Rapport till Västerhaninge Båtsällskap

Rapport till Västerhaninge Båtsällskap
Efter styrelsebeslut i Västerhaninge båtsällskap ombads Happy Boat att mäta halter av koppar,
zink och tenn på båtskroven av 30 stycken av föreningens båtar. Detta utfördes av Britta
Eklund den 29 april 2015 i närvaro av ordföranden för klubben och Thomas Wallin.
Samanfattning av reultatet.
Totalt mättes 33 båtar. Trots att de flesta mätta båtar var byggda innan förbud av användning
av bottenfärger innehållande tennorganiska föreningar så är det endast sex av båtarna som
fortfarande har högre halter av dessa gifter och som bedöms behöva saneras. Fyra av båtarna
hade nästan inga giftiga metaller alls och 16 hade endast mindre mängd giftiga metaller. Sju
båtar hade ganska mycket giftiga metaller och båtägarna bör fundera på en förändrad
båtbottenbehandlingsmetod och/eller sanering framöver.
Mätningens utförande
Mätningen av metallerna koppar (Cu), zink (Zn) och tenn (Sn) har utförts med ett handhållet
röntgenfluorescentinstrument av märket Olympus. Instrumentet är försett med ett 50 kV rör
som är nödvändigt för att kunna detektera tenn. I instrumentet finns en särskild modul som är
kalibrerad för mätning av metaller i bottenfärger på plastbåtskrov på Stockholms universitet
(Ytreberg et al 2015). Signalen mäter samtliga färgskikt som finns på båten och svaret ges i
mängd metall per ytenhet (µg/cm2).
På varje båt har det mätts på sju olika platser, på babord fram, babord mitt, babord bak,
aktern, styrbord bak, styrbord mitt och styrbord fram. Resultaten anges för varje metall för
varje mätställe på båten. Mätningarna har verifierats genom kontroll av spektra på exporterade
data till dator.
Eftersom detta är en helt ny mätmetod finns inga riktlinjer på gränsvärden från
myndighetshåll. Utifrån de mer är än 2000 mätningar som har utförts på Stockholms
universitet har nedanstående förslag till bedömning tagits fram av docent Britta Eklund vid
institutionen för miljövetenskaplig och analytisk kemi (ACES). Samtal pågår med
myndigheter för att få en nationellt förankrad bedömningsgrund.
Tabell 1. Bedömning av uppmätta metallvärden på plastbåtskrov.
Klass 1
Klass 2
Klass 3
Klass 4
Ingen eller
obetydlig
Liten
Tydlig
Stor avvikelse
avvikelse
avvikelse
avvikelse
Klass 5
Mycket stor
avvikelse
Koppar, µg/cm2
< 1 000
1 000 - 3 000
8 000 - 15 000
> 15 000
Zink, µg/cm2
< 2 500
2 500 -7 500
20 000 - 40 000
> 40 000
3 000 - 8
000
7 500-20 000
Tenn, µg/cm2
< 20
20 - 50
50 - 100
100 - 400
> 400
Tabellen är baserad på bedömning av docent Britta Eklund, Stockholms universitet och kan
komma att ändras något.
1
Bedömningen av farligheten hos metallerna grundar sig på giftigheten hos de olika
metallerna.
Koppar är giftigt både för växter och djur och senare tids forskning visar negativa effekter i
låga koncentrationer som t.ex. gör att laxfiskar inte kan hitta tillbaka till sina
reproduktionsområden. Alger och andra vattenlevande organismer påverkas vid halter som
uppmäts i småbåtshamnar.
Zink är liksom koppar giftigt mot vattenlevande organismer som alger och kräftdjur. Zink
ingår i de flesta bottenfärger på grund av sin egenskap att reglera läckagehastigheter av andra
ämnen såsom koppar.
Tenn ingår i alla tennorganiska föreningar. Den vanligast tennorganiska föreningen som har
använts i bottenfärger är TBT (tributyltenn). Den har kraftigt hormonstörande egenskaper och
har därför varit förbjuden i bottenfärger för fritidsbåtar sedan 1989 inom EU. Även om de
tennorganiska bottenfärgerna har varit förbjudna länge så kan det finnas kvar sådana färger i
underliggande färglager. Vid högre halter av tenn rekommenderas borttagning av gammal
bottenfärg som helst bör utföras av ett professionellt företag.
