Komvux kurskatalog våren 2016 (pdf. 954kB)

Information och kursutbud
VÅREN 2016
Innehållsförteckning
Hit kan du vända dig ............................................... 2
Vuxenutbildning ..................................................... 3
Studera på Komvux ................................................ 4
Har du koll på framƟden ......................................... 6
Individuell studieplan ............................................. 7
Studieekonomi ....................................................... 7
InformaƟon kurser Grundläggande nivå ................. 8
Sammanställning Grundläggande kurser ................ 9
Kurser för dig som behöver extra stöd .................. 10
InformaƟon kurser Gymnasial nivå ....................... 11
Sammanställning Gymnasiala kurser .................... 12
Vård- och omsorgsutbildning ................................ 18
Sammanställning Vård- och omsorgskurser........... 19
Annan Gymnasial kurs eller Yrkesutbildning ......... 20
Möjlighet aƩ läsa via annan kommun ................... 20
Motsvarandebedömning ...................................... 21
I vilken ordning ska kurser läsas............................ 22
Examen ................................................................ 23
Tre verksamheter ................................................. 24
Hit kan du vända dig
ExpediƟon:
Komvux, Karstorpsvägen 17, Tjustskolan, 593 36 Västervik
telefon ...................................................................................0490-25 42 32
Öppeƫder
måndag-torsdag 08.00-11.30 och 12.30-16.30
fredag 08.00-11.30 och 12.30-16.00
Sjukanmälan
telefon ...................................................................................0490-25 42 32
e-post: [email protected]
Rektor
Emma Sohlman ......................................................................0490-25 42 36
Studie- och yrkesvägledare
Inger Ek ..................................................................................0490-25 42 50
Susanne Ekeflod.....................................................................0490-25 42 44
Skolledarassistenter
Anna Stjärnefalk ....................................................................0490-25 42 32
Karin Garplind ........................................................................0490-25 42 38
Agneta Abrahamsson.............................................................0490-25 42 38
www.vastervik.se/komvux • e-post: [email protected]
www.facebook.com/komvuxvastervik
Foto: iStockphoto, Kaisa Gabrielsson
2
Vuxenutbildning
Vuxenutbildningen består av tre skolformer: kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare (SFI). Elevens behov och förutsäƩningar ska vara utgångspunkten för vuxenutbildningen.
Sy et med kommunal vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå är a ge vuxna kunskaper på en nivå som motsvarar utbildningen från grundskolan respek ve gymnasieskolan.
Den kommunala vuxenutbildningen på grundläggande och gymnasial nivå bedrivs i form av
kurser. Är di mål en gymnasieexamen ingår även e gymnasiearbete. På grundläggande
nivå skiljer sig ämnesplanerna sig något från grundskolan även om de i huvudsak har samma omfa ning. På gymnasial nivå är det samma ämnesplaner och kunskapskrav inom kommunal vuxenutbildning som inom gymnasieskolan, med undantag för specialidro . Det kan
också finnas andra kurser som u ormas e er individuella behov.
Gymnasieexamen
Gymnasieexamen kan u ärdas i form av yrkesexamen eller högskoleförberedande examen
för den som uppnå 2 400 gymnasiepoäng.
Målgrupp
Kommunal vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå vänder sig ll vuxna som
vill komple era sin utbildning, stärka sin kompetens, byta yrkesbana eller få sina kunskaper
och sin kompetens validerad. Det är en avgi sfri och frivillig utbildningsform. Man kan söka
från och med den 1 juli det år man fyller 20 eller digare om man har få en examen eller
e studiebevis från e na onellt program på gymnasieskolan.
För a vara behörig ll en kurs ska deltagaren sakna kunskaper som utbildningen kan ge.
Dessutom ska deltagaren ha förutsä ningar a klara utbildningen.
Ansvar
Varje kommun ska enligt skollagen erbjuda utbildning på grundläggande och gymnasial
nivå. Kommunen ska kunna erbjuda sådan utbildning som vuxna i kommunen e erfrågar
och behöver. Kommunen är skyldig a informera om möjligheterna ll utbildning på gymnasial nivå och vara ak va med a få vuxna i kommunen a delta i sådan utbildning.
Om man har påbörjat studier har man e stort ansvar för dessa. Vik gt är a kommunicera
med läraren för a få hjälp och stöd. Kontakta din studie- och yrkesvägledare vid behov av
förändringar i din studieplan. Tänk också på a använda den i och utanför undervisningen
på bästa sä .
Ansökan
Sista ansökningsdag ll studier på hösten hos Komvux Västervik är den 15 november 2015.
Ansökningsblanke finns på www.vastervik.se/komvux eller på expedi onen på Komvux,
Tjustskolan. Vill du söka ll/från annan kommun, använd den anordnarens ansökningsblanke och skicka ansökan ll din hemkommun.
Lycka till!
3
Studera på Komvux
Nya kunskaper
Varför
Gymnasiekompetens
Komvux erbjuder dig utbildning
u från dina behov, på den nivå du
behöver, genom flexibelt lärande/
distansutbildning eller som samlad
utbildning i klassrum.
• Slutbetyg, examen.
Du som saknar eller inte har slu ört
grundskola eller gymnasium
Vi har välutbildade lärare med vana
a undervisa vuxna. Innehållet i de
utbildningar vi erbjuder är all d anpassade ll vuxnas behov, ambi oner och förutsä ningar.
Kurserna erbjuds på grundläggande
och gymnasial nivå.
Studie- och
yrkesvägledning
För a få klarhet i vilka ämnen du
behöver studera, ta kontakt med en
av våra studie- och yrkesvägledare.
• Behörighet ll e ergymnasiala
utbildningar.
• Stärka din ställning på arbetsmarknaden.
• För din egen kompetensutvecklings skull.
Studieperioder
Våren 2016
25 januari ll 10 juni.
Hösten 2016
1 september ll 18 januari.
För start och slut på dina
kurser, se antagningsbeskedet.
Kostnader
Där får du hjälp a göra upp en individuell studieplan och får svar på
dina eventuella frågor om utbildning, arbetsmarknad och studieekonomi.
Undervisningen är kostnadsfri.
Antagningsvillkor
Grundläggande nivå
Gymnasial nivå
Du är behörig a delta
• fr.o.m. det andra kalenderhalvåret det år du fyller 20 år
• eller om du få en examen
eller studiebevis på e
na onellt program eller likvärdig utbildning i gymnasieskola
• och om du med hänsyn ll
digare studier och annan verksamhet har förutsä ningar a
följa kursen
• och om du är folkbokförd i kommunen. Vissa undantag finns i
samverkan med nordiska länder
enligt Vuxenutbildningsförordningen (2011:1108) kap.7 §5.
Du kan ha rä a delta i grundläggande vuxenutbildning fr.o.m. det
andra kalenderhalvåret det år du
fyller 20 år om kriterierna i skollagen, kap.20 §11, är uppfyllda.
Ansökan
Ansöker gör du på separat ansökningsblanke . Till ansökan ska du
bifoga personbevis* för studier och
kopior på dina senaste skolbetyg.
* beställs på ska
Läromedel
Om du studerar på grundläggande
vuxenutbildning, får du låna läroböcker under studie den.
Du som studerar gymnasiala kurser
köper själv dina läroböcker, vilka
ska medföras snarast e er kursstart.
Upprop
För upprops der, se informa onshä et som du får llsammans med
antagningsbeskedet.
Kurserna påbörjas huvudsakligen i
augus och januari.
Om det finns lediga platser tar vi
in sökande även senare. Ta kontakt
med våra studie- och yrkesvägledare för mer informa on och upprättande av en individuell studieplan.
Antagning
Kurserna startar om förutsä ningar
finns. Om det är fler sökande ll en
kurs än antal platser, genomförs urval enligt regler och förordningar.
everket/ska ekontoret
Ansökningstider
Sista ansökningsdatum för studier
på hösten är 15 november.
4
Ta i god d kontakt med studie- och
yrkesvägledare för planering av
slutbetyg/examen.
Antagningsbesked
När vi gjort antagningen underrättas du via brev om antagning och
eventuell reservplacering.
Har du någon funktionsnedsättning?
Ange på din ansökan om det är något
som kan ha påverkan på dina studier.
T.ex. läs- och skrivsvårigheter, ADHD,
social fobi. Vi genomför då all d e
samtal där du får träffa en specialpedagog, för a se hur vi llsammans
kan skapa de bästa förutsä ningarna
för dina studier. Tid för de a samtal
bokas på vägledningssamtalet.
