Samrådsredogörelse (pdf, öppnas i nytt fönster)

Samrådsredogörelse
Vindkraft i Malå och Norsjö
Tillägg till översiktsplaner för Malå och Norsjö kommuner
Granskningshandling
2015-06-10
2014-09-01
MALÅ/NORSJÖ
2
Miljö och byggavdelning
Vindkraft i Malå och Norsjö – Tillägg till översiktsplaner för Malå och
Norsjö kommuner
Planförslaget har varit på samråd under tiden 7maj – 9 juni 2014. Samrådshandlingarna har
funnits tillgängliga på kommunalhusen, biblioteken, på kommunernas hemsidor samt på Folkets
hus i Bastuträsk.
Under samrådet har följande synpunkter inkommit;
Arvidsjaurs kommun
Då ingen vindkraftspark kommer att anläggas vid kommungränsen till Arvidsjaurs kommun har
miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden igen erinran mot föreslagen revidering av tillägg till
översiktsplanen, vindkraft för Malå och Norsjö kommun.
Lycksele kommun
Lycksele kommun ser att en utbyggnad av vindkraft längst med den norra kommungränsen skall
ske med högsta restriktivitet på grund av friluftslivet och naturområden vid nationalälven,
Vindelälven. En etablering som blir synlig från Vindelälven kan komma att upplevas mycket
negativ för besökare. Områden som bör ses över en gång ur ovanstående hänseende är särskilt
Njuggträskliden (område 8 i Norsjö) och Hornberget (område 16 i Malå). Lycksele kommun har
som önskan att hålla detta område fritt från vindkraft samt att berörda byar i Lycksele även
kontaktas för samråd. Bilaga 1
Kommentar; Njuggträskliden plockas bort efter nytt samråd med berörda samebyar. På
Hornberget finns redan 5 verk och 4 nya har beviljats tillstånd.
Sorsele kommun
Sorsele kommun samhällsbyggnadsnämnden har inga synpunkter rörande revideringen av
tilläggsplan för vindkraft.
Maskaure sameby
Vi har samma syn som förra gången angående området Rengårdsberget – Sunnanåberget (Norsjö
kommun). Våra marker krymper för varje år, det innebär att sådana här stora intrång blir för
mycket för en liten sameby som Maskaure. Kumulativa effekter!!
Kommentar; Området bedöms som olämpligt med anledning av riksintresse för totalförsvarets
militära del samt kumulativa effekter för rennäringen och plockas bort ur planen.
Postadress
Storgatan 13, 930 70 Malå
Telefon
0953 - 140 00 vx
Telefax
0953 - 142 98
E-post
[email protected]
Bankgiro
5092-2954
2014-09-01
MALÅ/NORSJÖ
3
Miljö och byggavdelning
Skellefteå Museum
Vid revideringen 2014 föreslås en minskning av antalet områden i planen och inga nya områden
föreslås. Avståndet från bostäder föreslås vara 1000 m. Dessa och andra revideringar innebär att
påverkan på kulturmiljön snarast minskar och därför har Skellefteå museum inga synpunkter på
den föreslagna revideringen. I varje enskilt projekt måste påverkan utredas i MKB eller
motsvarande.
Malå-Norsjö LRF-avdelning
Malå-Norsjö LRF-avdelnings yttrande i sin helhet redovisas i Bilaga 2
Förslaget om att avstånd till bostadshus/fritidshus ska vara 1000 meter räcker inte utifrån de
erfarenheter som finns från uppförda vindkraftverk. I och med att verken blir större och större
behövs en gräns med relation till storlek, tex Totalhöjd x 15.
Kommentar: Kommunen har med miljöbalkens försiktighetsprincip i åtanke satt gränsen mellan
vindkraftverk och bostadshus/fritidshus till 1000 meter, då verken tenderar att öka i höjd. Med
1000 meter mellan verk och bostadshus/fritidshus bör kraven på bl.a. buller och skuggor
uppnås.
I och med att ansvars- och säkerhetsfrågor kring iskast ännu inte är besvarade och utredda ska ett
säkerhetsavstånd till väg sättas på större avstånd, tex Totalhöjd x 5. Friluftsliv ska kunna
bedrivas i området utan påverkan eller med ringa påverkan samtidigt som varningsskyltar om
iskast sätts upp och vistelse sker på egen risk.
Vem tar ansvar om något händer? Är säkerhetsavstånd på 1,5xTotalhöjd relevant?
Kommentar: Trafikverket skriver i sin rapport ”Transportsystemet i samhällsplaneringen”
(2013:121) att hänsyn bör tas till risken för iskast genom Elforsks (04:13) beräkning av
riskavstånd enligt: d = (D+H)*1,5, där d = riskavstånd, D = rotordiameter, H = navhöjd. Detta
leder till ett riskavstånd på ca 300 m för ett verk med totalhöjd på 150 meter. Elforsks
rekommendation läggs till under riktlinjer, skyddsåtgärder.
Länsstyrelsen lämnade följande kommentar angående risk för iskast och ansvarsfrågan;
Riskerna är störst rakt under verket och avtar sedan snabbt. Att ett iskast på längre håll (mer än
100 meter) skulle orsaka skada är osannolikt. Att friluftsliv ska kunna bedrivas i en park utan
påverkan är inte rimligt att anta. Verksamhetsutövaren har ett ansvar att förebygga risker, men
ansvarsfrågan går inte att bedöma generellt utan bedöms från fall till fall.
Texten om Ljud på sid 10 bör kompletteras med att det är stor skillnad på vindkraftsetablering i
tätort respektive landsbygd. Boendemiljöer som normalt är tysta värderas högt av många boende
som valt att etablera sig där. Därför kan en vindkraftsetablering i tyst miljö få mer störande
konsekvenser än i en bullrigare tätort.
Riktvärdet på max 40 dBA vid husknut är irrelevant då det inte följs upp genom riktiga
mätningar vid husknut eller inomhus och då dBA inte är rätt skala för att mäta och visa det
genomträngande brum ev. vibration som boende upplever.
Kommentar: Texten på sidan 10 kompletteras med ytterligare information om ljudupplevelse.
Vad gäller uppföljning av riktvärden kan kommunens översiktsplan inte påverka
tillsynsmyndighetens val av uppföljningsmetoder.
Postadress
Storgatan 13, 930 70 Malå
Telefon
0953 - 140 00 vx
Telefax
0953 - 142 98
E-post
[email protected]
Bankgiro
5092-2954
MALÅ/NORSJÖ
Miljö och byggavdelning
Det råder otydlighet om markägarnas ansvar vid framtida nedmontering av verken. Finns risk att
myndighet kan kräva att markägaren måste sanera marken, dvs forsla bort nedgrävda fundament
som enligt arrendeavtalen får lämnas kvar?
Kommentar: Länsstyrelsen som är tillsynsmyndighet menar att det är osannolikt att markägaren
skulle behöva stå för en sanering. För att markägaren eventuellt ska bli ansvarig krävs att
betong i mark skulle börja anses vara ett stort miljöproblem (vilket det inte gör idag) samtidigt
som verksamhetsutövaren går i konkurs och inte avsatt tillräcklig säkerhet.
Den gamla lagen om ledningsrätt finnas kvar vilket tvingar markägare att subventionera
kommersiella nätägare och vindkraftsbolag. Vindkraftplanen ska innehålla en instruktion för
ersättning och hantering av mark till nya/breddade kraftledningsgator så att dessa markägare inte
utnyttjas på grund av ålderdomlig lagstiftning För att minimera lokal osämja och ersätta bygden
för det intrång som storskaliga parker medför ska boende ersättas med en intrångsersättning.
Vindkraftplanen ska innehålla en riktlinje för s.k. bygdepeng / lokala ersättningar för intrång.
Kommentar: Kommunens översiktsplan kan inte påverka befintlig lagstiftning om ledningsrätt
eller styra frågan om intrångsersättning eller s.k. bygdepeng. Översiktsplanen säger dock att
”Med anledning av detta kommer kommunerna att begära att exploatörerna avsätter medel för
kommunal utveckling”. Yttrandet föranleder ingen ändring av planen.
Inga verk över 50 meter ska tillåtas utanför de utpekade områdena
Förslaget bör kompletteras med att lokala privata markägares enskilda projekt skall kunna prövas
särskilt. Samrådskrets sid 26 - Lägg till parten Angränsande fastighetsägare.
Kommentar: Kommunen vill ha få och större vindparker, varför enstaka verk utanför utpekade
områden inte är önskvärt. Även rennäringen anser det negativt med enstaka verk utanför
utpekade områden. Ny skrivning under samrådskrets införs i planen; ”Närboende, angränsande
fastighetsägare och närliggande företag”.
Elna och Staffan Larsson, Bjursele, Norsjö kommun
Synpunkter på varför kommunen inte ska satsa på vindkraft i och omkring Tomasliden (nr 13
Bjärkliden/Risberg i planen). I det här området finns många fritidshus men det skulle kunna
rymmas många fler om bara Norsjö kommun tillät detta. Vårt förslag är: Gör ett LIS-område här,
runt sjöarna Sikträsket, som är en exklusiv klarvattensjö, Norra och Södra Lidsträsket, kända för
sin skärgård, sina sandstränder, t.ex. den vid Storsundet mellan norra och södra träsket, sina
holmar med sitt fågelliv och hällar. Härikring finns många lämpliga platser lämpliga för bad
sommartid, kanoting/båtliv, jakt, fiske och sköna ”goställen” för utflykter /strandhugg för
familjer. Vår tro är att en fritids- och rekreationssatsning skulle generera mera pengar än vad
vindkraften skulle göra. Bilaga 3
Kommentarer: Yttrandet föranleder ingen ändring av planen.
Erik Lidén, Bjursele, Norsjö kommun
Norsjö borde undantas från vindkraft på grund av närhet till boende i hela kommunen. Vi kan ge
bygglov för stora solcellsytor istället.
Ljudnivå bör sänkas till 35 dB(B) på grund av den ökande höjden på verken.
Avståndet till närmaste bostad ökas till 1,5 km. Skuggor är uppfattbara på 1,5 km avstånd.
Rismyrliden bör undantas. Biotopskyddområden Samerna har avrått från vindkraftsetablering
och närhet till boenden runt hela området.
Postadress
Storgatan 13, 930 70 Malå
Telefon
0953 - 140 00 vx
Telefax
0953 - 142 98
E-post
[email protected]
Bankgiro
5092-2954
MALÅ/NORSJÖ
Miljö och byggavdelning
Malå har stoppat all utbyggnad av vindkraftverk vi borde kunna avvakta och utvärdera folkets
reaktioner före nya bygglov.
