtanden
(CT/DT) hos remissmottagare
3 år
Delegeringar läkare,
dokumentation av
BEVARAS
10 år
BEVARAS
10 år
Delegeringar
sjuksköterska/laboratorieperso
nal, dokumentation av
Delegeringar
undersköterska/vårdare,
dokumentation av
3 år
Demards
Demenssymptom,
utvärderingar
DEXA-mätningar
(dual energy x-ray
absorptiometry) hos
remissavsändare
BEVARAS
BEVARAS
DEXA-mätningar
(dual energy x-ray
absorptiometry) hos
remissmottagare
3 år
Diabetesjournaler
Diabeteslistor
BEVARAS
Senaste BEVARAS.
Övriga gallras efter 10
år.
Diabilder, arbetsmaterial
Diabilder, journalmaterial
Dialysprotokoll/rapporter
Föreskrift nr. 11
Gäller vårdrelaterade
delegeringar.
För läkemedelstillverkning och
klinisk läkemedelsprövning
gäller en gallringsfrist på 15 år
Gäller vårdrelaterade
delegeringar.
För läkemedelstillverkning och
klinisk läkemedelsprövning
gäller en gallringsfrist på 15 år
Gäller vårdrelaterade
delegeringar.
För läkemedelstillverkning och
klinisk läkemedelsprövning
gäller en gallringsfrist på 15 år
BEVARAS
Se Bilder, arbetsmaterial
Se Bilder, journalmaterial
BEVARAS
2015-03-06
18 (66)
Landstingsarkivet
Handlingstyp
Diarier över patienter
BEVARANDE- OCH
GALLRINGSPLAN
BEVARAS/
gallringsfrist
BEVARAS
Anmärkning
Register och liggare upprättade
före 1970 ska bevaras i sin
helhet. Detta gäller även liggare
som är upprättade senare och som
används för återsökning eller
innehåller uppgifter/sammanställningar som kan vara av
intresse för forskning. Liggare
som utgör en obruten serie ska
också bevaras.
Register och liggare som inte hör
till någon serie, inte används för
återsökning och inte har något
forskningsmässigt värde kan
gallras efter 3 år
Dicontester hos
remissavsändare
Dicontester hos
remissmottagare
Dietistjournaler
BEVARAS
3 år
10 år
Omfattar samtliga i journalen
ingående handlingar oavsett vad
som anges för den enskilda
handlingstypen i kolumnen
BEVARAS/gallringsfrist
Vid inaktualitet
Diktat
BEVARAS
DNA-analyser
(deoxiribonukleinsyraanalyser),
hos remissavsändare
3 år
DNA-analyser
(deoxiribonukleinsyraanalyser),
hos remissmottagare
Dokumentation vid larm om
hjärtstopp
BEVARAS
Dokumentmallar
Vid inaktualitet
Domar, polisrapporter,
polisanmälningar,
förundersökningar rörande
patientens privata
angelägenheter, ej kopplat till
patientens vård
Vid inaktualitet
Föreskrift nr. 11
Tomma formulär rensas ut,
exempel på mall bevaras
administrativt.
2015-03-06
19 (66)
Landstingsarkivet
Handlingstyp
BEVARANDE- OCH
GALLRINGSPLAN
BEVARAS/
gallringsfrist
BEVARAS
Domar, polisrapporter,
polisanmälningar,
förundersökningar rörande
patientens vård
BEVARAS
Donationsdokumentation
Dosexpedition, ordinationskort 10 år
DPNS, behandlingsblad (deep 10 år
pharyngeal neurological
stimulation)
Dysartritester
Dyskalkyliutredningar
Dyslexiutredningar
Dödsbevis
Dödsorsaksintyg
Föreskrift nr. 11
Anmärkning
Gällande t.ex. tvångsvård. Se
även Polishandräckningsbegäran.
Senaste BEVARAS.
Övriga gallras efter 10
år.
BEVARAS
BEVARAS
BEVARAS
BEVARAS
2015-03-06
20 (66)
Landstingsarkivet
Handlingstyp
BEVARANDE- OCH
GALLRINGSPLAN
BEVARAS/
gallringsfrist
Anmärkning
E
ECT-journaler
(elektrokonvulsiv terapi)
BEVARAS
ECT-kurvor
(elektrokonvulsiv terapi)
Senaste BEVARAS.
Övriga gallras efter 10
år.
Senaste BEVARAS.
Övriga gallras efter 10
år.
BEVARAS
EEG-kurvor
(elektroencefalografi)
EEG-utlåtanden
(elektroencefalografi)
Egenanmälningar
Egenbedömningar/Frågeform
ulär
EKG-kurvor
(elektrokardiogram)
EKG-utlåtanden
(elektrokardiogram) hos
remissavsändare
EKG-utlåtanden
(elektrokardiogram) hos
remissmottagare
BEVARAS
BEVARAS
Senaste BEVARAS.
Övriga gallras efter 10
år.
BEVARAS
3 år
BEVARAS
Elbehandlingsjournaler
BEVARAS
Elevhälsovårdsjournaler
Elkonverteringsbehandlingar, BEVARAS
dokumentation av
Senaste BEVARAS.
EMG (elektromyografi),
Övriga gallras efter 10
kurvor
år.
BEVARAS
EMG (elektromyografi),
utlåtanden hos
remissavsändare
3 år
EMG (elektromyografi),
utlåtanden hos
remissmottagare
BEVARAS
Endoscopijournaler
Föreskrift nr. 11
Avser samtliga EKG
undersökningar
För bilder se Bilder, journalmaterial respektive Bilder,
arbetsmaterial
2015-03-06
21 (66)
Landstingsarkivet
Handlingstyp
BEVARANDE- OCH
GALLRINGSPLAN
BEVARAS/
gallringsfrist
Se Bilder, journalmaterial
respektive Bilder, arbetsmaterial
Ex. bronkoskopi, gastroskopi,
artroskopi, koloskopi, rektoskopi,
cystoskopi, laparoskopi
Endoscopiundersökningar
Endoscopiutlåtanden, hos
remissavsändare
BEVARAS
Endoscopiutlåtanden, hos
remissmottagare
3 år
ENG-kurvor
(elektronystagmografi)
Senaste BEVARAS.
Övriga gallras efter 10
år.
BEVARAS
ENG-utlåtanden
(elektronystagmografi)
Anmärkning
Enkäter, sammanställningar
Enkäter, underlag
BEVARAS
Vid inaktualitet
Bevaras administrativt
Bevaras om sammanställning inte
finns. Bevaras administrativt
Enskilt klagomål till
Socialstyrelsen
BEVARAS
Diarieförs
Enzymscheman
Senaste BEVARAS.
Övriga gallras efter 10
år.
