Välkommen till Solnas skolor 2015

Välkommen till
Solnas skolor 2015
Skolor i Solna
Informationen om Solnas skolor är fördelad på geografiska områden. I den
här katalogen presenteras varje enhet för sig, både kommunal och fristående
verksamhet.
Innehållsförteckning
Allmän information
4
Välkommen till Solna, läsårstider
4
Förskoleklass 5
Anmälan till förskoleklass och grundskola
5
Fritidshem
5
Grundskola 6
Fritidsklubb
6
Gymnasieskola 6
Särskola 7
Olycksfallsförsäkring 7
Frågor, synpunkter och klagomål
7
Norra området
8
Bergshamraskolan, Ingridskolan, Svedenskolan, Ulriksdalsskolan
Centrala området
12
Alfaskolan, Vittra grundskola i Frösunda, Skytteholmsskolan,
Råsunda skola, Råsunda RH-enhet, Ekensbergsskolan,
Spanska skolan, Barnens MontessoriAkademis skola
Södra området
16
Granbackaskolan, Tallbackaskolan,
Särskolan Tallbacka, Heldagsskolan Rullen, Ängkärrsskolan
Gymnasieskolor i Solna
18
Solna Gymnasium, Andreasgymnasiet, Rullen, Ingridskolan,
Järva VIP´s gymnasiesärskola, Psykologigymnasiet, Peabskolan
3
Välkommen till Solna!
Läsårstider
Vårterminen 2015
I Solna finns ett stort utbud av skolor. Som förälder
i Solna kan du välja kommunal verksamhet eller
verksamhet som drivs av en privat anordnare, så
kallad fristående verksamhet. Du kan också välja
verksamheter utanför Solna.
I den här katalogen presenteras vilka alternativ som
finns i Solna år 2015 och hur du ansöker om plats.
Mer detaljerad information om alla verksamheter och
hur du går tillväga för att ansöka om plats hittar du på
hemsidan: solna.se/forskola-skola
Terminens första skoldag: fredag 9 januari
Sportlov: Grundskolan flexibelt sportlov 23 februari –
6 mars (vecka 9-10) Gymnasieskolan 23 februari - 27
februari (vecka 9)
Påsklov: 7 april – 10 april (vecka 15)
Lovdag: 1 maj
Lovdag: 14 maj -15 maj (Kristi Himmelsfärdsdag)
Läsårets sista skoldag: torsdag 11 juni
Höstterminen 2015
För alla frågor om skolan:
Läsårets första skoldag: onsdag 19 augusti
Höstlov: måndag 26 oktober – fredag 30 oktober
(26-28 okt studiedagar för lärare)
Terminens sista skoldag: fredag 18 december
Kontaktcenter
08-746 10 00
Utöver lovdagarna lägger skolorna ut fem studiedagar
för planering och fortbildning av personalen.
Solna stads kontaktcenter har öppet:
måndag - onsdag 8-17
torsdag 8-18
fredag 8-15
Styrdokument
Regering och riksdag anger mål och riktlinjer för
förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, grundsärskola, gymnasiesärskola och fritidshem. Kommunerna
ansvarar för genomförandet. I Solna är det barn- och
utbildningsnämnden som har ansvaret.
solna.se/forskola-skola
4
Förskoleklass för 6-åringar
Förskoleklassen är en frivillig del av grundskolan.
Kommunen har skyldighet att anordna förskoleklass
för alla barn från höstterminen det år de fyller 6 år.
Förskoleklasserna i Solna finns i samma lokaler
som grundskolan. I den skola där ditt barn börjar
i förskoleklass ska barnet också kunna fortsätta sin
obligatoriska skolgång. Verksamhetens syfte är att
stimulera varje barns utveckling och lärande och
förbereda barnen för den fortsatta skoltiden. I Solna
samarbetar förskoleklassen med de lägre skolåren.
Närvarotid och avgift
Förskoleklassen omfattar tre timmar per dag under
terminstid och barnen har lov på samma sätt som barn
i den obligatoriska grundskolan. Verksamheten är
avgiftsfri. Lunch serveras inte. Om ditt barn går både
i förskoleklass och fritidshem serveras det dock både
lunch och mellanmål.
För fritidshem betalar du avgift. Hur stor avgiften är
kan du se på hemsidan och i broschyren ”Regler och
avgifter”. Vi tillämpar maxtaxa.