Riskklassning av båtarna
Baserad på gränsvärden för förorenad mark har en viktning gjorts av de tre uppmätta
metallerna för samtliga mätningar på varje båt och ETT värde har tagits fram för att kunna
ange en miljömärkning för hela båten. Nedanstående tabell är ett förslag som redovisar vilken
risk för människa och miljö som den samlade bottenfärgsmängden utgör.
Klass 1
Ingen eller
obetydlig risk
Klass 2
Liten risk
Klass 3
Viss risk
Klass 4
Stor risk
< 1000
1000 – 3000
3 000 – 6 000
6 000 – 10 000
Klass 5
Mycket stor
risk
> 10 000
Tabellen är baserad på bedömning av docent Britta Eklund, Stockholms universitet och kan
komma att ändras något.
Förslaget är tänkt att kunna fungera som en hjälp för att klassificera båtarna utifrån den risk
de utgör för både miljön och den person som har hand om båtens underhåll. Notera att
eftersom det förekommer en viss spridning inom båten så bör förslaget användas som ett
hjälpmedel och är i denna raport att ses som en rekommendation från Britta Eklund och
Happy Boat.
Referens.
Ytreberg, E., Lundgren, L., Bighiu, M A, Eklund, B. (in press) New analytical application for
metal determination in antifouling paints. Talanta
2
Sammanställning av de enskilda båtmätningarna med kommentarer av
docent Britta Eklund
Båtidentifikationsnummer: 3
Babord fram
Babord mitt
Babord bak
Akter
Styrbord bak
Styrbord mitt
Styrbord fram
Koppar,
µg/cm2
756
3119
726
2746
480
296
1923
Zink,
µg/cm2
2310
3650
1579
4195
946
884
3936
Tenn,
µg/cm2
3
13
2
17
0
4
21
Kommentar:
Båtens sammanvägda totalvärde är 1092 vilket innebär att båten kan anses ha endast
obetydligt med giftiga metaller i den totala mängden bottenfärger på båtskrovet. Båten bör
utan större risk för miljön kunna tvättas både på land och i vatten utan särskilda
reningsåtgärder.
Båtidentifikationsnummer: 6
Babord fram
Babord mitt
Babord bak
Akter
Styrbord bak
Styrbord mitt
Styrbord fram
Koppar,
µg/cm2
2582
3422
2500
1700
2446
2349
2951
Zink,
µg/cm2
1877
6251
6204
405
2757
3738
5365
Tenn,
µg/cm2
8
14
5
0
8
5
15
Kommentar:
Båtens sammanvägda totalvärde är 1618 vilket innebär att båten kan anses ha endast
obetydligt med giftiga metaller i den totala mängden bottenfärger på båtskrovet. Båten bör
utan större risk för miljön kunna tvättas både på land och i vatten utan särskilda
reningsåtgärder.
Båtidentifikationsnummer: 10
Babord fram
Babord mitt
Koppar,
µg/cm2
7009
7440
Zink,
µg/cm2
1904
2948
3
Tenn,
µg/cm2
23
28
Babord bak
Akter
Styrbord bak
Styrbord mitt
Styrbord fram
6057
25278
3762
11800
16692
5974
5209
3176
1892
3439
29
102
16
23
52
Kommentar:
Båtens sammanvägda totalvärde är 6275. Båten har i tidigare sked förmodligen varit bemålad
med tennorganisk bottenfärg. Det finns fortfarande kvar rester av dessa särskilt på aktern.
Båten har också höga kopparhalter vilket gör att den sammanlagda bedömningen är att båten
bör saneras
Båtidentifikationsnummer: 15
Babord fram
Babord mitt
Babord bak
Akter
Styrbord bak
Styrbord mitt
Styrbord fram
Koppar,
µg/cm2
6669
4976
5827
4555
3662
6444
2842
Zink,
µg/cm2
Tenn,
µg/cm2
69
55
58
56
46
62
30
14
4
12
30
3
12
0
Kommentar:
Båtens sammanvägda totalvärde är 2031 vilket innebär att båten kan anses ha endast
obetydligt med giftiga metaller i den totala mängden bottenfärger på båtskrovet. Båten bör
utan större risk för miljön kunna tvättas både på land och i vatten utan särskilda
reningsåtgärder.
