4 Hjälpreda för miljökvalitetsnormer med

Innehåll
Innehåll ............................................................................................................... 1
1
Inledning ...................................................................................................... 1
2
Processbeskrivning – arbetsgång ................................................................ 1
2.1
2.2
2.3
2.4
3
Utgångspunkter och prioriteringar i arbetet.................................................... 1
MKN för ytvattenförekomster ......................................................................... 2
MKN för grundvattenförekomster .................................................................. 3
Undantag ...................................................................................................... 3
Typer av undantag ....................................................................................... 5
3.1
3.2
Tidsfrist ......................................................................................................... 5
Skäl för tidsfrist.............................................................................................. 5
3.2.1
3.2.2
3.3
3.4
3.5
Tidsfrist orimliga kostnader ........................................................................... 6
Naturliga förhållanden ................................................................................... 7
Mindre stränga krav – tekniska skäl och orimliga kostnader .......................... 7
3.5.1
3.6
3.7
3.7.8
3.7.9
3.7.10
3.7.11
Kvantitativ status i grundvattenförekomster ...................................................................... 9
Kemisk status i grundvattenförekomster ......................................................................... 10
Vända trend för grundvattenförekomster ........................................................................ 10
Övergödning ................................................................................................................... 10
Försurning ...................................................................................................................... 11
Främmande arter ............................................................................................................ 12
Fysisk påverkan (flödesregim, konnektivitet och morfologi) Västerhavet, Norra
Östersjön, Bottenhavet och Bottenviken ................................................................ 12
Fysisk påverkan (flödesregim, konnektivitet och morfologi) Södra Östersjön ................. 12
God kemisk ytvattenstatus.............................................................................................. 12
Miljögifter ........................................................................................................................ 12
Kvicksilver i ytvatten ....................................................................................................... 13
Undantag och motiveringstexter................................................................. 13
4.1
5
Stegvis arbetsgång ........................................................................................................... 8
Skyddade områden ....................................................................................... 9
Vattenmyndighetens principiella ställningstagande ....................................... 9
3.7.1
3.7.2
3.7.3
3.7.4
3.7.5
3.7.6
3.7.7
4
Tidsfrist tekniska skäl ....................................................................................................... 6
Osäkerheter i underlag ..................................................................................................... 6
Motiveringstexter ......................................................................................... 13
Kvantitativ status i grundvatten .................................................................. 15
Exempel 1 – Överuttag av grundvatten (tekniskt omöjligt, tidsundantag) ..................................... 15
6
Kemisk status i grundvatten ....................................................................... 15
Exempel 1 - Efterbehandlingsobjekt med en saneringsplan som genomförs till 2021. ................. 15
Exempel 2 - Grundvattenförekomster påverkande av förorenade områden utan saneringsplan .. 15
Exempel 3 – Grundvattenförekomst med bekämpningsmedelsrester eller andra förbjudna medel16
Exempel 4 – Grundvattenförekomster med sänkt status från 2009 (tekniskt omöjligt, tidsundantag)16
Exempel 5 – Mindre strängt krav, grundvattenförekomster .......................................................... 16
................... 16
Exempel 6 – Vända trend för grundvattenförekomster ................................................................. 17
.................................. 17
7
Övergödning............................................................................................... 17
Exempel 1 – Vattenförekomst med otillfredsställande eller dålig status med avseende på
näringsämnen och där effekten av åtgärder understiger förbättringsbehovet med
mer än 25% och förbättringsbehov större än 30 %, tidsfrist 2027, tekniskt omöjligt17
Exempel 2 – Vattenförekomst med otillfredsställande eller dålig status med avseende på
näringsämnen och där effekten av åtgärder understiger förbättringsbehovet och
förbättringsbehov större än 60 %, tidsfrist 2027, tekniskt omöjligt.......................... 17
Exempel 3 – Vattenförekomst med sämre än god status med avseende på näringsämnen och där
effekten av åtgärder understiger förbättringsbehovet med mer än 25 % och ett
