diogenes

Årjäng
Silbodalsnäs 1:71
Denna tomt är placerad på en
höjd med utsikt över sjön Västra
Silen som ingår i Dalslands
kanalsystem. Med skogen i
ryggen, vidsträckta vyer och
grannar på ett visuellt avlägset
avstånd ges goda förutsättningar
för en naturnära upplevelse.
Silbodalsnäs
Nedanför tomten finns
bebyggelse bestående av villor,
gårdar och fritidsboenden och det
korta avståndet till centralorten
Årjäng gör att platsen lämpar sig
väl för permanenta bostäder.
Västra Silen
Här skriver byggnadsvolymen in
sig nära vägen och riktar sig mot
sjön i sydväst. Från vattenbrynet
döljs siluetten delvis av de
bakomliggande granarna och
sluttningen.
Översiktsplan 1:5000
Prins Eugen menade att Dalsland är ”ett Sverige i miniatyr” och det är
Att köpa ett hus innebär för de allra flesta den största affären någonsin. Det är
Historiskt sett uppstod den klassiska dalslandsstugan i början av 1800-talet, då
lätt att följa hans tankar. Den romantiska bilden av Sverige såsom ett
således självklart att ekonomin är en ytterst viktig parameter vid en
regionen upplevde en ekonomisk uppsving. Fler och fler bönder och
sjöarnas land befästs i synnerhet i regionen Dalsland-västra Värmland.
nybyggnation. I många regioner som förvisso gärna sett en positiv
skogsbrukare hade genom lyckad exporthandel för första gången ekonomisk
Ingen annan plats i vårt avlånga land bjuder på lika många vattendrag.
befolkningsutvecking råder det i verkligheten en bostadsbrist av mindre,
möjlighet att bygga nytt. Utmärkande för stugtypen är en planlösning i två
friliggande hus. Vidare kan en ekonomisk osäkerhet tala mot en nybyggnation.
våningar - tidigare hade nästan all bebyggelse för allmogen varit
Är det väl investerade pengar?
envåningsbyggnader. Detta byggnadssätt var på intet sätt unikt för Dalsland
Sverige består till stor del av kulturlandskap, det vill säga mark som
utan förekom på många andra håll. Däremot blev enkelstugan med två våningar
brukats men även omformats för att passa människornas behov.
Jordbrukslandskapet i närheten till vatten och skog var en förutsättning
Att bo nära vatten är en livskvalitet. Då vatten på många platser runt om i
så pass vanlig i Dalsland att den sedemera kommit att benämnas just
för att kunna försörja sig. Först på senare tid har samhällsutvecklingen
världen är en akut bristvara är vi i Sverige lyckligt lottade, med ungefär två
dalslandsstuga.
lett till en starkt ökad urbanisering. Det är viktigt att inte glömma bort att
tredjedels mil strand till förfogande per person. Vidare är ett vattennära läge en
det landskap som vi är måna om att bevara till stora delar är ett
ekonomisk trygghet vid nybyggnation. Att våga investera och flytta till en
Den förändring som ett generösare strandsskydd skulle innbära är i sig ingen
människans verk. Vi formar, ömsom med varsam hand och ömsom
långsamt avfolkande bygd skulle kunna vara ett mindre riskfyllt projekt, ifall
grund till oro, så länge varje enskilt förtätningsförslag prövas - precis som idag.
hårdfört, vårt omkringliggande landskap så att det bättre passar våra
man tilläts bebygga även vattennära lägen.
Den godtyckligt utifrån en kontorsstol dragna gränsen kan lika gärna ligga vid 50
levnadsförhållanden. Detta är en ständigt pågående process och oavsett
våra goda intentioner kan vi idag aldrig med säkerhet veta hur vårt
handlande kommer att utvärderas i morgon.
Ofta målas strandskyddet upp som ett problem. Detta regelverk infördes
några år efter andra världskrigets slut i syfte att främja friluftslivet. I
samma veva infördes även allemansrätten som begrepp. De båda
förordningarna tar avstamp i en mänsklig aktivitet - rätten att vistas i det
m som vid 350 m eller något annat avstånd. Syftet är att sjöar aldrig ska bli
I takt med att Internet gått från att vara en ”fluga” till att nära nog helt integreras
inhängnade privata reservat. Således är det som skrämmer mest just själva
i det dagliga livet har de flesta av oss nog svårt att föreställa sig en tillvaro utan
förändringen, istället för vad den åstadkommer. Hur går man då till väga, ifall
att vara uppkopplad. Å andra sidan kan många yrkesverksamma arbeta på olika
man vill dölja en förändring? Antingen, likt tidens tand, arbetar man med en
platser, så länge en tillförlitlig och någorlunda snabb uppkoppling finns
geologs tidsenheter. Ett hus som kommer till över, säg, hundra generationer
tillhanda. Dessa faktorer tillsammans gör att vi för första gången sedan lång tid
skulle knappast uppmärksammas - det fanns alltid där och verkar alltid finnas
tillbaka ser att det finns förutsättningar för en flytt ”tillbaka till landet”. Det har
kvar. Givetvis är det inte rimligt att bygga ett hus under omkring 300 års tid.
blivit dags att uppdatera boendet för att hänga med i tidens svängar.
vackra landskapet - snarare än viljan att skydda känsliga biotoper.
