Karessa utvecklar nästa generations läkemedel inom terapiområdet

Pressinformation
Februari 2015
Karessa utvecklar nästa generations läkemedel
inom terapiområdet erektil dysfunktion
Karessa Pharma AB
Lahällsvägen 48
183 30 Täby
www.karessa.se
[email protected]
Telefon
+46 8 768 22 33
Fax
+46 521 27 77 93
Organisationsnummer
556942-1596
40% av alla 40-åringar lider av erektil dysfunktion
Erektil dysfunktion (ED) är ett stort och växande globalt hälsoproblem. Prevalensen bland män som fyllt 40 år beräknas till
cirka 40 procent och den ökar sedan i takt med stigande ålder. Endast cirka 10 procent av männen som lider av ED får
adekvat behandling. Karessa tar sikte på att förse denna marknad med nya produkter som har snabbare och mer pålitlig
effekt än dagens ledande behandlingar. Vårt mål är att revolutionera marknaden för läkemedel som behandlar erektil
dysfunktion. Genom innovation, nytänkande och patenterad teknik vill vi hjälpa män att återfå sin sexuella förmåga – utan
att behöva planera långt i förväg.
Dagens läkemedel mot erektil dysfunktion är på många sätt fantastiska. De är säkra, effektiva och har hjälpt miljontals män
att återfå sitt sexuella självförtroende. Vad de brister i är möjligheten till spontanitet när lusten väl gör sig gällande.
Samtliga av dagens storsäljare tar relativt lång tid innan de uppnår avsedd effekt. För att de ska fungera fullt ut krävs
planering och framförhållning – vilket det ju inte alltid finns möjlighet till när det väl gäller.
Vår affärsidé går ut på att utveckla och kommersialisera nästa generation av innovativa produkter inom terapiområdet
erektil dysfunktion. Vi ska göra det genom att kombinera vår patenterade drug delivery-film med kliniskt testade och väl
beprövade substanser.
Att filmen fungerar som bärare av substanser vet vi sedan tidigare. Vi vet också att de aktiva substanserna ger önskad
effekt. Genom att kombinera dem skapar vi ett läkemedel med helt unika egenskaper; ett läkemedel som gör det möjligt att
eliminera behovet av planering och istället bejaka lusten och möjligheten till spontanitet.
Förutom i Nya Zeeland är idag inga av de marknadsledande substanserna inom erektil dysfunktion godkända som receptfria
läkemedel men myndigheter i flera länder ser för närvarande över om vissa substanser har möjlighet att bli receptfria.
Karessa bevakar noga denna utveckling. Om substanser inom terapiområdet blir godkänt för OTC (receptfritt) kommer
Karessa ha en produkt tillgänglig även inom detta område. Ett godkännande förväntas öka antalet användare och doser
betydligt, eftersom tillgången till ED-läkemedel då inte längre är beroende av receptförskrivning av en läkare.
Stockholm i februari 2015
Torbjörn Kemper
VD
Ett unikt koncept
Fördelar för patient:
• Snabbare och mer pålitlig effekt
• Minskat behov av planering
• Ingen påverkan av mat och dryck
Karessa Pharma AB
Lahällsvägen 48
183 30 Täby
www.karessa.se
[email protected]
Telefon
+46 8 768 22 33
Fördelar för Karessa:
• Kortare tid till marknad
• Lägre utvecklingskostnader
• Reducerad risk
Fax
+46 521 27 77 93
Organisationsnummer
556942-1596
Affärsidé
Karessas affärsidé går ut på att utveckla och kommersialisera innovativa produkter med tydliga konkurrensfördelar,
avseende snabb och pålitlig effekt, inom terapiområdet erektil dysfunktion.
Genom att kombinera bolagets patenterade drug delivery-film med kliniskt testade och väl beprövade substanser skapas
stora fördelar för såväl patient som Bolag. För den enskilde patienten är målet att erbjuda ett läkemedel med snabbare och
mer pålitlig effekt än dagens preparat. För Karessa som bolag innebär kombinationen kortare tid till marknad, lägre
utvecklingskostnader och avsevärt reducerad risk beträffade kliniska studier.
Patenterad teknik
Grunden i Karessas verksamhet utgörs av en patenterad drug delivery-plattform i form av en alignatbaserad polymerfilm.
Filmen, som kan liknas vid ett frimärke, fästs diskret vid munslemhinnan och genom denna distribueras sedan läkemedlet
snabbt ut i blodomloppet. Därefter löser filmen upp sig utan att lämna några restprodukter i munnen.
Ur ett medicinskt perspektiv innebär detta en möjlighet till snabb, stabil och pålitlig distribution. För den enskilde patienten
innebär kombinationen snabbare och stabilare effekt än med dagens preparat. Eftersom läkemedlet går rakt ut i blodet
kortas tiden till effekt högt påtagligt, vilket minskar behovet av planering och framförhållning. Effekten påverkas inte heller
av samtida intag av mat och dryck.