Ekonomiskt måste vindkraften ge mer till kommunen för att kompensera för minskad
befolkning.
Kommentar: Kommunen har med miljöbalkens försiktighetsprincip i åtanke satt gränsen mellan
vindkraftverk och bostadshus/fritidshus till 1000 meter, då verken tenderar att öka i höjd. Med
1000 meter mellan verk och bostadshus/fritidshus bör kraven på bl.a. buller och skuggor
uppnås. I riktlinjerna anges att ”Vid etablering av vindkraftverk ska Naturvårdsvekets riktvärde
40 dBA för buller utomhus vid bostäder tillämpas. Lägre bullernivå ska tillämpas om vedertagen
forskning ger motiv för detta.” Yttrandet föranleder ingen ändring i planen.
Tage Lindgren, Norsjö kommun
Jag beklagar att den reviderade planen sätter en 1000 meters gräns mot all typ av bebyggelse
oavsett om de bebos lika frekvent som ett älgtorn. Ett riktvärde på avstånd beroende på terräng
samt den begränsande byggnadens brukande skulle ge bättre beslutsunderlag. Jag föreslår att
man ändrar skrivningen till ett bör istället för skall.
Punkten 3:3 som begränsar höjden på verk utanför utpekade områden till 50 m bör tas bort. I
annat fall har planläggarna blockerat allt utom de utpekade områdena.
Kommentar: Kommunen har med miljöbalkens försiktighetsprincip i åtanke satt gränsen mellan
vindkraftverk och bostadshus/fritidshus till 1000 meter, då verken tenderar att öka i höjd. Med
1000 meter mellan verk och bostadshus/fritidshus bör kraven på bl.a. buller och skuggor
uppnås. Kommunen vill ha få och större vindparker, varför enstaka verk utanför utpekade
områden inte är önskvärt. Även rennäringen anser det negativt med enstaka verk utanför
utpekade områden.
Mikael Westermark, Bodberg, Norsjö kommun
Jag bor och verkar inom Bodberg och Bjursele området och tycker att revideringen av
vindbruksplanen verkar ganska mycket överdriven. Nu då Bodberg/Bjursele området redan var
påbörjad innan ni tog denna ”1000 meters regeln i bruk” så tycker jag att man ska skriva ”bör”
och inte ”skall” vara 1000 meter till befintliga bostäder. ”Inga verk över 50 meter ska tillåtas
utanför de utpekade områdena” har ni skrivit men gårdsverken blir också bara högre och högre
så då får man inte sätta upp ens ett gårdsverk utan det blir bara mikro verk som man kan sätta
upp som privatperson/småföretagare äre denna kommun för småföretag skulle jag fråga
mig????? Så jag föreslår att ni slopar dessa två förslag eller skriv BÖR och inte skall.
Se bilaga 4 för hela yttrandet.
Kommentar: Kommunen har med miljöbalkens försiktighetsprincip i åtanke satt gränsen mellan
vindkraftverk och bostadshus/fritidshus till 1000 meter, då verken tenderar att öka i höjd. Med
1000 meter mellan verk och bostadshus/fritidshus bör kraven på bl.a. buller och skuggor
uppnås. Kommunen vill ha få och större vindparker, varför enstaka verk utanför utpekade
områden inte är önskvärt. Även rennäringen anser det negativt med enstaka verk utanför
utpekade områden.
Stellan Malm och Annika Stenberg, Tjärnberg, Norsjö kommun
Synpunkter på förslaget rörande revidering av tillägg till översiktsplan; Vindkraft i Malå och
Norsjö kommuner:
Postadress
Storgatan 13, 930 70 Malå
Telefon
0953 - 140 00 vx
Telefax
0953 - 142 98
E-post
[email protected]
Bankgiro
5092-2954
MALÅ/NORSJÖ
Miljö och byggavdelning
Större verk ska inte lokaliseras närmare än 100 m från befintliga bostäder/fritidshus. Synpunkt:
Vi anser att för att behålla livskvalité för de närmast boende är förslaget om minst 1000 m och
förändringen ”bör” till ett ”ska” ett bra riktmärke. Detta bör (ska) dock anses vara ett minimummått eftersom det i vissa fall kan behöva utökas om det föreligger terrängmässig risk för
markvibrationer, reflektioner, skuggningar, aerodynamiskt ljud i viss lufttemperatur m.m.
Inga verk över 50 meter ska tillåtas utanför de utpekade områdena.
Synpunkt: Det visuella synintrycket ger en direktreflektering av ens upplevelse av landskapet.
Att inte tillåta verk över 50 meter utanför de utpekade områdena går hand i hand med jakt- och
fiskekulturen, bär- och svampplockning, satsningar på tex upprustning av vandringslederna och
andra hälsofrämjande projekt där befintliga och nya vindkraftverk ska smälta in i naturen med så
lite synlig eller annan påverkan som möjligt.
Kommentar: Yttrandet föranleder ingen ändring av planen.
Lotta och Roger Larsson, Bjursele
Som markägare och husägare i Bjursele så ser vi positivt på att man utökat avståndet till boende
till 1 000 m och därmed plockat bort Bjurselliden som lämpligt område. Det bör utredas mer om
de nya höga (150 m) verken kan åstadkomma mer ljud än de mindre och därmed kräva ett ännu
längre avstånd. Område 11 som också ligger i närhet till vår mark bedömer vi däremot som ett
lämpligt område för vindkraft. Det ligger inte i direkt närhet till bebyggelse och bör inte vara
störande. Vi hoppas att dessa synpunkter ska vara med i den slutliga bedömningen.
Kommentar; Yttrandet föranleder ingen ändring av planen.
Carina Wahlström, Håkan Lundgren fastigheterna Ensamheten 1:2, 1:5 och 1:6, Norsjö
kommun
Vi vill att ”vindpark Risliden med omnejd” skall ligga med i vindbruksplanen. Vi ser inga
problem med att ett större verk lokaliseras närmare än 1000 meter från befintliga
bostäder/fritidshus. Vi ser heller inga problem med att verk över 50 meter tillåts utanför ” de
utpekade områdena”. Vi ser däremot fördelar med att vägar kommer att underhållas och att
värden på fastighet ökar.
Kommentar; Området vid Risliden kommer att utgå ur planen på grund av riksintresse för
Totalförsvarets militära del.
Erik Lidén och David Lidén, Norsjö kommun
Hur många år är området avsatt för vindkraft? Andra intressen som söker bygglov kommer då att
nekas. Vilka inkomster kan kommunen räkna med från vindkraftverken? Kommunen behöver
varenda invånare och skrämmer vindkraftverken bort några blir förlusten stor i slutändan.
Kommuner med elbrist bör i första hand bygga vindkraft där folket kan motiveras för den.
Norsjö kommun bör stå upp för sin slogan om att vara attraktiv och försöka undvika all
utbyggnad av vindkraft.
Kommentar; Områden som utpekas i planen är ”avsatta” för detta ändamål tills planen
revideras. Om inget annat beslut fattas gäller planen tills den revideras nästa gång. Kommunens
översiktsplan, i vilken tillägget för vindkraft hör, ska ”aktualitetsförklaras” en gång per
mandatperiod.
Postadress
Storgatan 13, 930 70 Malå
Telefon
0953 - 140 00 vx
Telefax
0953 - 142 98
E-post
[email protected]
Bankgiro
5092-2954
MALÅ/NORSJÖ
Miljö och byggavdelning
Ulf Lindfors m.fl.
Undertecknade markägare som berörs av vindkraftspark Kägelliden (område 10) Norsjö
kommun ställer sig positiv till etablering av vindkraftsverk i berört område. Bilaga 5
Kommentar: Området vid Risliden/Kägelliden kommer att utgå ur planen på grund av
riksintresse för totalförsvarets militära del.
Ante Hedlund, Norsjö
Jag kan inte se någon ändring angående höjden på vindkraftverken inom utpekade
vindkraftsområden. Enligt beräkningar och praxis ökar verkens produktion med 70 – 100 % om
totalhöjden tillåts till 200 m.
Dessutom finns ju fastighetsägare som gärna tillåter verk närmare än 1000 m och detta bör då
beviljas i de fall då ingen annan berörs inom 1000 m. gränsen.
Norsjö kommun har ju som andra kommuner i uppdrag att verka för förnyelsebar energi men
med detta regelverk har man troligen “effektivt” dämpat intresset då lönsamheten inte speglar
dagens krav.
Läs hela yttrandet i bilaga 6
Kommentar: Kommunen har med miljöbalkens försiktighetsprincip i åtanke satt gränsen mellan
vindkraftverk och bostadshus/fritidshus till 1000 meter, då verken tenderar att öka i höjd. Med
1000 meter mellan verk och bostadshus/fritidshus bör kraven på bl.a. buller och skuggor
uppnås.
Gothia Vind AB, Mölndal
Gothia Vind har tecknat avtal med markägare inom Norsjö kommun rörande tre olika projekt,
dessa är Bodberget/Bjursele, Rismyrliden och Risliden. Yttrandet redovisas i sin helhet i bilaga
7.
Gothia Vind noterar att storleken krympt på många av de utpekade områden som redovisas på
översiktskartan kring Norsjö kommuns områden i samrådsversionen jämfört mot
antagandehandlingen. Gothia Vind noterar vidare att Rismyrliden ligger kvar i vindbruksplanen
och vill härmed upplysa om vikten att området förblir kvar i vindbruksplanen.
Kommentar: I översiktskartan i antagandehandlingen har inte hänsyn tagits till avstånd till
bebyggelse, varför översiktskartan i samrådshandlingen till ytan har mindre områden. Den
stämmer dock bättre överens med de områden som redovisas närmare under rubriken
”Områden i Norsjö”.
Större verk ska inte lokaliseras närmare än 1000 meter från befintliga bostäder/fritidshus
Synpunkt: Ordet bör har ersatts med ska. Detta skulle markant påverka lönsamheten negativt då
antalet verk blir kraftigt reducerat och möjligheterna för att vindkraftparkerna ska kunna
realiseras minskar påtagligt. Gothia vind föreslår att texten ska ändras till bör.
Kommentar: Kommunen har med miljöbalkens försiktighetsprincip i åtanke satt gränsen mellan
vindkraftverk och bostadshus/fritidshus till 1000 meter, då verken tenderar att öka i höjd. Med
1000 meter mellan verk och bostadshus/fritidshus bör kraven på bl.a. buller och skuggor
uppnås.
Inga verk över 50 meter ska tillåtas utanför de utpekade områdena.