Båtidentifikationsnummer: 16
Babord fram
Babord mitt
Babord bak
Akter
Styrbord bak
Styrbord mitt
Styrbord fram
Koppar,
µg/cm2
3372
1813
3866
6763
3513
1979
1287
Zink,
µg/cm2
5338
2423
3752
3325
3563
3395
3918
Tenn,
µg/cm2
17
8
17
24
14
11
13
Kommentar:
Båtens sammanvägda totalvärde är 2061 vilket innebär att båten kan anses ha endast
obetydligt med giftiga metaller i den totala mängden bottenfärger på båtskrovet. Båten bör
4
utan större risk för miljön kunna tvättas både på land och i vatten utan särskilda
reningsåtgärder.
Båtidentifikationsnummer: 17
Babord fram
Babord mitt
Babord bak
Akter
Styrbord bak
Styrbord mitt
Styrbord fram
Koppar,
µg/cm2
2635
3304
5562
2972
1922
2715
2691
Zink,
µg/cm2
344
6132
4250
1794
666
2183
3732
Tenn,
µg/cm2
1
0
4
0
0
0
1
Kommentar:
Båtens sammanvägda totalvärde är 1434 vilket innebär att båten kan anses ha endast
obetydligt med giftiga metaller i den totala mängden bottenfärger på båtskrovet. Båten bör
utan större risk för miljön kunna tvättas både på land och i vatten utan särskilda
reningsåtgärder.
Båtidentifikationsnummer: 18
Koppar,
µg/cm2
Babord fram
Babord mitt
Babord bak
Akter
Styrbord bak
Styrbord mitt
Styrbord fram
90
2671
4141
1150
2253
2227
3924
Zink,
µg/cm2
2457
8038
3908
7286
6497
8154
4807
Tenn,
µg/cm2
0
355
148
83
210
301
165
Kommentar:
Båten har höga tennhalter och det sammanlagda värdet är 7576. Detta innebär att båten bör
saneras från bottenfärg. Eftersom tennhalterna är så höga bör detta utföras av ett professionellt
företag där skyddsåtgärder vidtas så att inte människor eller miljön blir exponerade. På denna
båt detekterades också relativt höga blyhalter på runt 100 µg/cm2 som förmodligen kommer
från blyvitt som finns i gelcoaten. Detta bör tas hänsyn till den dag som båten ska skrotas.
Båtidentifikationsnummer: 20
Babord fram
Koppar,
µg/cm2
10298
Zink,
µg/cm2
6128
5
Tenn,
µg/cm2
373
Babord mitt
Babord bak
Akter
Styrbord bak
Styrbord mitt
Styrbord fram
9874
7940
7667
9466
8669
9489
6729
5584
4500
6807
5680
5938
105
81
71
716
390
291
Kommentar:
Båten har både mycket höga tennhalter och höga kopparhalter. Det sammanvägda resultatet
för båten är 13464. Detta innebär att båten bör saneras från bottenfärg. Eftersom tennhalterna
är så höga bör detta utföras av ett professionellt företag där skyddsåtgärder vidtas så att inte
människor eller miljön blir exponerade.
Båtidentifikationsnummer: 23
Babord fram
Babord mitt
Babord bak
Akter
Styrbord bak
Styrbord mitt
Styrbord fram
Koppar,
µg/cm2
6171
4077
7028
6318
4783
4566
6305
Zink,
µg/cm2
14031
11110
13904
12343
15404
10216
11899
Tenn,
µg/cm2
26
22
19
25
21
20
20
Kommentar:
Båten har relativt höga halter av både koppar och zink och det sammanvägda värdet är 4292.
Båtägaren bör överväga att sanera båten såsmåningom.