Prövning
Validering
Om du läser en kurs på egen hand kan
du få betyg genom a göra en prövning, som omfa ar hela kursen enligt
kursplanen. Prövningen u örs vanligen av två lärare, där en är medbedömare. Prövningen omfa ar e antal
skri liga uppgi er och prov samt som
regel en muntlig tentamen.
Validering handlar om a göra dina
kunskaper och dina kompetenser
tydliga oberoende av hur de är förvärvade. Dina erfarenheter kan du ha
llägnat dig både i e formellt utbildningssystem och genom e informellt
lärande i vardagslivet eller yrkeslivet.
Ansökan om prövning ska lämnas i
god d, senast fyra veckor före prövningsperiodens början. Kursli eraturen inskaffas och bekostas av den
sökande.
Prövningsperioder:
vecka
vecka
vecka
vecka
9 - 12
16 - 19
37 - 40
42 - 45
Kostnad: 500 kr per kurs
Med hjälp av validering som leder ll
en prövning får du din kompetens dokumenterad och bekrä ad vilket kan
vara ll hjälp när du:
• börjar studera, så a du börjar på
rä nivå och slipper läsa om det
du redan kan
• söker ny jobb
• ska komma in på arbetsmarknaden
• ska få behörighet och llgång ll
vidare studier.
På Komvux prövar vi i varje enskilt fall
om vi kan genomföra en validering.
5
Har du koll
på framtiden?
Det är o a många frågor som uppstår innan själva ansökan ll studier. För a få svar på dessa
och för a finna en väg för a nå di mål rekommenderar vi dig a kontakta en av våra studieoch yrkesvägledare för a boka in en d för e möte.
Vi som jobbar med studie- och yrkesvägledning vet a det är vik gt a man har e mål med
sina studier. Målen kan vara flera delmål innan man kanske klart kan förstå vad slutmålet är.
Men det är vik gt a du från början kan formulera någon form av mål för a känna dig mo verad. Mo va on är ju som vi alla vet den bästa motorn för a du ska lyckas med det du gör.
Du har precis tagit första steget ll din nya fram d genom a
a i denna katalog. Vad blir di
nästa steg? Vilka drömmar och funderingar kring fram den har du? Kanske väljer du a läsa
någon kurs eller flera här hos oss på Komvux. Di första mål är kanske a helt enkelt bli bä re
i matema k eller något annat ämne. Kanske vågar du så småningom tro på a den där drömmen du länge har ha , utan a rik gt se a den ska kunna gå a genomföra. Den drömmen
kan fak skt bli sann.
Vi lever i en föränderlig värld där arbetsmarknad och skolväsendet hela den förändras. Var
finns du i allt de a? Målet för oss här på Komvux är a du ska känna a du äger din egen framd. Därför jobbar vi med en individuell studieplan u från dina förutsä ningar och möjligheter.
Vi studie- och yrkesvägledare vill därför gärna träffa dig inför din kursstart så a vi llsammans
kan u orma din individuella studieplan. Vi hoppas även få följa dig under din d här på Komvux.
Inger Ek
Susanne Ekeflod
[email protected]
[email protected]
0490-25 42 50
0490-25 42 44
6
Individuell studieplan
Alla elever som läser inom den kommunala vuxenutbildningen skall ha en individuell studieplan. Denna upprä as llsammans med någon av våra studie- och
yrkesvägledare. I studieplanen ska målet med dina studier finnas med samt hur
lång d din studieperiod beräknas bli.
Studieplanen ska även behandla din studieekonomi och eventuella fortsa a
studier e er Komvux. Du behöver därför boka in en d hos en av våra studieoch yrkesvägledare så snart som möjligt.
Studieekonomi
Studieomfattning
Du kan läsa en eller flera kurser.
För a få studiemedel - kontakta CSN.
CSN - Centrala Studiestödsnämnden
har tre studienivåer:
vt
50 % motsvarar 200p
75 % motsvarar 300p
100 % motsvarar
400p
Det högre bidraget gäller dig, som inte har treårigt gymnasium. Det beviljas så länge pengarna räcker och i den turordning ansökningarna kommer
in ll CSN.
Studiemedel söker du när som helst, men du kan inte få stöd mer än fyra
veckor retroak vt från det a CSN få din ansökan. Tänk på a söka i d!
Tilläggslån
Om du har ha arbetsinkomster före studiernas början och söker studiemedel kan du i vissa fall också söka lläggslån, om du studerar på hel d.
Lån: 3 524 kr/4 veckor
Studiemedel
Tilläggsbidrag för studerande med barn
Studiemedel består av en bidragsdel
och en lånedel. Nedanstående belopp gäller hel dsstudier
Du som studerar med studiemedel och har vårdnaden av barn under 18 år,
kan få lläggsbidrag.
Generellt bidrag 20-56 år
Mer informa on hi ar du på CSN:s hemsida, www.csn.se.
Generellt bidrag 2 828 kr/4 veckor
Lån:
7 120 kr/4 veckor
Totalbelopp:
9 948 kr/4 veckor
Högre bidrag 25-56 år
T.ex. e barn, 584 kr/4 veckor, två barn, 956 kr/4 veckor.
När du ansöker om studiemedel använder du tjänsten ”Ansök om studiemedel” som finns i Mina sidor på www.csn.se.
Studiehjälp
Högre bidrag:
6 584 kr/4 veckor
Lån:
3 364 kr/4 veckor
Om du studerar på Komvux har du, ll och med vårterminen det år du fyller 20 år, rä ll studiehjälp. Förutsä ningen är a du studerar på hel d.
Studiebidraget beviljas utan ansökan.
Totalbelopp:
9 948 kr/4 veckor
Bidrag: 1 050 kr/månad
7
Grundläggande nivå
Schemalagda
kurser
Engelska
Matema k
Samhällskunskap
Svenska
Svenska som andraspråk
Övriga kurser
Biologi
Fysik
Geografi
Hem- och konsumentkunskap
Historia
Kemi
Religion
Har du behov av a förbä ra dina kunskaper på grundskolenivå? Då har
du rä
ll en studieplats hos oss. Vi erbjuder kurser på grundläggande
nivå motsvarande grundskolans alla stadier upp ll och med årskurs nio.
Kurserna ger en bred och allmän kompetens för samhällsliv, arbetsliv och
förkunskaper ll studier på gymnasial nivå.
Utbildningen är anpassad för vuxna, vilket bland annat innebär a du får
lära dig a söka kunskaper på e självständigt sä .
Individuell studieplan
För varje elev ska det finnas en individuell studieplan som görs llsammans med en studie- och yrkesvägledare.
Betygssystem
Varje slu örd kurs betygssä s. Betygsskalan är A-F, där F innebär icke godkänt. För a få ut dina betyg kontaktar du expedi onen.
Slutbetyg
E er avslutade och godkända studier i kurserna svenska/svenska som andra språk, engelska, matema k och samhällskunskap kan du få e slutbetyg.
Kontakta våra studie- och yrkesvägledare för hjälp med de a.
8
Börja på din nivå
Innan du påbörjar en kurs på grundläggande nivå får du göra e förkunskapstest (gäller ämnena
matema k, svenska och engelska). Kontakta en studie- och yrkesvägledare för mer informa on.
Testet är ll för a du ska kunna läsa e er dina förutsä ningar och behov. Studie den varierar
beroende av dina förkunskaper.
Studietakten kan förändras under studiernas gång beroende på dina studieresultat.
Engelska
Du ges möjlighet a börja studera på en språklig nivå som
motsvarar dina förkunskaper. Du får utveckla dina kunskaper i engelska språket med fokus på a förstå talad och
skriven engelska samt formulera dig i tal och skri .
Matema k
Dina förkunskaper avgör vilka delar av kursen som du behöver läsa och i vilken studietakt (bedöms individuellt). I
kursinnehållet ingår de fyra räknesä en med naturliga tal,
decimaltal, bråk och nega va tal. Vardagsproblem med
procent, klassisk geometri samt ekva onslösning ingår
också.
Orienteringskurs, Data
Du ska lära dig förstå talad och skriven svenska, kunna formulera dig i tal och skri , samspela med andra människor,
relatera ll egna erfarenheter och kunskaper.
Du ska också producera olika texter och utveckla en språklig medvetenhet och kunskap om hur man lär sig språk i
och utanför undervisningen.
Grundläggande kurser
Förkunskaper och testresultatet avgör hur
många poäng och i vilken studietakt du
läser (sv/ sva/ ma/ en).