I andra änden av förändring kan man, likt en trollkarl, åstadkomma något
Strandskyddet och allemansrätten har båda tillkommit för att så många
blixtsnabbt. Här är det antagligen mer realistiskt att försöka skapa någonting.
som möjligt ska kunna vistas och uppleva så mycket som möjligt - nära
Genom radera ut förändringsprocessen så kan man inte längre bli upprörd över
vatten respektive ute i naturen.
densamma. Det åstadkoms en direkt förändring och det finns ingen tid då man
befinner sig mellan två tillstånd; det finns bara ett före och ett efter.
A
A
Entréplan (±0.00) 1:25
Dalslandsstugan 2.0
En tävling om hållbar arkitektur i vattennära landskap
Blad 1/5
GSEducationalVersion
0
0.50
1.0
2.0 m
Situationsplan 1:400
0
8
16
32 m
DIOGENES
Bengtsfors
Kvarnviken 1:53
Tomten ligger i byn Kvarnviken
på västra sidan av sjön Lelång.
Bebyggelsen är belägen runt 100
meter från strandlinjen, i
sluttningen runt den skyddade
viken. Nedanför bebyggelsen
breder åkrarna ut sig ända ner
till sjön.
Lelång
Kvarnviken
Landskapet är upplevelserikt och
den kuperade terrängen ger
storslagna utblickar över
blånande skogklädda berg,
uppodlade dalgångar och
långsträckta sjöar. Här har man
naturen in på knuten men ändå
en visuell kontakt och
bygemenskap med grannar.
Byggnaden placeras relativt högt
på tomten, nära vägen. Det stora
utsiktsfönstret på övre plan riktas
likt ett periskop mot utsikten. I
och med denna riktade vy
försvinner de omkringliggande
byggnaderna nära nog ur
synfältet när man befinner sig
inne i huset.
I exemplet byggnation skulle ett tänkbart scenario vara ett prefabricerat hus,
som med hjälp av en kranbil placeras ut på några timmar. Vill man hårddra det
kan utplacerandet till och med ske nattetid. Det finns bara ett före och ett efter.
Detta talar för en kompakt byggnadsvolym, som skulle kunna rymmas på ett
lastbilsflak. Kan man flytta hela städer så är det ingen konst att flytta omkring på
ett litet enstaka hus.
Översiktsplan 1:5000
0
100
200
400 m
Ett litet hus är också kostnadseffektivare än ett stort. Faktorer som är direkt
Situationsplan 1:400
0
8
16
32 m
utslagsgivande för den totala byggkostnaden är hur stort huset är samt mängden
installationer. Det är generellt sätt lättare att bygga billigt genom att välja god
kvalitet men mindre mängder. En mindre villa är naturligtvis billigare än en
större, ett badrum billigare än två och så vidare. Även detta talar för en kompakt
hustyp - av god kvalitet. Bra material med lång livslängd.
Det finns redan goda exempel på kompakta boendeformer. Det är lätt att
föreställa sig att man enkelt skulle kunna bo strandnära både med exempelvis
husvagn eller båt. Således bör ett nytt typhus besitta andra kvaliteter som inte
går att uppnå med de ovan nämnda typologierna. Då dalslandsstugan byggde på
höjden skiljde sig denna stugtyp från de tidigare envåningsplanerna. Det var
möjligt även för allmogen att åtnjuta ett boende fördelat på två plan. Detta att
söka sig uppåt är ett tema som varken återfinns i småbåtar eller husvagnar.
Allemansrätten tillåter att tillfälligt uppehålla sig på privat mark, under
förutsättning att ”det ej medför förfång eller olägenhet för markägaren”. En
oskriven regel, som helt baserar sig på hur situationen upplevs, gör gällande, att
så länge markägaren inte ser dig som besökare så är allt i sin ordning. Således
skulle ett hus med en ”riktad” utsikt kunna placeras närmare både omgivande
bebyggelse och andra, likadana hus, utan att de boende känner sig obekväma.