Båtidentifikationsnummer: 24
Babord fram
Babord mitt
Babord bak
Akter
Styrbord bak
Styrbord mitt
Styrbord fram
Koppar,
µg/cm2
735
1050
1140
1622
364
1415
1538
Zink,
µg/cm2
2920
6980
11589
11159
6302
4123
5433
Tenn,
µg/cm2
7
21
4
20
0
10
12
Kommentar:
Båtens sammanvägda totalvärde är 1642 vilket innebär att båten kan anses ha endast
obetydligt med giftiga metaller i den totala mängden bottenfärger på båtskrovet. Båten bör
utan större risk för miljön kunna tvättas både på land och i vatten utan särskilda
reningsåtgärder.
6
Båtidentifikationsnummer: 25
Babord fram
Babord mitt
Babord bak
Akter
Styrbord bak
Styrbord mitt
Styrbord fram
Koppar,
µg/cm2
5310
3447
4262
3038
3790
2942
4663
Zink,
µg/cm2
496
431
665
526
1051
454
444
Tenn,
µg/cm2
3
7
118
0
5
0
10
Kommentar:
Eftersom ett högt värde av tenn påträffades bör försiktighet iakttas vid skrapning/slipning av
båten. Eftersom tenn inte detekterades på alla de övriga platser är det inte troligt att den totala
mängden tennorganiska föreningar är stor på båten. Om detta enskilda tennvärde undantas blir
det sammanvägda värdet för båten 2077.
Båtidentifikationsnummer: 30
Babord fram
Babord mitt
Babord bak
Akter
Styrbord bak
Styrbord mitt
Styrbord fram
Koppar,
µg/cm2
1644
2525
1639
5311
4600
1247
1222
Zink,
µg/cm2
Tenn,
µg/cm2
19
55
217
1114
875
135
218
0
1
0
3
0
2
0
Kommentar:
Båtens sammanvägda totalvärde är 1374 vilket innebär att båten kan anses ha endast
obetydligt med giftiga metaller i den totala mängden bottenfärger på båtskrovet. Båten bör
utan större risk för miljön kunna tvättas både på land och i vatten utan särskilda
reningsåtgärder.
Båtidentifikationsnummer: 32
Babord fram
Babord mitt
Babord bak
Akter
Styrbord bak
Styrbord mitt
Styrbord fram
Koppar,
µg/cm2
885
1382
3134
1928
2486
3275
1817
Zink,
µg/cm2
1197
2049
2605
2075
2703
1041
2790
7
Tenn,
µg/cm2
5
3
10
6
11
13
11
Kommentar:
Båtens sammanvägda totalvärde är 1271 vilket innebär att båten kan anses ha endast
obetydligt med giftiga metaller i den totala mängden bottenfärger på båtskrovet. Båten bör
utan större risk för miljön kunna tvättas både på land och i vatten utan särskilda
reningsåtgärder.
Båtidentifikationsnummer: 33
Babord fram
Babord mitt
Babord bak
Akter
Styrbord bak
Styrbord mitt
Styrbord fram
Koppar,
µg/cm2
4732
5717
7042
6115
5761
7056
7012
Zink,
µg/cm2
Tenn,
µg/cm2
64
89
116
82
100
93
117
0
0
0
1
1
1
0
Kommentar:
Båtens sammanvägda totalvärde är 2097. De höga kopparhalterna gör att Happy Boat
rekommenderar försiktighet vid skrapning/slipning och att detta bör samlas upp och tas
omhand.
Båtidentifikationsnummer: 35
Babord fram
Babord mitt
Babord bak
Akter
Styrbord bak
Styrbord mitt
Styrbord fram
Koppar,
µg/cm2
2199
2166
1073
900
1878
1536
1098
Zink,
µg/cm2
2574
2590
1251
872
1824
2361
1012
Tenn,
µg/cm2
6
12
3
8
4
3
1
Kommentar:
Båtens sammanvägda totalvärde är 933 vilket innebär att båten kan anses ha endast obetydligt
med giftiga metaller i den totala mängden bottenfärger på båtskrovet. Båten bör utan större
risk för miljön kunna tvättas både på land och i vatten utan särskilda reningsåtgärder.