BEVARAS
Epiduralprotokoll
Epikriser
Epikriskopior, inrekvirerade
Epikriskopior, remissvar
Föreskrift nr. 11
Se respektive journaltyp
Vid inaktualitet
BEVARAS
2015-03-06
22 (66)
Landstingsarkivet
Handlingstyp
BEVARANDE- OCH
GALLRINGSPLAN
BEVARAS/
gallringsfrist
Anmärkning
F
Familjeplaneringar/aborter
underlag till rapportering
Vid inaktualitet
Filmer, arbetsmaterial
Se Videoupptagningar,
arbetsmaterial
Filmer, journalmaterial
Se Videoupptagningar,
journalmaterial
Flyktingjournaler
Flödesmätningar
Flödesscheman, psykiatri
Fondansökningar, beviljade
Fondansökningar, ej beviljade
Fotodynamiska behandlingar
av hudtumör, blankett
BEVARAS
BEVARAS
10 år
10 år
Vid inaktualitet
BEVARAS
Fotografier, arbetsmaterial
Fotografier, journalmaterial
Fotografier/vykort inskickade 3 år
av patient
10 år
Fotvårdsansökningar
10 år
Fotvårdsterapeutjournaler
Fragmin/Heparin-profylax i
samband med graviditet,
protokoll
BEVARAS
Frikort
Vid inaktualitet
Frikortskopior
Frågeformulär, ifyllt
Fullmakter från patienter
FV1, blanketter
FV2, blanketter
Fysiologiska undersökningar,
provsvar hos remissavsändare
Vid inaktualitet
BEVARAS
BEVARAS
BEVARAS
BEVARAS
BEVARAS
Beslutet diarieförs
Se Bilder, arbetsmaterial
Se Bilder, journalmaterial
Se korrespondens av tillfällig
betydelse
Omfattar samtliga i journalen
ingående handlingar oavsett vad
som anges för den enskilda
handlingstypen i kolumnen
BEVARAS/gallringsfrist
Fysiologiska undersökningar, 3 år
provsvar hos remissmottagare
BEVARAS
Fysiologiutlåtanden, hos
remissavsändare
Föreskrift nr. 11
2015-03-06
23 (66)
Landstingsarkivet
Handlingstyp
BEVARANDE- OCH
GALLRINGSPLAN
BEVARAS/
gallringsfrist
3 år
Anmärkning
Fysioterapeutjournaler
10 år
Omfattar samtliga i journalen
ingående handlingar oavsett vad
som anges för den enskilda
handlingstypen i kolumnen
BEVARAS/gallringsfrist
Färgsinnesundersökningar,
dokumentation av hos
remissavsändare
BEVARAS
Färgsinnesundersökningar,
dokumentation av hos
remissmottagare
3 år
Fysiologiutlåtanden, hos
remissmottagare
Förenlighetsprövningar, BAS- BEVARAS
tester
3 år
Förhandsprövningar från
Försäkringskassan
Förhållningsregler tillhörande 10 år
icke kroniska sjukdomar,
undertecknade
Förhållningsregler tillhörande BEVARAS
kroniska sjukdomar,
undertecknade
BEVARAS
Förlossningsjournaler
BEVARAS
Förundersökningar,
dokumentation av hos
remissavsändare
Förundersökningar,
dokumentation av hos
remissmottagare
3 år
Föräldrajournaler, hos
BHV/BVC
Föräldrajournaler, övriga
10 år
Föreskrift nr. 11
T.ex. tandvård/käkkirurgi
Se även Anmälningar enligt
Smittskyddslagen, icke kroniska
sjukdomar
Se även Anmälningar enligt
Smittskyddslagen, kroniska
sjukdomar
Sänds inte vidare med barnets
journal till skolhälsovården
BEVARAS
2015-03-06
24 (66)
Landstingsarkivet
Handlingstyp
BEVARANDE- OCH
GALLRINGSPLAN
BEVARAS/
gallringsfrist
Anmärkning
G
Gastro- och ERCP-utlåtanden BEVARAS
(endoscopic retrograde
cholangiopancreaticography)
hos remissavsändare
Gastro- och ERCP-utlåtanden 3 år
(endoscopic retrograde
cholangiopancreaticography)
hos remissmottagare
Gastroskopiberättelser hos
remissavsändare
BEVARAS
Gastroskopiberättelser hos
remissmottagare
3 år
GBS-skalor (Gottfries Bråne
Steen)
BEVARAS
GDS-skalor (global
deterioration scale)
BEVARAS
Genetiska patientanalyser hos BEVARAS
remissavsändare
Genetiska patientanalyser hos 3 år
remissmottagare
Vid inaktualitet
Gipsordinationer
Senaste BEVARAS.
Glucosbelastningskurvor
Övriga gallras efter 10
år.
BEVARAS
God
man/förmyndare/förvaltare,
förordnanden av
10 år
Godmanskap, ansökningar
och intyg
BEVARAS
Goldmantester,
dokumentation av hos
remissavsändare
3 år
Goldmantester,
dokumentation av hos
remissmottagare
BEVARAS
Graviditetsscreening,
provsvar hos remissavsändare
3 år
Graviditetsscreening,
provsvar hos remissmottagare
Föreskrift nr. 11
2015-03-06
25 (66)
Landstingsarkivet
Handlingstyp
Gravidogram, blanketter
Guillain-Barré scheman
Föreskrift nr. 11
BEVARANDE- OCH
GALLRINGSPLAN
BEVARAS/
gallringsfrist
10 år
Anmärkning
Den del av Mödravårdsjournalen
som ingår i Förlossningsjournalen BEVARAS
Senaste BEVARAS.
Övriga gallras efter 10
år.
2015-03-06
26 (66)
Landstingsarkivet
Handlingstyp
BEVARANDE- OCH
GALLRINGSPLAN
BEVARAS/
gallringsfrist
Anmärkning
H
Habiliteringsplaner
Handlingar, administrativa
inkomna för kännedom av
tillfällig betydelse
Handlingsplaner för
patientsäkerhet
Haschinsky, skattningar
HCG-remissvar (humant
choriongonadotropin) hos
remissavsändare
BEVARAS
3år
HCG-remissvar (humant
choriongonadotropin) hos
remissmottagare
3 år
Hellqvists fonemtester
Hembesöksrapporter
Hemodialysprotokoll
Heparininfusioner,
behandlingsprotokoll
10 år
Heparinlistor
HivBivus protokoll
HIV-provsvar
BEVARAS
10 år
Hjälpmedel, ansökningar om
landstingsbidrag
Vid inaktualitet
Hjälpmedel, blanketter för
korttidslån
Vid inaktualitet
T.ex. TENS
Hjälpmedelsbeställningar
Hjälpmedelsbeställningar
med hjälpmedelskort
3 år
Vid inaktualitet
T.ex. av ortopediska hjälpmedel
T.ex. avseende
inkontinenshjälpmedel och
nutrition
Hjälpmedelskort
Hjälpmedelslistor
Hjälpmedelsordinationer
Hjälpmedelsutprovningsjournaler
Hjärtkonferenser,
dokumentation av
10 år
10 år
10 år
10 år
Föreskrift nr. 11
BEVARAS
T.ex. intyg om nedsatt
arbetsförmåga, inkomstuppgifter,
betyg m.fl.
1 ex av varje. Bevaras
administrativt
BEVARAS
BEVARAS
Se respektive journaltyp
BEVARAS
BEVARAS
BEVARAS
Se Humant
immunbristvirusprovtagningar,
negativa anonyma respektive
Humant immunbristvirusprovtagningar, övriga
T.ex. avseende förband, näring,
dialys, kompressionsstrumpor
Hos Hjälpmedelscentraler
Underlag och utkast till
dokumentationen gallras Vid
inaktualitet
2015-03-06
27 (66)
Landstingsarkivet
Handlingstyp
HLR - EJ HLR?, formulär
(hjärt- och lungräddning)
Homograftbankjournaler
HS/DS-tester
HSAN-anmälningar (Hälsooch sjukvårdens
ansvarsnämnd)
Humant
immunbristvirusprovtagningar (HIV), anonyma negativa
BEVARANDE- OCH
GALLRINGSPLAN
BEVARAS/
gallringsfrist
BEVARAS
Anmärkning
Gäller ej underlag som gallras
efter 3 år
BEVARAS
10 år
BEVARAS
Vid inaktualitet
BEVARAS
Humant
immunbristvirusprovtagningar (HIV), övriga
Humpreytester,
dokumentation av hos
remissavsändare
Humpreytester,
dokumentation av hos
remissmottagare
Husläkare, blanketter för
val/byte
BEVARAS
Huvudomfångskurvor
Hypersensibiliseringsprotokoll
Hälsodeklarationer
Hälsointyg
Hälsoprofiljournaler
Hälsoundersökningar av
screeningtyp, svar hos
remissavsändare
BEVARAS
BEVARAS
Hälsoundersökningar av
screeningtyp, svar hos
remissmottagare
3 år
Föreskrift nr. 11
3 år
Vid inaktualitet
BEVARAS
10 år
BEVARAS
BEVARAS
Gäller endast läkarförda journaler
2015-03-06
28 (66)
Landstingsarkivet
Handlingstyp
BEVARANDE- OCH
GALLRINGSPLAN
BEVARAS/
gallringsfrist
Anmärkning
I
Immunologiska
undersökningar, provsvar hos
remissavsändare
Immunologiska
undersökningar, provsvar hos
remissmottagare
Implantatetiketter
Implantatjournaler
Incidentrapporter
Information till patienter,
egenproducerad
Informationshandlingar till
annan vårdgivare
Informationshandlingar till
patient, kopia
BEVARAS
3 år
BEVARAS
BEVARAS
10 år
BEVARAS
Vårddokumentationshan
dlingar gallras efter 10
år. Övriga gallras vid
inaktualitet
3 år
Infusionsjournaler
Infusionslistor, ordinerad
koncentration
BEVARAS
BEVARAS
Injektionslistor
Inläggningsrapporter
Inseminationsdokumentation
Inskrivnings- och
behandlingsmeddelanden
BEVARAS
10 år
BEVARAS
10 år
Inskrivningsjournaler
10 år
Föreskrift nr. 11
1 ex av varje version. Bevaras
administrativt
Se även SOSFS 2005:27
Se även SOSFS 2005:27
Upprättas en patientjournal blir
inskrivningsjournalen en del av
denna och BEVARAS
2015-03-06
29 (66)
Landstingsarkivet
Handlingstyp
Inskrivningsliggare
BEVARANDE- OCH
GALLRINGSPLAN
BEVARAS/
gallringsfrist
BEVARAS
Instruktioner/riktlinjer/
rutiner/handböcker
Instrumentella förlossningar,
protokoll
BEVARAS
Instrumentlistor
Intagningsblanketter för
preliminär diagnos samt
mätvärden
Intagningsmeddelanden
Intensivövervakning s.k. IVAlakan
BEVARAS
10 år
Intrathekala ordinationer,
scheman
BEVARAS
Anmärkning
Register och liggare upprättade
före 1970 ska bevaras i sin
helhet. Detta gäller även liggare
som är upprättade senare och som
används för återsökning eller
innehåller uppgifter/sammanställningar som kan vara av
intresse för forskning. Liggare
som utgör en obruten serie ska
också bevaras.