Genom att tydligt rikta utsikten - och därigenom även den informella
övervakning som ett fönster i enlighet med Jane Jacobs alltid utgör - möjliggörs
A
A
Plan 1 (+2.60) 1:25
Dalslandsstugan 2.0
En tävling om hållbar arkitektur i vattennära landskap
Blad 2/5
GSEducationalVersion
ett tätare byggande.
A
A
Plan 2 (+5.00) 1:25
0
0.50
1
2m
DIOGENES
Dals-Ed
Äng 1:10
Omrdet är högt beläget med fin
utsikt över sjön Lilla Le i Eds
tätort och gränsar i öst till
befintlig bebyggelse i området
Äng. Detta är en centralt belägen
och trygg boendemiljö med
närhet till handel, skola, friluftsliv
och kommunikationer.
Järnvägstrafik i båda riktningar
mellan Oslo och Göteborg med
stopp vid Eds tågstation ger
dessutom goda
pendlingsmöjligheter.
Lilla Le
Äng
Den långsträckta tomten
möjliggör en placering av flera
enheter, som alla skriver in sig
högt upp. Med den slutna
ryggfasaden mot vägen och med
fönster mot vattnet skapas en
stark riktning och en anknytning
till det intilliggande landskapet.
Byggnadens slanka fotavtryck
gör minimalt anspråk på platsen
och den fysiska och upplevda
permeabiliteten till sjön förblir.
Ungefär hälften av tornen står
delvis dolda i den omliggande
glesa skogen och är närmast
svåra att upptäcka utan att
behöva titta en extra gång.
Översiktsplan 1:5000
Trä är ett utmärkt byggnadsmaterial med lång tradition såväl lokalt som
än att finna en passande tomt till en speciell planlösning. Det är således viktigt
nationellt. Det är ett ekologiskt byggmaterial som, rätt utfört, har väldigt lång
med en robust plan som tillåter hög flexibilitet. Även om var tomt är unik - och
hållbarhet. Till yttermera visso åldras det även på ett estetiskt vis. I Dalsland
givetvis också bör behandlas som sådan - återfinner flera teman. De ligger i
med omnejd finns åtskilliga snickerier med kompetensen att uppföra ett
direkt anslutning till eller nära vatten. En väg möjliggör kommunikation med
modernt trähus. Detta gynnar lokala hantverkare. Vidare är ett kompakt hus
antingen bil, buss eller cykel. Vattnet i sig i kombination med det
med enkel teknik lättare att bygga rätt än ett stort hus med komplicerade
omkringliggande landskapet utgör en naturlig dragningskraft och skänker de
detaljer och lösningar. Genom att möjliggöra att delar av husprojektet utförs i
enskilda platserna en stark riktning, som med enkla medel kan understrykas och
egen regi går det även att sänka byggkostnaderna. Den som är villig att lägga
lyftas fram. Istället för att erbjuda ett glashus erbjuds ett periskop eller en
egen tid på projektet kan på så vis pressa slutnotan för huset. Alla har inte
kikare, från vilken en liten del av den underbara utsikten ramas in och resten
möjlighet, kunskap och fallenhet för att snickra hemma, men genom en enkel
lämnas vidare.
grundkonstruktion ges åtminstone detta alternativ till så många som möjligt.
Fasad 1
Fasad 3
Generellt är det oftast lättare att anpassa husets planlösning till en befintlig tomt
A
A
Fasad 2
Plan 3 (+7.40) 1:25
Dalslandsstugan 2.0
En tävling om hållbar arkitektur i vattennära landskap
Blad 3/5
GSEducationalVersion
0
0.50
1
2m
Situationsplan 1:400
0
8
16
32 m
DIOGENES
Mellerud
Upperud 9:10
Övre
Upperudshöljen
På en udde längs Dalslands kanal
vid fallet mellan Övre
Upperudshöljen och Spången
ligger denna tomt. Den historiska
bruksmiljön som vuxit fram med
den industriella utvecklingen
präglas av välbevarad
bebyggelse i form av bland annat
smedbostäder och magasin.
Upperud
Spångens livliga vatten i
kombination med kala klippor
ger Upperud en skärgårdskaraktär och sommartid är
området välbesökt. Närheten till
handel och kommunikation
skapar även förutsättningar att
bo här året runt.
Likt ett kluster grupperar sig tre
volymer när nog mitt på tomten.
De bjuder alla på vackra
utblickar mot Spången och
genom att rotera de enskilda
volymerna några grader kan de
på ett enkelt vis platsanpassas,
utan att några träd måste fällas
är en milsvid utsikt garanterad.