Läkemedel och andra substanser som distribueras ut i blodet genom munslemhinnan tas upp avsevärt mycket snabbare
(och ger därmed en snabbare effekt) än vid distribution via tabletter eller kapslar som sväljs. Det erbjuder vidare en mer
pålitlig och diskret leveransform än tabletter och andra leveranssystem, såsom nässprayer och oralt självupplösande
tabletter.
Genom att läkemedlet tas upp via slemhinnan i munnen undviks även kontakt med de metaboliska enzymerna i nedre
mag/tarmkanalen och levern, som annars minskar eller helt eliminerar effekten av en betydande andel av de läkemedel
som levereras via orala tabletter eller kapslar.
Eftersom läkemedlet distribueras rakt ut i blodet och inte behöver passera magsäcken påverkas tid till upptag inte heller av
samtida intag av mat och alkohol eller annan dryck – vilket annars kan göra stor skillnad.
Genom att kombinera Karessas
patenterade läkemedelsplattform i form av en film med
beprövade, säkra och kända
substanser skapas stora fördelar
för patienten.
Karessa Pharma AB
Lahällsvägen 48
183 30 Täby
www.karessa.se
[email protected]
Telefon
+46 8 768 22 33
Fax
+46 521 27 77 93
Organisationsnummer
556942-1596
Marknad
Marknaden för läkemedel mot erektil dysfunktion står inför stora förändringar. Patenten bakom de läkemedel som idag
dominerar marknaden (Viagra, Cialis och Levitra) håller nu successivt på att löpa ut. Detta öppnar upp för nya aktörer, som
genom generika och innovation kan erbjuda nya koncept med förbättrade patientfördelar. Samtidigt fortsätter marknaden
att växa. Till de främsta drivkrafterna hör en allt äldre befolkning, ökad prevalens av underliggande sjukdomar, exempelvis
diabetes, och en ökad medvetenhet om effektiva behandlingsmetoder.
Sedan Viagra introducerades 1998 har marknaden for läkemedel mot erektil dysfunktion vuxit mycket kraftigt. 2012
värderades den globala marknaden till SEK 35 miljarder. I takt med att patenten bakom de idag vanligaste förekommande
läkemedlen under kommande år successivt kommer att löpa ut, väntas priset på dagens behandlingar successivt minska i
takt med att de utsätts for priskonkurrens från generika. Denna utveckling kan dock komma att undvikas genom fortsatt
produktutveckling och adderande av värdehöjande faktorer. Den faktiska efterfrågan mätt i antal doser väntas dock
fortsatta att öka. Till de främsta drivkrafterna hör en proportionellt sett allt äldre befolkning, ökad medvetenhet om
möjligheten till effektiv behandling, minskat socialt stigma och ökande prevalens av underliggande sjukdomar och
folkhälsoproblem som diabetes och övervikt. Mycket tyder dessutom på att läkemedel för erektil dysfunktion på flera stora
och etablerade marknader kommer att få börja säljas receptfritt, vilket sannolikt skulle driva på volymerna ytterligare.
Listning på Nasdaq Stockholm First North
Listningen av Karessa på Nasdaq Stockholm First North är ett naturligt led i Bolagets ambition att skapa ett världsledande
företag på den växande marknaden för läkemedel mot erektil dysfunktion. Listningen förväntas även utgöra en
kvalitetsstämpel mot kunder och samarbetspartners och vid rekrytering av personal samt bidra till ett ökat intresse för
Bolaget bland nya grupper av investerare, media och andra intressenter.
Talespersoner
Torbjörn Kemper, VD – verksamhetsrelaterade frågor
[email protected]
Telefon: 08-768 22 33
Erik Nerpin, styrelseordförande – ägarrelaterade frågor
[email protected]
Telefon: 08-661 88 47
Karessa Pharma AB
Lahällsvägen 48
183 30 Täby
www.karessa.se
[email protected]
Telefon
+46 8 768 22 33
Fax
+46 521 27 77 93
Organisationsnummer
556942-1596
Ledning
Torbjörn Kemper
VD, styrelseledamot
Erik Mascher
CTO
Se styrelse.
Född 1956
Utbildning: PhD i biokemi,
Uppsala Universitet
Övriga pågående uppdrag: Tidigare styrelseuppdrag: Tidigare
erfarenheter: Senior
Scientist, Section Manager
General Electric Healthcare,
Vice President Process
Development and
Production Resistentia
Pharmaceuticals AB,
Consultant, MAKK
Consulting AB
Aktieinnehav: 0
Optionsinnehav: 0
Karessa Pharma AB
Lahällsvägen 48
183 30 Täby
www.karessa.se
[email protected]
Telefon
+46 8 768 22 33
Hans Richter
Finansdirektör på
konsultbasis
Född: 1949
Utbildning: MBA Uppsala
Universitet; Fil Kand från
Stockholms Universitet
Övriga pågående
uppdrag: Ordf i Magelhusen
AB, Hela Sveriges Assistans
AB, Anti-Snore Sweden AB,
ledamot i Icehotel AB,
Gällöfsta Utbildning och
Konferens, Professionell
Ägarstyrning AB.