Kurs
Engelska
Kurskod
GRNENG2
Schema
Må 11.30-13.30
Ti 14.45-16.45
To 08.15-10.15
eller
Må 14:00-16:00
On 12:30-14:30
Fr 10:30-12:30
Matema k
GRNMAT2
Ti 10.15-12.15
Fr 08.15-10.15
eller
Ti 10.15-12.15
To 13.00-15.00
Fr 08.15-10.15
Orienteringskurs
Data
GRNORI2
Ti 12.30-13.30
Samhällskunskap
GRNSAM2
Må 10.45-12.45
To 15.15-16.15
Svenska
GRNSVE2
Må 08.30-10.30
On 10.00-12.00
To 10.30-12.30
Fr 13.15-15.15
Svenska
som andraspråk
GRNSVA2
Må 08.30-10.30
On 10.00-12.00
To 10.30-12.30
Fr 13.15-15.15
En kurs för dig som är nybörjare på datoranvändning. En
orienteringskurs betygsä s inte.
Samhällskunskap
Kursen samhällskunskap handlar ll största del om hur det
ser ut i Sverige och hur det fungerar här. De olika arbetsområden som du kommer a jobba med är demokra ,
massmedia, lag och rä , ekonomi och arbetsmarknad. Du
kommer även a läsa om EU. Dagsaktuella nyheter och
händelser kommer vi a ta upp och diskutera för a skapa
en större förståelse av dagens samhälle.
Svenska
I svenska tränar vi alla basfärdigheter i ämnet svenska. Vi
arbetar alltså intensivt med a läsa, skriva, och tala.
Dessutom lär vi oss grunderna i den svenska gramma ken
och jobbar med a lära oss nya ord.
Slutligen utökar vi allmänbildningen med a läsa texter av
svenska och utländska förfa are.
Svenska som andraspråk
I kursen utvecklas kunskaper i svenska, omvärldskunskaper och lltro ll den egna förmågan a använda språket i
olika situa oner och för skilda sy en.
9
Kurser för dig som behöver extra stöd
Prata med din studie- och yrkesvägledare om de a när ni llsammans planerar din individuella studieplan.
Resurscentrum 50 p
Tala-kurs 50 p
På resurscentrum kan du få extra stöd och hjälp om du
har läs- och skrivsvårigheter eller matema ksvårigheter.
Undervisningen är ll stor del inriktad på grunderna, och
den sker individuellt eller i liten grupp. Betygsä s inte.
Kursen riktar sig ll dig som har svårt a redovisa och tala
inför en grupp. Genom en rad olika övningar tränar vi upp
förmågan a tala inför andra, i form av både oförbere
och förbere tal. Så småningom ska alla kunna hålla informerande föredrag och argumenterande deba nlägg.
Undervisningen sker i liten grupp men mot slutet är det
meningen a kursdeltagarna ska kunna hålla sina anföranden i helklass. Betygsä s inte.
Läsförståelsekurs 50 p
Kursen riktar sig ll dig som har bra läsflyt men har svårt
a förstå det du läser. Vi tränar bland annat upp förmågan a övervaka sin läsning, koncentra onsförmågan
och konsten a läsa mellan raderna. Undervisningen
sker i liten grupp, så a alla kan komma ll sin rä . Betygsä s inte.
10
Gymnasial nivå
Kurser som motsvarar utbildning inom gymnasieskolan. Vill du läsa för examen eller slutbetyg
eller vill du läsa för annan behörighet? Innan du börjar dina studier bör du kontakta en av våra
studie- och yrkesvägledare för a skriva en individuell studieplan.
Andra kurser
Individuell studieplan
Om du önskar a läsa en kurs på gymnasial nivå som inte
finns med i katalogen, ber vi dig ta kontakt med en av våra
studie- och yrkesvägledare för a se på möjligheterna a
llgodose de a.
För varje elev ska det finnas en individuell studieplan som
görs llsammans med en studie- och yrkesvägledare.
Ansökan och antagning
Ansökan inför studier på våren 2016 ska vara inlämnad senast 15 november 2015. Mer informa on kring de a finner du på sidan 4 i katalogen.
Betygssystem
Varje slu örd kurs betygssä s. Betygsskalan är A-F, där F
innebär icke godkänt. För a få ut dina betyg kontaktar du
expedi onen.
Gymnasieexamen
Du finner mer informa on om de a på sidan 23.
Studieformer
Eget ansvar
I alla studieformer ingår, förutom nedanstående, även
flertalet inlämningsuppgi er i olika omfa ning. I distans
och halvdistansformen används en digital lärpla orm,
it´s learning. Vissa kurser erbjuds i flera olika studieformer.
Som elev på Komvux får du ta stort ansvar för dina studier.
Det är vik g a du närvarar på de träffar/lek oner som
planeras för a kunna ta del av informa on/delta på obligatoriska moment. Det är också vik ga llfällen för dig a
visa på din kunskap. Utöver denna d förväntas du lägga
d för självstudier motsvarande din studieomfa ning. Du
kan givetvis kontakta din lärare om du behöver hjälp.
Vilken studieform kurserna erbjuds i finns på sidan 16-17.
Dag d
Schemalagt varje vecka
Halvdistans
Flertalet obligatoriska träffar, ungefär varannan vecka, vanligtvis kvälls d (bestäms llsammans med deltagarna).
Distans
Enstaka obligatoriska träffar och då o ast
kvälls d.
Helg
Kurserna omfa ar obligatoriska träffar i
form av 2-4 helgdagar (heldagar), beroende
av kurspoäng (50 poäng = 2 dagar, 100 poäng = 4 dagar)
Studietakt
De flesta kurser läses över en eller två studieperioder (vår
och/eller höst). Skulle du ha behov av annan studietakt
utgår vi från dina individuella behov och förutsä ningar.
Tala med en studie- och yrkesvägledare för en individuell
studieplan.
Halvdistans/Distans
Dessa studieformer kräver a du som elev tar e ännu
större ansvar för dina studier, varför det är en fördel om
du har god studievana. Din egen studiediciplin kommer
a sä as på prov. Du gör klokt i a så digt som möjligt
planera dina studier vad gäller d, plats och li eratur och
sedan följa denna planering i mesta möjliga mån. Tänk på
a kommunicera med läraren om frågor som uppstår i
kursen. Den stora skillnaden jämfört med dagkurser är a
samspelet mellan lärare och elever ll stor del sker via den
internetbaserade distanspla ormen it´s learning och/eller e-post, telefon och givetvis även fysiska träffar. Antalet
fysiska träffar beror på vilken kurs det handlar om.
Utrustning
För a studera på distans krävs a du har llgång ll en
dator med internetuppkoppling och de programvaror som
används i kursen (du kan använda skolans datorer på dagd).
11
SAMMANSTÄLLNING GY
Alla kurser läses på en termin om inte annat angivits här eller annat överenskommits.
Upprop för alla dag- och helgkurser är den 25 januari. Upprop distanskurser, se informa onshä et.
Dagkurser
Kurs
Poäng
Kurskod
Schema
Samhällskunskap 1a1
Engelska 5 En termin
Engelska 5
Kurs
100
ENGENG05
Två terminer nya och pågående
25/1-3/4
On 12.30-14.30
Fr 10.30-12.30
Samhällskunskap 1a2
4/4-10/6
Samhällskunskap 1b
Poäng
Kurskod
50
SAMSAM01a1
50
SAMSAM01a2
100
SAMSAM1b
Schema
Ti 12.30-14.30
On 14.45-16.45
Engelska 6
100
ENGENG06
Företagsekonomi 1
100
FÖRFÖR01
Må 08.30-10.30
To 10:30-12.30
Samhällskunskap 2
100
SAMSAM02
To 10.30-12.30
Företagsekonomi 2
100
FÖRFÖR02
On 12.30-14.30
Fr 10:30-12.30
Skrivande
100
SVESKR0
On 14.45-17.45
Historia 1a1
50
HISHIS01a1
Svenska 1
100
SVESVE01
50
HISHIS01a2
Svenska 2
100
SVESVE02
Historia 1b
100
HISHIS01b
Svenska 3
100
SVESVE03
Historia 2a
100
HISHIS02a
Svenska
som andraspråk 1
100
SVASVA01
100
SVASVA01
Svenska
som andraspråk 2
100
SVASVA02
Svenska
som andraspråk 3
100
SVASVA03
25/1-3/4
Historia 1a2
4/4-10/6
Må 10.45-12.45
Fr 08.15-10.15
T0 15.15-17.15
On 10.00-12.00
Fr 13.15-15.15
To 15.15-16.15
Fr 08.15-10.15
Två terminer nya
Informa on och
kommunika on 1
100
INFINF01
Matema k 1a och 1b
100
MATMAT01a
MATMAT01b
100
MATMAT01a
MATMAT01b
Två terminer nya
Matema k 1a och 1b
Två terminer pågående
100
MATMAT02a
MATMAT02b
Två terminer pågående
100
MATMAT02a
MATMAT02b
Matema k 3b
100
MATMAT03b
Matema k 2a och 2b
Två terminer nya
Matema k 2a och 2b
Matema k 3c
100
Ti 12.30-14.00
On 14.45-16.15
Svenska
som andraspråk 1
Två terminer pågående
Ti 10.15-12.15
To 13.00-15.00
Ti 14.45-16.45
To 08.15-10.15
Må 08.30-10.30
To 10.30-12.30
MATMAT03c
25/1-3/4
Naturkunskap 1a2
4/4-10/6
50
Affärsjuridik
25/1-10/6
Mental träning
50
NAKNAK01a1
NAKNAK01a2
Psykologi 1
Må 13.30-15.30
To 10.30-12.30
25/1-3/4
Psykologi 2a
4/4-10/6
Naturkunskap 1b
100
NAKNAK01b
Ledarskap
25/1-3/4
Naturkunskap 2
100
NAKNAK02
Må 16.00-18.00
Ti 08.00-10.00
Servicekunskap
25/1-3/4
Orienteringskurs
språk gy
100
KGYORI11a
Religionskunskap 1
50
RELREL01
Ti 08.00-10.00
Religionskunskap 2
50
RELREL02
Må 13.30-15.30
On 14.45-16.45
Poäng
Kurskod
100
JURAFF0
12-13 mars
samt 21-22 maj
100
HÄLMEN0
16-17 april
samt 28-29 maj
50
PSKPSY01
5 mars
samt 2 april
50
PSKPSY02a
7 maj
samt 4 juni
100
LEDLED0
30-31 januari
samt 19-20 mars
100
FÖSSEV0
30-31 januari
samt 19-20 mars
Till ovanstående datum llkommer minst en e ermiddagsträff. Kurserna omfa ar också e antal inlämningsuppgi er.
