Presentation: Investeringar för snabbare etablering

Investeringar för
snabbare etablering
Stefan Löfven
Ylva Johansson
Gustav Fridolin
Alice Bah Kuhnke
10 september 2015
Foto: Folio Bildbyrå / Christian Ferm
Budget 2016 Investeringar för Sverige
De 20 kommuner med högst mottagande under
2010-2014 i förhållande till befolkningen 2014
140
122
120
100
80
60
75 73
55 54 53 52 50
50 48 48 46
45 45 44 43 43 43 43 42
40
20
0
Antal mottagna per tusen invånare
Linjär (Genomsnitt riket)
Källa: SCB, Migrationsverket
Budget 2016 Investeringar för Sverige
De 20 kommuner med lägst mottagande under
2010-2014 i förhållande till befolkningen 2014
14,0
12,0
10,0
8,0
6,0
4,0 3,5 3,4 3,2 3,1 3,0 3,0 3,0
2,7 2,7
2,0
2,2 2,1 1,9 1,8 1,7
1,6 1,4 1,1
1,0 0,8
0,0
Antal mottagna per tusen invånare
Linjär (Genomsnitt riket)
Källa: SCB, Migrationsverket
Budget 2016 Investeringar för Sverige
0,3
Ökande tider i anläggningsboende
Antal dagar i anläggningsboende för personer som kommunplacerats
500
450
Tid från ansökan till kommunplacering
efter anvisning av AF
400
350
300
Tid från ansökan till beslut om
uppehållstillstånd
250
200
Tid från beviljat uppehållstillstånd till
kommunplacering efter anvisning av AF
150
100
50
0
2012
2013
2014
2015, juli
Källa: Migrationsverket
Foto: Folio Bildbyrå / Maskot
Budget 2016 Investeringar för Sverige
Övergången till jobb eller utbildning är
för långsam
Andel i arbete eller studier 90 dagar efter avslutad etableringsplan,
juli 2015
Kvinnor
Män
Totalt
Arbete/studier
Arbetsmarknadspolitiska program
varav
19
50
37
47
29
48
- jobb- och utvecklingsgarantin
- varav jobbgaranti för ungdomar
Öppet arbetslösa
Förhindrad att ta jobb direkt
Övriga avaktualiserade från Arbetsförmedlingen
45
3
7
12
13
42
4
6
3
7
43
3
6
7
10
100
2 357
100
2 901
100
5 258
Totalt
Antal
Källa: Arbetsförmedlingen
Budget 2016 Investeringar för Sverige
Investeringar i BP 16 för
snabbare etablering
•
•
•
•
Jobb
Boende och mottagning
Skola
Civilsamhället
Budget 2016 Investeringar för Sverige
Snabbt i jobb
• Snabbspår och förstärkning
av andra arbetsmarknadsinriktade aktiviteter
• Förstärkta resurser till
Arbetsförmedlingen
• Fler kontakttolkar
• Satsning på etableringskurs
på folkhögskola
Foto: Martina Huber/Regeringskansliet
Foto: Folio Bildbyrå / Maskot
Budget 2016 Investeringar för Sverige
Validering
• Valideringsdelegation
• Valideringskurser för studie- och
yrkesvägledare
– Socialstyrelsen ges ökade anslag
för att validera
– UHR ges ökade anslag för
bedömning av utländsk utbildning
Ökade anslag till universitet och
högskolor för validering av reell
kompetens
– Förstärkta möjligheter och utökade
medel till kompletterande
utbildningar
Foto: Martina Huber/Regeringskansliet
Foto: Folio Bildbyrå / Maskot
Budget 2016 Investeringar för Sverige
Språkutbildning för
snabbt i jobb
• Öronmärkta yrkesvuxplatser till
elever i sfi
• Enklare att kombinera sfi med andra
kurser
• Sfi-paket, 100 miljoner kr årligen
fr.o.m. 2016
• Fler sfi-lärare
• Kompetensutveckling
• Alfabetisering
Foto: Folio Bildbyrå / Maskot
Budget 2016 Investeringar för Sverige
Utbildning redan i
anläggningsboenden
• Utökade möjligheter till
undervisning i svenska språket,
praktikplatser och kontakt med
lokalsamhället
• Tidig kompetenskartläggning
• Satsning på sfi för nyanlända med
uppehållstillstånd i
