Mall för protokoll, vitt, arkivbeständigt, ohålat papper används

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
STORFORS KOMMUN
Kommunstyrelsen
Plats och tid
Sammanträdesdatum
Sida
2015-06-16
1(6)
Sammanträdesrum Kerimäki, Kommunhuset Storfors, tisdagen den
16 juni 2015, kl 08.15-08.50.
Hans Jildesten (S)
Thomas Backelin (S) tjänstgörande
Steve Nilsson (S) tjänstgörande
Eva-Lotta Härdig Eriksson (S)
Birgitta Hellberg (V) tjänstgörande
Ingrid Andersson (C) tjänstgörande
Andris Widuss (M)
Beslutande
Ersättare
Övriga
Mikael Jareke, kommunchef
Ingela Bergare, ekonomichef
Lennart Aronsson, sekreterare
Utses att justera
Andris Widuss (M)
Justeringens tid och plats
Direktjustering tisdagen den 16 juni 2015, Kommunhuset Storfors.
Underskrifter
Sekreterare
_____________________________
Lennart Aronsson
Ordförande
_____________________________
Hans Jildesten
Justerande
_____________________________
Andris Widuss
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ
Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsen
2015-06-16
Datum för anslags uppsättande
Förvaringsplats för protokollet
Datum för anslags nedtagande
Kommunhusets kansli
Underskrift
Utdragsbestyrkande
Paragrafer
126-129
STORFORS KOMMUN
Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida
2015-06-16
2(6)
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
KS § 126
KS § 127
KS § 128
Godkännande/komplettering av föredragningslistan ............................................................... 3
Direktjustering av protokoll ..................................................................................................... 4
Mål och Budget 2016 för Storfors kommun ............................................................................ 5
Justerandes signatur
Utdragsbestyrkande
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
STORFORS KOMMUN
Kommunstyrelsen
KS § 126
Sammanträdesdatum
Sida
2015-06-16
3(6)
Godkännande/komplettering av föredragningslistan
Kommunstyrelsens ordförande Hans Jildesten (S) föreslår att föredragningslistan
kompletteras med nedanstående ärende.

Taxa för medboende vid särskilt boende.
Kommunstyrelsens beslut
Komplettera föredragningslistan med ovanstående ärende.
___________________
Justerandes signatur
Utdragsbestyrkande
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
STORFORS KOMMUN
Kommunstyrelsen
KS § 127
Sammanträdesdatum
Sida
2015-06-16
4(6)
Direktjustering av protokoll
Ordförande Hans Jildesten (S) föreslår att båda nedanstående ärenden
direktjusteras.


Mål och budget 2016 för Storfors kommun.
Taxa för medboende vid särskilt boende.
Kommunstyrelsens beslut
Ovanstående ärenden direktjusteras.
___________________
Justerandes signatur
Utdragsbestyrkande
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
STORFORS KOMMUN
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
Sida
2015-06-16
5(6)
Dnr KS 2015-0149
KS § 128
Mål och Budget 2016 för Storfors kommun
Bakgrund
Budgetberedningen har arbetat fram mål och budget 2016 för Storfors kommun.
Vid budgetberedningens sammanträde 2015-06-09 förelåg ett budgeterat
resultatet 2016 – 5 568 tkr.
Budgetberedningen föreslår Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige att
budget för 2016 ska ha ett positivt resultat
om ca 2 miljoner kronor.
Osäkerhetsfaktorer
* Kostnadsutjämningssystemet.
* Befolkningsutvecklingen.
* Höstbudgeten.
* Regeringens vårproposition.
* Riktade bidrag till skola och äldreomsorg.
Faktorer som kan påverka budget 2016 positivt
* Riktlinjer för ekonomiskt bistånd (KS 2015-06-01 § 104.)
* ÄBIC.
* Översyn gällande skolskjutstransporter.
Beslutsunderlag
Budgetberedningen 2015-05-26 § 2.
Budgetberedningen 2015-06-09 § 3.
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
Anta budget 2016 med ett resultat om + 2 048 tkr
enligt bilaga 1.
____________________
Justerandes signatur
Utdragsbestyrkande
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
STORFORS KOMMUN
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
Sida
2015-06-16
6(6)
Dnr KS 2015-0205
KS § 129
Taxa för medboende vid särskilt boende
Makar eller sambopar skall beredas möjlighet till fortsatt sammanboende under
förutsättning att lagens omständigheter är uppfyllda (4 kap 1 c § SoL).
Äkta makar eller sammanboende skall inte behöva skiljas åt på grund av den ena
får ett omfattande omvårdsnadsbehov och inte längre kan bo kvar i hemmet.
Avgifter för medboende på särskilt boende ingår inte i maxtaxa. Beloppen i
tabellen nedan anges i kronor och avses 2015 års taxa. Storfors kommun har
tidigare inte haft taxa för medboende, beloppen är baserade på Kristinehamns
kommuns taxebilaga.
Taxa 2015
Kronor
Matkostnad/månad
3 107
Service vid måltid/månad
300
Städ/månad (max 1 ggr/v)
640
Tvätt/månad (max 1 ggr/v)
320
Total kostnad per månad
4 367
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från utvecklingsstrateg Patricia Henriksson, 2015-05-15.
Kommunstyrelsens vård- och omsorgsutskott 2015-06-15 § 43.
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
1. Fastställa taxa för medboende vid särskilt boende enligt ovan.
2. Taxan gäller från och med den 17 juli 2015.
___________________
Justerandes signatur
Utdragsbestyrkande