Synpunkt: Denna ändring anses vara den mest kritiska för Bodberget/Bjursele då den helt
omöjliggör en etablering i området. Förändringen medför att möjligheterna att förverkliga en
Postadress
Storgatan 13, 930 70 Malå
Telefon
0953 - 140 00 vx
Telefax
0953 - 142 98
E-post
[email protected]
Bankgiro
5092-2954
MALÅ/NORSJÖ
Miljö och byggavdelning
vindpark i Risliden försämras kraftigt, då det realistiska antalet vindkraftverk i utpekat område är
3-4 snarare än 10 som angetts i planen. Gothia Vind föreslår att texten bör skrivas som i den nu
gällande vindbruksplanen.
Kommentar: Kommunen vill ha få och större vindparker, varför enstaka verk utanför utpekade
områden inte är önskvärt. Även rennäringen anser det negativt med enstaka verk utanför
utpekade områden. Området vid Risliden utgår ur planen med anledning av riksintresse för
totalförsvarets militära del.
Hindersbelysning ska placeras och utformas så att upplevensen av störningar minimeras, såväl i
närområdet som på håll.
Det är otroligt viktigt att det inte sätts någon begränsning avseende vindkraftverkens totalhöjd
t.ex. kopplat till typ av hinderljuslampa. Vidare gör Gothia Vind notering om att det i
vindbruksplanen hänvisas till transportstyrelsens föreskrifter LFS 2008:47. Den nuvarande
gällande föreskriften är TSFS 2013:9.
Kommentar: Hänvisning ändras till TSFS 2013:9.
Sametinget
Vindkraftsanläggningar kan bara genomföras om samiska behov beaktas. Utbyggnad får heller
inte påverka de samiska näringarna negativt. Om ett projekt inte godkänns av berörda samer ska
det inte genomföras. Samebyn är sakägare. Områden av riksintressen för rennäring ska skyddas
mot åtgärder som påtagligt kan skada den samiska kulturen. Men även övriga områden av
intresse för renskötseln ska så långt möjligt skyddas mot sådana åtgärder.
3.1 Urvalskriterier
Sametinget anser att områden som utgör riksintresse för rennäringen ska undantas från
vindkraftsetableringar.
Kommentar: I de fall berörd sameby anser att en vindkraftetablering inte påverkar ett
riksintresse för rennäring anser kommunen att vindkraft kan etableras i området. Malå sameby
har dock vid ytterligare samråd framfört att riksintresseområdet vid Gevliden (område 3) är
olämpligt för vindkraft, varför kommunen plockar bort det ur planen. (Samebyn ansåg inför
antagandet av vindkraftplanen 2010 att vindkraft var möjlig i detta område beroende på hur
verken placerades.)
Samrådskrets
Samebyar, gäller även ej anmälningspliktiga anläggningar inom riksintresse för rennäringen.
Sametinget anser att dialog med berörda samebyar alltid ska ske vid etablering av vindkraft samt
att det tydligt ska framgå av planen.
Sametinget föreslår att under alla områden som redovisas som lämpliga för vindkraft ska det
framgå vilken/vilka samebyar som berörs. Vi föreslår att Sametingets riktlinjer för samråd ska
redovisas i planen: Företag och andra exploatörer ska samråda direkt med berörda samebyar om
planerade exploateringar. Sametingets hela yttrande redovisas i bilaga 8.
Kommentar: I planen framgår att ”samråd ska i god tid ske med: Samebyar, gäller även ej
anmälningspliktiga anläggningar inom riksintresse för rennäringen.” Detta anser kommunen
vara tillräcklig information. Berörda samebyar redovisas för varje område som utpekats som
lämpligt.
Postadress
Storgatan 13, 930 70 Malå
Telefon
0953 - 140 00 vx
Telefax
0953 - 142 98
E-post
[email protected]
Bankgiro
5092-2954
MALÅ/NORSJÖ
Miljö och byggavdelning
Länsstyrelsen Västerbotten
Länsstyrelsen har inför sitt yttrande hämtat in synpunkter från andra särskilt berörda statliga
myndigheter och sakområden inom länsstyrelsen. Yttrandet till kommunerna ger så långt som
möjligt ett samlat svar från den statliga sektorn.
SYNPUNKTER
Länsstyrelsen instämmer till stora delar i kommunens ställningstagande, dock bör följande råd
och synpunkter beaktas i det fortsatta arbetet.
Planförslagets upplägg, innehåll och presentation
Planförslagets språk är lättläst och pedagogiskt. Textinnehållet är lätt att förstå och i de olika
avsnitten förklara innehållet begripligt.
Kulturmiljö
Utpekade områden för vindkraft måste vanligtvis inventeras på sina kulturvärden inför en
exploatering för att en bedömning kan göras om det aktuella området är lämpligt för ändamålet.
Landskapsbild
Allmänt måste landskapspåverkan som kommande etableringar förorsakar analyseras och hänsyn
tas till detta i kommande utformning av vindkraftparkerna.
Kommentar; Kommentarerna under rubrikerna; Planförslagets upplägg m.m., kulturmiljö och
landskapsbild föranleder ingen ändring av planen.
Rennäringen
Rennäringen beskrivs på ett bra sätt i samrådsunderlaget på sidorna16-18. Det är positivt att
handlingen tar upp hur Malå sameby upplever befintliga vindkraftsetableringar inom deras
renskötselområde.
Inom flera av de utpekade platserna finns redan uppförda vindkraftsverk eller vindkraftsverk i
prövningsfasen. Generellt kan man resonera att om vindkraftsparker förläggs koncentrerat till ett
område, istället för att spridas över en större yta och då förutsatt att de inte placeras inom
betydelsefulla områden för rennäringen (t.ex. riksintressen), så torde det vara det bästa för
rennäringen som allmänt intresse. Men, för den sameby som får flera eller stora parker inom sitt
betesområde, särskilt om samebyns marker är smala och arbetena sker under samma tid, kan de
kumulativa effekterna bli mycket betydande.
I faktarutorna under respektive karta framgår delvis hur man har kommit fram till att ett område
är lämpligt för vindbruk. Inom vissa områden finns dock motstående intressen och det hade
därför varit önskvärt med en kort motivering till respektive karta där det framgår hur man har
gjort avvägningar mellan intressena. Detta gäller främst rennäringen och områdena Torrberget,
Njuggträskliden, Rismyrliden och Sunnanå inom Norsjö.
Riksintresse rennäring
Njuggträskliden som i handlingarna bedöms som lämpligt område för vindkraft berör
riksintresset för rennäringen. Länsstyrelsen rekommenderar att vindkraftsområdet revideras i
samråd med berörd sameby.
Postadress
Storgatan 13, 930 70 Malå
Telefon
0953 - 140 00 vx
Telefax
0953 - 142 98
E-post
[email protected]
Bankgiro
5092-2954
MALÅ/NORSJÖ
Miljö och byggavdelning
Malå sameby har vid tidigt samråd framfört, att området ur deras synpunkt ej är lämpligt för
vindkraftsetablering. Området går parallellt med kärnområde för riksintresse rennäring i drygt 10
kilometer, vid några tillfällen överlappar områdena varandra. Kärnområdet utgörs av en flyttled
och trivselland, vilket innebär att under dessa 10 kilometer där områdena ligger intill varandra
finns det en ökad risk att renarna stressas av t.ex. ljud och reflektioner från vindkraftsverken.
Definitionen på trivselland är en plats dit renarna söker sig naturligt för bete och vila under en
längre period och förekomsten av närliggande vindkraftsverk kan leda till att renarna inte får den
vila och betesro de behöver.
Söder om det utpekade området Njuggträskliden är samebyarnas renskötselområden relativt
smala och ca 10 kilometer söder om det utpekade området för vindkraftsetablering passerar man
tre samebyars renskötselområden. Om renarna tillhörande Malå sameby, inom vars
renskötselområde det utpekade området Njuggträskliden ligger, skulle välja att vika av från
flyttleden i riktning från vindkraftsverken finns det en risk att de kommer in på intilliggande
samebys område med hopblandning och merkostnader som en eventuell påföljd.
Övriga synpunkter
Samebyn har vid tidigt samråd framfört att området Torrberget ur deras synpunkt inte är lämpligt
för vindkraftsetablering. Om vindkraftsverk uppförs på denna plats och om tillstånd beviljas för
vindkraftsverk på ”Brinken” som är under prövning betyder det att längs en transekt i
nordvästlig-sydöstlig riktning på 16 km, kommer det att finnas tre olika vindkraftsanläggningar
(Åmliden, Brinken, Torrberget) mitt i Malå samebys renskötselområde. Här uppstår kumulativa
effekter, i vilken omfattning kan bara berörd sameby bedöma.
Samebyn anser att området Sunnanå är olämpligt för vindkraftsetablering eftersom det skulle
leda till en minskning av deras vinterbetesmark. Vinterbete är en begränsande faktor för
rennäringen och en vindkraftsetablering i området blir troligtvis en kännbar effekt.
Kommentar: Områdena Njuggträskliden och Sunnanå plockas bort ur planen. Båda delvis pga
kumulativa effekter för rennäringen samt riksintresse för totalförsvarets militära del.
Rismyrliden och Torrberget ligger fortfarande kvar som lämpliga då dessa områden ej omfattas
av riksintresse för rennäringen.
EXTERNA STATLIGA SYNPUNKTER
Energimyndigheten
Yttrandet bifogas i sin helhet (bilaga 9a).
Trafikverket
Trafikverket har ingen erinran mot planrevideringen for utom att texten om Vägverket och
Banverket på sidan 15 ska ersättas med Trafikverket.
Kommentar: Texten om Banverket och Vägverket ersätts med Trafikverket på sidan 15.
Svensk Kraftnät
Svenska kraftnät påminner om att all utbyggnad av elproduktion kräver anslutningsnät. Vid
större produktionsetableringar krävs ofta förstärkningar av såväl lokal-, region- som stamnät. All
Postadress
Storgatan 13, 930 70 Malå
Telefon
0953 - 140 00 vx
Telefax
0953 - 142 98
E-post
[email protected]
Bankgiro
5092-2954
MALÅ/NORSJÖ
Miljö och byggavdelning
produktionsutbyggnad medför därmed utbyggnad av infrastrukturen för el, vilket bör beaktas i
den fortsatta planeringen.
Vid eventuell framtida vindkraftsetablering i närheten av kraftledningar måste vissa
säkerhetsavstånd iakttas och anger i sitt yttrande rekommenderade säkerhetsavstånd och
placeringar till kraftledningar (se bilaga 9b).