Register och liggare som inte hör
till någon serie, inte används för
återsökning och inte har något
forskningsmässigt värde kan
gallras efter 3 år
1 ex av varje version. Bevaras
administrativt
BEVARAS
Upprättas en patientjournal blir
blanketten en del av denna och
BEVARAS
10 år
10 år
3 år
Intyg för bostadsanpassning
Intyg för medicinsk förtur till 3 år
bostad
10 år
Intyg för rehabilitering
utomlands
10 år
Intyg om vårdbehov
10 år
Intyg om vårdbesök
BEVARAS
Intyg om övertagande av
behandlingsansvar enligt
Smittskyddslagen
Intyg till arbetsgivare
Intyg till färdtjänst
Intyg till försäkringsbolag
Föreskrift nr. 11
3 år
3 år
BEVARAS
2015-03-06
30 (66)
Landstingsarkivet
Handlingstyp
Intyg till försäkringskassa av
tillfällig betydelse
BEVARANDE- OCH
GALLRINGSPLAN
BEVARAS/
gallringsfrist
10 år
Intyg till
parkeringstillståndsgivare
3 år
Intyg till skola
Intyg till socialtjänst
3 år
BEVARAS
Intyg till Transportstyrelsen
Intyg till Tullverket
Intyg till Vägverket
Intyg, övriga
3 år
3 år
3 år
3 år
IQ-CODE (Informant
Questionnaire on Cognitive
Decline in the Elderly)
BEVARAS
Isotopundersökningar, barn
Isotopundersökningar, vuxna
ITPA tester (Illinois Test of
Psycholinguistic Abilities)
BEVARAS
10 år
10 år
Föreskrift nr. 11
Anmärkning
T.ex. Intyg om graviditet, Intyg
om tillfällig föräldrapenning. Se
även Läkarintyg
T.ex. Intyg gällande
faderskapsutredning
Tidigare Vägverket
Avseende läkemedel
Numera Transportstyrelsen
För intyg av varaktig betydelse se
respektive intyg
2015-03-06
31 (66)
Landstingsarkivet
Handlingstyp
BEVARANDE- OCH
GALLRINGSPLAN
BEVARAS/
gallringsfrist
Anmärkning
10 år
Upprättas en patientjournal blir
jourjournalen en del av denna och
BEVARAS
Avser samtliga handlingar i
journalen
Se respektive journaltyp
J
Jourjournaler
10 år
Journaler som inte går att
härleda till en person
Journalanteckningar förda av
andra yrkeskategorier än
läkare
Journalanteckningar förda av BEVARAS
läkare
Journalbeställningar/rekvisiti BEVARAS
oner/förfrågningar, inkomna
Journalbeställningar/rekvisiti Vid inaktualitet
oner/förfrågningar, utgående
Journalblad
Journalblad för bårhus
Journaler för enteral
nutrition
Journalförfrågningar,
inkomna
Journalkopior, inrekvirerade
Se respektive journaltyp
Vid inaktualitet
BEVARAS
BEVARAS
Vid inaktualitet
Journalkopior, remissvar
Journalkopior, utgående
BEVARAS
Vid inaktualitet
Journalkopior, utländska
BEVARAS
Journalutdrag
Vid inaktualitet
Journalöversikter
Föreskrift nr. 11
Avser samtliga handlingar i
journalen oavsett vad som anges
för den enskilda handlingstypen i
kolumnen
BEVARAS/gallringsfrist
Utskrifter av egna digitalt förda
journaler
Se respektive journaltyp
2015-03-06
32 (66)
Landstingsarkivet
Handlingstyp
BEVARANDE- OCH
GALLRINGSPLAN
BEVARAS/
gallringsfrist
Anmärkning
Kalendrar, besöksliggare,
listor m.m.
Kallelser, rutinskrivelser,
tidbokningar
3 år
Som upprättats i administrativt
syfte
Kalorilistor
Kardexblad
Katetriseringsprotokoll
KATZ-index
Kemiska undersökningar,
provsvar hos remissavsändare
10 år
BEVARAS
BEVARAS
10 år
BEVARAS
K
3 år
3 år
Kemiska undersökningar,
provsvar hos remissmottagare
10 år
Kiropraktorjournaler
Omfattar samtliga i journalen
ingående handlingar oavsett vad
som anges för den enskilda
handlingstypen i kolumnen
BEVARAS/gallringsfrist
BEVARAS
Klinisk mikrobiologi,
provsvar hos remissavsändare
3 år
Klinisk mikrobiologi,
provsvar hos remissmottagare
Kliniska
läkemedelsprövningar
Kliniska prövningar
Klocktester
KOLTIS, testprotokoll
(kommunikativ och lingvistisk
bedömning av barn på ett
tidigt stadium)
Kompetenz, frågeformulär
Komplikationsregistreringar
Konsultationsremisser hos
remissavsändare
Konsultationsremisser hos
remissmottagare
Kontroller i
antikroppsscreening, svar hos
remissavsändare
Kontroller i
antikroppsscreening, svar hos
remissmottagare
Föreskrift nr. 11
Se Landstingsarkivets Råd nr 1.
Se Landstingsarkivets Råd nr 1.
10 år
10 år
BEVARAS
10 år
BEVARAS
3 år
BEVARAS
3 år
2015-03-06
33 (66)
Landstingsarkivet
Handlingstyp
Kontrollistor, överlämnade
läkemedel
BEVARANDE- OCH
GALLRINGSPLAN
BEVARAS/
gallringsfrist
10 år
Konvalescentverksamhetens
journaler
10 år
Korrespondens av tillfällig
betydelse
Korrespondens av varaktig
betydelse
3 år
Korstester, blod
Korttidslån hjälpmedel, avtal
Kromosomanalyser, svar hos
remissavsändare
BEVARAS
Vid inaktualitet
BEVARAS
Kromosomanalyser, svar hos
remissmottagare
3 år
Kunskapsprover
Kuratorsjournaler
BEVARAS
10 år
Kurvor, primärdata
Senaste BEVARAS.
Övriga gallras efter 10
år.
BEVARAS
4 år
Kurvor, övervakning
Kvalitetskontrollprogram,
externa
BEVARAS
Kvalitetskontrollprogram,
interna
Kvalitetsmanualer
4 år
Kvittenser, blodgivare
Käkkirurgjournaler
Körtester, rådata
BEVARAS
BEVARAS
Föreskrift nr. 11
10 år efter uppdatering
Anmärkning
T.ex. kallelser, rutinskrivelser,
tidbokningar
Gällande patientens vård och
behandling. T.ex. mellan patient
och vårdgivare eller mellan två
vårdgivare
Omfattar samtliga i journalen
ingående handlingar oavsett vad
som anges för den enskilda
handlingstypen i kolumnen
BEVARAS/gallringsfrist
För läkemedelstillverkning och
klinisk läkemedelsprövning
gäller gallringsfristen 15 år.
Normalt förekommande
rutinkontroller, "dagliga".
1 ex av varje version. Bevaras
administrativt
BEVARAS
2015-03-06
34 (66)
Landstingsarkivet
Handlingstyp
BEVARANDE- OCH
GALLRINGSPLAN
BEVARAS/
gallringsfrist
Anmärkning
L
Laborationslistor hos
remissavsändare
BEVARAS
Laborationslistor hos
remissmottagare
3 år
Laborationsmail
Vid inaktualitet
Laborationssvar hos
remissavsändare
Laborationssvar hos
remissmottagare
BEVARAS
Laborationstabeller hos
remissavsändare
Senaste BEVARAS.
Övriga gallras efter 10
år.
3 år
Laborationstabeller hos
remissmottagare
3 år
Laboratoriebeställningar
Lab-svar
Vid inaktualitet
Ledstatusscheman
Lees Screen, dokumentation
av hos remissavsändare
10 år
BEVARAS
Lees Screen, dokumentation
av hos remissmottagare
3 år
Lex Maria-utredningar
BEVARAS
Föreskrift nr. 11
Om det preliminära svaret
avviker från det slutgiltiga svaret
så kan det preliminära svaret
gallras först efter 10 år
T.ex. Blodanalyssvar
Se Laborationssvar hos
remissavsändare respektive
Laborationssvar hos
remissmottagare
Diarieförs
2015-03-06
35 (66)
Landstingsarkivet
Handlingstyp
Liggare över patienter
BEVARANDE- OCH
GALLRINGSPLAN
BEVARAS/
gallringsfrist
BEVARAS
Anmärkning
Register och liggare upprättade
före 1970 ska bevaras i sin
helhet. Detta gäller även liggare
som är upprättade senare och som
används för återsökning eller
innehåller uppgifter/sammanställningar som kan vara av
intresse för forskning. Liggare
som utgör en obruten serie ska
också bevaras.