Förskoleklassen arbetar i nära samarbete med
fritidshemsverksamheten.I de kommunala
fritidshemmen i Solna kan ditt barn få vara på
vardagar mellan klockan 06.30 och 18.00. Under
lovdagar och ferier finns det möjlighet att vara på
fritidshemmet hela dagarna.
Barn till arbetssökande, hemmavarande eller
föräldralediga föräldrar har rätt till plats på fritidshem
30 timmar per vecka under skolans läsår. Under
skollov 15 timmar per vecka. För arbetssökande kan
begränsningen till 15 timmar, vid behov, tillfälligt
förändras efter samråd med skolan.
Anmälan till förskoleklass och
grundskola
Du som är vårdnadshavare med barn som fyller sex år
under året gör ditt skolval i e-tjänsten förskola-skola.
Du kan i mån av plats välja en annan skola för ditt
barn. Om ditt barn ska ha fritidshemsplats ska du ansöka om det samtidigt. Du behöver en e-legitimation
eller ett mobilt bank-id för att logga in i e-tjänsten.
Vårdnadshavare med barn som fyller 7 år under
året och som inte redan går i förskoleklass ska inte
använda e-tjänsten utan får en blankett hemskickad
för skolvalet.
För barn som går i förskoleklass och vill fortsätta i
samma skola behövs ingen ny anmälan.
Vill du välja grundskola i en annan kommun eller
i en fristående grundskola/förskoleklass måste du
själv söka sådan plats genom att kontakta skolan
direkt. Förutom det ska du också ange ditt val till
förskoleklass i e-tjänsten
Flyttar du till Solna när ditt barn är äldre än 6 eller 7
år eller om det är mitt i ett läsår ska du ringa direkt till
den skola du önskar att ditt barn ska ha sin skolgång i.
Har du ytterligare frågor, ring Kontaktcenter på
08-746 10 00
Fritidshem
Barn som går i förskoleklass eller skolår 1-3 i grundskolan kan få fritidshem i anslutning till skoldagen.
Fritidshemmet erbjuder barnen en meningsfull,
stimulerande och utvecklande fritid. Verksamheten
syftar till att stödja barnens intellektuella, sociala,
emotionella och fysiska utveckling. Fritidshemmet ger
barnen en god omsorg som präglas av respekt för det
enskilda barnet och ger barnet en upplevelse av tillit,
trygghet, tillhörighet och sammanhang. I Solna ligger
alla fritidshem i skolorna. Anmälan sker i samband
med skolvalet.
Närvarotid och avgift
I de kommunala fritidshemmen i Solna kan ditt barn
vara på vardagar mellan klockan 06.30 och 18.00.
För fritidshem betalar du avgift. Vi tillämpar maxtaxa.
Hur stor avgiften är kan du se på hemsidan och i
broschyren ”Regler och avgifter”. Har du plats i annan
kommun betalar du fritidshemsavgiften till Solna
oavsett om ditt barn går i kommunal eller fristående
verksamhet.
solna.se/forskola-skola
5
Grundskola
Resor till och från skolan
Vid sju års ålder inträder skolplikt. Alla barn ska börja
i den obligatoriska grundskolan höstterminen det år
de fyller sju år. Om det finns speciella skäl kan ett
barn få uppskov med skolstarten och börja skolan
senare.
Elever kan få SL-kort för att resa till och från skolan
om avståndet tillskolan är:
- minst 2 km för elever i förskoleklass t o m skolår 3
- minst 3 km för elever i skolår 4-9
- minst 5 km för elever i gymnasiesärskola
Du som vårdnadshavare ansöker om skolskjuts för ditt
barn. Blankett finns på solna.se/skola-forskola
Skolans uppdrag är att främja lärande där individen
stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och
värden. Skolan ska i samarbete med hemmen och
främja elevers allsidiga personliga utveckling till
aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande
individer och medborgare. Psykolog och
specialpedagoger stöttar verksamheten vid behov. Har
du frågor vänd dig till kontaktcenter 08-746 10 00
Ditt barn får alltid plats i en kommunal skola i Solna.
Väljer du en annan skola än den som ditt barn hör
till är det i mån av plats som barnet får börja där. Det
kostar ingenting förutom transport till och från skolan
som du betalar själv.
Fritidsklubb för barn i skolår 4 och 5
och fritidsverksamhet för skolår 6.
För skolår 4 och skolår 5 erbjuder Solna inskriven
fritidsverksamhet, fritidsklubb. För skolår 6 erbjuds
öppen fritidsverksamhet.