Gymnasiearbete
Kurs
Gymnasiearbete
Olika inriktningar
12
To 15.15-16.15
Fr 08.15-10.15
Helgkurser
Kurs
4/4-10/6
Naturkunskap 1a1
On 10.00-12.00
Fr 13.15-15.15
Poäng
Kurskod
100
GYARXX
GYMNASIALA KURSER
Halvdistanskurser
Kurs
Poäng
Engelska 5
Kurskod
Kurs
Poäng
Kurskod
En eller två terminer
100
ENGENG05
Naturkunskap 2
100
NAKNAK02
Engelska 6
100
ENGENG06
Svenska 1
100
SVESVE01
Engelska 7
100
ENGENG07
Svenska 2
100
SVESVE02
Interna onell
ekonomi
100
SAMINE0
Svenska
som andraspråk 1
100
SVASVA01
Interna onella
rela oner
100
SAMINR0
Svenska
som andraspråk 2
100
SVASVA02
1a1
50
NAKNAK01a1
Svenska
som andraspråk 3
100
SVASVA03
1a2
50
NAKNAK01a2
100
NAKNAK01b
Naturkunskap
25/1-3/4
Naturkunskap
4/4-10/6
Naturkunskap 1b
Tidpunkter för träffar i halvdistans-/distanskurserna bestäms vid uppropet för kursen.
Distanskurser
Kurs
Poäng
Kurskod
Kurs
Digitalt skapande 1
100
DIGDIG01
Matema k 2c
Företagsekonomi 1
100
FÖRFÖR01
Matema k 3b
Företagsekonomi 2
100
FÖRFÖR02
Matema k 3c
Historia 1a1
50
Poäng
Kurskod
100
MATMAT02c
100
MATMAT03b
En eller två terminer
100
MATMAT03c
HISHIS01a1
Matema k 4
100
MATMAT04
50
HISHIS01a2
Medieproduk on 1
100
MEPMEI01
Historia 1b
100
HISHIS01b
Näthandel 1
100
NÄTNÄT01
Informa on och
kommunika on 1
100
INFINF01
Redovisning 1
100
FÖRRED01
Matema k 1a
100
MATMAT01a
Redovisning 2
100
FÖRRED02
100
MATMAT01b
Samhällskunskap 1a1
50
SAMSAM01a1
100
MATMAT01c
50
SAMSAM01a2
100
MATMAT02a
100
SAMSAM01b
100
MATMAT02b
25/1-3/4
Historia 1a2
4/4-10/6
En eller två terminer
Matema k 1b
En eller två terminer
Matema k 1c
En eller två terminer
Matema k 2a
En eller två terminer
Matema k 2b
En eller två terminer
En eller två terminer
En eller två terminer
25/1-3/4
Samhällskunskap 1a2
4/4-10/6
Samhällskunskap 1b
13
Data/Media
Ekonomi
Informa on och kommunika on 1, 100p
Företagsekonomi 1, 100p
Kursen ger kunskaper i program för text och bildbehandling, registrering, kalkylering, layout, muntliga och skri liga presenta oner samt informa onsökning och sociala
medier.
Kursen ger kunskaper om företagens roll och villkor i samhället, grundläggande företagsekonomiska begrepp och
modeller samt kalkylering. Grundläggande budgeteringsformer, bokföring och bokslut behandlas samt marknadsföring och företagens e ska ansvar och lagar som styr företagens marknadsföring.
Medieproduk on 1, 100p
Kursen ger kunskaper om text-, bild- och ljudarbete och
a omsä a egna och andras idéer ll färdiga produk oner.
Kursen ger möjlighet a u från teore ska kunskaper om
produk onsprocessen prak skt få framställa olika medieproduk oner, prova olika roller, utveckla samarbetsförmågan och hålla uppsa a dsramar. Kursen ger också
möjlighet a pröva retoriska och krea va berä argrepp
vid muntlig, skri lig och visuell framställning. I undervisningen ska också medieproduk oners olika sy en, ll exempel a överföra värderingar, sprida åsikter, informera
och förklara skeenden eller göra reklam för en viss produkt, problema seras.
Näthandel 1, 100p
Kursen ger kunskaper om affärsidé och entreprenörskap
inom näthandels olika områden. Kursen behandlar även
teknikutveckling angående mobiltelefoni, sociala medier
och marknadsföring. Kursen ger även kunskap kring webbproduk on.
Digitalt skapande 1, 100p
Kursen ger kunskaper i digitalt skapande och gestaltande
processer med digitala verktyg i gränslandet mellan konstnärligt skapande och teknik. Innehåll och teknik i konstnärligt skapande har varierat över d. I och med den informa onstekniska utvecklingen har helt nya möjligheter och
platser skapats, och fortsä er a skapas, för konstnärliga
och kommunika va u ryck. Kursen behandlar bild, animaon, ljud och video.
Företagsekonomi 2, 100p
Kursen tar upp företagens samhällsny a och samhällsansvar u från begreppet hållbar utveckling, marknadsföring
i form av omvärldsanalys och olika verktyg för värdeskapande processer. I kursen ingår också metoder, teorier
och modeller som används i företagens interna styrning
samt bokföring och bokslut med enkla periodiseringar.
Redovisning 1, 100p
Kursen behandlar bl.a. grundläggande lagar och bestämmelser som styr företagens redovisning och vanligt förekommande affärshändelser med llhörande verifika oner
samt registrering av affärshändelser. Vi gör enklare bokslut
och tar ut ekonomiska rapporter ut Visma Administra on
500.
Redovisning 2, 100p
Kursen bygger på Redovisning 1 eller Företagsekonomi
1+2. I kursen ingår bl.a. registrering av olika typer av affärshändelser i bokföringsprogram med hjälp av kontoplan.
Olika typer av periodiseringar samt resultatregleringar
med hjälp av bokslutsdisposi oner. Bokslut, beska ning
och revision i olika företagsformer samt räkenskapsanalys.
Matematik/Naturvetenskap
Matema k 1a, 100p
Kursen bygger på grundskolans utbildning. Den erbjuder
breddade och fördjupade kunskaper inom områdena aritme k (de fyra räknesä en, procent, bråk och potenser),
algebra med ekva onslösning, geometri, sannolikhet och
sta s k.
Matema k 1b, 100p
Kursen bygger på grundskolans utbildning. Den erbjuder
breddade och fördjupade kunskaper inom områdena aritme k (de fyra räknesä en, procent, bråk och potenser),
algebra med ekva onslösning, geometri, funk oner, sannolikhet och sta s k.
Matema k 1c, 100p
Kursen bygger på grundskolans utbildning. Den erbjuder
breddade och fördjupade kunskaper inom områdena aritme k (de fyra räknesä en, procent, bråk och potenser),
algebra med ekva onslösning, geometri, funk oner, trigonometri, vektorer, det binära talsystemet, sannolikheter
och sta s k.