Kommentar: Skellefteå Kraft har redogjort för vilka anslutningspunkter som kan vara aktuella
för utpekade områden. Dessa redovisas under rubriken ”Elnät” i planen.
Försvaret
I Malå och Norsjö kommuner finns inga öppet redovisade riksintressen för totalförsvarets
militära del. I dessa kommuner är det framför allt höga objekt som vindkraftverk som kan
påverka riskintresset negativt. En generell text om riksintresset bör införas i plandokumentet.
Förslag redovisat i bilaga 9c.
Inom Norsjö kommun finns områden i konflikt med riksintresse för totalförsvaret. Områdena är
markerade i rött i bilagan och ska utgå från vindbruksplanen. En etablering av vindkraftverk
inom detta område kan medföra risk för betydande påverkan på riksintresset för totalförsvarets
militära del.
Kommentar: Generell text om totalförsvarets riksintressen införs i planen. Område 10, Risliden
omklassas till olämpligt område för vindkraft pga riksintresse för totalförsvarets militära del.
Området vid Sunnanå och Njuggträskliden omklassas till olämpliga pga av riksintresse för
totalförsvarets militära del samt rennäringens intressen i områdena.
SGI (Statens geotekniska institut)
I utredningen anges att inga geotekniska utredningar har gjorts i något av de utredda områdena,
men att det är väsentligt att exploatören utreder detta i ett tidigt skede av planeringsarbetet så att
lokalisering av anläggningarna kan göras till områden utan risker. SGI anser att det är värdefullt
om grova bedömningar av i vilken omfattning det finns geotekniska svårigheter att dra fram
anslutningsvägar samt i vilken utsträckning det inom respektive område finns goda
förutsättningar att grundlägga vindkraftverk, ingår som en lokaliseringsfaktor redan i
översiktsplanen. Sådana översiktliga värderingar kan göras från bl.a. geologiska och topografiska
kartor.
I vindkraftsutredningen påpekas att etablering av vindkraftverk innefattar både själva kraftverket,
men också bl.a tillfartsvägar. Allmänt kan de geotekniska förutsättningarna bedömas som goda i
de båda kommunerna, men bl.a tillkomsten av organiska jordar och kraftigt sluttande
moränterräng motiverar en grov geoteknisk bedömning i översiktsplaneskedet. Bedömningarna
bör också innefatta eventuella risker för bergras.
Kommentar: Det framgår i planen att inga geotekniska utredningar gjorts i något av det
utpekade områdena. SGI har fått i uppdrag att ta fram en vägledning för hur olika kartmaterial
ska studeras och användas för att värdera riskerna för ras och skred. Denna vägledning ska
vara klar under 2015 och kommunerna anser att planen inte kan invänta denna vägledning.
SGU (Statens geologiska undersökning)
I planen saknas tyvärr information om ballastförsörjningen för framtida vindkraftprojekt. Större
vindkraftparker kräver stora uttag av ballast för produktion av betong och vägmaterial och
Postadress
Storgatan 13, 930 70 Malå
Telefon
0953 - 140 00 vx
Telefax
0953 - 142 98
E-post
[email protected]
Bankgiro
5092-2954
MALÅ/NORSJÖ
Miljö och byggavdelning
täktverksamheten kan därmed bli avsevärt större vid utbyggnad av vindkraft i kommunerna.
Detta bör även uppmärksammas i kommunernas materialförsörjningsplaner. SGU:s ståndpunkt
är att naturgrus inte skall användas annat än i undantagsfall då det i allmänhet kan ersättas med
krossbetong.
I handlingen nämns att man ska undvika konflikter med t.ex. aktörer inom prospektering och
gruvverksamhet genom att ha en dialog med dessa. I samrådshandlingens kartmaterial redovisas
de bearbetningskoncessioner som gäller i dagsläget. SGU vill dock påtala behovet av att
exploatören införskaffar aktuell information omkring gällande undersökningstillstånd. De har en
begränsad giltighetstid och det kan ske en hel del förändringar under vindkraftsprojektets liv från
ide till byggstart.
Kommentar: Undersökningstillstånd läggs till under riktlinjer/samrådskrets. Vid eventuellt
framtagande av materialförsörjningsplaner för kommunerna kommer eventuella
vindkraftsetableringar att uppmärksammas. I övrigt föranleder yttrandet inga ändringar i
planen.
PTS (Post och Telestyrelsen)
Uppförande av vindkraftverk kan i vissa fall påverka mottagningen av radiosignaler på ett
negativt sätt speciellt gäller detta för radiolänkförbindelser.
PTS rekommenderar därför att ett samrådsförfarande genomförs mellan vindkraftbolag och de
radiolänkoperatörer som blir berörda av vindkraftsetableringen för respektive område för att
minimera störningsriskerna. Inför detta samråd kan PTS bidra med information om vilka de
berörda radiolänkoperatörerna är.
SAMMANFATTNING
Kommunernas arbete med Vindkraft planering ser länsstyrelsen som vällovligt och konstaterar
att ambitionsnivån i det redovisade materialet är mycket hög och väl genomarbetat. Det är ett väl
beskrivet underlagsmaterial som ligger till grund för ställningstagandet i planförslaget som
strategiskt vägledande beslutsunderlag.
Länsstyrelsens yttrande samt externa statliga synpunkter i sin helhet redovisas i bilaga 9.
Energimyndigheten
Energimyndigheten anser att motiv och resonemang bör redovisas gällande de områden som har
klassats som ”olämpliga för vindkraft på grund av närhet till bebyggelse” i Norsjö kommun,
speciellt med tanke på att avsnittet om riktlinjerna inte behandlar avstånd till ”bebyggelse”.
Kommentar: Avsnittet om riktlinjerna säger att avstånd till bostäder/fritidshus ska vara 1000
meter liksom att kommunernas urvalskriterier säger samma sak. Detta förtydligas dock i
avsnittet ”Områden i Norsjö”.
Energimyndigheten rekommenderar att en bakgrund som beskriver avvägandena som föranlett
klassningen av ”områden som tidigare pekats ut som lämpliga för vindkraft men som nu bedöms
olämpliga med hänsyn till den höga exploateringsgraden i kommunen” (Malå kommun)
redovisas mer ingående i texten, exempelvis genom att beskriva exploateringsgraden mer
grundligt.
Postadress
Storgatan 13, 930 70 Malå
Telefon
0953 - 140 00 vx
Telefax
0953 - 142 98
E-post
[email protected]
Bankgiro
5092-2954
MALÅ/NORSJÖ
Miljö och byggavdelning
Kommentar: Exploateringsgraden i Malå kommun beskrivs i planen under avsnittet ”Områden i
Malå”.
Energimyndigheten rekommenderar att den sammanlagda ytan som klassas som lämplig
redovisas för varje kommun, liksom vilken utbyggnadspotential som finns i dessa områden i
form av antal verk, effekt och uppskattad energiproduktion på årsbasis. Även bör befintliga
vindkraftsverk och vindkraftsprojekt i tidig fas redovisas på samma sätt.
Kommentar: Sammanlagd yta redovisas per kommun under rubrikerna ”Områden i Malå
kommun” respektive ”Områden i Norsjö kommun” liksom antal verk som teoretiskt är möjligt
inom denna yta.
Energimyndigheten anser att områden som bedömts som ”olämpliga för vindkraft” ska redovisas
med karta och tillhörande text för Malå kommun på samma sätt som gjorts i samrådsunderlaget
för områden som klassats som ”olämpliga för vindkraft” vad gäller Norsjö kommun.
Kommentar: Olämpliga områden i båda kommunerna redovisas i bilaga 10, hänvisning till
samrådsredogörelsen kommer att göras i planen. De olämpliga områdena redovisas i röd färg i
översiktskartorna i bilagan. Motivation till varför området bedöms som olämpligt redovisas för
respektive område i tabellerna i bilagan.
Postadress
Storgatan 13, 930 70 Malå
Telefon
0953 - 140 00 vx
Telefax
0953 - 142 98
E-post
[email protected]
Bankgiro
5092-2954
BILAGA 1
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Datum
Vår ref.
2015-05-20
2014 0538
Yttrande
Malå kommun
Norsjö kommun
Remiss – Vindkraft i Malå och Norsjö
Förslag till yttrande
Lycksele kommun ser positivt på utbyggnaden av vindkraft i länet.
Inom Lycksele kommun finns 15 områden som är avgränsade som
riksintresse för naturvård. Vindelälven är ett sådant område och kommunen
avser att skydda detta område från en vindkraftsutbyggnad. Detta för att
värna friluftslivet och naturmiljön kring Vindelälven. Ljud och skuggor
samt synen av vindkraftverk bör ej gå att uppfatta från Vindelälvens
naturområde. En utbyggnation av vindkraft vid kommungränsen till
Lycksele kan ha en negativ påverkan på naturupplevelsen som den orörda
älven ger. En etablering av vindkraft i närhet av Lyckseles norra
kommungräns bör ske med högsta restriktivitet för att skydda nationalälven.
En etablering som blir synlig från Vindelälven kan komma att upplevas
mycket negativt från besökare.
”Däremot påverkar vindkraft intrycket av landskapet för den som rör sig i
mark och natur. Speciellt om det turistiska varumärket är tystnad, ostördhet
och vildmark.”
Områden som bör ses över en gång ur ovanstående hänseende är särskilt
Njuggliden samt Hornberget. Om etablering av vindkraftverk bli aktuell i
närheten till kommungränsen förutsätts att även byarna i Lycksele kommun
kontaktas och informeras genom samråd på samma sätt som i Norsjö och
Malå kommuner.
Beslut
Lycksele kommun ser att en utbyggnad av vindkraft längst med den norra
kommungränsen skall ske med stor restriktivitet på grund av friluftslivet och
naturområden vid Vindelälven. Lycksele kommun har som önskan att hålla
detta område fritt från vindkraft samt att berörda byar i Lycksele även
kontaktas om samråd.
________________________________________________________________________
Postadress
Besöksadress
921 81 LYCKSELE
Storgatan 22
Telefon/telefax
tfn 0950-166 00 vx
fax 0950-169 00
Postgiro/Bankgiro
Pg 6 23 56-1
Bg 202-4404
Dokumentnamn
Sidor
lycksele kommun.doc
1(2)
BILAGA 1
Expedieras till:
Malå Kommun
Norsjö Kommun
Lycksele kommun
Tobias Asp
Samhällsplanerare
BILAGA 2
2014-06-08
Till
Malå Kommun
Kommunstyrelsen
[email protected]
Synpunkter på revidering av översiktsplan;
Vindkraft i Malå och Norsjö kommuner
Med anledning av aktuell revidering av vindkraftplan vill Norsjö-Malå LRF-avdelning
framföra följande:
Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) företräder alla som bor och verkar på landsbygden.