Verksamheten drivs av Kultur- och
fritidsförvaltningen 08-746 10 00
Modersmålsundervisning i
grundskolan
Solna Stad erbjuder modersmålsundervisning till
elever som har ett annat modersmål än svenska
och som använder detta språk för att umgås
och kommunicera i sin vardag.Läs mer om
modersmålsundervisning på solna.se/
Om du önskar modersmålsundervisning till ditt barn
ska du tala med personal på barnets skola.
Alla gymnasieelever som har minst 6 km till skolan får
SL-kort Trafikförhållanden, funktionsnedsättning och
annan särkskild omständighet kan också ge rätt till
skolskjuts.
För elever som är nyanlända till
Sverige
Vårdnadshavare till nyanlända elever ska vända sig
till kontaktcenter 08-746 10 00 Skolan erbjuder elever
som nyligen kommit till Sverige och som inte talar
svenska extra undervisning i svenska som andraspråk.
Målsättningen är att eleverna så snart som möjligt ska
få goda kunskaper i det svenska språket.
Gymnasieskola
Gymnasieskolan är frivillig och avgiftsfri. Den ger
grundläggande kunskaper för yrkes- och samhällsliv
och för vidare studier. Till gymnasieskolan kan du
söka fram till och med det år du fyller 19. Det finns
18 nationella program varav tolv yrkesprogram och
sex högskoleförberedande program. Det finns också
fem introduktionsprogram för elever som inte är
behöriga till ett nationellt program. Det är olika
behörighetskrav beroende vilket program du söker.
När du gör ditt gymnasieval söker du program,
inriktning och skola.
Antagning görs utifrån betygspoäng.
Det är viktigt att söka flera alternativ.
Du som bor i Stockholms län gör din ansökan via
internet på Stockholms läns gemensamma hemsida för
gymnasieantagning www.gyantagningen.se
Där hittar du även mer information om antagning
till gymnasieskolan.Brev med inloggningsuppgifter
kommer med posten.
Modersmålundervisning i gymnasieskolan
Du kan ansöka om att få modersmålsundervisning på
gymnasiet om en av dina föräldrar har ett annat språk
än svenska och om du använder detta språk för att
umgås och kommunicera i din vardag. Tala med din
gymnasieskola om du vill ha modersmålsundervisning.
6
solna.se/forskola-skola
Ungdomsmottagning
Mat och hälsa
Ungdomsmottagningen är till för dig mellan 12 och
22 år. Hit kan du vända dig för att få hjälp med sex-,
samlevnads- och kroppsfrågor och social rådgivning,
stödsamtal och terapi under kortare eller längre tid.
Besöken är gratis och alla har tystnadsplikt.
Adress: Nybodagatan 10-12
Tel. 08-734 21 59
E-post: [email protected]
Vi följer Livsmedelsverkets rekommendationer när
det gäller skolmat. Elever som behöver specialkost
på grund av allergier eller andra medicinska skäl ska
lämna läkarintyg som stödjer detta. Specialkost av religiösa skäl intygas skriftligen av vårdnadshavare.
Särskola
Särskolan är en särskild skolform som vänder sig till
barn och ungdomar som har svårt att följa undervisningen i grundskolan på grund av utvecklingsstörning. Inom den obligatoriska särskolans ram
finns träningsskola som inriktning. Grundsärskolan
är nioårig. I Solna finns både grundsärskola och träningsskola. Verksamheten finns som särskild skolform
i Tallbackaskolan men det finns också elever inskrivna
i grundsärskolan som är inkluderade i andra skolor i
Solna.
Olycksfallsförsäkring
För alla barn och ungdomar 0-19 år som är folkbokförda i Solna stad gäller en kollektiv olycksfallsförsäkring dygnet runt. Försäkringen omfattar också barn
från andra kommuner som går i förskola eller skola i
Solna men då endast under verksamhetstiden.
För en mer detaljerad information hänvisas till
”Försäkringsbesked om kollektiv olycksfallsförsäkring
för elever, barn, ungdomar och andra grupper inom
Solna stads verksamhetsområde”.
Försäkringsbeskedet kan du få från ditt barns skola
eller hämta på www.solna.se/forskola-skola/tryggsaker-/forsakring.
Har du frågor om
skola, fritidshem och
fritidsklubb?
Kontaktcenter
måndag - onsdag 8-17
torsdag 8-18
fredag 8-15
08-746 10 00
Varje skola har en egen e-postadress: Se
kontaktuppgifter här i katalogen vid varje enhet.