Register och liggare som inte hör
till någon serie, inte används för
återsökning och inte har något
forskningsmässigt värde kan
gallras efter 3 år
Liquorsvar hos
remissavsändare
Liquorsvar hos
remissmottagare
Listor av tillfällig betydelse
BEVARAS
Listor om medicinbyte
Ljudupptagningar,
arbetsmaterial
Ljudupptagningar,
journalmaterial
10 år
Vid inaktualitet
Ljusbehandlingsjournaler
Logopedjournaler
BEVARAS
10 år
Föreskrift nr. 11
3 år
Vid inaktualitet
BEVARAS
T.ex. väntelistor, rökscheman,
rumsbokningslistor, samtalslistor,
permissions-/frigångslistor,
cafélistor, listor för utgång, listor
för utlämning av rakhyvel, sax
och tändare, deltagarlistor/närvarolistor vid deltagande
i bassäng- eller terapigrupp,
larmlistor och kölistor
Från Apoteket
Se även Ljudupptagningar,
journalmaterial
Rullband och kassettband bör
enbart användas som ett
arbetsverktyg för handlingar som
kan gallras. Om ljudupptagningarna på banden ska
bevaras ska de konverteras till ett
av Landstingsarkivet godkänt
format innan leverans
Omfattar samtliga i journalen
ingående handlingar oavsett vad
som anges för den enskilda
handlingstypen i kolumnen
BEVARAS/gallringsfrist
2015-03-06
36 (66)
Landstingsarkivet
Handlingstyp
Logopedutlåtanden, hos
remissavsändare
Logopedutlåtanden, hos
remissmottagare
BEVARANDE- OCH
GALLRINGSPLAN
BEVARAS/
gallringsfrist
BEVARAS
Anmärkning
3 år
BEVARAS
Lungfunktionsutredningar
Lånestickor, icke återlämnade BEVARAS
journaler
BEVARAS
Läkarbedömningar,
hemsjukvård
10 år
Läkarintyg av tillfällig
betydelse
Läkarintyg enligt 27 kap. 25 § BEVARAS
socialförsäkringsbalken
Läkarutlåtanden, av tillfällig 10 år
betydelse
Bevaras i journalomslaget
T.ex. Intyg om godmanskap/
förvaltarskap
T.ex. läkarintyg tom 28:e
dagen i sjukperioden
T.ex. utlåtande/yttrande om
bilstöd, utlåtande/intyg om
tillfällig föräldrapenning,
utlåtande om närståendepenning,
utlåtande om vårdbidrag
BEVARAS
3 år
Av varaktig betydelse
Se även Narkotiska preparat,
beställningar/rekvisitioner av
3 år
Läkemedel,
förbrukningslistor/journaler
Läkemedel, licensansökningar 3 år
för icke godkänt preparat
BEVARAS
Läkemedel,
licensmotiveringar för icke
godkänt preparat
Läkemedelsanalyser, svar hos BEVARAS
remissavsändare
Läkemedelsanalyser, svar hos 3 år
remissmottagare
BEVARAS
Läkemedelsbiverkningar,
ärenden rörande
BEVARAS
Läkemedelsjournaler
BEVARAS
Läkemedelskort
17 år
Läkemedelslistor till
förskrivare
BEVARAS
Läkemedelslistor/
Medicinlistor
BEVARAS
Läkemedelsordinationer
Se även Narkotiska preparat,
förbrukningslistor/journaler
Läkarutlåtanden, övriga
Läkemedel,
beställningar/rekvisitioner av
Föreskrift nr. 11
Diarieförs
2015-03-06
37 (66)
Landstingsarkivet
Handlingstyp
Läkemedelstester, svar hos
remissavsändare
BEVARANDE- OCH
GALLRINGSPLAN
BEVARAS/
gallringsfrist
BEVARAS
Läkemedelstester, svar hos
remissmottagare
3 år
LÖF, skadeanmälningar
(landstingens ömsesidiga
försäkringsbolag)
BEVARAS
Föreskrift nr. 11
Anmärkning
Diarieförs
2015-03-06
38 (66)
Landstingsarkivet
Handlingstyp
BEVARANDE- OCH
GALLRINGSPLAN
BEVARAS/
gallringsfrist
Anmärkning
M
M/G-tester, protokoll
(mottagar/givartest)
BEVARAS
Magnetiska
resonanstomografier (MRT),
barn
Magnetiska
resonanstomografier (MRT),
vuxna
Magnetiska
resonanstomografier (MRT),
utlåtanden hos
remissavsändare
Magnetiska
resonanstomografier (MRT),
utlåtanden hos
remissmottagare
Manualer, gällande teknisk
vårdutrustning
BEVARAS
Manualer, som används vid
vård och behandling
10 år
BEVARAS
3 år
3 år efter det att
utrustningen tagits ur
bruk
BEVARAS
MDS, provsvar
(myelodysplastic syndrom)
hos remissavsändare
MDS, provsvar
(myelodysplastic syndrom)
hos remissmottagare
Meddelanden angående
utskrivning
BEVARAS
Meddelanden angående vård
och behandling
10 år
T.ex. manualer för psykologtester
1 ex. av varje. Bevaras
administrativt.
3 år
10 år
Medgivanden/samtycken från BEVARAS
patient och/eller
vårdnadshavare
Medgivanden/samtycken från BEVARAS
patient och/eller
vårdnadshavare, återtagande
av
BEVARAS
Medicinlistor/
Läkemedelslistor
Föreskrift nr. 11
2015-03-06
39 (66)
Landstingsarkivet
Handlingstyp
Medicinsk utrustning,
informationsbroschyrer
BEVARANDE- OCH
GALLRINGSPLAN
BEVARAS/
gallringsfrist
Vid inaktualitet
Anmärkning
Innehåller broschyren teknisk
beskrivning från leverantör
gallras den 3 år efter det att
utrustningen tagits ur drift
Efter det att utrustningen tagits ur
drift
Medicinsk utrustning,
loggböcker
Medicinska
fotvårdshandlingar
Medicinskt underlag fr o m
dag 28 FKF 7262, blanketter
3 år
MedicinskTeknik,
felanmälningar till och
följesedlar ifrån
Vid inaktualitet
Medicintekniska produkter,
dokumentation av
Menstruationslistor
Metabola undersökningar,
provsvar hos remissavsändare
10 år efter det att
Gäller egentillverkade produkter
produkten tagits ur bruk enligt SOFS 2008:1 kapitel 5:5
10 år
BEVARAS
10 år
BEVARAS
3 år
Metabola undersökningar,
provsvar hos remissmottagare
10 år
Metafona processanalyser
10 år
Metodbeskrivningar
Metodvalideringar
10 år
Mikrobiologiska
undersökningar, provsvar hos
remissavsändare
Mikrobiologiska
undersökningar, provsvar hos
remissmottagare
Miktionslistor
Minnesanteckningar från
teamkonferens,
ärendekonferens,
behandlingskonferens,
teamplanering,
planeringsmöte och liknande
Missbildningsrapporter
BEVARAS
Föreskrift nr. 11
För läkemedelstillverkning och
klinisk läkemedelsprövning
gäller gallringsfrist 15 år
Underlag/arbetsmaterial kan
gallras då sammanfattning
färdigställts. För läkemedelstillverkning och klinisk
läkemedelsprövning gäller
gallringsfrist 15 år
3 år
10 år
BEVARAS
BEVARAS
2015-03-06
40 (66)
Landstingsarkivet
Handlingstyp
BEVARANDE- OCH
GALLRINGSPLAN
BEVARAS/
gallringsfrist
Misshandelsbilder
BEVARAS
Misshandelsjournaler
BEVARAS
Mitokondriella
funktionsundersökningar,
provsvar hos remissavsändare
Anmärkning
Se Bilder, journalmaterial
3 år
Mitokondriella
funktionsundersökningar,
provsvar hos remissmottagare
MMT-tester (mini mental
test)
MRT
BEVARAS
Munhälsobedömningar
Muskelfunktionstester
10 år
Senaste BEVARAS.
Övriga gallras efter 10
år.
