Läs våra Bryggplatsregler

BRYGGPLATSREGLER I HAMNVIKEN
Bryggplatser tilldelas enbart medlemmar i Hamnvikens samfällighetsförening. Byggplatserna
får användas för båtar med maximalt 2,7 meters bredd och på maximalt 3 ton. Bryggplats får
ej hyras eller lånas ut.
Styrelsen för samfälligheten fördelar båtplatser och utser hamnkapten som har att kontrollera ordningen i hamnen. Bryggplatsinnehavaren äger inte en viss plats utan har bara
rätten att disponera platsen under betald säsong. Båtplats följer inte fastigheten vid försäljning.
Om Du inte följer ordningsreglerna eller hamnkaptenens anvisningar kan det medföra att
tilldelad bryggplats återtages och att avgiften är förverkad.
Hamnkapten
Hamnkapten utses av styrelsen och kan nås enligt de kontaktuppgifter som finns på
informationstavlorna.
Anvisning av bryggplats och ändring av bryggplats
Nuvarande brygganläggning har färre båtplatser än det totala antalet tomter i Hamnviken.
Varje fastighetsägare har enligt anläggningsbeslutet rätt till båtplats vid bryggan. Från föreningens sida vill vi försöka lösa de behov som medlemmarna har. Ändras Dina behov så skall
Du framställa Dina önskemål till hamnkaptenen eller styrelsen i god tid.
Bryggplatsinnehavare som köper annan båt än den som legat till grund för tilldelad plats, kan
inte kräva att få byta plats om båten inte är lämpad för den tilldelade platsen.
Önskar Du inte fortsätta att förhyra bryggplats så skall Du meddela detta senast i samband
med föreningens årsstämma, i annat fall ansvarar Du för att betala avgiften även för den
kommande säsongen.
Styrelsen kommer löpande att se över fördelningen av båtplatser. Du har att acceptera de
förändringar som blir aktuella. Föreningen kommer att ombesörja flyttning av bojtyngder i
samband med sådana åtgärder. Det kan dock bli nödvändigt för båtpatsinnehavaren att byta
bojtyngd och kätting i detta sammanhang, vilket utförs och bekostas av båtplatsinnehavaren.
Ansvarsfågor
Som båtägare ansvarar Du för eventuella skador som kan uppstå, på brygganläggningen och
på andra båtar om förtöjningen av din båt är bristfällig. Du ansvarar också för eventuella
skador som orsakas av anordningar som Du fäst i bryggan, t ex kryckor. Styrelsen rekommenderar att Du har båten försäkrad för att täcka Ditt ekonomiska ansvar vid denna typ av
skador. Hamnvikens samfällighetsförening ansvarar ej för sak- eller personskador som har
samband med Dina anordningar i hamnen.
Förtöjning
Båt skall förtöjas mellan brygga och boj. Förtöjningen skall göras så att bryggan eller angränsande båtar ej skadas.
Bojtyngden, kättingen, schackel och bojen skall vara dimensionerad för att hålla båten på
plats i hårt väder. Bryggan har ett utsatt läge för sydvästliga vindar. Ha därför som vana att
alltid förtöja för storm.
Förtöjningen i bryggan skall ske med minst två separata fjäderförsedda tampar. Båtägaren
ansvarar för all förtöjningsutrustning såsom bryggring, schackel, fjädrar, tampar och att
dessa är väl dimensionerad för den aktuella båten. Fjädrarna skall fästas i bryggringar som
skall skruvas i bryggstocken.
Båten skall utrustas med minst två fendrar på var sida.
Finner hamnkaptenen att en båt är bristfälligt förtöjd eller i sådant skick att den äventyrar
ordning och säkerhet i hamnen, kan han – utan båtägarens hörande och på dennes bekostnad – vidta erforderliga åtgärder såsom att flytta båten.
Tillsyn och kontaktuppgifter
Båtägaren skall hålla båten väl länsad och se till båten regelbundet. Båtägaren skall även
kontrollera bojkättingen regelbundet, minst en gång vartannat år.
Lämna kontakuppgifter till den som ansvarar för båten så att hamnkaptenen kan nå Dig per
telefon eller e-mail.
Ankringsförbud
Ankare får endast användas för tillfällig förtöjning vid nocken på övriga delar av bryggan skall
förtöjning ske mellan brygga och boj. Detta förbud gäller för att undvika att linor till bojtyngder ej slits av.
Hänsynstagande
Båt skall inom hamnområdet framföras med reducerad fart och med hänsynstagande till
badande och övriga båtar.
Åtgärder inför vintern
Ta bort boj och förtöjningsanordningar i bryggan under vintersäsongen. Enbart bryggringen
får vara kvar i bryggan under vintern. Lina till kättingen skall fästas i land d.v.s. ej i bryggan.
Flytande linor får inte användas till kättingen. Skälet till dessa regler är att isförhållandena i
viken kan vara besvärliga, vilket tidigare medfört att bojar dragits ut på djupare vatten där
de sedan utgör hinder under båtsäsongen. Att förtöjningsanordningarna skall tas bort är för
att minimera risken för skador på bryggan under vintern.
Ordning på vinteruppläggningsplatsen
På udden finns en uppläggningsplats som är till för vinteruppläggning av små båtar.
Båten skall läggas upp på bockar som är märkta med tomtnummer. Uppläggning skall ske så
att Du inte försvårar för andra att dra upp eller sjösätta sin båt. Om Du inte sjösätter båten
eller har avsagt Dig båtplatsen har Du rätt att ha båten upplagd på vinteruppläggningsstället
i maximalt två säsonger, varefter Du ansvarar för att transportera bort båten från uppläggningsplatsen. Bojar som är märkta med tomtnummer får förvaras i anslutning till vinteruppläggningsplatsen.
Båtplatsavgifter
Stämman fastställer båtplatsavgifternas storlek och tidpunkten då avgiften förfaller till betalning. Tilldelas Du båtplats under året skall full avgift erläggas. Uppgift om avgiftens storlek
och hur denna skall inbetalas kan fås av hamnkaptenen.
Hamnviken 2008-04-26