Bland medlemmarna finns både aktiva lantbrukare, skogsägare och boende på
landsbygden utan aktivt företagande. I detta yttrande har vi belyst frågor som berör både
markägare och boende.
Avstånd till bebyggelse och allmänna vägar
Förslaget om att avstånd till bostadshus/fritidshus ska vara 1000 meter räcker inte utifrån
de erfarenheter som finns från uppförda vindkraftverk.
Verk med totalhöjd på ca 150 meter visar att i vårt klimat och kuperad skoglig terräng,
uppstår negativ påverkan i form av ljud/vibrationer med mycket genomträngande effekt,
särskilt nattetid (inversion, lufttryck, temperatur mm).
I och med att verken blir större och större behövs en gräns med relation till storlek, tex
Totalhöjd x 15
Förslaget om att avstånd till allmän väg enligt Trafikverket bör vara minst totalhöjden, dock
minst 50 meter oavsett vägtyp, upplevs av många trafikanter som otillräckligt.
I och med att ansvars- och säkerhetsfrågor kring iskast ännu inte är besvarade och
utredda ska ett säkerhetsavstånd på större avstånd, tex Totalhöjd x 5 sättas.
Uppföljning Ljud/Vibrationer och gränsvärde
Texten om Ljud på sid 10 bör kompletteras med att det är stor skillnad på
vindkraftsetablering i tätort respektive landsbygd. Boendemiljöer som normalt är tysta
värderas högt av många boende som valt att etablera sig där. Därför kan en
vindkraftsetablering i tyst miljö få mer störande konsekvenser än i en bullrigare tätort.
Den praxis som hittills varit är att kraftbolaget lämnat förslag till tillsynsmyndighet om
metod för uppföljning av ljud. Detta har inneburit att kraftutövaren får välja tre valfria
mätpunkter i vindkraftparken i närheten av verken. Mätdata simuleras sedan i ett
dataprogram där utfallet visar ifall boende är störda eller ej.
En mycket otillräcklig och jävig metod.
Riktvärdet på max 40 dBA vid husknut är irrelevant då det inte följs upp genom riktiga
mätningar vid husknut eller inomhus och då dBA inte är rätt skala för att mäta och visa det
genomträngande brum ev. vibration som boende upplever.
En ordentlig uppföljning med relevanta mätmetoder måste göras hos boende närmast
befintliga vindkraftverk. Detta för att utvärdera och erhålla aktuell kunskap innan nya
vindkraftverk byggs och lämpligt gränsvärde kan sättas.
Iskast och säkerhet i exploaterat område
Oenighet råder kring risken för iskast och säkerheten för att visats i vindkraftområdet.
BILAGA 2
Länsstyrelsen har godkänt placering av 1.8 MW verk med 100 m höga torn endast ca 165
m från väg 370. Skoterleder går genom vindkraftparkerna, som också rymmer friluftsliv och
jakt. Regelverket är bristfälligt och ansvarsfrågorna otydliga.
Miljökonsekvensbeskrivningar vid olika parker bedömer risk olika. Friluftsliv ska kunna
bedrivas i området utan påverkan eller med ringa påverkan samtidigt som varningsskyltar
om iskast sätts upp och vistelse sker på egen risk.
Vem tar ansvar om något händer? Är säkerhetsavstånd på 1,5xTotalhöjd relevant?
Markägarnas framtida ansvar
Det råder otydlighet om markägarnas ansvar vid framtida nedmontering av verken. Finns
risk att myndighet kan kräva att markägaren måste sanera marken, dvs forsla bort
nedgrävda fundament som enligt arrendeavtalen får lämnas kvar?
(I arrendeavtalen sägs att vindkraftbolaget ska ta bort fundamenten ned till 30 cm under
markytan.)
Myndighet som lämnar tillstånd ska ta fullt ansvar för oförutsedda kostnader som kan
tillfalla markägaren i de fall regelverket är otydligt eller vindkraftbolag går i konkurs/
försvinner.
Ledningsrätten och orättvis subvention av kraftledningsgator
Den gamla lagen om ledningsrätt finnas kvar vilket tvingar markägare att subventionera
kommersiella nätägare och vindkraftsbolag. Markägare som drabbas av nya/breddade
ledningsgator måste få årliga arrendeavtal, som alla andra. Idag får de en ringa
engångsersättning för skogens aktuella värde med hot om åberopande av ledningsrätten
vilket kan ge en sämre ersättning. Vissa markägare har redan upplevt sig tvingade att
skriva på ”för all framtid”.
Vindkraftplanen ska innehålla en instruktion för ersättning och hantering av mark till
nya/breddade kraftledningsgator så att dessa markägare inte utnyttjas på grund av
ålderdomlig lagstiftning.
Intrångsersättningar till boende, icke markägare inom vindkraftparkens
påverkansområde
Storskaliga vindkraftparker påverkar närområdet, även utanför arrenderad mark. Skuggor,
ljud, iskast som kan knäcka trädtoppar, säkerhetsavstånd och eventuellt också ett
förändrat lokalklimat (vind, turbulens, luftlager, temperatur vid markyta). För att minimera
lokal osämja och ersätta bygden för det intrång som storskaliga parker medför ska boende
ersättas med en intrångsersättning.
Vindkraftplanen ska innehålla en riktlinje för s.k. bygdepeng / lokala ersättningar för
intrång.
Inga verk över 50 meter ska tillåtas utanför de utpekade områdena
Förslaget bör kompletteras med att lokala privata markägares enskilda projekt skall kunna
prövas särskilt.
LRF värnar starkt markägarnas rätt att själva avgöra vilken verksamhet som ska bedrivas
på dess mark. Om en markägare vill projektera för vindkraft antingen i egen regi eller
tillsammans med något vindkraftsföretag och kan visa på en bra etablering i samråd med
närboende bör möjligheten till en prövning finnas även om det planerade läget ligger
utanför de utpekade områdena.
Samrådskrets sid 26
Lägg till parten Angränsande fastighetsägare
Vänligen / Norsjö-Malå LRF avdelning
Cecilia Wahlberg Roslund, Jörgen Norén, Ethel Cavén, Maj Alm Eliasson,
Anna Stenberg Tjärnlund, Maria Larsson
BILAGA 3
BILAGA 4
BILAGA 4
BILAGA 5
BILAGA 6
VINDKRAFT ELLER ANDRA ALTERNATIV I NORSJÖ
Om vi analyserar vårt behov av energi inser man att behovet kommer att öka i framtiden.
Vi här i norra Sverige verkar ha svårt att förstå behovet och slår ofta ifrån oss en om utbyggnad av
vindkraften i våra trakter. Man kan se att vindutbyggnaden i söder verkar vara stor i dessa
tätbebyggda områden. Gotland är Sveriges vindkraftstätaste område men vindkraften är ändå en
ickefråga där. Sveriges dyraste sommarhus säljs ofta på Gotland så skälen att vindkraft skrämmer
köpare kommer då på skam. Det som berättas är ofta dåligt underbyggda med skrönor och direkta
felaktigheter. Låt oss titta på hur det ser ut i Norden och mellan Europa då det gäller gemensam
kraftförsörjning. Vårt el handlas via Norpol som är en handelsplats där vår energi säljs och köps på
samma sätt som en aktiebörs. Högsta bud vinner och det innebär att tillgång och efterfrågan avgör
vårt pris. Vi har i dag förbindelse med mellan Europa via Baltic Cable och Swepol link till Tyskland,
Holland, Luxenburg, Frankrike, Belgien, Österrike, och Schweiz. En ny kabel kallad Nordbalt som
förbinder Baltstaterna med Norden har just fått godkänt av myndigheter. Kabeln har en
överföringeförmåga på 700 mwh vilket motsvarar ett helt kärnkraftverk. En kabel mellan Norge och
England planeras eller pågår samt redan etablerade kablar över Öresund och till Norge. Detta innebär
att vi inte kan leva i en ankdamm där vi sätter våra egna priser. Vi måste inse att vi har en
prispåverkan då Tyskland ska stänga alla sina 17 kärnkraftverk till 2022. Detta motsvarar ett helt års
energiproduktion i Sverige på 141-145 TW vilket ska ersättas med annan energi. Ytterligare
prispåverkan är tillgången på vatten i våra vattenmagasin samt att alla kärnkraftverk måste gå då
detta ger 85% av vårt energibehov. Om högkonjunktur råder är det den absolut största enskillda
förbrukaren som påverkar prisnivån uppåt. Vi har i år ett historiskt lågt pris beroende på höga
vattenmagasin, alla kärnkraftverk går samt en lågkonjunktur som dämpar prisbilden. För två år sedan
var genomsnittpriset över 61 öre ( + skatter och avgifter ) beroende på låga vattennivåer i våra
magasin, samt att flera kärnkraftverk inte gick hela vintern. Vad som hindrade ett ännu högre elpris
var en lågkonjunktur samt att alla 17 kärnkraftverk i Tyskland gick. Det har ofta framförts att
verkningsgraden på vindkraftverk är låg. Sanningen är att vindkraft och kärnkraft har ganska likartad
verkningsgrad. Tillgängligheten på ett väl fungerande vindkraftverk är 85-100 % men det innebär inte
att el produceras hela tiden. Vindkraften kompletterar vattenkraften mycket väl då vintern ger lite
vatten i magasinen men vindkraften produserar som mest. På hösten och förvintern är det omvänt
förhållande som råder. Kritiker knorrar över att en del markägare gör vinster av arrendeavtal men
även föreningar i byar gör vinster som möjliggör en fortsatt överlevnad i glesbygden. Det gäller även
underhåll av vägar som kommer såväl glesbygd som kommunen till del. Dessutom tillför vindverkens
utbyggnad en betydande del av kommunens skatteunderlag. Vad kan vi göra för att motverka elbrist
och höga priser vid stigande efterfrågen? Ska vi bygga ut kärnkraften? Ska vi bygga ut våra älvar?
Klarar vi detta med bioenergi? Vindkraft? Solceller? Spara energi? Finns andra förslag? De flesta av
dessa uppgifter finns att utläsa på Energimyndigheten.se Energimyndigheten står under tillsyn av
Sveriges regering och riksdag.
Med vänlig hälsning Ante Hedlund.
BILAGA 6
Norsjö kommun har ju i uppdrag att verka för förnyelsebar
energi
Skogsbilvägar inom 400 m köravstånd året runt ökar
virkesvärdet med ca 10 till 50 kr/m3
Skogsbilvägar av stor bärighet året runt kan ge en ersättning på
upp till 150 kr/m då den byggs.