10 år
MVC/MHV-journaler
Se Magnetiska
resonanstomografier
Den del av mödravårdsjournalen
som ingår i Förlossningsjournalen BEVARAS
Myasthenia Gravis, summary BEVARAS
records hos remissavsändare
Myasthenia Gravis, summary 3 år
records hos remissmottagare
BEVARAS
Myocardskademarkörer
Vid inaktualitet
Månadsrapporter,
frihetsberövande och
tvångsvård enligt lag
Mätstatus, händer
Mödravårdsjournaler
10 år
10 år
Mörkeradaptionstester,
dokumentation av hos
remissavsändare
BEVARAS
Mörkeradaptionstester,
dokumentation av hos
remissmottagare
3 år
Mörkeradaptionsutlåtanden,
hos remissavsändare
BEVARAS
Mörkeradaptionsutlåtanden,
hos remissmottagare
3 år
Föreskrift nr. 11
Den del av mödravårdsjournalen
som ingår i Förlossningsjournalen BEVARAS
2015-03-06
41 (66)
Landstingsarkivet
Handlingstyp
BEVARAS/
gallringsfrist
Mötesanteckningar/protokoll, BEVARAS
vårdrelaterade
Föreskrift nr. 11
BEVARANDE- OCH
GALLRINGSPLAN
Anmärkning
2015-03-06
42 (66)
Landstingsarkivet
Handlingstyp
BEVARANDE- OCH
GALLRINGSPLAN
BEVARAS/
gallringsfrist
Anmärkning
N
Naprapatjournaler
Narkoskurvor
Narkotiska preparat,
beställningar/rekvisitioner av
Narkotiska preparat,
förbrukningslistor/journaler
Neonatalvårdskurvor
Neurofysiologiska
undersökningar,
dokumentation av hos
remissavsändare
Neurofysiologiska
undersökningar,
dokumentation av hos
remissmottagare
Neurofysiologiska utlåtanden,
hos remissavsändare
10 år
BEVARAS
5 år
5 år
Se även Läkemedel,
beställningar/rekvisitioner av
Se även Läkemedel,
förbrukningslistor/journaler
BEVARAS
BEVARAS
3 år
BEVARAS
Neurofysiologiska utlåtanden, 3 år
hos remissmottagare
BEVARAS
Neurologisk status
BEVARAS
Neuropsykologiska/neuropsykiatriska tester och
råmaterial/rådata
Neuropsykologiska/neuropsykiatriska, underlag (som
inte är testprotokoll och
råmaterial/rådata)
Vid inaktualitet
Neuropsykologiska/neuropsykiatriska utlåtanden
BEVARAS
NIH-strokeskalor (national
institute of health)
10 år
Nutritionsjournaler
Nya lundamaterialet,
testformulär
10 år
10 år
Nyanmälningar, psykiatri
10 år
Nätverkskartor/-protokoll
BEVARAS
Föreskrift nr. 11
Upprättas en patientjournal blir
nyanmälan en del av denna och
BEVARAS
2015-03-06
43 (66)
Landstingsarkivet
Handlingstyp
BEVARANDE- OCH
GALLRINGSPLAN
BEVARAS/
gallringsfrist
Anmärkning
O
Obduktionsprotokoll
Obduktionssvar hos
remissavsändare
BEVARAS
BEVARAS
Obduktionssvar hos
remissmottagare
3 år
Observationsblad
Observationsprotokoll
Omhändertagande av prov,
signeringslistor
10 år
10 år
Vid inaktualitet
Omhändertagna/tillvaratagna Vid inaktualitet
tillhörigheter och värdesaker,
dokumentation av
Omvårdnadsanamneser
Omvårdnadsepikriser
Omvårdnadsjournaler,
slutenvård
Omvårdnadsjournaler,
öppenvård/primärvård
BEVARAS
BEVARAS
BEVARAS
Omvårdnadsmeddelanden
Omvårdnadsplaner
Omvårdnadssammanfattning
ar
Omvårdnadsstatus
Onkologkonferenser,
dokumentation av
10 år
BEVARAS
BEVARAS
Onkologkonferenser,
underlag
On-Off scheman vid
Parkinsons sjukdom
Vid inaktualitet
Operationsanmälningar
Operationsberättelser
Operationsjournaler
Operationslistor
Operationsplaner
Operationsskisser
Föreskrift nr. 11
10 år
BEVARAS
BEVARAS
Senaste BEVARAS.
Övriga gallras efter 10
år.
3 år
BEVARAS
BEVARAS
3 år
BEVARAS
BEVARAS
2015-03-06
44 (66)
Landstingsarkivet
Handlingstyp
Optikerjournaler
BEVARANDE- OCH
GALLRINGSPLAN
BEVARAS/
gallringsfrist
10 år
Ordinationsblanketter/ordinat BEVARAS
ions-kort
10 år
Ordracet protokoll,
testformulär
10 år
Ortopedingenjörsjournaler
Ortostatiska prover,
dokumentation av
10 år
Osteoporosjournaler hos
remissavsändare
BEVARAS
Osteoporosjournaler hos
remissmottagare
3 år
Föreskrift nr. 11
Anmärkning
Omfattar samtliga i journalen
ingående handlingar oavsett vad
som anges för den enskilda
handlingstypen i kolumnen
BEVARAS/gallringsfrist
Omfattar samtliga i journalen
ingående handlingar oavsett vad
som anges för den enskilda
handlingstypen i kolumnen
BEVARAS/gallringsfrist
2015-03-06
45 (66)
Landstingsarkivet
Handlingstyp
BEVARANDE- OCH
GALLRINGSPLAN
BEVARAS/
gallringsfrist
Anmärkning
P
BEVARAS
Pacemaker,
kontrolldokumentation av hos
remissavsändare
3 år
Pacemaker,
kontrolldokumentation av hos
remissmottagare
BEVARAS
Paresstatuslistor
Parkinson, rörlighetsscheman Senaste BEVARAS.
Övriga gallras efter 10
år.
BEVARAS
Partogram
BEVARAS
Patient/anhöriginformation,
undertecknad
3 år
Patient/anhöriginformation,
övrig
Vid inaktualitet
Patientdagböcker
Patientdiarier
BEVARAS
Kopia
Dagboken kan överlämnas till
patienten vid utskrivningen.
Gäller samtliga handlingar i
dagboken, även bilder.
Upprättas på intensiv-, anestesi-,
IVA- och post-IVAmottagningar
Register och liggare upprättade
före 1970 ska bevaras i sin
helhet. Detta gäller även liggare
som är upprättade senare och som
används för återsökning eller
innehåller uppgifter/sammanställningar som kan vara av
intresse för forskning. Liggare
som utgör en obruten serie ska
också bevaras.
Register och liggare som inte hör
till någon serie, inte används för
återsökning och inte har något
forskningsmässigt värde kan
gallras efter 3 år
Patientförsämring, blanketter 10 år
Föreskrift nr. 11
2015-03-06
46 (66)
Landstingsarkivet
Handlingstyp
Patientklagomål,
ansvarsärenden
BEVARANDE- OCH
GALLRINGSPLAN
BEVARAS/
gallringsfrist
BEVARAS
Anmärkning
Diarieförs. Ärenden som har
föranlett prövning hos Hälso- och
sjukvårdens ansvarsnämnd,
Patientnämnden,
Personskadereglering AB (PSR),
Landstingens ömsesidiga
försäkringsbolag (LÖF) samt hos
Socialstyrelsen.
10 år
Patientklagomål,
Patientombudsmans/patientvä
g-ledares handlingar
Patientnämndsanmälningar
Patientregister
BEVARAS
BEVARAS
Diarieförs
Register och liggare upprättade
före 1970 ska bevaras i sin
helhet. Detta gäller även liggare
som är upprättade senare och som
används för återsökning eller
innehåller uppgifter/sammanställningar som kan vara av
intresse för forskning. Liggare
som utgör en obruten serie ska
också bevaras.
Register och liggare som inte hör
till någon serie, inte används för
återsökning och inte har något
forskningsmässigt värde kan
gallras efter 3 år
Patologutlåtanden
PCA-journaler (patient
controlled analgesi)
BEVARAS
BEVARAS
BEVARAS
PCA-pump,
behandlingsprotokoll (patient
controlled analgesi)
BEVARAS
PCI-journaler (perkutan
coronar intervention)
BEVARAS
PEG-remissvar (perkutan
endoskopisk gastrostomi) hos
remissavsändare
PEG-remissvar (perkutan
endoskopisk gastrostomi) hos
remissmottagare
3 år
Perfusion, dokumentation av
BEVARAS
Föreskrift nr. 11
2015-03-06
47 (66)
Landstingsarkivet
Handlingstyp
Permission och frigång,
begäranden och beslut om
Personefterlysning,
begäranden om
BEVARANDE- OCH
GALLRINGSPLAN
BEVARAS/
gallringsfrist
3 år
Anmärkning
3 år
PET
Positron emission tomography BEVARAS
(PET), barn
Positron emission tomography 10 år
(PET), vuxna
Positron emission tomography BEVARAS
(PET), utlåtanden hos
remissavsändare
Se Positron emission tomography
Positron emission tomography 3 år
(PET), utlåtanden hos
remissmottagare
PKU-lab, listor över
avvikelser (fenylketonuri)
3 år
PKU-lab, resultatlistor
Vid inaktualitet
PKU-remissvar
(fenylketonuri) hos
remissavsändare
PKU-remissvar
(fenylketonuri) hos
remissmottagare
Placeringsmeddelanden
Plexus, föräldraenkäter
Plexus, status
Plexus, överrapporteringar
Plexusprotokoll
Poliklinikkort
Polishandräckningsbegäranden
Postoperativregim, blanketter
PPVT, testformulär
(Peabody picture vokabulary
test)
BEVARAS
Preliminära svar
Vid inaktualitet
Föreskrift nr. 11
3 år
10 år
10 år
10 år
10 år
BEVARAS
BEVARAS
10 år
BEVARAS
10 år
Om det preliminära svaret
avviker från det slutgiltiga svaret
så kan det preliminära svaret
gallras först efter 10 år
2015-03-06
48 (66)
Landstingsarkivet
Handlingstyp
Preliminärjournaler
BEVARANDE- OCH
GALLRINGSPLAN
BEVARAS/
gallringsfrist
10 år
Anmärkning
Upprättas en patientjournal blir
preliminärjournalen en del av
denna och BEVARAS
BEVARAS
3 år
10 år
Senaste BEVARAS.