14
Matema k 2a, 100p
Naturkunskap 2, 100p
Kursen bygger på Matema k 1a och ger kunskaper inom
områdena algebra med ekva onslösning, funk oner och
geometri.
För a läsa denna kurs behöver du ha läst Naturkunskap
1a2 eller 1b (alterna vt Naturkunskap A). De a är en påbyggnadskurs som innehåller arbetsområden som universums utveckling, materien, människokroppens anatomi
och funk on samt evolu onsteorin och livets utveckling.
Labora oner och andra typer av undersökningar är vik ga
delar av studierna.
Matema k 2b, 100p
Kursen bygger på Matema k 1b och ger kunskaper inom
områdena algebra med ekva onslösning, funk oner, komplexa tal, logaritmer, geometri och sta s k.
Matema k 2c, 100p
Kursen bygger på Matema k 1c och ger kunskaper inom
områdena algebra med ekva onslösning, funk oner, komplexa tal, logaritmer, geometri, sannolikhet och sta s k.
Matema k 3b, 100p
Kursen bygger på matema k 2a, 2b eller 2c och ger kunskap inom områdena trigonometri, gränsvärden, derivata,
primi va funk oner, exponen alfunk oner och integraler.
Samhällsvetenskap/Humaniora
Affärsjuridik, 100p
Kursen behandlar vardagsnära juridiska frågor sedda ur
företagets synvinkel ll exempel avtal, marknadsrä ,
köprä , skadestånd, tvister, upphovsrä och patent, produkt och miljö, obestånd och konkurs. Vardagliga prak kfall analyseras och diskuteras. Kursen är mycket matny g
både för en företagare och en privatperson.
Historia 1a1, 50p
Matema k 3c, 100p
(i yrkesexamen)
Kursen bygger på matema k 2a, 2b eller 2c och ger kunskap inom områdena trigonometri, gränsvärden, derivata,
primi va funk oner, integraler och trigonometri.
Kursen Historia 1a1 är en översiktlig kronologisk kurs med
fördjupningar kring senare århundraden. Den bygger på
och knyter an ll de kunskaper om skilda dsperioder och
utvecklingslinjer som eleverna har llägnat sig i grundskolan. Betoningen ligger på medborgarkunskap och främjande av personlig utveckling.
Matema k 4, 100p
Kursen bygger på matema k 3b och 3c och ger fördjupade
kunskaper inom derivata, trigonometri, primi va funk oner, integraler samt en introduk on ll differen alekva oner.
Naturkunskap 1a1, 50p
(i yrkesexamen)
Kursen ger en grund inför fortsa a studier. I innehållet
märks framför allt frågor om ekologi, energi och hållbar
utveckling. E labora vt och undersökande arbetssä används för a uppnå målen.
Naturkunskap 1a2, 50p
Historia 1a2, 50p
(i yrkesexamen för högskoleförberedande)
Historia 1a2 är en fortsä ning på grundkursen Historia
1a1. I den här kursen ingår en delkurs om Sveriges moderna historia. Dessutom ska den här delkursen ta upp några
historiska problem av mer analy skt slag. Det innebär
några fördjupningar runt det som tas upp i översiktskursen
historia 1a1, eller tänkbart andra historiska områden.
Om du läser kursen Historia 1b så ingår både historia 1a1
och 1a2 i den.
(i yrkesexamen för högskoleförberedande)
Historia 1b, 100p
Denna kurs bygger på Naturkunskap 1a1. I innehållet
märks aktuella miljöfrågor i ljuset av hållbar utveckling,
genteknik och därmed förknippade e ska frågeställningar
samt frågor kring sexuella normer och sexuell hälsa. E
labora vt och undersökande arbetssä används för a
uppnå målen.
(i högskoleförberedande examen)
Naturkunskap 1b, 100p
Kursen behandlar översiktligt historien från förhistorisk
d ll upplysnings den. Tyngdpunkten ligger sedan på
industrialisering och demokra sering under 1800- och
1900-talen. Både historia globalt och i Sverige ges utrymme. Hur historia har använts för a forma iden teter ingår
också llsammans med källkri k.
(i högskoleförberedande examen)
Historia 2a, 100p
Kursen ger en grund inför fortsa a studier. I innehållet
märks framför allt frågor om ekologi, energi och hållbar utveckling. Bioteknik och genteknik och därmed förknippade
e ska frågeställningar är också vik ga. E labora vt och
undersökande arbetssä används för a uppnå målen.
Bygger på 1a2 eller 1b. Även du som har läst historia A kan
läsa historia 2a som fortsä ningskurs. Kursen tar upp tema ska fördjupningar, historiska begrepp och förklaringsmodeller, granskning och tolkning av historiskt källmaterial för behandling av historiska frågeställningar samt hur
historia används inom olika kulturformer.
15
Internationell ekonomi, 100p
Religionskunskap 2, 50p
Kursen interna onell ekonomi ger kunskaper om hur den
interna onella ekonomin är uppbyggd och fungerar. Du
kommer a studera hur handeln i världen har fungerat och
hur den fungerar i dagens globaliserade värld. Du kommer
även a lära dig mer om valutor och valutahandel. Som
avslutning får du studera vad man ska tänka på när det
gäller a bedriva handel med andra länder.
För a läsa denna kurs behöver du ha läst Religion 1 (alterna vt Religion A). I kursen behandlar vi nyreligiösa rörelser, privatreligiositet och religioners och livsåskådningars
betydelse för människors iden tet. Vidare tar vi upp llhörighet, gemenskap och syn på jämställdhet, rela onen
mellan religion och vetenskap samt e ska begrepp, teorier
och modeller om t ex biomedicinsk e k, djure k och miljöe k.
Interna onella rela oner, 100p
Kursen interna onella rela oner ger dig möjlighet a lära
dig mera om hur rela onerna mellan olika stater, organisa oner samt företag fungerar i en allt mer globaliserad
värld. Du kommer a få lära dig mera om de olika aktörerna på den interna onella arenan samt hur den interna onella ekonomin påverkar rela onerna i världen. Som
avslutning på kursen kommer du a studera orsakerna och
konsekvenserna av några konflikter i världen.
Ledarskap och organisa on, 100p
Kursen behandlar personlig ledarutveckling, ledars l och
ledarroll samt utveckling och mo va on av medarbetare.
Du får läsa om grupprocesser och grupputveckling, kommunika on och konflikthantering samt om organisa onsform och organisa onskultur.
Mental träning, 100p
Kursen behandlar mentala och prak ska avslappnings- och
träningsmetoder t ex mindfulness, stress och stresshantering, hälsa och livss l, mo va on, målfokusering, prestaon samt psykologiska modeller för instruk on och handledning.
Samhällskunskap 1a1, 50p
(i yrkesexamen)
Kursen samhällskunskap 1a1 ger kunskaper om det demokra ska systemet i Sverige. Du kommer a lära dig mera
om den svenska arbetsmarknadens uppbyggnad och aktörer. Hur det svenska rä systemet fungerar kommer du a
lära dig. Under hela kursen arbetar vi ak vt med aktuella
händelser och nyheter.
Samhällskunskap 1a2, 50p
(i yrkesexamen för högskoleförberedande)
Kursen bygger på samhällskunskap 1a1 och du kommer
a få lära dig mer om de olika tankar och idéer som finns
för a skapa det perfekta samhället. Massmedia som den
tredje statsmakten kommer du a få lära dig. E stort avsni handlar om hur e lands ekonomi fungerar. Som avslutning kommer du a göra e fördjupningsarbete som
behandlar någon ng inom det samhällsvetenskapliga området.
Samhällskunskap 1b, 100p
(i högskoleförberedande examen)
Psykologi 1, 50p
Kursen behandlar psykologins historiska framväxt och de
olika psykologiska perspek ven: psykoanalysen, behaviorismen, kogni onspsykologi, biologisk psykologi och socialpsykologi. Du får läsa om hur verklighetsuppfa ningar
och självbilder påverkas och formas samt om psykisk hälsa
och ohälsa med betoning på stress och stresshantering
samt kriser och krishantering.
Psykologi 2a, 50p
Kursen behandlar personlighetspsykologi, utvecklingspsykologi samt klinisk psykologi dvs. psykisk ohälsa och olika
psykologiska behandlingsalterna v. Du får också läsa om
vilken påverkan media, livss l och kultur har på det mänskliga psyket samt om olika llämpningsområden inom psykologin i rela on ll samhällets förändringar.