Båtidentifikationsnummer: 36
Babord fram
Koppar,
µg/cm2
3548
Zink,
µg/cm2
5925
8
Tenn,
µg/cm2
5
Babord mitt
Babord bak
Akter
Styrbord bak
Styrbord mitt
Styrbord fram
4127
8831
5022
5122
5656
6655
7490
9770
7011
7042
9330
7757
8
15
1
12
9
13
Kommentar:
Båtens sammanvägda totalvärde är 3192. De framförallt höga kopparhalterna och även
zinkhalterna gör att Happy Boat rekommenderar försiktighet vid skrapning/slipning och att
detta bör samlas upp och tas omhand och att båtägaren bör överväga en sanering av båten
såsmåningom.
Båtidentifikationsnummer: 43
Babord fram
Babord mitt
Babord bak
Akter
Styrbord bak
Styrbord mitt
Styrbord fram
Koppar,
µg/cm2
10763
10925
3313
6665
3494
6131
5443
Zink,
µg/cm2
190
189
22
127
38
58
68
Tenn,
µg/cm2
21
40
12
15
15
32
11
Kommentar:
På babord sida påträffades höga halter av koppar. Detta gör att åtgärder bör vidtas för att
samla upp skrap och sliprester. Det totala sammanvägda värdet för båten är 2936. Båtägaren
rekommenderas att överväga en sanering av båtskrovet så småiningom.
Båtidentifikationsnummer: 44
Babord fram
Babord mitt
Babord bak
Akter
Styrbord bak
Styrbord mitt
Styrbord fram
Koppar,
µg/cm2
1309
2637
3025
2411
1394
3929
1642
Zink,
µg/cm2
2713
5391
4403
6438
2627
4511
2982
Tenn,
µg/cm2
2
0
4
2
0
4
1
Kommentar:
Båtens sammanvägda totalvärde är 1390 vilket innebär att båten kan anses ha endast
obetydligt med giftiga metaller i den totala mängden bottenfärger på båtskrovet. Båten bör
utan större risk för miljön kunna tvättas både på land och i vatten utan särskilda
reningsåtgärder.
9
Båtidentifikationsnummer: 51
Babord fram
Babord bak
Akter
Styrbord bak
Styrbord fram
Koppar,
µg/cm2
12404
10032
5625
7304
5743
Zink,
µg/cm2
6400
6168
3066
5238
1541
Tenn,
µg/cm2
132
236
163
218
208
Kommentar:
Båten har höga tennhalter och det sammanlagda värdet är 9389. Detta innebär att båten bör
saneras från bottenfärg. Eftersom tennhalterna är så höga bör detta utföras av ett professionellt
företag där skyddsåtgärder vidtas så att inte människor eller miljön blir exponerade.
Båtidentifikationsnummer: 52
Babord fram
Babord mitt
Babord bak
Akter
Styrbord bak
Styrbord mitt
Styrbord fram
Koppar,
µg/cm2
1373
2718
1941
4039
2942
3131
1558
Zink,
µg/cm2
13111
15327
10822
12526
11253
14951
10451
Tenn,
µg/cm2
0
2
2
7
3
3
6
Kommentar:
Båtens sammanvägda totalvärde är 2636. De höga zink- och i vissa fall kopparhalterna gör att
Happy Boat rekommenderar försiktighet vid skrapning/slipning och att detta bör samlas upp
och tas omhand.
På denna båt detekterades också relativt höga blyhalter på runt 100 µg/cm2 som förmodligen
kommer från blyvitt i gelcoaten. Detta bör tas hänsyn till den dag som båten ska skrotas.
Båtidentifikationsnummer: 57
Babord fram
Babord mitt
Babord bak
Akter
Styrbord bak
Styrbord mitt
Styrbord fram
Koppar,
µg/cm2
1695
892
617
1585
1507
1252
1197
Zink,
µg/cm2
7742
5857
7799
8709
8976
9210
8731
10
Tenn,
µg/cm2
17
9
13
8
21
14
9
Kommentar:
Båtens sammanvägda totalvärde är 1939. De relativt höga zinkhalterna gör att Happy Boat
rekommenderar försiktighet vid skrapning/slipning och att detta bör samlas upp och tas
omhand.