En grovbruten skogsbilväg i egen regi med dålig bärighet
kostar markägaren 100 till 110 kr/m
Atomkraftens avveckling eller utfasning mot förnyelsebar
energi måste pareras
Tyskland har beslutat att lägga ner alla sina 17 kärnkraftverk
Priset på el stiger av detta och gör vindkraften kostnadseffektiv
Inga älvar varken bör eller ska byggas ut
Ger ekonomisk möjlighet att bevara mark och byggnader
Befrämjar glesbygdens överlevnad och utveckling
Skapar arbetstillfällen för hantverk och näring
Kunnig personal för service och underhåll finns lokalt
Ökar kommunens skatteintäkter
Skapar ”smittsam” framtidstro
Tekniken har utvecklats gällande ljud från verken.
Sveriges vindkraftstätaste område är på Gotland och där är
vindkraften en ickefråga.
Bildandet av ekonomiska föreningar för utveckling i byarna
Det finns inget givet avstånd mellan verk och byggnader endast
ljud och skuggor ska beaktas
Om markägaren själv vill ha ett verk närmare än 1000m och
ingen annan berörs bör detta beviljas
Gamla hus på fastigheter med inkomster kommer att öka sitt
värde. Här råder inga Tärnaturistpriser på gamla hus.
Med vänlig hälsning Ante Hedlund
BILAGA 7
Mölndal 2014-06-09
NORSJÖ KOMMUN
KOMMUNSTYRELSEN
935 81 NORSJÖ
Yttrande gällande revidering av tillägg till översiktsplan; Vindkraft i
Malå och Norsjö kommuner
Gothia Vind AB (GV) har tagit del av Malå och Norsjö kommuners revidering av det tidigare
antagna tematiska tillägget till översiktsplanen rörande vindkraft (Vindbruksplanen) och vill
här framföra synpunkter på denna revidering.
GV har tecknat avtal med markägare inom Norsjö kommun rörande tre olika projekt, dessa
är Bodberget/ Bjursele, Rismyrliden och Risliden. Många av markägarna inom dessa
områden är bosatta inom kommunen.
GV noterar att storleken krympt på många av de utpekade områden som redovisas på
översiktskartan kring Norsjö kommuns områden i samrådsversionen jämfört mot
antagandehandlingen.
GV noterar vidare att Rismyrliden ligger kvar i vindbruksplanen och vill härmed upplysa om
vikten att området förblir kvar i vindbruksplanen.
Nedan framförs GV:s synpunkter på några av de förändringar som föreslås i och med
revideringen av vindbruksplanen.

”Större verk ska inte lokaliseras närmare än 1000 meter från befintliga
bostäder/fritidshus.”
Gothia Vinds kommentar: Man har tagit bort ordet ”bör” och ersatt det med ”ska”.
Detta skulle markant påverka lönsamheten negativt då antalet verk blir kraftigt
reducerat och möjligheterna för att vindparkerna ska kunna realiseras minskar
påtagligt.
GV föreslår att texten bör skrivas som i den nu gällande version av vindbruksplanen.

”Inga verk över 50 meter ska tillåtas utanför de utpekade områdena.”
Gothia Vinds kommentar: Tidigare skrivelse i vindbruksplanen medgav möjlighet att
pröva enstaka verk (1-3 st.) utanför utpekade områden. Genom förslaget ovan
godkänns endast småskaliga s.k. gårdsverk utanför kommunens vindbruksområden.
Denna ändring anses vara den mest kritiska för Bodberget/ Bjursele då den helt
omöjliggör en etablering i området.
För Risliden skulle förändringen få stora konsekvenser då möjligheterna att
förverkliga en vindpark i området försämras kraftigt. I realiteten betyder förändringen
Gothia Vind AB, Norra Ågatan 32, Box 231, 431 23 Mölndal. Telefon: 031-33 66 590, [email protected], www.gothiavind.se
BILAGA 7
att nyttan med att kommunen har pekat ut området i vindbruksplanen riskerar att
försvinna helt då beräkningar visar att realistiska antalet vindkraftverk som ryms inom
den utpekade ytan är 3 – 4 snarare än 10 som kommunen angett i planen. En park
på 3 – 4 vindkraftverk riskerar att inte kunna bära kostnaderna för elanslutningen.
Liknande förutsättningar gäller även för området Rismyrliden.
Då GV har gjort undersökningar och beräkningar i både Risliden, Bodberget/ Bjursele
samt Rismyrliden, och kommit fram till att det finns helt rimliga förutsättningar för
vindkraftverk även utanför utpekat område, bör kommunen ta hänsyn till detta och
tillåta även storskaliga verk utanför utpekat område.
GV föreslår att texten bör skrivas som i den nu gällande version av vindbruksplanen.

”Hindersbelysning ska placeras och utformas så att upplevelsen av störningar
minimeras, såväl i närområdet som på håll.”
Gothia Vinds kommentar: Det är otroligt viktigt att det inte sätts någon begränsning
avseende vindkraftverkens totalhöjd t.ex. kopplat till typ av hinderljuslampa. Vidare
gör GV notering om att det i vindbruksplanen hänvisas till Transportstyrelsens
föreskrifter LFS 2008:47. Den nuvarande gällande föreskrift är TSFS 2013:9.
GV vill med denna skrivelse upplysa om värdet med viss flexibilitet i vindbruksplanen och
vilka förödande konsekvenser strikta begränsningar kan få för både markägare och
projekterande företag. GV vill också påpeka att om revideringens nya riktlinjer börjar gälla
kommer det innebära att Bodberget/ Bjursele stryks helt och Risliden samt Rismyrliden
kommer högst troligen att bli för litet för att vara genomförbart. Risken är att också många
andra möjliga projektområden faller bort av liknande orsaker och därmed en möjlig
skatteintäkt för kommunen.
Gothia Vind AB, Norra Ågatan 32, Box 231, 431 23 Mölndal. Telefon: 031-33 66 590, [email protected], www.gothiavind.se
BILAGA 8
YTTRANDE
2014-06-11
dnr 2014-832
Mary Rosenfors
Översiktsplanerare
Kommunkontoret
981 85 Kiruna
Yttrande över Vindkraft i Malå och Norsjö tillägg till översiktsplanen
Sametinget ska verka för en levande samisk kultur. Sametingets uppgift är att medverka i
samhällsplaneringen och bevaka att samiska behov beaktas, däribland renskötselns intressen
vid nyttjandet av mark och vatten. Sametinget har fått möjlighet att yttra sig över tillägget till
översiktsplanerna för Malå och Norsjö kommuner och lämnar följande synpunkter:
Sametingets generella ståndpunkt
Sametingets generella ståndpunkt är att eventuell utbyggnad av vindkraften måste göras så
att den samiska kulturen och därmed renskötseln har möjlighet att utvecklas inom Sápmi.
Den får inte begränsas eller omintetgöras. Vindkraftsanläggningar kan bara genomföras om
samiska behov beaktas. Samiska rättigheter måste respekteras så att de inte urholkas.
Utbyggnad får heller inte påverka de samiska näringarna negativt. Försiktighetsprincipen
måste gälla när en sameby har påbörjade vindkraftsprojekt inom sina betesmarker. Det
innebär att en utbyggnad bara kan komma till stånd om det visas att de negativa
konsekvenserna för det samiska samhället inte blir för stora. Den traditionella samiska
kunskapen bland de berörda samerna måste beaktas. Renskötarna i berörd sameby är
experter inom sin sameby. Om ett projekt inte godkänns av berörda samer ska det inte
genomföras. Samebyn är sakägare.
Vindkraft, vägnät och infrastruktur förändrar omgivningen för en lång tid, i vissa lägen för
all framtid. Marken fragmenteras (splittras) och bryts upp i mindre delar. Det gör att
helheten i området förändras radikalt. Områden av riksintressen för rennäring ska skyddas
mot åtgärder som påtagligt kan skada den samiska kulturen. Men även övriga områden av
intresse för renskötseln ska så långt möjligt skyddas mot sådana åtgärder. Kärnan i att
områden av riksintresse för rennäringen utses, är att samerna har status som urfolk och
därigenom rätt att utöva sin kultur och en grad av självbestämmande över sin kultur och
sina traditionella näringar. Staten ska därmed tillförsäkra att renskötseln som är en del av
den samiska kulturen ska kunna fortsätta existera och då är markerna av den största
betydelse. Den samiska kulturen är beroende av de traditionella markerna och staten har
ansvar att skydda den samiska kulturen och dess markanvändning. De samiska näringarna
behöver marker som möter upp mot de varierande förutsättningar som de verkar under.
Cujuhus/adress
Box 90
981 22 GIRON/KIRUNA
e-post: [email protected]
Org.nr.: 202100-4573
Telefovdna/telefon
0980 - 780 30 (växel)
Fáksa/telefax
0980 - 780 31
www.sametinget.se
BILAGA 8
YTTRANDE
2014-06-11
dnr 2014-832
Markområden används vid olika årstider och under olika förutsättningar. För att möjliggöra
ett årstidscykliskt användande av markerna krävs strategiska platser vilka till exempel
utgörs av flyttleder, rastbeten och uppsamlingsområden. Tillsammans skapar dessa
strategiska platser ett så kallat funktionellt samband. Det vill säga de skapar förutsättningar
för att kunna bedriva den största samiska näringen, rennäring, i en sammanhållen årscykel
och där med bevara den samiska kulturen.
3.1 Urvalskriterier
Sametinget anser att områden som utgör riksintresse för rennäringen ska undantas från
vindkraftsetableringar.
Samrådskrets
Samebyar, gäller även ej anmälningspliktiga anläggningar inom riksintresse för rennäringen.
Sametinget anser att dialog med berörda samebyar alltid ska ske vid etablering av vindkraft
samt att det tydligt ska framgår av planen.
Sametinget föreslår att under alla områden som redovisas som lämpliga för vindkraft ska det
framgå vilken/vilka samebyar som berörs. Vi föreslår att Sametingets riktlinjer för samråd
ska redovisas i planen: Företag och andra exploatörer ska samråda direkt med berörda
samebyar om planerade exploateringar. Sametinget anser att vissa normer ska följas för att
det ska anses som att samebyarna deltagit effektivt i samrådet;
 Den traditionella näringen får inte bli tillintetgjord

Samrådsförfarandet har varit omfattande och har resulterat i ett positivt stöd för
åtgärden hos en majoritet av de rådfrågade

Samebyarna ska få så mycket information om åtgärden att de kan fatta ett informerat
beslut om projektet och om de så önskar lämna sitt ”fritt och informerade samtycke”

Samebyarna ska ges möjlighet till ett effektivt deltagande och ett faktiskt inflytande.