Spången
Översiktsplan 1:5000
0
100
200
400 m
Situationsplan 1:400
0
8
16
32 m
0
1
2
4m
Att utveckla ett typhus för
vattennära tomter ställer givetvis
extra höga krav på typ av
grundläggning. Dalslandsstugan
planeras stå på pålar; dessa pålar
drivs ned till fast mark för att på så
vis garantera en konstruktion åtskild
från marken.
Detta konstruktionssätt medför även
att inverkan på marken reduceras
till ett minimum - ett pålat hus kan
exempelvis rivas - eller till och med
flyttas! - utan att lämna några spår
efter sig.
Fasad 1 1:50
Dalslandsstugan 2.0
En tävling om hållbar arkitektur i vattennära landskap
Blad 4/5
GSEducationalVersion
Fasad 2 1:50
Fasad 3 1:50
DIOGENES
Vänersborg
Hopperud 1:12
Hopperud
Vänern
3
3
Översiktsplan 1:5000
Vila +7.40
Vid Sikhallsviken, cirka två mil
norr om Vänersborg, ligger
denna strandnära tomt med
utsikt över Vänern. De stora
vyerna med öppet vatten, öar och
vassdungar är karaktäristiskt för
Vänerlandet.
Här bor man med närhet till
grannar, populär badstrand och
småbåtshamn. Det är ett plant
och lättillgängligt område som
gränsar till åkermark, camping
och fritidsbebyggelse.
Mot träddungen i öst på tomten
ligger huset placerat för att på så
vis bevara stora delar av
hästhagen fri. Tack vare det
vertikala byggnadssättet
möjliggörs en visuell anknytning
till Vänern, även om andra
byggnader redan är uppförda
mellan strandkant och tomt.
2
2
Samvaro +5.00
Situationsplan 1:400
1
1
0
8
16
32 m
På entréplan återfinns hall, wc och en liten bastu. Ytterdörren kan haspas upp på
Högst upp, omkring åtta meter över marken - och därigenom vida högre än
vid gavel för att på så vis garantera genomluftning och utblickar till den nära
karaktäristiska en-och-en-halvplans-husen som återfinns i närheten av samtliga
omgivningen. Wc:n kan även användas som dusch. Ett av högskåpen är ett
tomter - öppnar sig så ett panoramafönster från golv till tak. I och med rummets
genomgående schakt, i vilket en mathiss är installerad och som på ett behändigt
proportioner är utsikten från sängen riktad medan man från skrivbordet även
vis erbjuder transport av exempelvis matvaror till köksnivån, tacos till ”tv-
ser brett åt sidorna, uppåt och nedåt. En taklucka gör det möjligt att vädra, titta
dinnern” i vardagsrummet eller en kall öl till bastun.
på stjärnorna eller klättra upp på taket - givetvis finns här ett fasadankare så att
det inte är någon risk att trilla ned.
Planlösningen är enkel och ytterst
kompakt. Det mest iögonfallande
med den nya dalslandsstugan är
självfallet dess karakteristiska
periskopform, som blickar ut över
landskapet.
En våning upp ligger köket, med en liten matplats. Genom sinnrika
Laga mat, äta +2.60
förvaringsmöjligheter och fasta möbler är det möjligt för fyra personer att äta
Denna typ av boende är givetvis ingenting som alla kan tänka sig. Å andra sidan
bekvämt här. Ett öppningsbart fönster gör diskandet lite trevligare och
finns det redan ett överväldigande utbud av kataloghus. Till yttermera visso har
underlättar vädringen.
både Birgit Friggebo och Stefan Attefall namngett två ytterligare typer av hus.
Den nya dalslandsstugan ska inte lösa alla problem utan ska ses som ett
Boendet är fördelat över fyra plan,
förbundna med en ribbstol.
Dessutom finns en inbyggd mathiss,
som förbinder alla fyra plan. Det är
ju som bekant besvärligt att klättra
uppför en stege med båda händerna
hållandes en bricka.
E
På nästa nivå återfinns det som i ett normalstort hus skulle kallas
komplement - en joker i skjortärmen - att ta till för att visa på hur förtätning
vardagsrummet. Denna nivå för samvaro bjuder in med en soffa i U-form och ett
inom känsliga områden kan se ut. Likt sin föregångare förespråkar
bord. Då gäster kommer på besök är det möjligt att bädda för två personer. Ett
dalslandsstugan 2.0 ingen typologisk monokultur, utan snarare en
stående öppningsbart fönster bjuder på utblickar och förhoppningsvis insikter.
färgsprakande mångfald i vilken den själv utgör ett värdefullt bidrag.
E
Entré, WC, sauna ±0.00
Sektion AA 1:25
Dalslandsstugan 2.0
En tävling om hållbar arkitektur i vattennära landskap
Blad 5/5
GSEducationalVersion
0
0.50
1
2m
DIOGENES