Båtidentifikationsnummer: 64
Babord fram
Babord mitt
Babord bak
Akter
Styrbord bak
Styrbord mitt
Styrbord fram
Koppar,
µg/cm2
2504
1784
2000
2441
6014
2169
2769
Zink,
µg/cm2
10112
14160
7335
5290
6914
9305
9476
Tenn,
µg/cm2
385
401
379
24
258
353
415
Kommentar:
Båten har mycket höga tennhalter och det sammanlagda värdet är 12675. Detta innebär att
båten bör saneras från bottenfärg. Eftersom tennhalterna är så höga bör detta utföras av ett
professionellt företag där skyddsåtgärder vidtas så att inte människor eller miljön blir
exponerade.
På denna båt detekterades också relativt höga blyhalter på runt 500 µg/cm2 som förmodligen
kommer från blyvitt i gelcoaten. Detta bör tas hänsyn till den dag som båten ska skrotas.
Båtidentifikationsnummer: 65
Babord fram
Babord mitt
Babord bak
Akter
Styrbord bak
Styrbord mitt
Styrbord fram
Koppar,
µg/cm2
207
875
1063
732
883
759
3030
Zink,
µg/cm2
70
131
256
206
142
107
389
Tenn,
µg/cm2
14
30
46
86
35
60
84
Kommentar:
Det finns fortfarande relativt höga halter kvar av tenn som tyder på förekomst av
tennorganiska föreningar. Happy Boat rekommenderar ägaren att överväga en sanering av
båtskrovet.
Vid en extramätning på gelcoaten påträffades hög halt av bly med ett värde på 1084 µg/cm2.
Detta gör att när båten en gång ska skrotas bör åtgärder utföras för att ta han om blyet.
11
Båtidentifikationsnummer: 69
Babord fram
Babord mitt
Babord bak
Akter
Styrbord bak
Styrbord mitt
Styrbord fram
Koppar,
µg/cm2
5417
8312
23593
12985
14752
7142
5710
Zink,
µg/cm2
3405
840
2603
1253
1924
596
2514
Tenn,
µg/cm2
31
58
63
41
59
43
35
Kommentar:
Höga halter av koppar uppmättes på båtskrovet. Detta gör att åtgärder bör vidtas för att samla
upp skrap och sliprester. Det totala sammanvägda värdet för båten är 5525. Båtägaren
rekommenderas att överväga en sanering av båtskrovet.
Båtidentifikationsnummer: 75
Babord fram
Babord mitt
Babord bak
Akter
Styrbord bak
Styrbord mitt
Styrbord fram
Koppar,
µg/cm2
12345
7591
5262
7510
7000
6194
8151
Zink,
µg/cm2
7167
6447
2258
5983
4133
7002
6452
Tenn,
µg/cm2
32
35
25
17
19
23
30
Kommentar:
Höga halter av koppar uppmättes framförallt på främre delen av båtskrovet. Detta gör att
åtgärder bör vidtas för att samla upp skrap och sliprester. Det totala sammanvägda värdet för
båten är 4189. Båtägaren rekommenderas att överväga en sanering av båtskrovet.
Båtidentifikationsnummer: 77
Babord fram
Babord mitt
Babord bak
Akter
Styrbord bak
Styrbord mitt
Styrbord fram
Koppar,
µg/cm2
7033
7164
7368
9345
8853
9769
8825
Zink,
µg/cm2
26875
22041
24307
20549
21312
31652
28356
12
Tenn,
µg/cm2
14
14
13
7
6
11
12
Kommentar:
Höga halter av både koppar och zink uppmättes på båten. Båtens totalvärde är 6481 och
båtägaren rekommenderas att sanera båten. Detta bör utföras med uppsamling av skrap och
sliprester som tas omhand som farligt miljöavfall.
Båtidentifikationsnummer: 82
Babord fram
Babord mitt
Babord bak
Akter
Styrbord bak
Styrbord mitt
Styrbord fram
Koppar,
µg/cm2
1818
2322
1617
2453
2220
1974
1666
Zink,
µg/cm2
3872
7864
5729
3748
4273
9692
6783
Tenn,
µg/cm2
8
9
4
7
2
16
8
Kommentar:
Båtens sammanvägda totalvärde är 1818 vilket innebär att båten kan anses ha endast
obetydligt med giftiga metaller i den totala mängden bottenfärger på båtskrovet. Båten bör
utan större risk för miljön kunna tvättas både på land och i vatten utan särskilda
reningsåtgärder.