Övriga gallras efter 10
år.
Protokoll för bestämmande av BEVARAS
människas död med hjälp av
direkta kriterier
Preoperativa bedömningar
Preparatlistor
Preventivmedelsjournaler
Pricktester, protokoll
Provtagningar för forskning,
dokumentation av
Vid inaktualitet
PSR, skadeanmälningar
(patientskaderegleringen)
BEVARAS
Psykologiska prover
Psykologjournaler
Psykologtester och
råmaterial/rådata
Psykologtester, underlag (som
inte är testprotokoll och
råmaterial/rådata)
Psykologutlåtanden
BEVARAS
BEVARAS
BEVARAS
Psykoterapeutjournaler
Pulslistor
BEVARAS
10 år
Föreskrift nr. 11
Vid inaktualitet
BEVARAS
Gäller även neuropsykologiska
och neuropsykiatriska test
Gäller även neuropsykologiska
och neuropsykiatriska test
Gäller även neuropsykologiska
och neuropsykiatriska utlåtanden
2015-03-06
49 (66)
Landstingsarkivet
Handlingstyp
BEVARANDE- OCH
GALLRINGSPLAN
BEVARAS/
gallringsfrist
Anmärkning
R
Radiometer, kvittoremsor
Rapportblad
Rapporter till kvalitetsregister
Recept
Regionvårdsremisser hos
remissavsändare
10 år
BEVARAS
Vid inaktualitet
Vid inaktualitet
3 år
Regionvårdsremisser hos
remissmottagare
BEVARAS
Register, liggare och
patientdiarier
BEVARAS
Register och liggare upprättade
före 1970 ska bevaras i sin
helhet. Detta gäller även liggare
som är upprättade senare och som
används för återsökning eller
innehåller uppgifter/sammanställningar som kan vara av
intresse för forskning. Liggare
som utgör en obruten serie ska
också bevaras.
Register och liggare som inte hör
till någon serie, inte används för
återsökning och inte har något
forskningsmässigt värde kan
gallras efter 3 år
Se respektive journaltyp
Registrerings-/planeringsblad
(RP)
Rehabiliteringsverksamhetens 10 år
journaler
3 år
Rekvisitioner av hjälpmedel
Vid inaktualitet
Remissbekräftelser
3 år
Remisser enligt
riksavtal/regionavtal hos
remissavsändare
Remisser enligt
riksavtal/regionavtal hos
remissmottagare
BEVARAS
Remisser, akutvård,
utomlänsremisser hos
remissavsändare
BEVARAS
Föreskrift nr. 11
2015-03-06
50 (66)
Landstingsarkivet
Handlingstyp
Remisser, akutvård,
utomlänsremisser hos
remissmottagare
BEVARANDE- OCH
GALLRINGSPLAN
BEVARAS/
gallringsfrist
3 år
Remisser, konsultation hos
remissavsändare
BEVARAS
Remisser, konsultation hos
remissmottagare
3 år
Remisser, makulerade
Remisser, specialistvård hos
remissavsändare
Vid inaktualitet
3 år
Remisser, specialistvård hos
remissmottagare
BEVARAS
Remisser, utomlänsvård hos
remissavsändare
3 år
Remisser, utomlänsvård hos
remissmottagare
BEVARAS
Remisser, vilande
Remisser, vårdplanering
Remisser, återsända
Remisser, återtagna
Remisser, överlåtelseremisser
hos remissavsändare
Vid inaktualitet
10 år
Vid inaktualitet
Vid inaktualitet
3 år
Anmärkning
Remisser/remissvar från
BHV/BVC till psykiatrin, hos
remissavsändaren
3 år
T.ex. remisser angående
övertagande av behandlingsansvar enligt Smittskyddslagen
T.ex. Remisser angående
övertagande av behandlingsansvar enligt Smittskyddslagen
Gällande barnets förälder
Remisser/remissvar från
BHV/BVC till psykiatrin, hos
remissmottagaren
BEVARAS
Gällande barnets förälder
Remisser/remissvar hos
administrativa enheter hos
remissavsändare
3 år
Remisser/remissvar hos
administrativa enheter hos
remissmottagare
BEVARAS
Remisser/remissvar hos
patologi- och cytologikliniken
BEVARAS
Remisser, överlåtelseremisser BEVARAS
hos remissmottagare
Föreskrift nr. 11
Bevaras tillsammans med provet
2015-03-06
51 (66)
Landstingsarkivet
Handlingstyp
Remisser/remissvar, övriga
hos remissavsändare
BEVARANDE- OCH
GALLRINGSPLAN
BEVARAS/
gallringsfrist
BEVARAS
Remisser/remissvar, övriga
hos remissmottagare
3 år
Remissförteckningar
3 år
Remissvar, epikriskopior
Reynell Developmental
Language Scales
BEVARAS
10 år
10 år
RHI-index
(rösthandikappindex)
Rhinomanometrier/Akustiska
rhinomanometrier,
dokumentation av hos
remissavsändare
T.ex. månadslistor över inkomna
remisser
Se Ljudupptagningar
Se Ljudupptagningar
Rhinomanometrier/Akustiska
rhinomanometrier,
dokumentation av hos
remissmottagare
RID-översikter (remission
inducing drugs)
BEVARAS
Riksavtalsremisser hos
remissavsändare
3 år
Riksavtalsremisser hos
remissmottagare
BEVARAS
Ringfältstester,
dokumentation av hos
remissavsändare
Ringfältstester,
dokumentation av hos
remissmottagare
Ringfältsutlåtanden, hos
remissavsändare
BEVARAS
Ringfältsutlåtanden, hos
remissmottagare
3 år
Rit- och klippmaterial vid
finmotorisk perceptuell
screening
Ryggbedövningar,
dokumentation av
Vid inaktualitet
Råmaterial/rådata och
psykologtester
BEVARAS
Föreskrift nr. 11
Anmärkning
3 år
BEVARAS
BEVARAS
2015-03-06
52 (66)
Landstingsarkivet
Handlingstyp
Rättsintyg
Rättspsykiatriska utlåtanden
Röntgenbilder och annan
bilddiagnostik, barn
BEVARANDE- OCH
GALLRINGSPLAN
BEVARAS/
gallringsfrist
BEVARAS
BEVARAS
BEVARAS
Röntgenbilder och annan
bilddiagnostik, tänder
10 år
Röntgenbilder och annan
bilddiagnostik, vuxna
10 år
Röstinspelningar
10 år
Föreskrift nr. 11
Anmärkning
Med Röntgenbilder och annan
bilddiagnostik avses invärtes
bilder/fotografier/bilddiagnostik
som tagits med röntgenstrålning.
Med Röntgenbilder och annan
bilddiagnostik avses invärtes
bilder/fotografier/bilddiagnostik
som tagits med röntgenstrålning.
Gäller ej diktat. Se även
Ljudupptagningar.
2015-03-06
53 (66)
Landstingsarkivet
Handlingstyp
BEVARANDE- OCH
GALLRINGSPLAN
BEVARAS/
gallringsfrist
Anmärkning
S
Sacculustester, VEMP
(Vestibular evoked myogenic
potentials)
Senaste BEVARAS.
Övriga gallras efter 10
år.