förbättringsbehov som är mindre än 30 %, tidsfrist 2021, tekniskt omöjligt ............ 18
Exempel 4 – Vattenförekomst där effekten av åtgärder inte understiger förbättringsbehovet med
mer än 25 % och där förbättringsbehovet inte är större än 60 %, tidsfrist 2021,
orimliga kostnader .................................................................................................. 18
Exempel 5 – Lång omsättningstid i sjö, stora tillrinningsområden (t.ex. västra delen av Mälaren
och Hjälmaren) samt stora åtgärdbehov, tidsfrist 2027, naturliga förhållanden ...... 18
Exempel 6- Kustvattenförekomst med en utsjöpåverkan av fosfor som överstiger 60%, tidsfrist till
2027, naturliga förhållanden ................................................................................... 19
Exempel 7 – Kustvattenförekomst med en utsjöpåverkan av fosfor som understiger 60%, tidsfrist
till 2021, orimliga kostnader.................................................................................... 19
8
Försurning .................................................................................................. 19
Exempel 1 – Vattenförekomst som ingår i kalkningsprogrammet men där biologin ej hunnit
återhämta sig ......................................................................................................... 19
Exempel 2 – Försurad vattenförekomst som inte ingår i kalkningsprogrammet ............................ 19
Exempel 3 – Försurad vattenförekomst som fungerar som referensvatten inom
kalkningsprogrammet ............................................................................................. 19
9
Främmande arter ....................................................................................... 20
Exempel 1 – Främmande art sjögull (ekonomiskt orimligt, tidsundantag) ..................................... 20
10 Fysisk påverkan - Västerhavet, Norra Östersjön, Bottenhavet och Bottenviken
20
11 Fysisk påverkan – Södra Östersjön ........................................................... 23
Exempel 1 - Vattenförekomst som omfattas av fiskvattendirektivet, är utpekad som nationellt
särskilt värdefullt vatten eller nationellt värdefullt vatten. ....................................... 23
Exempel 2 - Vattenförekomsten som inte omfattas av något områdesskydd eller är utpekad som
nationellt värdefull. ................................................................................................. 23
12 Miljögifter i ytvatten .................................................................................... 24
Exempel 1 – Efterbehandlingsobjekt med saneringsplan till senast 2021 (tidsfrist till 2021 med
skälet tekniskt omöjligt) .......................................................................................... 24
Exempel 2 – Efterbehandlingsobjekt med saneringsplan senare än 2021 eller utan saneringsplan
(tidsundantag till 2027 med skälet tekniskt omöjligt) .............................................. 24
Exempel 3 – Förorening i sediment och lämpliga åtgärder under utredning (tidsundantag till 2027
med skälet tekniskt omöjligt) .................................................................................. 24
Exempel 4 – PBDE (tekniska skäl, tidsundantag) ......................................................................... 25
13 Kvicksilver .................................................................................................. 25
Exempel 1 – Kvicksilver (tekniska skäl, mindre strängt krav) ....................................................... 25
Exempel 2 – Kvicksilver lokal och globalpåverkan (tekniska skäl, mindre strängt krav) ............... 25
14 Bilaga 1 - Instruktioner kring importmallen ................................................. 26
Flik 1 – Kvalitetskrav ............................................................................................ 26
Flik 2 – Undantag ................................................................................................. 27
Flik 3 – Särskilda förorenande ämnen (SFÄ) ........................................................ 29
Flik 4 – Referenser ............................................................................................... 31
Flik 5 – Skyddade områden .................................................................................. 31
1 Inledning
2 Processbeskrivning – arbetsgång
2.1 Utgångspunkter och prioriteringar i arbetet
2.2 MKN för ytvattenförekomster
2.3 MKN för grundvattenförekomster
2.4 Undantag
3 Typer av undantag




3.1 Tidsfrist
3.2 Skäl för tidsfrist
3.2.1 Tidsfrist tekniska skäl




3.2.2 Osäkerheter i underlag
-
3.3 Tidsfrist orimliga kostnader
3.4 Naturliga förhållanden
3.5 Mindre stränga krav – tekniska skäl och orimliga kostnader
-
3.5.1 Stegvis arbetsgång
3.6 Skyddade områden
3.7 Vattenmyndighetens principiella ställningstagande
3.7.1 Kvantitativ status i grundvattenförekomster
3.7.2 Kemisk status i grundvattenförekomster
3.7.3 Vända trend för grundvattenförekomster
3.7.4 Övergödning
3.7.5 Försurning
3.7.6 Främmande arter
3.7.7 Fysisk påverkan (flödesregim, konnektivitet och morfologi)
Västerhavet, Norra Östersjön, Bottenhavet och Bottenviken
3.7.8 Fysisk påverkan (flödesregim, konnektivitet och morfologi) Södra
Östersjön




3.7.9 God kemisk ytvattenstatus
3.7.10 Miljögifter
3.7.11 Kvicksilver i ytvatten
4 Undantag och motiveringstexter
4.1 Motiveringstexter
5 Kvantitativ status i grundvatten
Exempel 1 – Överuttag av grundvatten (tekniskt omöjligt, tidsundantag)
Klassnings- och åtgärdsunderlag:
Motiveringstext:
6 Kemisk status i grundvatten
Exempel 1 - Efterbehandlingsobjekt med en saneringsplan som genomförs till
2021.