anläggningsboende
Foto: Folio Bildbyrå / Maskot
Budget 2016 Investeringar för Sverige
Mer resurser till
kommunerna
• Ersättningen höjs från 83 100 till
125 000kr per person
• Mer resurser till länsstyrelserna för
mottagande av nyanlända
• Den tidigare prestationsbaserade
ersättningen tas bort
• Ändrat ersättningssystem för
mottagning av ensamkommande barn
• Lagförslag om gemensamt
mottagande av nyanlända
Foto: Folio Bildbyrå / Maskot
Budget 2016 Investeringar för Sverige
En bra skola för
nyanlända elever
• Ny lagstiftning för likvärdigt
mottagande av nyanlända elever
• Samverkan för bästa skola
–
–
–
–
Överenskommelser mellan stat och huvudmän
för skolor med låga kunskapsresultat och
svåra förutsättningar
Insatser för att höja studieresultaten för
nyanlända elever och elever med annat
modersmål än svenska
Obligatorisk kartläggning av nyanlända elevers
kunskaper
Högre löner för lärare i skolor med svåra
förutsättningar
• Stärkt modersmålsundervisning
genom bland annat
fjärrundervisning och särskilda
insatser till modersmålslärare
Foto: Folio Bildbyrå
Budget 2016 Investeringar för Sverige
En bra skola för
asylsökande elever
Foto: Martina Huber/Regeringskansliet
• Schablonersättningen till
kommuner för asylsökande barns skolgång
höjs med 50 procent
Foto: Folio Bildbyrå / Maskot
Budget 2016 Investeringar för Sverige
Ökat stöd till
civilsamhället
• Svenska från dag 1.
Asylsökande får lära sig
svenska hos studieförbund
• Satsning på flyktingguider/
familjekontakter
• 10 mnkr i förstärkt anslag till
Diskrimineringsombudsmannen
• 2 mnkr till
antidiskrimineringsbyråer
• Satsning på idrott för bättre
etablering
Foto: Martina Huber/Regeringskansliet
Foto: Folio Bildbyrå / Maskot
Budget 2016 Investeringar för Sverige
Investeringar i VÅP15 och BP16
Utgiftseffekt, mnkr
2016
2017
2018
2019
Reformer i VÅP15 och
BP16
Summa
Budget 2016 Investeringar för Sverige
1 843
2 253
2 522
1 717
Totala investeringar i bättre etablering
Utgiftseffekt, mnkr
2016
2017
2019
2018
Jobb och utbildning
Snabbspår och förstärkta arbetsmarknadsinriktade insatser
376
532
422
339
Förstärkning Arbetsförmedlingen
193
93
93
93
*Validering
141
124
122
92
*Kompletterande utbildningar
24
75
220
340
Utbildning av kontakttolkar
21
21
21
21
112
112
120
110
393
291
243
224
1071
2603
2932
2217
Svenska från dag ett; satsning på studieförbunden
50
40
30
30
Flyktingguider och familjekontakter (§37a-medel)
30
40
40
40
Övrigt (bl.a DO och antidiskriminering)
80
76
71
66
-128
-155
-143
-109
-50
-1062
-1380
-1663
Avskaffad prestationsbaserad ersättning
-653
-658
-499
-402
Avskaffat system med etableringslotsar
-481
-643
-534
-445
Överföring till AF för etableringsuppdraget
-100
Tidiga insatser i anläggningsboende
Skola, boende och mottagning
*Höjd schablon för asylsökande barns skolgång
*Höjd schablonersättning till kommunerna
Ökat stöd till civilsamhället
Utgiftsminskningar
Ändrade regler för etableringsersättning vid arbete
Ny placeringsform och ändrad ersättning för
ensamkommande barn och ungdomar
SUMMA BP 16
1079
1489
1758
953
1 843
2253
2 522
1717
SUMMA VÅP15 och BP16
Budget 2016 Investeringar för Sverige
*Till delar eller i sin helhet
presenterat vid tidigare tillfälle
Investeringar för snabbare etablering
Foto: Folio Bildbyrå / Christian Ferm
Budget 2016 Investeringar för Sverige