Frågor om fritidsklubb och öppen
fritidsverksamhet,
Kontaktcenter: 08-746 10 00
Synpunkter eller klagomål
på utbildningen?
Skollagen 4 kap. 8 §
”Huvudmannen ska ha skriftliga rutiner för att
ta emot och utreda klagomål mot utbildningen.
Informationen om rutinerna ska lämnas på lämpligt
sätt.”
Följande rutiner gäller då elev eller vårdnadshavare är
missnöjd med utbildningen. Det nedanstående ska ses
som en stegrande åtgärdstrappa. Klagomål kan ske
muntligt eller skriftligt.
• Vänd dig till berörd pedagog.
• Vänd dig till ansvarig rektor/förskolechef.
• Vänd dig till chef skola/ chef förskola på barn- och
utbildningsförvaltningen
• Vänd dig till förvaltningschefen på barn- och utbildningsförvaltningen.
Om man inte är nöjd med åtgärderna kan en anmälan
göras till skolinspektionen eller barn och elevombudsmannen (BEO)
Detta ska göras skriftligen via
www.skolinspektionen.se
eller via vanligt brev.
solna.se/forskola-skola
7
Norra området
Norra området
KOMMUNAL VERKSAMHET
Grundskolor
Bergshamraskolan
Hjortstigen 1, 170 71 Solna
Tfn 08-746 10 00
Myndighetsbrevlåda: [email protected]
Hemsida: www.solna.se/bergshamraskolan
Rektor: Curt Ohlsson
Biträdande rektor Carl Johan Westman
Förskoleklass
Skolår 1-9
Fritidshem
C:a 400 elever (jan 2015)
8
Norra området
Norra området
FRISTÅENDE VERKSAMHET
Grundskolor
Ingridskolan
Hjortstigen 1, 170 71 Solna
Expedition
Tfn 08-27 26 23
Kansli Tfn 08-26 88 20
E-post: [email protected]
Hemsida: www.ingridskolan.se
Rektor Ingrid Svedin
Mob 070-950 62 23
Studierektor Andreas Hellqvist Tfn 08-27 26 23
Studietektor Anton Gustavsson Tfn 08-27 26 23
Skolår 1-9, gymnasium
Fristående grund- och gymnasieskola för elever
med Asperger syndrom/autism. Skolan erbjuder
fritidsverksamhet och after school för äldre
ungdomar.
Svedenskolan Bergshamra
UTVECKLINGSPEDAGOGIK Sverige AB
Hjortstigen 3, Box 7005 170 07 Solna
Tfn 08-517 072 00
Fax 08-517 072 29
E-post: [email protected]
Hemsida: www.svedenskolanbergshamra.se
Rektor Nicklas Johansson
Tfn 08-517 07 201 Mob. 076-130 01 72
[email protected]
Biträdande rektor Anna Treskog
Tfn 08-517 07 231 Mob 073-372 03 56
[email protected]
Biträdande rektor Aniki Wallerå
Tfn 08-517 07 244 Mob 076-130 22 03
[email protected]
Verksamhetschef: Ida Gustafsson
Tfn: 08-517 07 240 Mob: 076-770 96 44
[email protected]
Fristående grundskola för elever med autism /
Asperger syndrom skolår f-9.
Fristående grundsärskola för elever inom
autismspektrat skolår f-9.
Skolan erbjuder även fritidsverksamhet –
fritidshem och korttidstillsyn.
9
Norra området
Foto: Håkan Jersenius, Överjärva gård
Norra området
KOMMUNAL VERKSAMHET
Grundskolor
Ulriksdalsskolan
Banmästargatan 3, 170 67 Solna
Tfn 08 –746 10 00
Rektor Lena Lundström
Biträdande rektor F-klass Katarina Hagman Biträdande rektor åk 1-3 och fritidshem Catharina Nordgren Biträdande rektor åk 4-9 Jan Källström E-post: [email protected]
Hemsida: www.solna.se/ulriksdalsskolan
Förskoleklass
Skolår 1-9
Fritidshem
c:a 750 elever (jan 2015)
10
Norra området
Norra området
KOMMUNAL VERKSAMHET
Grundskolor
Den första nya grundskolan i Solna på 40 år
Ulriksdalsskolan är den första nya kommunala skolan i Solna på 40 år.
Skolan har kapacitet för 900 elever och en personalstyrka på cirka 130 personer.
Fastigheten är 10 000 kvadratmeter stor och innehåller lokaler för undervisning, laboratorium, bibliotek
och skolmatsal med tillagningskök.