För att nå ett effektivt deltagande avses; tidsaspekten, ekonomiska resurser och att
inga andra faktorer redan låst förutsättningarna.

Den samiska kulturen och de samiska rättigheterna ska respekteras.
Vidare hänvisar Sametinget till Sametingets syn på vindkraft i Sápmi, se bifogat dokument.
Yttrandet har lämnats av Sametingets näringslivschef Lars-Ove Jonsson. Föredragande har varit
samhällsplanerare Anne Walkeapää.
Lars-Ove Jonsson
Cujuhus/adress
Box 90
981 22 GIRON/KIRUNA
e-post: [email protected]
Org.nr.: 202100-4573
Anne Walkeapää
Telefovdna/telefon
0980 - 780 30 (växel)
Fáksa/telefax
0980 - 780 31
www.sametinget.se
BILAGA 9
1(5)
Yttrande
Datum
Ärendebeteckning
2014-06-10
401-3808-2014
Arkivbeteckning
401
Norsjö kommun
Kommunstyrelsen
935 81 NORSJÖ
Malå kommun
Kommunstyrelsen
Storgatan 13
930 70 MALÅ
Revidering av Vindkraft i Malå och Norsjö, Tillägg till översiktsplanen,
Malå och Norsjö kommuner, Västerbottens län.
Länsstyrelsen har fått samrådshandling för yttrande.
Syftet med tillägget till översiktsplanen är att ta fram gemensamma riktlinjer
för etablering av vindkraftsanläggningar. Dokumentet anger gemensamma
övergripande planeringsprinciper för handläggning av nya vindkraftsetableringar samt redovisar kommunspecifika områden som är lämpliga för etablering samt områden som är direkt olämpliga är utpekade.
Malå och Norsjö kommuner har beslutat att revidera vindkraftsplanen från
2010. Revideringen har föranletts dels av hög exploateringsgrad i Malå kommun och dels att verken tenderar att öka till över 150 meter. Revideringen har
medfört att områdena setts över samt att riktlinjer har tillkommit eller ändrats.
Den slutgiltiga produkten blir plandokumentet Vindkraft i Malå och Norsjö. I
respektive kommun kommer de aktuella delarna av dokumentet att utgöra Tilllägg till översiktsplanen och således fungera som ett komplement till kommunernas översiktsplan.
Länsstyrelsen har inför sitt yttrande hämtat in synpunkter från andra särskilt
berörda statliga myndigheter och sakområden inom länsstyrelsen. Yttrandet till
kommunerna ger så långt som möjligt ett samlat svar från den statliga sektorn.
SYNPUNKTER
Länsstyrelsen har tidigare yttrat sig över den av kommunfullmäktige antagna
”Vindkraft i Malå och Norsjö -Tillägg till översiktsplanen” från 2010. De synpunkter som länsstyrelsen framförde i samrådet tillgodosågs i stort och i
granskningsyttrandet bedömde länsstyrelsen att riksintressen inom vindkraftsplanen är tillgodosett.
I den nu aktuella reviderade vindkraftsplanen är handlingen i stort samma som
antogs 2010 dock med några ändringar och tillägg av riktlinjer.
Länsstyrelsen Västerbotten
901 86 UMEÅ
Storgatan 71 B
Samhällsutvecklingsenheten
Växel 010-225 40 00
Direkt-tfn 010-2254514
Fax 010-225 41 10
[email protected]
www.lansstyrelsen.se/vasterbotten
Länsstyrelsen
Västerbotten
BILAGA 9
2
Yttrande
Datum
Ärendebeteckning
2014-06-10
401-3808-2014
Inga nya utpekade vindkraftsområden har tillkommit, däremot har en del av de
tidigare utpekade områdena i kommunerna bedömts som olämpliga.
Inom Malå kommun reduceras antalet områden för vindkraftparker. Måla
kommun har idag hög exploatering av vindkraftsverk med en installerad effekt
som placerad kommunen som tredje störst i Sverige. Revideringen medför att
kommunen nu endast pekar ut 5 vindkraftsparker som redan är etablerade men
där möjligheter finns för utbyggnader med flera verk samt ett område där vindkraftverk är planerat.
Inom Norsjö kommun är få av de utpekade områdena under planering för vindkraftsetableringar. Området som i revideringen har bedömts olämpligt har borttagits på grund av konflikt med rennäringsintressen.
Länsstyrelsen instämmer till stora delar i kommunens ställningstagande, dock
bör följande råd och synpunkter beaktas i det fortsatta arbetet.
Planförslagets upplägg, innehåll och presentation
Planförslagets språk är lättläst och pedagogiskt. Textinnehållet är lätt att förstå
och i de olika avsnitten förklara innehållet begripligt.
Kulturmiljö
Utpekade områden för vindkraft måste vanligtvis inventeras på sina kulturvärden inför en exploatering för att en bedömning kan göras om det aktuella området är lämpligt för ändamålet.
Landskapsbild
Allmänt måste landskapspåverkan som kommande etableringar förorsakar analyseras och hänsyn tas till detta i kommande utformning av vindkraftparkerna.
Rennäringen
Rennäringen beskrivs på ett bra sätt i samrådsunderlaget på sidorna16-18. Det
är positivt att handlingen tar upp hur Malå sameby upplever befintliga vindkraftsetableringar inom deras renskötselområde.
Inom flera av de utpekade platserna finns redan uppförda vindkraftsverk eller
vindkraftsverk i prövningsfasen. Generellt kan man resonera att om vindkraftsparker förläggs koncentrerat till ett område, istället för att spridas över en
större yta och då förutsatt att de inte placeras inom betydelsefulla områden för
rennäringen (t.ex. riksintressen), så torde det vara det bästa för rennäringen
som allmänt intresse. Men, för den sameby som får flera eller stora parker
inom sitt betesområde, särskilt om samebyns marker är smala och arbetena sker
under samma tid, kan de kumulativa effekterna bli mycket betydande.
I faktarutorna under respektive karta framgår delvis hur man har kommit fram
till att ett område är lämpligt för vindbruk. Inom vissa områden finns dock
motstående intressen och det hade därför varit önskvärt med en kort motivering
till respektive karta där det framgår hur man har gjort avvägningar mellan in-
Länsstyrelsen
Västerbotten
BILAGA 9
3
Yttrande
Datum
Ärendebeteckning
2014-06-10
401-3808-2014
tressena. Detta gäller främst rennäringen och områdena Torrberget, Njuggträskliden, Rismyrliden och Sunnanå inom Norsjö.
Riksintresse rennäring
Njuggträskliden som i handlingarna bedöms som lämpligt område för vindkraft
berör riksintresset för rennäringen. Länsstyrelsen rekommenderar att vindkraftsområdet revideras i samråd med berörd sameby.
Malå sameby har vid tidigt samråd framfört, att området ur deras synpunkt ej är
lämpligt för vindkraftsetablering. Området går parallellt med kärnområde för
riksintresse rennäring i drygt 10 kilometer, vid några tillfällen överlappar områdena varandra. Kärnområdet utgörs av en flyttled och trivselland, vilket innebär att under dessa 10 kilometer där områdena ligger intill varandra finns det
en ökad risk att renarna stressas av t.ex. ljud och reflektioner från vindkraftsverken. Definitionen på trivselland är en plats dit renarna söker sig naturligt för
bete och vila under en längre period och förekomsten av närliggande vindkraftsverk kan leda till att renarna inte får den vila och betesro de behöver.
Söder om det utpekade området Njuggträskliden är samebyarnas renskötselområden relativt smala och ca 10 kilometer söder om det utpekade området för
vindkraftsetablering passerar man tre samebyars renskötselområden. Om renarna tillhörande Malå sameby, inom vars renskötselområde det utpekade området Njuggträskliden ligger, skulle välja att vika av från flyttleden i riktning
från vindkraftsverken finns det en risk att de kommer in på intilliggande samebys område med hopblandning och merkostnader som en eventuell påföljd.
Övriga synpunkter
Samebyn har vid tidigt samråd framfört att området Torrberget ur deras synpunkt inte är lämpligt för vindkraftsetablering. Om vindkraftsverk uppförs på
denna plats och om tillstånd beviljas för vindkraftsverk på ”Brinken” som är
under prövning betyder det att längs en transekt i nordvästlig-sydöstlig riktning
på 16 km, kommer det att finnas tre olika vindkraftsanläggningar (Åmliden,
Brinken, Torrberget) mitt i Malå samebys renskötselområde. Här uppstår kumulativa effekter, i vilken omfattning kan bara berörd sameby bedöma.
Samebyn anser att området Sunnanå är olämpligt för vindkraftsetablering eftersom det skulle leda till en minskning av deras vinterbetesmark. Vinterbete är
en begränsande faktor för rennäringen och en vindkraftsetablering i området
blir troligtvis en kännbar effekt.
EXTERNA STATLIGA SYNPUNKTER
Energimyndigheten
Yttrandet bifogas i sin helhet.
Trafikverket
Trafikverket har ingen erinran mot planrevideringen for utom att texten om
Vägverket och Banverket på sidan 15 ska ersättas med Trafikverket.
Länsstyrelsen
Västerbotten
BILAGA 9
4
Yttrande
Datum
Ärendebeteckning
2014-06-10
401-3808-2014
Svensk Kraftnät
Svenska kraftnät påminner om att all utbyggnad av elproduktion kräver anslutningsnät. Vid större produktionsetableringar krävs ofta förstärkningar av såväl
lokal-, region- som stamnät. All produktionsutbyggnad medför därmed utbyggnad av infrastrukturen för el, vilket bör beaktas i den fortsatta planeringen.
Vid eventuell framtida vindkraftsetablering i närheten av kraftledningar måste
vissa säkerhetsavstånd iakttas och anger i sitt yttrande rekommenderade säkerhetsavstånd och placeringar till kraftledningar (se bilaga).
Försvaret
I Malå och Norsjö kommuner finns inga öppet redovisade riksintressen för
totalförsvarets militära del. I dessa kommuner är det framför allt höga objekt
som vindkraftverk som kan påverka riskintresset negativt. En generell text om
riksintresset bör införas i plandokumentet. Förslag redovisat i bilagan.
Inom Norsjö kommun finns områden i konflikt med riksintresse för totalförsvaret. Områdena är markerade i rött i bilagan och ska utgå från vindbruksplanen.
En etablering av vindkraftverk inom detta område kan medföra risk för betydande påverkan på riksintresset för totalförsvarets militära del.