Båtidentifikationsnummer: 83
Babord fram
Babord mitt
Babord bak
Akter
Styrbord bak
Styrbord mitt
Styrbord fram
Koppar,
µg/cm2
1224
6614
3889
11804
7202
4929
4518
Zink,
µg/cm2
2560
9565
12234
17813
7208
6018
3001
Tenn,
µg/cm2
1
16
13
25
27
2
5
Kommentar:
Det finns relativt höga koppahalter på båten och på en del av båten även zinkhalter. Det
sammanlagda totalvärdet är 3445 och båtägaren rekommenderas att överväga en sanering av
båtskrovet.
Båtidentifikationsnummer: 86
Babord fram
Koppar,
µg/cm2
6804
Zink,
µg/cm2
2770
13
Tenn,
µg/cm2
3
Babord mitt
Babord bak
Akter
Styrbord bak
Styrbord mitt
Styrbord fram
8611
264
1073
6448
4148
7819
2951
13
1239
6318
2813
2494
7
0
1
4
3
4
Kommentar:
Det finns relativt höga koppahalter på båten. Det sammanlagda totalvärdet är 2137. Båtägaren
rekommenderas att iaktta försiktighet vid skrapning/slipning av båten.
Båtidentifikationsnummer: 88
Babord fram
Babord mitt
Babord bak
Akter
Styrbord bak
Styrbord mitt
Styrbord fram
Koppar,
µg/cm2
523
215
535
1216
578
1487
900
Zink,
µg/cm2
792
394
730
920
733
1777
1102
Tenn,
µg/cm2
2
0
1
6
0
1
3
Kommentar:
Båtens sammanvägda totalvärde är 446 vilket innebär att båten kan anses ha endast obetydligt
med giftiga metaller i den totala mängden bottenfärger på båtskrovet. Båten bör utan större
risk för miljön kunna tvättas både på land och i vatten utan särskilda reningsåtgärder.
På denna båt detekterades också relativt höga blyhalter på runt 60 µg/cm2 som förmodligen
kommer från blyvitt som finns i gelcoaten. Detta bör tas hänsyn till den dag som båten ska
skrotas.
Båtidentifikationsnummer: 90
Babord fram
Babord mitt
Babord bak
Akter
Styrbord bak
Styrbord mitt
Styrbord fram
Koppar,
µg/cm2
3276
3544
4001
5165
3242
2999
3873
Zink,
µg/cm2
7260
8763
9125
10084
6410
7520
8104
Tenn,
µg/cm2
12
9
14
16
14
14
14
Kommentar:
Båtens sammanvägda totalvärde är 2772. De relativt höga koppar- och zinkhalterna gör att
Happy Boat rekommenderar försiktighet vid skrapning/slipning och att detta bör samlas upp
och tas omhand.
14
Båtidentifikationsnummer: 91
Babord fram
Babord mitt
Babord bak
Akter
Styrbord bak
Styrbord mitt
Styrbord fram
Koppar,
µg/cm2
2111
1533
1562
1996
1923
1547
2940
Zink,
µg/cm2
7759
5583
4892
6970
6996
8499
10032
Tenn,
µg/cm2
3
1
1
2
1
0
3
Kommentar:
Båtens sammanvägda totalvärde är 1666. De relativt höga zinkhalterna gör att Happy Boat
rekommenderar försiktighet vid skrapning/slipning och att detta bör samlas upp och tas
omhand.
Båtidentifikationsnummer: 97
Babord fram
Babord mitt
Babord bak
Akter
Styrbord bak
Styrbord mitt
Styrbord fram
Koppar,
µg/cm2
127
64
16
10
216
155
217
Zink,
µg/cm2
1673
333
118
120
964
1030
440
Tenn,
µg/cm2
139
47
16
11
38
54
28
Kommentar:
Relativt höga halter av tenn uppmättes på båtskrovet vilket tyder på förekomst av
tennorganiska föreningar. Detta gör att åtgärder bör vidtas för att samla upp skrap och
sliprester och båtägaren bör överväga att sanera båtskrovet.
15