Tidigare
styrelseuppdrag: Ordf i IPQ
IP Specialists AB, ID-Entity
AB, Zuera AB, ledamot i
Vivaldi AB, COOD
Investments AB
Tidigare
erfarenheter: Styrelseproffs
och CFO for hire
Aktieinnehav: 0
Optionsinnehav: 0
Fax
+46 521 27 77 93
Jan Berglund
Chief Operating Officer
Född: 1961
Utbildning: Nursing Care/
Science of Care vid
Mittuniversitetet i
Sundsvall, Bachelor of
science in Nursing,
Anesthetist Care från
Uppsala Universitet
Övriga pågående uppdrag: Tidigare styrelseuppdrag: Tidigare
erfarenheter: Country
manager, Cipla Europe NW,
Nordic Commercial Director
på Nestlé Health Care
Science, Deputy director
Nordic, Director of Contract
Placement Solutions och
Head of Marketing and Sales
på Trial Form Support, Area
Manager General Medicine
på Novartis, diverse seniora
befattningar på GlaxoSmithKline
Aktieinnehav: 5 000
Optionsinnehav: 55 000
Organisationsnummer
556942-1596
Styrelse
Erik Nerpin
Styrelseordförande
Född: 1961
Utbildning: Jur kand,
Uppsala Universitet,
LL.M. International
Banking Law, Boston
University
Huvudsaklig
sysselsättning:
Advokat
Övriga pågående
uppdrag
inkluderar: Styrelseordförande i
Nicoccino Holding AB,
Cassandra Oil AB,
Kancera AB och WYA
Holding AB.
Styrelseledamot i
Diamyd Medical AB,
Effnetplattformen AB,
Aqeri Holding AB,
Blasieholmen
Investment Group AB
och Otirol Art AB.
Tidigare
styrelseuppdrag:
Styrelseordförande i
Factum Electronics AB
(till 2013)
Aktieinnehav: 20 000
Optionsinnehav: 0
Karessa Pharma AB
Lahällsvägen 48
183 30 Täby
www.karessa.se
[email protected]
Michael Bracké
Styrelseledamot
Född: 1963
Utbildning: Harvard
Business School
Alumni Master
Degree Applied Arts
Övriga pågående
uppdrag: VD
Nicoccino Holding AB
och styrelseledamot i
MRM Advice AB.
Tidigare
styrelseuppdrag:
Styrelseledamot i
Dicota Holding AB,
styrelseledamot i
Urbanista AB och
verkställande direktör
i OSM Holding AB.
Aktieinnehav: 10 000
Optionsinnehav: 0
Telefon
+46 8 768 22 33
Stefan Arver
Styrelseledamot
Född: 1952
Utbildning: MD, PhD
(karolinska Institutet),
Leg läkare specialist i
endokrinologi
Övriga pågående
uppdrag: Director
European Academy of
Andrology accredited
Educational Center in
Andrology, Docent
och Överläkare,
Sektionschef Centrum
Andrologi & Sexualmedicin vid Karolinska
Universitetssjukhuset
Stockholm.
Forskningsgruppledare i Andrologi och
Sexualmedicin,
Karolinska Institutet.
Vetenskaplig
rådgivare, konsult
inom området
mannens
könsspecifika
sjukdomar.
Styrelseledamot
Vitamin Well AB,
Alabio AB, Acrosomen
AB
Aktieinnehav: 0
Optionsinnehav: 75
000
Scott Boyer
Styrelseledamot
Född: 1962
Utbildning: PhD,
University of
Colorado, Boulder –
Toxicology. NIH
Fogarty International
Center Postdoctoral
Fellow – Karolinska
Institutet
Övriga pågående
uppdrag: Director Computational
Toxicology, Karolinska
Institutet, VD, Klaria
Pharmaceuticals AB
Tidigare
styrelseuppdrag: Aktieinnehav: 10 000
Optionsinnehav: 0
Fax
+46 521 27 77 93
Torbjörn Kemper
VD, styrelseledamot
Född: 1969
Utbildning: Handelshögskolan i Göteborg
Övriga pågående
uppdrag: Styrelseledamot i Nicoccino
Holding AB
Tidigare
erfarenheter: Sales
Director, HENKEL
Business
Development
Director, MEDA OTC
AB Nordic
Commercial Director,
NESTLÉ HEALTH
SCIENCE Commercial
Director, Novartis
Medical
Nutrition Sales
Manager Glaxo Smith
Kline
Tidigare
styrelseuppdrag: Aktieinnehav: 4 000
Optionsinnehav: 175
000
Organisationsnummer
556942-1596