Klassnings- och åtgärdsunderlag:
Motiveringstext:
Exempel 2 - Grundvattenförekomster påverkande av förorenade områden utan
saneringsplan
Klassnings- och åtgärdsunderlag:
Förslag till motiveringstext
Exempel 3 – Grundvattenförekomst med bekämpningsmedelsrester eller
andra förbjudna medel
Klassnings- och åtgärdsunderlag:
Motiveringstext:
Exempel 4 – Grundvattenförekomster med sänkt status från 2009 (tekniskt
omöjligt, tidsundantag)
Klassnings- och åtgärdsunderlag
Förslag till motiveringstext
Exempel 5 – Mindre strängt krav, grundvattenförekomster
Klassnings och åtgärdsunderlag:
Motiveringstext:
Exempel 6 – Vända trend för grundvattenförekomster
Klassnings och åtgärdsunderlag:
Motiveringstext:
7 Övergödning
Exempel 1 – Vattenförekomst med otillfredsställande eller dålig status med
avseende på näringsämnen och där effekten av åtgärder understiger
förbättringsbehovet med mer än 25% och förbättringsbehov större än 30 %,
tidsfrist 2027, tekniskt omöjligt
Klassnings- och åtgärdsunderlag
Förslag till motiveringstext
Exempel 2 – Vattenförekomst med otillfredsställande eller dålig status med
avseende på näringsämnen och där effekten av åtgärder understiger
förbättringsbehovet och förbättringsbehov större än 60 %, tidsfrist 2027,
tekniskt omöjligt
Klassnings- och åtgärdsunderlag
Förslag till motiveringstext
Exempel 3 – Vattenförekomst med sämre än god status med avseende på
näringsämnen och där effekten av åtgärder understiger förbättringsbehovet
med mer än 25 % och ett förbättringsbehov som är mindre än 30 %, tidsfrist
2021, tekniskt omöjligt
Klassnings- och åtgärdsunderlag
Förslag till motiveringstext
Exempel 4 – Vattenförekomst där effekten av åtgärder inte understiger
förbättringsbehovet med mer än 25 % och där förbättringsbehovet inte är
större än 60 %, tidsfrist 2021, orimliga kostnader
Klassnings- och åtgärdsunderlag
Förslag till motiveringstext
Exempel 5 – Lång omsättningstid i sjö, stora tillrinningsområden (t.ex. västra
delen av Mälaren och Hjälmaren) samt stora åtgärdbehov, tidsfrist 2027,
naturliga förhållanden
Förslag till motiveringstext
Exempel 6- Kustvattenförekomst med en utsjöpåverkan av fosfor som
överstiger 60%, tidsfrist till 2027, naturliga förhållanden
Förslag till motiveringstext
Exempel 7 – Kustvattenförekomst med en utsjöpåverkan av fosfor som
understiger 60%, tidsfrist till 2021, orimliga kostnader
Förslag till motiveringstext
8 Försurning
Exempel 1 – Vattenförekomst som ingår i kalkningsprogrammet men där
biologin ej hunnit återhämta sig
Klassnings- och åtgärdsunderlag
Förslag till motiveringstext
Exempel 2 – Försurad vattenförekomst som inte ingår i kalkningsprogrammet
Klassnings- och åtgärdsunderlag
Förslag till motiveringstext
Exempel 3 – Försurad vattenförekomst som fungerar som referensvatten inom
kalkningsprogrammet
Klassnings- och åtgärdsunderlag
Förslag till motiveringstext
9 Främmande arter
Exempel 1 – Främmande art sjögull (ekonomiskt orimligt, tidsundantag)
Motiveringstext:
10 Fysisk påverkan - Västerhavet, Norra Östersjön,
Bottenhavet och Bottenviken
Morfologisk påverkan på svämplan och i närområde
Motiveringstext:
Morfologisk påverkan på vattendragsfåran, med anledning av markavvattningsverksamhet
Motiveringstext:
Morfologisk påverkan på svämplan och i närområde samt vattendragsfåran, med anledning av
flottningsverksamhet
Motiveringstext:
Morfologisk påverkan på svämplan och närområde samt vattendragsfåran, med anledning av
rätning/omgrävning av vattendraget
Motiveringstext:
Morfologisk påverkan i vattendragsfåran, övriga verksamheter
Motiveringstext:
Vattenkraftsdammar, övriga dammar
Motiveringstext:
Vägtrummor och dylika mindre vandrings- och flödeshinder
Motiveringstext:
11 Fysisk påverkan – Södra Östersjön
Exempel 1 - Vattenförekomst som omfattas av fiskvattendirektivet, är utpekad
som nationellt särskilt värdefullt vatten eller nationellt värdefullt vatten.