Intill skolan ligger en fullstor sporthall på 2000 kvadratmeter som kommer att samutnyttjas av skolan
och kommunens föreningsverksamhet. Detta för att möta det ökade behovet av moderna idrottshallar i
Solna och Stockholmsområdet.
11
Centrala området
Centrala området
KOMMUNAL VERKSAMHET
Grundskolor
Skytteholmsskolan
Ankdammsgatan 14-16, 171 43 Solna
Tfn 08-746 10 00
Fax 08-734 20 07
E-post: [email protected]
Hemsida: www.solna.se/skytteholmsskolan
Rektor F-3 Susanne Jonsson
Rektor 4-9 Katarina Koto Förskoleklass
Skolår 1-9
Grundsärskola inkluderad
Fritidshem
C:a 700 elever (jan 2015)
12
Centrala området
Centrala området
KOMMUNAL VERKSAMHET
Grundskolor
Ekensbergsskolan
Ekensbergsvägen 89, 169 31 Solna
Tfn 08-746 10 00
Fax 08-83 10 32
E-post: [email protected]
Hemsida: www.solna.se/ekensbergsskolan
Rektor Annette Enbuske
Förskoleklass
Skolår 1-5
Fritidshem
C:a 350 elever (jan 2015)
13
Centrala området
Centrala området
KOMMUNAL VERKSAMHET
Grundskolor
Råsunda skola
Stråkvägen 11 169 35 Solna
Tfn 08-746 10 00
Fax 08-83 80 28
E-post: [email protected]
Hemsida: www.solna.se/rasundaskolan
Rektor åk F-5 Gabriella Dahlberg
Rektor åk 6-9 Peter Björk
Bitr rektor Anita Unger Terzakis Förskoleklass
Skolår 1-9
Fritidshem
C:a 800 elever (jan 2015)
14
Centrala området
Centrala området
FRISTÅENDE VERKSAMHET
Grundskolor
Vittra i Frösunda
Alfaskolan
Anders Lundströms gata 5 169 73 Solna
Tfn 08-444 94 70, 08 444 94 71
E-post: [email protected]
Hemsida: www.vittra.se
PYSSLINGEN FÖRSKOLOR OCH SKOLOR
AB
Gustav III:s Boulevard 15 169 72 Solna
Tfn 08-655 00 87
Fax 08-655 08 74
E-post: [email protected]
Hemsida: www.pysslingen.se/alfaskolan
Rektor Ann-Sofi Rydholm Tfn 070-556 26 24
Bitr.rektor Ulrika Rydsheim Tfn 070 274 24 45
Förskoleklass
Skolår 1-9
Fritidshem
C:a 350 elever
Spanska skolan
Rektor Mi Åberg Anell
Bitr rektor Joakim Lindberg
Skoladministratör: Ida Alsborger
Förskoleklass
Skolår 1-9
Fritidshem
C:a 400 elever
Västra vägen 7c 169 61 Solna
Tfn 010-157 63 15
E-post: [email protected]
Hemsida: www.spanskaskolan.se
Rektor: Selene Higuita Tfn.010-157 63 16
Skolår F-3
Fritidshem
C:a 100 elever
Barnens MontessoriAkademi
Vasavägen 33 169 57 Solna
E-post [email protected]
Hemsida: www.bma.nu
Intresseanmälan: [email protected]
Barnens Montessoriakademi AB
Box 24175
10451 Stockholm
Rektor: Lotta Mörner och Dianah Kane
Förskoleklass
C:a 14 elever
15
Södra området
Södra området
KOMMUNAL VERKSAMHET
Grundskolor
Granbackaskolan
Emmylundsvägen 10-12, 171 72 Solna
Tfn 08-746 10 00
Fax 08-83 46 85
E-post: [email protected]
Hemsida: www.solna.se/granbackaskolan
Rektor Sofia Soc
Biträdande rektor: Linda Seman
Förskoleklass
Skolår 1-5
Fritidshem
C:a 330 elever (jan 2015)
Tallbackaskolan
Kristinelundsvägen 1, 171 50 Solna
Tfn 08-746 10 00
Fax 08-734 29 20
E-post: [email protected]
Hemsida: www.solna.se/tallbackaskolan
Rektor Mette Sandh
Biträdande rektor Ann Trossö
Förskoleklass
Skolår 1-9
Fritidshem
C:a 430 elever (jan 2015)
Grundsärskola vid Tallbackaskolan
Skolår 1-9
Yngre gruppen Tfn 08-746 10 00
Äldre gruppen Tfn 08-746 10 00
Totalt c:a 15 elever (jan 2015)
16
Södra området
Södra området
FRISTÅENDE VERKSAMHET
Grundskolor
Heldagsskolan Rullen
Göran Perssons väg 45
171 55 Solna
[email protected]
Tfn 08-735 21 80
Fax 08-27 09 84
Rektor Anne Christine Svahn
Förskoleklass
Skolår 1-10
Totalt 15 elever
”Särskola i heldagsform
Heldagsskolan Rullen är en träningsskola för flerfunktionshindrade elever.