SGI (Statens geotekniska institut)
I utredningen anges att inga geotekniska utredningar har gjorts i något av de
utredda områdena, men att det är väsentligt att exploatören utreder detta i ett
tidigt skede av planeringsarbetet så att lokalisering av anläggningarna kan göras till områden utan risker. SGI anser att det är värdefullt om grova bedömningar av i vilken omfattning det finns geotekniska svårigheter att dra fram
anslutningsvägar samt i vilken utsträckning det inom respektive område finns
goda förutsättningar att grundlägga vindkraftverk, ingår som en lokaliseringsfaktor redan i översiktsplanen. Sådana översiktliga värderingar kan göras från
bl.a. geologiska och topografiska kartor.
I vindkraftsutredningen påpekas att etablering av vindkraftverk innefattar både
själva kraftverket, men också bl.a tillfartsvägar. Allmänt kan de geotekniska
förutsättningarna bedömas som goda i de båda kommunerna, men bl.a tillkomsten av organiska jordar och kraftigt sluttande moränterräng motiverar en
grov geoteknisk bedömning i översiktsplaneskedet. Bedömningarna bör också
innefatta eventuella risker för bergras
SGU (Statens geologiska undersökning)
I planen saknas tyvärr information om ballastförsörjningen för framtida vindkraftprojekt. Större vindkraftparker kräver stora uttag av ballast förproduktion
av betong och vägmaterial och täcktverksamheten kan därmed bli avsevärt
större vid utbyggnad av vindkraft i kommunerna. Detta bör även uppmärksammas i kommunernas materialförsörjningsplaner. SGU:s ståndpunkt är att
naturgrus inte skall användas annat än i undantagsfall då det i allmänhet kan
ersättas med krossbetong.
Länsstyrelsen
Västerbotten
BILAGA 9
5
Yttrande
Datum
Ärendebeteckning
2014-06-10
401-3808-2014
I handlingen nämns att man ska undvika konflikter med t.ex. aktörer inom prospektering och gruvverksamhet genom att ha en dialog med dessa. I samrådshandlingens kartmaterial redovisas de bearbetningskoncessioner som gäller i
dagsläget. SGU vill dock påtala behovet av att exploatören införskaffar aktuell
information omkring gällande undersökningstillstånd. De har en begränsad
giltighetstid och det kan ske en hel del förändringar under vindkraftsprojektets
liv från ide till byggstart.
PTS (Post och Telestyrelsen)
Uppförande av vindkraftverk kan i vissa fall påverka mottagningen av radiosignaler på ett negativt sätt speciellt gäller detta för radiolänkförbindelser.
PTS rekommenderar därför att ett samrådsförfarande genomförs mellan vindkraftbolag och de radiolänkoperatörer som blir berörda av vindkraftsetableringen för respektive område för att minimera störningsriskerna. Inför detta
samråd kan PTS bidra med information om vilka de berörda radiolänkoperatörerna är.
SAMMANFATTNING
Kommunernas arbete med Vindkraft planering ser länsstyrelsen som vällovligt
och konstaterar att ambitionsnivån i det redovisade materialet är mycket hög
och väl genomarbetat. Det är et väl beskrivet underlagsmaterial som ligger till
grund för ställningstagandet i planförslaget som strategiskt vägledande beslutsunderlag.
Detta yttrande är godkänt i länsstyrelsen elektroniska system och har därför inga
namnunderskrifter.
Peder Seidegård
Länsarkitekt
Bilagor
Yttranden från:
Energimyndigheten
- Försvarsmakten
- Svenska Kraftnät
- SGI
- PTS
- SGU
Maria Hessel
Planarkitekt
BILAGA 9a
BILAGA 9a
BILAGA 9a
BILAGA 9a
BILAGA 9a
BILAGA 9b
BILAGA 9b
BILAGA 9c
YTTRANDE
HÖGKVARTERET
Datum
Beteckning
Sida 1 (3)
Ert tjänsteställe, handläggare
Ert datum
Er beteckning
Vårt föregående datum
Vår föregående beteckning
Maria Hessel
Vårt tjänsteställe, handläggare
PROD INFRA Camilla Bramer, 08-7889587,
[email protected]
14-17728
Samråd Revidering av Tillägg till översiktsplan avseende
Vindkraft, Malå och Norsjö kommuner, Västerbottens län
FMV Konc 521/14
Försvarmakten har följande att erinra i detta ärende.
I Malå och Norsjö kommuner finns inga öppet redovisade riksintressen för totalförsvarets
militära del. I dessa kommuner är det framför allt höga objekt som vindkraftverk som kan
påverka riskintresset negativt. En generell text om riksintresset bör införas i plandokumentet.
Ett förslag följer nedan:
Riksintresset för totalförsvarets militära del
Riksintresset för totalförsvarets militära del (3 kap 9§ andra stycket miljöbalken) kan i vissa fall redovisas öppet
i översiktsplanen, i andra fall inte. Dels finns områden i form av övnings- och skjutfält och flygflottiljer som
redovisas öppet, dels områden som av sekretesskäl inte kan redovisas öppet. De senare har oftast koppling till
spanings-, kommunikations- och underrättelsesystem. Huvuddelen av Sveriges kommuner är i olika omfattning
berörda av riksintresset.
I Malå och Norsjö kommuner finns inga riksintressen som kan redovisas öppet. Inom kommunerna kan
riksintresset framför allt påverkas av uppförande av höga byggnadsobjekt som master och vindkraftverk. Därför
bör Försvarsmakten kontaktas i tidigt skede i sådana plan- och bygglovärenden. Hela landets yta är
samrådsområde för objekt högre än 20 m utanför och högre än 45 m inom sammanhållen bebyggelse. Det
innebär att alla ärenden avseende höga objekt måste skickas på remiss till Försvarsmakten. Informationen
används också som förberedelse för införandet av höga objekt i landets flyghinderdatabas.”
De områden som är markerade i rött nedan, bör utgå från vindbruksplanen. En etablering av
vindkraftverk inom detta område kan medföra risk för betydande påverkan på riksintresset för
totalförsvarets militära del.
(CBR)
Postadress
Besöksadress
Telefon
Telefax
E-post, Internet
Högkvarteret
107 85 Stockholm
Lidingövägen 24
08-788 75 00
08-788 77 78
[email protected]
www.forsvarsmakten.se/hkv
BILAGA 9c
YTTRANDE
HÖGKVARTERET
Datum
Beteckning
Sida 2 (3)
Norsjö kommun, områden i konflikt med riksintresse för totalförsvarets militära del:
Chef Produktionsledningens Infrastrukturavdelning
BILAGA 9c
YTTRANDE
HÖGKVARTERET
Datum
Beteckning
Sida 3 (3)
Sändlista
Länsstyrelsen Västerbottens län
[email protected]
Maria Hessel
[email protected]
mailto:[email protected]
För kännedom
Malå kommun
[email protected]
Norsjö kommun
[email protected]
FMV AL Led Nät
[email protected]
BILAGA
14 10
2014-09-01
MALÅ/NORSJÖ
Miljö och byggavdelning
OMRÅDEN SOM BEDÖMTS SOM OLÄMPLIGA I DE BÅDA KOMMUNERNA
I denna bilaga redovisas för respektive kommun de områden som bedömts olämpliga samt motiv
för detta.
Översiktkarta – Malå kommun
Postadress
Storgatan 13, 930 70 Malå
Telefon
0953 - 140 00 vx
Telefax
0953 - 142 98
E-post
[email protected]
Bankgiro
5092-2954
BILAGA 10
MALÅ/NORSJÖ
Miljö och byggavdelning
Kommun
Malå
Område
1 Storholmen
2
Kvigmyrberget
3 Västra
Åliden
4 Ruttjeliden
5 Brännliden
6 Sörliden
7 Tallberget
8 Fnöskberget
9 Släppliden
10
Blausjaurliden
17
Lövbergsliden
18 Näsberget
Postadress
Storgatan 13, 930 70 Malå
Bedömning
Området anses inte lämpligt för vindkraft då hela vindytan
ingår i kärnområdet för rennäringen.
Området anses inte lämpligt för vindkraft med hänsyn till
naturvärden, besöksnäringen samt rennäringens riksintresse.
Området anses inte lämpligt för vindkraft med hänsyn till
rennäringens riksintresse.
Området anses inte lämpligt för vindkraft med hänsyn till
den höga exploateringsgraden i kommunen
Området anses inte lämpligt för vindkraft med hänsyn till
rennäringens riksintresse samt att området består av stora
delar klassad våtmark.
Stora delar av vindområdet har försvunnit med hänsyn till
bebyggelse. De vindlägen som kvarstår bedöms som mindre
bra. Med anledning av detta samt rennäringens riksintresse
bedöms området som olämpligt för vindkraft.
Området anses inte lämpligt för vindkraft med hänsyn till
den höga exploateringsgraden i kommunen
Området bedöms olämpligt för vindkraft.
Området anses inte lämpligt för vindkraft med hänsyn till
den höga exploateringsgraden i kommunen
Området anses inte lämpligt för vindkraft med hänsyn till
den höga exploateringsgraden i kommunen
Området anses inte lämpligt för vindkraft med hänsyn till
den höga exploateringsgraden i kommunen
Området anses inte lämpligt för vindkraft med hänsyn till
den höga exploateringsgraden i kommunen
Telefon
0953 - 140 00 vx
Telefax
0953 - 142 98
E-post
[email protected]
Bankgiro
5092-2954
BILAGA 10
MALÅ/NORSJÖ
Miljö och byggavdelning
Översiktskarta – Norsjö kommun
Kommun
Norsjö
Område
2 Brinken
3 Gevliden
4 Skäggträskberget
5 Trollberget
8 Njuggträskliden
9 Talliden
10 Risliden
14 Sunnanå
Postadress
Storgatan 13, 930 70 Malå
Telefon
0953 - 140 00 vx
Bedömning
Området bedöms som olämpligt på grund av närheten till
kommunens vattentäkt.
Området bedöms som olämpligt på grund av
rennäringens intressen.
Området bedöms som olämpligt på grund av
rennäringens intressen.
Området bedöms som olämpligt på grund av
rennäringens intressen.
Området bedöms som olämpligt på grund av riksintresse
för totalförsvarets militära del och rennäringens intressen.
Området bedöms som olämpligt på grund av
rennäringens intressen.
Området bedöms som olämpligt på grund av riksintresse
för totalförsvarets militära del.
Området bedöms som olämpligt på grund av riksintresse
för totalförsvarets militära del och rennäringens intressen.
Telefax
0953 - 142 98
E-post
[email protected]
Bankgiro
5092-2954