Religionskunskap 1, 50p
I kursen behandlar vi kristendomen, de övriga världsreligionerna och olika livsåskådningar i rela on ll kön, socioekonomisk bakgrund, etnicitet och sexualitet. Vidare tar
kursen upp hur iden tet formas i förhållande ll religion
och livsåskådning, rela onen mellan religion och vetenskap, e k samt analys av argument i e ska frågor.
16
Kursen samhällskunskap 1b ger kunskaper om hur det
svenska demokra ska samhället växt fram och hur det
fungerar i dagens interna onella värld. Du kommer också
a lära dig mer om de olika tankar och idéer som finns
för a skapa det perfekta samhället. Du får även läsa om
arbetsmarknaden, massmedia, na onalekonomi samt om
lag och rä . Som avslutning kommer du a göra e fördjupningsarbete som behandlar någon ng inom det samhällsvetenskapliga området. Under hela kursen arbetar vi
ak vt med aktuella händelser och nyheter.
Samhällskunskap 2, 100p
För a läsa denna kurs behöver du ha läst Samhällskunskap 1a2 eller 1b (alterna vt Samhällskunskap A). Du kommer a arbeta med samhällsvetenskapliga metoder och
modeller. Dessa använder du för a arbeta med t.ex. olika
demokra ska system, ekonomi och makt. Kursen utgår
från kunskaper från digare kurser. E självständigt arbetssä llämpas.
Servicekunskap, 100 p
Kursen behandlar betydelsen av god service i många olika
typer av verksamhet. Du får inblick i betydelsen av e k,
förhållningssä , a tyder och värderingar i olika servicesitua oner samt får kunskap om konsumentlagar och miljötänkande, arbetsmiljö, ergonomi och säkerhet. Arbetssättet består ll stor del av diskussioner kring olika case.
Svenska 2, 100p
Språk
Engelska 5, 100p
Kursen bygger vidare på grundskolans utbildning och vidareutvecklar alla delmoment: läsa, skriva, lyssna och tala.
Varianter av talad engelska ingår i kursen. Kursen ökar lltron ll den egna språkliga förmågan i språket och du deltar i samtal och presenta oner.
Engelska 6, 100p
Kursen är en fördjupning och breddning av det engelska språket med en mer analy sk inriktning, där samtal blir fördjupande diskussioner. Du förbä rar di sä
a formulera dig i skri och tal och olika engelsktalande
länders samhällen och historia studeras och diskuteras.
(Förkunskaper: Engelska 5 eller motsvarande)
Engelska 7, 100p
I kursen behandlas bland annat muntlig och skri lig framställning, språkrik ghet, argumenta onsteknik, retorik,
citat- och refera eknik, källkri k och språklig varia on.
Vidare undersöker vi centrala li eraturvetenskapliga begrepp, svenska språkets uppbyggnad och språkförhållanden i Sverige och övriga Norden.
Svenska 3, 100p
I kursen behandlas bland annat muntlig och skri lig framställning, språkrik ghet och språklig varia on. Stor tonvikt
läggs vid retorik och den vetenskapliga tex ypen. Vi tar
också upp centrala vetenskapliga begrepp och gör textanalyser. Det svenska språkets historiska utveckling är också
e inslag i kursen.
Svenska som andraspråk 1, 100p
Orienteringskurs i svenska, 100p
I kursen behandlas bland annat muntlig och skri lig framställning, språkrik ghet, argumenta onsteknik, citat- och
refera eknik och svenska språkets ordförråd och struktur
samt språklig varia on. Vidare läser vi modern skönli eratur och texter som används i vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv. Vi jämför svenska språket och elevens
modersmål och reflekterar över språkinlärning.
Kursen vänder sig ll dig som har svenska som andraspråk
och som har gå färdigt på SFI.
Svenska som andraspråk 2, 100p
I kursen ingår en sammanställning och redovisning av e
eget arbete baserat på källor. Kursen innebär en fördjupning i språket och är en yrkes- eller studieförberedande
kurs med engelska som arbetsredskap.
Orienteringskursen ger en allmän intensiv träning i svenska, vilket gör a du lä are kan förstå och arbeta med gymnasiets kurser. En orienteringskurs betygsä s inte.
Skrivande, 100p
Skrivande är en kurs för dig som tycker om a skriva. Vi
börjar med a lära oss skriva informerande och argumenterande texter. Däre er ägnar vi största delen av terminen
åt a skriva fik va texter i novellform. Slutligen skriver vi
också dikter i fri form. Du får handledning av din lärare 30
min varannan vecka.
Svenska 1, 100p
I kursen behandlas bland annat muntlig och skri lig framställning, språkrik ghet, argumenta onsteknik, retorik,
citat- och refera eknik, källkri k och språklig varia on. Vidare undersöker vi centrala mo v, berä arteknik och vanliga s ldrag i skönli eratur, teater, film och andra medier.
I kursen behandlas bland annat muntlig och skri lig framställning av utredande och argumenterande texter, språkrik ghet, argumenta onsteknik, citat och refera eknik
och svenska språkets ordförråd och struktur samt språklig
varia on. Vidare läser vi skönli eratur från olika der och
texter som används i vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv. Vi jämför svenska språket och elevens modersmål
och reflekterar över språkinlärning.
Svenska som andraspråk 3, 100p
I kursen behandlas bland annat muntlig och skri lig
framställning av utredande och argumenterande texter,
språkrik ghet, argumenta onsteknik, retorik, citat- och
refera eknik, källkri k och svenska språkets ordförråd och
struktur samt språklig varia on. Vidare läser vi skönli eratur från olika der och texter som används i vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv samt texter av vetenskaplig karaktär. Vi jämför svenska språket och elevens modersmål
och reflekterar över språkinlärning.
Gymnasiearbete
Gymnasiearbete, 100p
De a är e arbete som man enbart genomför om målet
med studierna är a få en yrkes eller högskoleförberedande examen. Det är e självständigt arbete som läses sist
i din utbildning och ska vara en bekrä else på a du har
kunskaper inom det område som du har valt din examen
mot.
De a arbete är obligatoriskt och måste vara godkänt med
betyget E för a du ska kunna få ut din examen. Arbetet
bedöms enbart med E eller F och läses över en studieperiod här på Komvux.
17
Du kommer a ha dels en handledare som hjälper dig med
formalian i di arbete och en medbedömare som har ämneskunskapen inom det område du väljer a skriva om.
Dessa träffar du i slutet på den studieperiod som är innan
gymnasiearbetet skall skrivas. Ansökan görs på en separat
blanke och måste vara inlämnad senast sista ansökningsdatum ll studieperioden då arbetet ska genomföras.
Gymnasiearbetet genomförs i slutet av utbildningen mot
examen.
Vård- och omsorgsutb
Vård och omsorgsutbildningen är en utbildning på tre
terminer.
Du kommer a
llhöra en grupp som läser kurserna på
vård och omsorgsutbildningen i en viss ordning.
Undervisningen sker på dag d med mycket d för eget
arbete och grupparbete. Arbetsformen kräver a du tar
e stort ansvar för dina studiers planering, genomförande och resultat. Du arbetar u från en studiehandledning
med problemorienterade uppgi er. Redovisningarna sker
i form av skri liga rapporter och seminarier/diskussioner
samt skri liga prov. A arbeta i grupp rekommenderas, då
det underlä ar och s mulerar di lärande.
I undervisningen används e datakommunika onsprogram som heter FirstClass (FC). Här kan du via internet
skicka skri liga uppföljningar och kommunicera med lärare och studiekamrater. Här kan du även hämta informa on
gällande studierna.
Utbildningen kräver llgång ll dator, hemma eller på skolan.
Vård och omsorgsutbildningen ger dig grundläggande kunskaper för arbete inom följande områden beroende på val:
- hemtjänst/särskilda boenden
- omsorg om människor med funk onshinder
- personlig assistent
- hemsjukvård
- akutsjukvård
- psykiatrisk vård
För vem?
Du skall ha intresse av a arbeta inom människovårdande
yrken och ha fysiska förutsä ningar för yrket.
Du bör kunna arbeta i grupp samt ta egna ini a v och eget
ansvar.
Förkunskaper
Alla elever testas i svenska och läsförståele innan antagning.
Utbildningen är pedagogiskt anpassad ll vuxnas lärande.
Vid ansökan
Förutom de teore ska studierna ingår arbetsplatsförlagt
lärande - APL.
Vi rekommenderar a du bifogar e personligt brev med
din ansökan, där det framgår varför du söker utbildning
och din eventuella yrkesbakgrund.
Akutsjukvård, 200p
vård i livets slutskede. Få kunskap om symtomlindring,
kost och näringsbehov, krisreak oner och e ska frågeställningar. APL ingår.
Kursen he e digare Lindrande vård.