BEVARAS
Sakkunnighetsutlåtanden
Salivundersökningar, svar hos BEVARAS
remissavsändare
Salivundersökningar, svar hos 3 år
remissmottagare
Samordnade vårdplaneringar, 10 år
dokumentation av
BEVARAS
Samtycken från
patient/vårdnadshavare
10 år
Scheman för intermittent
tappning vid urinretention
BEVARAS
Scintigrafier, barn
10 år
Scintigrafier, vuxna
Scintigrafisvar/utlåtanden hos BEVARAS
remissavsändare
Scintigrafisvar/utlåtanden hos 3 år
remissmottagare
BEVARAS
Scopiutlåtanden, hos
remissavsändare
3 år
Scopiutlåtanden, hos
remissmottagare
BEVARAS
Sekretodlingar, svar hos
remissavsändare
3 år
Sekretodlingar, svar hos
remissmottagare
Sensibilitetsförändringar och BEVARAS
smärtutbredning,
dokumentation av
Sensibilitetstester,
arbetsterapi
Sensibilitetstester,
överkänslighet hos
remissavsändare
10 år
Sensibilitetstester,
överkänslighet hos
remissmottagare
3 år
Föreskrift nr. 11
BEVARAS
2015-03-06
54 (66)
Landstingsarkivet
Handlingstyp
SEP-tester (sensory evoked
potentials), svar hos
remissavsändare
BEVARANDE- OCH
GALLRINGSPLAN
BEVARAS/
gallringsfrist
BEVARAS
SEP-tester (sensory evoked
potentials), svar hos
remissmottagare
3 år
Signaturblad, omläggningar
Signeringslistor
SIT-tester (Språkligt
impressivt test för barn)
10 år
10 år
10 år
Sjukgymnastjournaler
10 år
Sjukhusfysikerjournaler
10 år
Sjuksköterske/distriktssköterskejournaler
där endast rutinmässiga
anteckningar ingår
Självskattningsformulär
Skadejournaler
Skelettmognadsmätningar
Skolhälsovårdsjournaler
Släktöversikter/
Nätverkskartor
Smittspårningshandlingar,
icke kroniska sjukdomar
10 år
Smittspårningshandlingar,
övriga
Smärtjournaler
Smärtskisser
SOIT, butanoltester
(scandinavian odeur
identification test), svar hos
remissavsändare
BEVARAS
Föreskrift nr. 11
Anmärkning
Omfattar samtliga i journalen
ingående handlingar oavsett vad
som anges för den enskilda
handlingstypen i kolumnen
BEVARAS/gallringsfrist
Omfattar samtliga i journalen
ingående handlingar oavsett vad
som anges för den enskilda
handlingstypen i kolumnen
BEVARAS/gallringsfrist
Se även Omvårdnadsjournaler
BEVARAS
BEVARAS
BEVARAS
BEVARAS
BEVARAS
3 år
BEVARAS
BEVARAS
BEVARAS
2015-03-06
55 (66)
Landstingsarkivet
Handlingstyp
SOIT, butanoltester
(scandinavian odeur
identification test), svar hos
remissmottagare
Sollermantester
Sondmatningsscheman
BEVARANDE- OCH
GALLRINGSPLAN
BEVARAS/
gallringsfrist
3 år
Anmärkning
10 år
Vid inaktualitet
Specialistvårdsremisser hos
remissavsändare
3 år
Specialistvårdsremisser hos
remissmottagare
BEVARAS
Specialpedagogjournaler
10 år
Spermadonation, uppgifter
om
Spermaprovsutlåtanden
Spirometriundersökningar,
dokumentation av hos
remissavsändare
BEVARAS
Spirometriundersökningar,
dokumentation av hos
remissmottagare
3 år
Omfattar samtliga i journalen
ingående handlingar oavsett vad
som anges för den enskilda
handlingstypen i kolumnen
BEVARAS/gallringsfrist
BEVARAS
BEVARAS
10 år
Spärrning av
journaluppgifter, ansökningar
om
Vid inaktualitet
Statistikkort
BEVARAS
Sterilitetsundersökningar,
dokumentation av hos
remissavsändare
Sterilitetsundersökningar,
dokumentation av hos
remissmottagare
3 år
Stickplaner
Strokechecklistor
Suicidrapporter
BEVARAS
BEVARAS
Vid inaktualitet
Föreskrift nr. 11
Månadsvisa rapporteringsblad till
klinikledningen för vidare
befordran till socialstyrelsen
2015-03-06
56 (66)
Landstingsarkivet
Handlingstyp
Synfältsundersökningar,
dokumentation av hos
remissavsändare
BEVARANDE- OCH
GALLRINGSPLAN
BEVARAS/
gallringsfrist
BEVARAS
Synfältsundersökningar,
dokumentation av hos
remissmottagare
3 år
Syntester
Senaste BEVARAS.
Övriga gallras efter 10
år.
10 år
BEVARAS
Sårvårdsdokumentation
Sömnapnéregistreringar hos
remissavsändare
Sömnapnéregistreringar hos
remissmottagare
Föreskrift nr. 11
Anmärkning
T.ex. Synskärpeundersökningar
3 år
2015-03-06
57 (66)
Landstingsarkivet
Handlingstyp
BEVARANDE- OCH
GALLRINGSPLAN
BEVARAS/
gallringsfrist
Anmärkning
T
Tandstatus- och terapikort
Tandvård - Fria valet,
dokumentation av
barnpatienter
Tandvårdsjournaler
Teamkonferenser,
dokumentation av
Se respektive journaltyp
Vid inaktualitet
10 år
BEVARAS
BEVARAS
Teckningar
Telefonanmälningar som inte Vid inaktualitet
leder till vård eller behandling
Vid inaktualitet
Telefonanmälningar till
psykiatrisk
mottagning/beroendemottagni
ng
10 år
Telefonförfrågningar
Telefonmeddelanden
Telefonrådgivning,
handlingar rörande
Telemetrier, mätvärden hos
remissavsändare
Vid inaktualitet
3 år
Telemetrier, mätvärden hos
remissmottagare
3 år
Se även Käkkirurgijournaler
Underlag och utkast av
dokumentationen gallras Vid
inaktualitet
Gäller även ofullständigt ifylld
anmälan och med direkt
hänvisning till annan vårdinstans.
Upprättas en patientjournal blir
telefonförfrågan en del av denna
och BEVARAS
Bifogas journal vid aktualisering
av ärende
BEVARAS
BEVARAS
Temperaturlistor/-kurvor
10 år
TENS, dokumentation av
(transkutan nervstimulering) i
sjukgymnast/fysioterapeutjournal
BEVARAS
TENS, dokumentation av
(transkutan nervstimulering) i
smärtjournal
Tester, sensibilitet, motorik,
nervskada
10 år
Tester, somatiska
Senaste BEVARAS.
Övriga gallras efter 10
år.
BEVARAS
Testprotokoll, psykologtester
Föreskrift nr. 11
2015-03-06
58 (66)
Landstingsarkivet
Handlingstyp
Testprotokoll,
sammanställningar av
psykolog
Tidböcker
Tillväxtdiagram
Tolklistor
Torrviktslistor
Tracing
Transfusionsjournaler
Transplantationsdokumentati
on
Transplantationsprotokoll
Transplantationsutredningar
Transplantationsöversikter
med blodgruppering
BEVARANDE- OCH
GALLRINGSPLAN
BEVARAS/
gallringsfrist
BEVARAS
Anmärkning
3 år
BEVARAS
Vid inaktualitet
10 år
10 år
BEVARAS
BEVARAS
BEVARAS
BEVARAS
BEVARAS
Traumajournaler
10 år
TROG-tester (test for
reception of grammar)
10 år
Upprättas en patientjournal blir
traumajournalen en del av denna
och BEVARAS
Trombocyttransfusionsprotok BEVARAS
oll
Träningsprogram/träningssch 10 år
eman
10 år
TSTI-tester
(The Speech Team, Inc.)
BEVARAS
Tumörjournaler
Föreskrift nr. 11
2015-03-06
59 (66)
Landstingsarkivet
Handlingstyp
BEVARANDE- OCH
GALLRINGSPLAN
BEVARAS/
gallringsfrist
Anmärkning
U
Ultraljudsbilder
Ultraljudsundersökningar,
hos remissavsändare
10 år
BEVARAS
Ultraljudsundersökningar,
hos remissmottagare
3 år
Underlag för registrering
Vid inaktualitet
Underlag för statistik
Undersökningar,
dokumentation av, hos
remissavsändare
Undersökningar,
dokumentation av, hos
remissmottagare
Undersökningsprotokoll hos
remissavsändare
Vid inaktualitet
BEVARAS
Undersökningsprotokoll hos
remissmottagare
3 år
Ungdomsmottagningarnas
journaler
10 år
Uppföljningar,
dokumentation av
BEVARAS
Uppföljningsanteckningar
efter graviditet
BEVARAS
Urinmätningslista
Urinodlingar, svar hos
remissavsändare
Vid inaktualitet
10 år
Urinodlingar, svar hos
remissmottagare
3 år
Urinstatus, listor hos
remissavsändare
Senaste BEVARAS.
Övriga gallras efter 10
år.