Motiveringstext:
Exempel 2 - Vattenförekomsten som inte omfattas av något områdesskydd
eller är utpekad som nationellt värdefull.
Motiveringstext:
12 Miljögifter i ytvatten
Exempel 1 – Efterbehandlingsobjekt med saneringsplan till senast 2021
(tidsfrist till 2021 med skälet tekniskt omöjligt)
Klassnings- och åtgärdsunderlag:
Förslag till motiveringstext
Exempel 2 – Efterbehandlingsobjekt med saneringsplan senare än 2021 eller
utan saneringsplan (tidsundantag till 2027 med skälet tekniskt omöjligt)
Klassnings- och åtgärdsunderlag:
Förslag till motiveringstext
Exempel 3 – Förorening i sediment och lämpliga åtgärder under utredning
(tidsundantag till 2027 med skälet tekniskt omöjligt)
Klassnings- och åtgärdsunderlag:
Förslag till motiveringstext
Exempel 4 – PBDE (tekniska skäl, tidsundantag)
Klassnings- och åtgärdsunderlag:
Förslag till motiveringstext
13 Kvicksilver
Exempel 1 – Kvicksilver (tekniska skäl, mindre strängt krav)
Klassnings- och åtgärdsunderlag:
Motiveringstext:
Exempel 2 – Kvicksilver lokal och globalpåverkan (tekniska skäl, mindre
strängt krav)
Klassnings- och åtgärdsunderlag:
Motiveringstext:
14 Bilaga 1 - Instruktioner kring importmallen
Flik 1 – Kvalitetskrav
WaterMKNSectionTypes_ECOSTAT_SW
Krav
GEP_2015
GEP_2021
GEP_2027
GES_2015
GES_2021
GES_2027
GKGS_2015
GKSS_2015
GKSS_2021
GQS_2015
HES_2015
MAXEP_2015
MEP_2015
MES_2015
PEP_2015
PES_2015
Flik 2 – Undantag
Visningsvärde Krav
God ekologisk potential 2015
God ekologisk potential 2021
God ekologisk potential 2027
God ekologisk status 2015
God ekologisk status 2021
God ekologisk status 2027
God kemisk grundvattenstatus 2015
God kemisk ytvattenstatus 2015
GKSS_2021
God kvantitativ status 2015
Hög ekologisk status 2015
Maximal ekologisk potential 2015
Måttlig ekologisk potential 2015
Måttlig ekologisk status 2015
Otillfredsställande ekologisk potential 2015
Otillfredsställande ekologisk status 2015
Undantagsskäl
Article4_4_Disproportionatecost
Article4_4_Naturalconditions
Visningsvärde
Undantagsskäl
Orimliga kostnader
Naturliga förutsättningar
Article4_4_Technicalfeasibility
Article4_5_Disproportionatecost
Article4_5_Technicalfeasibility
Tidsfrister
2015
2021
2027
MindreSträngaKrav
LD_BES
LD_FGKSS
LD_FGQS
LD_MES
LD_PES
Tekniskt omöjligt
Orimliga kostnader
Tekniskt omöjligt
Visningsvärde
Tidsfrister
2015
2021
>2027
Visningsvärde
MindreSträngaKrav
Dålig ekologisk status
Uppnår ej god kemisk ytvatten
status
Uppnår ej god kemisk
grunvatten status
Måttlig ekologisk status
Otillfredsställande ekologisk
status
Flik 3 – Särskilda förorenande ämnen (SFÄ)
Flik 4 – Referenser
Flik 5 – Skyddade områden
Fliken i MKN importfilen om Skyddade områden behöver inte fyllas i nu. Detta
förskjuts tills dess att VM är klara med kopplingarna till vattenförekomster.
Arbetet med kopplingar görs av VISS-centrum.
Fliken i importmallen består av fyra kolumner:
Norrbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Kalmar