Kursen behandlar vård o omsorgsåtgärder och medicinska
åtgärder/teknik. Kunskaper om smärta, sjukdomar, preoch postopera v vård, sårvård, olycksfall och människors
reak oner i kriser. APL ingår i kursen.
Medicin 1, 150p
E k och Människans Livsvillkor, 100p
Kursen handlar om människan, om dig och mig och alla andra, a förstå hur kulturen formar dig och du formar kulturen. Få kunskap om hur människans handlingar kan ses
ur olika perspek v, samt förståelse för vad som kan styra
mi sä a handla.
I kursen får du kunskaper om människokroppens uppbyggnad och hur den fungerar för a kunna uppfa a symtom
på sjukdom. Kunskaper om läkemedel och läkemedelsanvändning u från lagar samt mikroorganismer och dess
spridningsvägar och hur vi försvarar oss mot dem.
Psykiatri 1, 100p
Hälsopedagogik, 100p
Kursen handlar om hälsa och hälsorelaterade levnadsvanor och vilka konsekvenser det får för hälsan. Folkhälsoarbete på individ-, grupp- och samhällsnivå. Kunskaper om
metoder och ak viteter för hälsobefrämjande arbete, pedagogiskt hälsoarbete.
Pallia v vård, 100p
I kursen får du kunskaper för a kunna planera och u öra
vård- och omsorgsuppgi er samt medicinska åtgärder vid
18
Kursen ska ge kunskap om den psykiatriska sjukvårdens
historiska utveckling och därmed skapa förståelse gällande
vikten av forskning och evidensbaserad kunskap inom området. Kursen ska även ge kunskap om sambandet mellan
psykisk hälsa-psykisk ohälsa-psykisk sjukdom u från olika
förklaringsmodeller och ska ningsinstrument. I kursen
belyses även vikten av a förstå omvårdnadsprocessens
olika steg, kommunika onens betydelse, samt e empaskt och professionellt förhållningssä . Förkunskaper i
psykologi, motsvarande Psykologi 1, ger en god förförståelse för kursen.
tbildning
Psykiatri 2, 200p
Vård- och omsorgsarbete 1, 200p
Kursen bygger på Psykiatri 1.
I kursen får du kunskaper för a kunna planera och u öra
vård- och omsorgsuppgi er. De a möjliggörs genom a
du bl.a. får kunskaper om våra behov, det normala åldrandet, kommunika on och samarbete, professionellt e skt
förhållningssä , tekniska hjälpmedel, hygien. APL ingår.
Kursen ska ge en fördjupad kunskap om psykiatriska funkonsnedsä ningar, samt a kunna iden fiera brukarens/
pa entens behov i samband med dessa. Vikten av samarbete mellan olika yrkesgrupper och huvudmän betonas.
Kursen ska även ge kunskap om de lagar och bestämmelser som styr verksamheten. I övrigt fördjupas de områden
som beskrivs i Psykiatri 1. APL ingår i kursen.
Psykologi 1, 50p
I kursen belyses psykologins framväxt som vetenskap,
både ur e individperspek v och ur e samhällsperspekv. Vidare studeras mänskliga känslor, tankar och beteende u från olika förklaringsmodeller .
Vård- och omsorgsarbete 2, 150p
I kursen får du kunskaper för a kunna planera och u öra
vård- och omsorgsuppgi er. De a möjliggörs genom a
du får kunskaper om olika sjukdomar, observa oner, behandlingar, kontroller och provtagningar. Kunskaper om de
lagar som reglerar vård- och omsorgsarbetet. Samt kunskaper om socialtjänstens insatser för familjen. APL ingår.
Kurs
Poäng
Kurskod
Termin
Socialpedagogik 1, 100 poäng
Undervisningen i ämnet pedagogik i vård och omsorg ska
sy a ll a eleverna utvecklar pedagogisk och kommunika v förmåga. I kursen socialpedagogik behandlas bland
annat utanförskapets problema k, samhällets utveckling,
livsvillkor och möjlighet ll utveckling för personer som är
i behov av stöd och service från samhället.
Specialpedagogik 1, 100 poäng
Kursen ska ge grundläggande kunskaper om olika funkonsnedsä ningar och hur de påverkar människors liv och
delak ghet i samhället. Kursen tar upp specialpedagogiska
insatser, arbetssä och hjälpmedel. Alterna va kompletterande kommunika onssä och vilken funk on och betydelse de har för människors delak ghet belyses också.
Specialpedagogik 2, 100 poäng
Specialpedagogik 2 bygger på kursen specialpedagogik 1.
Här behandlas lagar, förordningar, interna onella överenskommelser och riktlinjer som styr insatser och verksamheter för människor med funk onsnedsä ningar. Kursen
tar också upp innehållet i, bakgrunden ll och framväxten
av organisa oner, arbetssä och olika insatser inom funkonshinderområdet.
Vård och omsorg vid demenssjukdom, 100
poäng
Tyngdpunkten i kursen ligger på kunskap om olika demenssjukdomar och arbetsmetoder för a ge äldre med
demenssjukdom god livskvalitet. Samhällsperspek vet
och anhörigas situa on tas också upp i kursen.
Medicin 1
150
MEDMED01
1
Psykologi 1
50
PSKPSY01
1
50/50
SPCSPE01
1/2
Vård- och
omsorgsarbete 1
200
VÅRVÅR01
1
Hälsopedagogik
100
HÄLHÄL0
2
Psykiatri 1
100
PSYPSY01
2
Vård- och
omsorgsarbete 2
150
VÅRVÅR02
2
E k och människans Livsvillkor
100
MÄNETI0
3
Pallia v vård
100
SJULIN0
3
Vård och omsorg
vid demenssjukdom
100
GERVÅR0
3
Akutsjukvård
200
SJUAKU0
3*
Psykiatri 2
200
PSYPSY02
3*
Socialpedagogik
100
PEASOC0
3*
Specialpedagogik 2
100
SPCSPE02
3*
Specialpedagogik 1
* Utgång fördjupning 200 p
19
Annan gymnasial kurs eller yrkesubildning?
Önskar du läsa en annan kurs, på annat sä eller i annan
takt än det som är presenterat under gymnasiala kurser?
Nu kan vi erbjuda dig ökade möjligheter ll de a
Miroi distansutbildning,
upphandlad aktör
Bakgrund
E ersom en grundförutsä ning a kunna läsa en kurs är
a upplägget passar dig som individ har vi upphandlat
flertalet kurser från Miroi distansutbildning. Sy et är a
du som är i behov av en annan studietakt, arbetar oregelbundet eller av andra skäl behöver läsa på annat sä än
det som vi annars erbjuder, ska kunna ansöka om det. A
läsa på distans är inte en enklare väg a studera, snarare
tvärtom då det ställer höga krav på studiedisciplin.
Studieform
Du studerar via en distanspla orm, har kontakt med en
lärare och följer en uppgjord studietakt. Din individuella
studieplan gör du llsammans med en av Komvux studieoch yrkesvägledare och det är Komvux som ansvarar för
kursen du läser. Du ansvarar för a följa studietakten, visa
resultat, vara ak v och a hålla kontakt med din lärare i
kursen på motsvarande sä som de distanskurser som vi
erbjuder i egen regi.
Utrustning
Kurserna kräver llgång ll dator med webbkamera och
headset (USB-anslutet för bästa prestanda).
Studieplats
Platsen för studier är valfri inom Sveriges gränser. Du får
givetvis studera i Komvuxlokaler då du läser en av dessa
kurser men det är läraren i kursen som kan hjälpa dig med
dina studier. De obligatoriska prov llfällena måste genomföras i en Miroi lokal som du själv bokar via din lärpla form.
Antagning
Om du blir antagen eller inte avgörs av flera faktorer: din
digare utbildningsbakgrund (personer med lägst utbildning och/eller svag ställning på arbetsmarknaden u från
olika förordningar prioriteras), förutsä ningar a klara
studierna, di mål med studierna, din individuella studieplan och ekonomiska ramar.
Kursutbud
Vilka kurser som kan erbjudas finner du på hƩp://distansutbildning.miroi.se/, dock är inte SFI eller grundläggande
kurser aktuella i dagsläget. Vi har inte fler platser ll undersköterskeutbildningen än digare, dock kan de a vara
e alterna v för dig som annars har svårt a kombinera
studier och arbete.
Möjlighet att läsa via annan kommun
Om du vill läsa en annan kurs/utbildning som inte kan erbjudas i egen regi eller via Miroi kan de a vara möjligt genom a läsa i en annan kommun. Vi har idag elever som
läser yrkesutbildningar på olika håll i landet för a möjliggöra a de når sina mål.