Föreskrift nr. 11
Gäller endast utlåtande.
Se även Ultraljudsbilder
Gäller endast utlåtande.
Se även Ultraljudsbilder
Efter inregistrering och kontroll.
T.ex. vid inskrivning av patient,
diariemodulsblankett och
underlag för KÖKS, KVÅ
(klassificering av vårdåtgärder),
DRG (diagnosrelaterade
grupper)och LIS
(laboratorieinformations-system).
3 år
BEVARAS
T.ex. uppföljningar av anmälan
om negativa händelser och tillbud
med medicintekniska produkter
och uppföljningar av barn
utskrivna från neonatalavdelning
2015-03-06
60 (66)
Landstingsarkivet
Handlingstyp
Urinstatus, listor hos
remissmottagare
Urodynamikkurvor
Urodynamikkurvor från
undersökta patienter med
diagnos N31 med
undergrupper
Uroterapiremisser/remissvar
hos remissavsändare
BEVARANDE- OCH
GALLRINGSPLAN
BEVARAS/
gallringsfrist
3 år
Senaste BEVARAS.
Övriga gallras efter 10
år.
BEVARAS
BEVARAS
Uroterapiremisser/remissvar
hos remissmottagare
3 år
Utandningstester, svar hos
remissavsändare
BEVARAS
Utandningstester, svar hos
remissmottagare
3 år
Utlåtanden, röntgen barn hos
remissmottagaren
BEVARAS
Utlåtanden, röntgen hos
remissavsändaren
BEVARAS
Utlåtanden, röntgen vuxna
hos remissmottagaren
3 år
Utlåtanden, övriga
Utländska läkarintyg
Utomlänsvårdsremisser hos
remissavsändare
BEVARAS
BEVARAS
3 år
Utomlänsvårdsremisser hos
remissmottagare
BEVARAS
Utprovningsprotokoll
Utredningar, av kurator
Utredningar, övriga gällande
patientens vård och
behandling
Utriculustester
Utskrivning på patientens
egen begäran mot läkares
inrådan, intyg
Utskrivningsjournaler
10 år
10 år
BEVARAS
Föreskrift nr. 11
Anmärkning
T.ex. Neuropsykiatriska och
neuropsykologiska utredningar
10 år
Se Journalanteckningar förda av
läkare respektive
Preliminärjournaler
BEVARAS
2015-03-06
61 (66)
Landstingsarkivet
Handlingstyp
Utskrivningsliggare
BEVARANDE- OCH
GALLRINGSPLAN
BEVARAS/
gallringsfrist
BEVARAS
Anmärkning
Register och liggare upprättade
före 1970 ska bevaras i sin
helhet. Detta gäller även liggare
som är upprättade senare och som
används för återsökning eller
innehåller uppgifter/sammanställningar som kan vara av
intresse för forskning. Liggare
som utgör en obruten serie ska
också bevaras.
Register och liggare som inte hör
till någon serie, inte används för
återsökning och inte har något
forskningsmässigt värde kan
gallras efter 3 år
Utskrivningsmeddelanden
Föreskrift nr. 11
10 år
2015-03-06
62 (66)
Landstingsarkivet
Handlingstyp
BEVARANDE- OCH
GALLRINGSPLAN
BEVARAS/
gallringsfrist
Anmärkning
V
Vaccinationsblad/-kort
Vaginaltorkar,
dokumentation av kontroll
BEVARAS
BEVARAS
Waranbehandlingsprotokoll,
specialistmödravård
10 år
Den del av mödravårdsjournalen
som ingår i Förlossningsjournalen BEVARAS
Waranlistor/INR-listor/PKO- Senaste BEVARAS.
Övriga gallras efter 10
värdelistor (international
år.
normalised ration)
(protromeinkomplex) hos
remissavsändare
Waranlistor/INR-listor/PKO- 3 år
värdelistor (international
normalised ration)
(protromeinkomplex) hos
remissmottagare
VAS-registreringar (visuell
analog skala)
BEVARAS
Venesektioner, protokoll
VER, neurofysiologiska
undersökningar (visually
evoked response),
dokumentation av hos
remissavsändare
VER, neurofysiologiska
undersökningar (visually
evoked response),
dokumentation av hos
remissmottagare
Vibrametrier,
neurofysiologiska
undersökningar,
dokumentation av hos
remissavsändare
Vibrametrier,
neurofysiologiska
undersökningar,
dokumentation av hos
remissmottagare
Videoupptagningar,
arbetsmaterial
BEVARAS
BEVARAS
Föreskrift nr. 11
3 år
BEVARAS
3 år
Vid inaktualitet
Se även Videoupptagningar,
journalmaterial
2015-03-06
63 (66)
Landstingsarkivet
Handlingstyp
Videoupptagningar,
journalmaterial
BEVARANDE- OCH
GALLRINGSPLAN
BEVARAS/
gallringsfrist
BEVARAS
Videoband bör enbart användas
som ett arbetsverktyg för
handlingar som kan gallras. Om
upptagningarna på videobanden
ska bevaras ska de konverteras
till ett av Landstingsarkivet
godkänt format innan leverans
Vikt/längdkurvor barn
Virologiska provsvar hos
remissavsändare
BEVARAS
BEVARAS
Virologiska provsvar hos
remissmottagare
3 år
Virologutlåtanden
VKF-utlåtanden
(vänsterkammarfunktion)
BEVARAS
BEVARAS
VNG/ENG-undersökningar
(elektronystagmografi/videon
ystagmografier),
dokumentation av hos
remissavsändare
VNG/ENG-undersökningar
(elektronystagmografi/videon
ystagmografier),
dokumentation av hos
remissmottagare
Vykort/fotografier inskickade
av patient
Vårdgarantisedlar
Vårdintyg
BEVARAS
Vårdplaner
Vårdplaneringskonferenser,
dokumentation av
BEVARAS
BEVARAS
Vårdplaneringskontakter
biståndsbedömningar,
dokumentation av
10 år
Vårdplaneringsremisser
Vårdprogram
10 år
Vid inaktualitet
Vårdtyngdsmätningar
Vid inaktualitet
Föreskrift nr. 11
Anmärkning
3 år
3 år
3 år
BEVARAS
Se korrespondens av tillfällig
betydelse
Gällande psykiatrisk
tvångsvård/rättspsykiatrisk vård
Utkast och underlag till
dokumentationen gallras Vid
inaktualitet
T.ex. gällande astmakontroll,
bensår, diabetes, livsstil, urin och
PMR
2015-03-06
64 (66)
Landstingsarkivet
Handlingstyp
BEVARANDE- OCH
GALLRINGSPLAN
BEVARAS/
gallringsfrist
10 år
Vändscheman
Vätske-/elektrolytbalanslistor Senaste BEVARAS.
Övriga gallras efter 10
hos remissavsändare
år.
Vätske-/elektrolytbalanslistor 3 år
hos remissmottagare
10 år
Vätskebalanslistor
Vid inaktualitet
Vätskelistor
Föreskrift nr. 11
Anmärkning
2015-03-06
65 (66)
Landstingsarkivet
Handlingstyp
BEVARANDE- OCH
GALLRINGSPLAN
BEVARAS/
gallringsfrist
Anmärkning
Å
Senaste BEVARAS.
Övriga gallras efter 10
år.
Återrapporter till förskrivare 10 år
Vid inaktualitet
Återsända remisser
Vid inaktualitet
Återtagna
anmälningar/tidsbeställningar
Årskontroller, diabetes
Återtagna remisser
Åtgärdsprotokoll vid
upplivning av nyfödda
Föreskrift nr. 11
Anmälningar, dvs. när anhörig
eller patient har beställt tid och
senare återtar anmälan
Vid inaktualitet
BEVARAS
2015-03-06
66 (66)
Landstingsarkivet
Handlingstyp
BEVARANDE- OCH
GALLRINGSPLAN
BEVARAS/
gallringsfrist
Anmärkning
Ö
Ögonbottenfotografier/screening
Ögonscreening och
fotundersökningar, skriftliga
resultat
Överflyttningshandlingar
inom landstinget
Se Bilder, journalmaterial
Senaste BEVARAS.
Övriga gallras efter 10
år.
10 år
Överföringshandlingar mellan 10 år
landsting och kommun
BEVARAS
Överklaganden
Översiktsblad
Övervakningsjournaler
Övervakningskurvor
Övervakningslistor
Föreskrift nr. 11
Se Diabetesjournal
Diarieförs. Ärenden som har
föranlett prövning hos Hälso- och
sjukvårdens ansvarsnämnd,
Patientnämnden,
Personskadereglering AB (PSR),
Landstingens ömsesidiga
försäkringsbolag (LÖF) samt hos
Socialstyrelsen.
Senaste BEVARAS.
Övriga gallras efter 10
år.
10 år
BEVARAS
10 år
2015-03-06