Ladda ner broschyr Insidan Verksamhetsportal

Verksamhetsportal för offentlig verksamhet
SKAPAD AV
Samarbeta på en helt ny nivå
Samarbete innebär i sin enklaste form människor som arbetar
tillsammans. Vi hjälper våra kunder att implementera lösningar
för att skapa ett modernt samarbete med effektivare
informationsdelning, ökat engagemang och ökad produktivitet
som följd. Insidan är en samarbetsplattform som kan anpassas
efter varje verksamhets unika behov med den senaste tekniken
som möjliggörare.
Våra samarbetslösningar kombinerar intranät, sociala
funktioner, sök, projekthantering och en modern
dokumenthantering till en arbetsyta där hela organisationen
kan delta. Våra lösningar möjliggör ett nära samarbete mellan
olika delar av organisationen genom ett obegränsat antal
samarbetsytor som är enkla att skapa och använda.
Produktiviteten kommer från insidan
Minska
kostnader
Förbättra
produktiviteten
Öka kvaliteten i
arbetet som utförs
Färre e-mail
Ökad flexibilitet
Använda rätt kanal
Smartare styrning
och kommunikation
Rätt information
till rätt person
Förbättrad
kunskapsdelning
Kortare möten
Färre möten
Bättre
resursutnyttjande
Smartare
möten
Högre kvalitet på
möten
Bättre nätverkande
Mer tid till värdeskapande arbete
Mer samarbete
Bättre tillgång till
kompetens
Snabbare beslutsvägar
Hitta snabbare i
organisationen
Intranät Verksamhetsportal
I en värld där arbetsuppgifter och system blir allt komplexare
så blir behovet av enkelhet allt större. Genom att samla all
information, funktionalitet, användare och system på en och
samma plats så har vi inte längre bara ett intranät, vi har en
verksamhetsportal som blir starten på varje arbetsdag.
Verksamhetsportalen blir den naturliga knutpunkten för det
dagliga arbetet och hjälper individer att komma i kontakt
med rätt information och rätt människor. Tydliga strategiska
fördelar uppstår snabbt i form av ökad kunskapsdelning,
bättre beslutsunderlag och en förbättrad intern
samarbetsförmåga.
Intranät + Beslutsstöd + Verksamhetsstyrning + Budget & planering
Smartare
samarbeten
Ökad insikt för bättre och snabbare beslut
Det allt mer komplexa informationsflödet inom offentligheten
ökar ständigt samtidigt som det finns nya informationskanaler, fler verksamhetssystem och ett behov av snabbare
och mer välgrundade beslut. För att kunna möta dessa
utmaningar så erbjuder Insidan ett kraftfullt och lättanvänt
beslutsstödsverktyg baserat på Microsoft Power BI.
Med Power BI skapas standardiserade rapporter och grafer,
men det ger också möjlighet att själv smidigt skapa relevanta
analyser. Beslutsstödet läser in informationen ifrån
verksamhetssystemen till ett så kallat datalager och skapar
därmed en enhetlig och integrerad bild som blir gemensam
för alla. Insidan tillhandahåller grundläggande analyser inom
ekonomi, personal, skola, vård och omsorg med flera.
Rapport och
Analys
Verksamhetsplanering
Beslutsstödsportaler
Självservice
beslutsstöd
Datalager
Budget och
Planering
Ekonomi
Personal
Skola
Vård och
Omsorg
Vägen till framgång
Strategisk planering
Skapa en tydlig och
inspirerande målsättning för
hela organisationen
Verksamhetsplanering
Genomförande
Bryt ned mål och visioner och
Stöd medarbetaren i det
levandegör dem med en
dagliga arbetet med aktiviteter
tydlig visuell tråd
och påminnelser
Rapportering
Analys
Få enkelt ut kompletta
rapporter och effektivisera
uppföljningsprocessen
Få en god överblick över
organisationens målarbete i
realtid med olika diagram
Arbeta var, när och hur du vill
Idag används ofta samma teknik och lösningar för att umgås
på fritiden som för att arbeta. Med rätt teknik blir både
arbete och fritid mer mobilt och arbetet behöver inte längre
vara en plats du går till, utan snarare något som du gör och
världen är full av potentiella arbetsplatser. Detta är något
som Microsoft kallar Det nya arbetslivet och tankesättet har
effektiviserat och förbättrat många arbetsplatser i Sverige.
Insidan är skapad utifrån det nya arbetslivet med målet att
förenkla och effektivisera i människors vardag. För att
möjliggöra detta så är Insidan byggd med så kallad
responsiv design, vilket innebär att sidan anpassar
upplevelsen för att fungera bra oavsett om du arbetar med
telefonen, läsplattan eller datorn.
Anpassa lösningen efter era behov
Samarbetsportal
Projektportal
Kunskapsportal
Möteshantering
Upphandlingsportal
Fastigheter
Ekonomi
Personal
Skola
Vård och omsorg
Ledningssystem
Ärendehantering
Systemintegration
Avtalshantering
Verksamhetstyrning
Budget och planering
Mediabank
Nyhetspublicering
Dokumenthantering
Sociala funktioner
Min profil
Mina kollegor
Sökfunktioner
Med flera...
i
Informationshantering
Samarbetsfunktioner
Beslutsstöd
Verksamhetsstöd
Intranät
SKAPAD MED
Acando
[email protected]
+46 730 82 50 61
Stratsys
[email protected]
+46 736 64 13 58