Vet du vad du har för mål och vet a utbildningen finns
men inte i Västerviks kommun, ansök på den anordnande
kommunens ansökningsblanke , men skicka den ll Komvux i Västervik för hantering.
Om du inte vet vad du har för mål kan du kontakta en av
våra studie- och yrkesvägledare för hjälp på vägen a finna
de a. Du kan nå dem via expedi onen på telefonnummer
0490-25 42 32 eller via e-post [email protected]
20
motsvarandebedömning
Ibland kan vissa kurskombina oner som lästs på olika gymnasieprogram eller inom vuxenutbildning motsvara andra
kurser. De a kan innebära a du har behörigheter som du
inte känner ll. Funderar du på om det kan gälla dig, ta
kontakt med någon av våra studie- och yrkesvägledare.
Kurser inom Komvux
Kurser som ingår i något av de uppräknade gymnasieprogrammen men som har lästs på Komvux kan också vara
aktuella
De kurser som det kan gälla är:
Kurser som det kan motsvara är
Kurser inom gymnasieprogram som läses från och med
hösten 2011.
• El- och energiprogrammet
Biologi A, Biologi B, Biologi 2
Fysik A, Fysik 1a, Fysik 1b1+1b2
Kemi A, Kemi 1
• Naturbruksprogrammet
Matema k B
• Vård- och omsorgsprogrammet
Naturkunskap A, Naturkunskap B, Naturkunskap 1a1+1a2,
Naturkunskap 1b, Naturkunskap 2
Kurser inom gymnasieprogram som lästes innan hösten 2011.
• Elprogrammet
• Energiprogrammet
• Fordonsprogrammet
• Industriprogrammet
• Naturbruksprogrammet
• Omvårdnadsprogrammet
• Teknikprogrammet
21
Högskoleförberedande
program
Yrkesprogram
I vilken ordning ska kurser läsas
Historia 1a1
Historia 1b
HISHIS01a1
HISHIS01b
50 p
100 p
Historia 1a2
Historia 2b
HISHIS01a2
HISHIS02b
50 p
100 p
Historia 2a
Historia 3
HISHIS02a
HISHIS03
Yrkesprogram
(EK, ES, HU, SA)
(NA,TE)
MatemaƟk 1a
MatemaƟk 1b
MatemaƟk 1c
MATMAT01a
MATMAT01b
MATMAT01c
MatemaƟk 2a
MatemaƟk 2b
MatemaƟk 2c
MATMAT02a
MATMAT02b
MATMAT02c
MatemaƟk 3b
MatemaƟk 3c
MATMAT03b
MATMAT03c
100 p
100 p
100 p
100 p
100 p
100 p
100 p
100 p
100 p
100 p
MatemaƟk 4
MATMAT04
100 p
MatemaƟk 5
MATMAT05
100 p
Yrkesprogram
Högskoleförberedande
Yrkesprogram
program
Naturkunskap 1a1
Naturkunskap 1b
NAKNAK01a1
NAKNAK01b
50 p
Samhällskunskap 1a1
SAMSAM01a1
100 p
Högskoleförberedande
program
Samhällskunskap 1b
SAMSAM01b
50 p
100 p
Naturkunskap 1a2
Naturkunskap 2
Samhällskunskap 1a2
Samhällskunskap 2
NAKNAK01a2
NAKNAK02
SAMSAM01a2
SAMSAM02
50 p
100 p
50 p
22
100 p
YRKESEXAMEN 2 400 GYMNASIEPOÄNG VARAV GODKÄNDA BETYG • 2 250 P
GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN
YRKESPROGRAM
Svenska/svenska som andraspråk 1 .......................... 100 p
Engelska 5 .................................................................. 100 p
Matema k 1a ............................................................ 100 p
Gymnasiearbete ........................................................ 100 p
• Barn- och fri dsprogrammet
• Bygg- och anläggningsprogrammet
• El- och energiprogrammet
• Fordons- och transportprogrammet
Dessutom
Historia 1a1 ................................................................ 50 p
Samhällskunskap 1a1 ................................................. 50 p
Naturkunskap 1a1 ...................................................... 50 p
Religionskunskap 1 ..................................................... 50 p
• Handels- och administra onsprogrammet
• Hantverksprogrammet
• Hotell- och turismprogrammet
• Industritekniska programmet
Samt
Yrkeskurser som ll övervägande del ska ingå i e och samma
na onella yrkesprogram i gymnasieskolan med sammanlagt
högst 1800 gymnasiepoäng.
• Naturbruksprogrammet
OBS! Om du som läser mot en yrkesexamen vill bli grundläggande behörig ll högskola och universitet måste du få godkända betyg i: Svenska/svenska som andraspråk 2, Svenska/
svenska som andraspråk 3 samt Engelska 6.
• Vård- och omsorgsprogrammet
• Restaurang- och livsmedelsprogrammet
• VVS- och fas ghetsprogrammet
HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE EXAMEN
2 400 GYMNASIEPOÄNG VARAV GODKÄNDA BETYG • 2 250 P
HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE PROGRAM
GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN
Svenska/svenska som andraspråk 1, 2 och 3 .............300 p
Engelska 5 och 6 ........................................................100 p
Matema k 1b eller 1c ...............................................100 p
Gymnasiearbete ........................................................100 p
Dessutom
Matema k* ....................................................0/100/200 p
Historia 1b .................................................................100 p
Samhällskunskap 1b ..................................................100 p
Naturkunskap 1b** ...................................................100 p
Religionskunskap 1 ......................................................50 p
(Historia, Samhällskunskap och naturkunskap kan läsas i mindre omfa ning - 50 p. OBS! Ger inte särskild behörighet.)
Samt
Kurser som ll övervägande del ska ingå i e och samma naonella högskoleförberedande program i gymnasieskolan med
sammanlagt högst 1 250 gymnasiepoäng.
23
•
Ekonomiprogrammet
•
Este ska programmet
•
Humanis ska programmet
•
Naturvetenskapsprogrammet
•
Samhällsvetarprogrammet
•
Teknikprogrammet
Du hi ar kurser som karaktäriserar programmen under www.
skolverket.se (se vidare under skolformer/gymnasieutbildning/
program/na onella program/programstruktur).
*Olika krav på yƩerligare matemaƟk på programmen.
Este ska och humanis ska programmen .........0 p
Ekonomi och samhällsvetarprogrammen .....100 p
Naturvetenskaps- och teknikprogrammen ...200 p
**ErsäƩa naturkunskap
Kursen naturkunskap får ersä as med kurser i Biologi 1, Fysik 1a och Kemi 1 på Naturvetenskapsprogrammet och med Fysik 1a och Kemi 1 på Teknikprogrammet.
Tre verksamheter
Tre verksamheter i samma byggnad
•
Grundläggande- och gymnasial nivå (Komvux)
•
Utbildning i svenska för invandrare (SFI)
•
Särskild utbildning för vuxna (Särvux)
På Tjustskolan finns våra tre verksamheter samlade för a kunna erbjuda en bra
studiemiljö för vuxna och för a ge möjlighet för både elever och lärare a samverka
över verksamhetsgränserna.
Komvux
Denna katalog riktar sig främst ll dig som ska söka en eller flera kurser på grundläggande- eller gymnasial nivå.
Vill du söka utbildning i svenska för invandrare (SFI)?
SFI är utbildning i svenska språket för dig som är vuxen och har annat modersmål
än svenska. Vi har kursstarter minst fyra gånger/år men vi har också kon nuerlig
antagning om förutsä ningar finns. Kurserna erbjuds främst på dag d men u från
e erfrågan och resurser också i form av kvällskurs.
Du är välkommen a besöka oss på Tjustskolan eller kontakta oss via e-post,
[email protected] eller på tel. 0490-25 42 32. Informa on och ansökningsblanke finns också på vår hemsida, www.vastervik.se/komvux.
Do you want to apply to courses in swedish for immigrants (SFI)?
In SFI the Swedish language is taught to adults who have other mother tongues than
Swedish. Our courses start at least four mes a year. Given the correct prerequisites
students may also be admi ed con nuosly. The courses are mainly given during
day me but if there is a demand evening courses may be arranged.
You are welcome to visit us at Tjustskolan or get in touch by phone,
tel.no. 0490-25 42 32. Further informa on and applica on form at our
homepage,www.vastervik.se/komvux.
Vill du söka särskild utbildning för vuxna (Särvux)?
Är du intresserad av a läsa inom särskild utbildning för vuxna? För mer informa on
kontakta vår rektor på telefon 0490-25 42 36 alterna vt besök oss på Tjustskolan.
www.vastervik.se/komvux
[email protected]