Ängkärrskolan
Ängkärrsgatan 9 Tfn 08-120 21 670
171 70 Solna
Fax 08-730 35 66
[email protected]
Rektor Carin Segerström
Skolår 4-9
Totalt 125 elever
Fristående grundskola med specialinriktning mot barn med dyslexi och neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar
17
Gymnasium
Foton: Henrik Larsson, Marianne Söderström, Solna Gymnasium
Gymnasieskolor i Solna
KOMMUNAL VERKSAMHET
Solna Gymnasium
Råsundavägen 80, 169 57 Solna
Tfn 08-746 10 00
Fax 08-734 26 38
E-post: [email protected]
Hemsida: www.solna.se/solnagymnasium
Rektor Dan Sundblad
Biträdande rektor Johan Sigstedt
Biträdande rektor Ulrika Forsberg
c:a 750 elever
Ansökan till gymnasiet gör du på www.gyantagningen.se
18
Gymnasium
Gymnasieskolor i Solna
FRISTÅENDE VERKSAMHET
Andreasgymnasiet
Psykologigymnasiet
Anderstorpsvägen 10
171 54 Solna
Rektor Therése Wallén
[email protected]
[email protected]
Industrivägen 19
171 48 Solna
Rektor Sidiri Ekenryd
Totalt 165 elever
[email protected]
www.psykologigymnasiet.se
Tfn 08-618 05 03
Mob.070-2735830
www.andreasgymnasiet.se
50 elever
Heldagsskolan Rullen
Gymnasiesärskola år 1-4
Göran Perssons väg 45 171 55 Solna
Rektor Anne Christine Svahn
[email protected]
www.heldagsrullen.com
Tfn 08-27 27 30
Peabskolan
Tfn 08-735 21 80
Fax 08-27 09 84
Södra Långgatan 20
169 59 Solna
Rektor Jan Röjestål
Mob 0733-37 58 71
[email protected]
www.peab.se/om-peab/peabskolan/vara-skolor/solna/
Ingridskolans gymnasium
Hjortstigen 2
Exp tfn 08-27 26 23
170 71 Solna
Kansli tfn 08-26 88 20
Rektor Ingrid Svedin
Mob 070-950 62 23
Studierektor Andreas Hellqvist Tfn 08-27 26 23
Studietektor Anton Gustavsson Tfn 08-27 26 23
[email protected]
www.ingridskolan.se
Fristående grund- och gymnasieskola för elever
med Asperger syndrom/autism. Skolan erbjuder
fritidsverksamhet och after school för äldre ungdoma
VIP gymnasiesärskola
Hagalundsgatan 16B
169 63 Solna
Rektor Marina Smeds
[email protected]
Tfn 073-377 53 11
www.nytida.se
19
Skolor i Solna
Här i katalogen finns information om skolor i Solna. Mer
information hittar du på hemsidan:
www.solna.se/forskola-skola
Anmälan till förskoleklass och grundskola
Vårdnadshavare som har barn som fyller sex år under året.
gör sitt skolval till förskoleklass i e-tjänst förskola-skola Mer
information finns på solna.se/skolval. Fyller ditt barn 7 år
under året och inte gått i förskoleklass får du information
och anmälningsblankett som ska fyllas i och skickas direkt
till respektive skola. Önskar du fritidshemsplats ansöker du
om detta samtidigt.
Ansökan till gymnasieskolan
Du som bor i Stockholms län gör din ansökan via internet på
Stockholms läns gemensamma sida för gymnasieintagning.
www.gyantagningen.se
Har du frågor om skola?
Solna stads kontaktcenter
08-746 10 00
Måndag, tisdag, torsdag kl. 8.00-17.00
Onsdag kl. 8.00-18.00
Fredag kl. 8.00-15.00
SOLNA STAD
Barn- och utbildningsförvaltningen • 171 86 Solna
Tel 08-746 10 00 •
Kontakt: solna.se/kontaktcenter
www.solna.se/forskola-skola