Vem ska jag vända mig till

Planeringseftermiddagar – eleverna slutar 11.45
4 eftermiddagar per termin slutar eleverna tidigare. Vi kallar detta för
planeringseftermiddagar. Information om dessa dagar får eleverna på
skolstartsdagen
Bollebygdskolan 7-9
Planerade teman under läsåret:
Karneval: Vi firar att skolan börjar.
Sex- och samlevnad för år 8 sker under hösten och avslutas med en
kärleksmiddag och Tema kring alkohol, narkotika och tobak sker
löpande under året.
PRAO: Årskurs 9 har PRAO på höstterminen vecka 42 och 43 och
årskurs 8 har PRAO vecka 14 och 15 till våren.
Information
Våra telefonnummer är:
Expedition F-6
Expedition 7-9
Personalrum F-6
Personalrum 7-9
Rektor 7-9 och
Introduktionsprogrammen
Sjukanmälan 7-9
Sjukanmälan F-6
Arbetsrum SO/Sv
Arbetsrum Ma/No
Arbetsrum språk
Arbetsrum C7
Resursgrupp:
Specialpedagog
Specialpedagog
Skolsköterska 7-9
Skolsköterska F-6
Skolkurator
Skolpsykolog
Studie-och yrkesvägledare
430 56 33
430 56 32
430 56 36
430 56 52
430 56 50
430 56 51
430 56 35
430 56 53
430 56 57
430 56 55
430 56 54
430 56 23
430 56 24
430 56 17
430 56 18
430 56 19
430 56 16
430 56 20
Når du oss ändå inte, så lämna ett meddelande
på telefonsvararen så hör vi av oss snarast.
Här kommer lite information om Bollebygdskolan 7-9. Här bedrivs
verksamhet för ungdomar 13-16 år, totalt ca 290 elever. Det finns
12 klasser med två klassföreståndare för varje klass vilka ingår i ett
arbetslag. Det finns tre arbetslag, åk 7, åk 8 och åk 9.
Vår vision är en skola för alla vilket innebär att vi arbetar för
inkludering i största möjliga mån. Alla elever tillhör en klass, även
grundsärskolan, och är lokalmässigt integrerade med de övriga
eleverna. En sak som kännetecknar Bollebygdskolan7-9 är den
öppna dörren till personalrummet. Den står alltid öppen så att alla,
både föräldrar och elever, ska känna sig välkomna att komma in och
kontakta personal. Positiva förväntningar ska genomsyra
verksamheten där duktiga lärare använder sig av alla möjligheter
som finns i den digitala världen, alla elever har varsin dator.
Alla på skolan arbetar för likabehandling och att motverka
mobbning, där vi har nolltolerans. På skolan finns en
likabehandlingsgrupp som kan vara som en extra resurs i olika
ärenden.
Om man vill läsa om Bollebygds Kommun och hämta
försäkringsbesked, regler för skolskjutsar, intyg att åka med en
kamrat etc. så kan man gå in på kommunens hemsida. Adressen
är www.bollebygd.se. Där kan man också klicka vidare in på skolans
hemsida och få ytterligare information om skolan. På skolverkets
hemsida kan man läsa om läroplan och kunskapskriterier,
www.skolverket.se
Schoolsoft
Är ett intranät där både personal, föräldrar och elever kan logga in.
Adressen till Schoolsoft är
https://sms6.schoolsoft.se/bollebygd/jsp/Login.jsp.
Du kan även komma in på Schoolsoft via skolans hemsida (se ovan).
Ni får en personlig inloggning som gör att ni kan se ert barns resultat och
utveckling samt kan komma åt allmän information som gäller hela klassen,
plus annan information så som protokoll från skolrådet.
Trafiken
Det är förbjudet att köra in på själva skolområdet. Detta beror på
trafiksäkerheten. Man kör in vid den gamla parkeringen och ställer bilen
där eller på andra sidan ån vid besök i skolan.
Öppen dörr till personalrummet
Om du som förälder kommer till skolan och söker någon kan du antingen
gå till expeditionen eller till personalrummet. Dörren till personalrummet
står alltid öppen för att besökare ska känna sig välkomna.
Systematiskt kvalitetsarbete
Vi bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete där vi systematiskt och
kontinuerligt planerar, följer upp och utvecklar utbildningen. Inriktningen
på det systematiska kvalitetsarbetet ska vara de mål som finns för
utbildningen och att de nationella målen uppfylls. Vi vill ge det stöd och
stimulans så att alla elever utvecklas så långt som det är möjligt.
Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.
Vi har en plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling
på skolan. I den står det angivet hur vi ska arbeta förebyggande mot
diskriminering och kränkande behandling. Vi ska främja alla likas värde.
Det står också hur vi ska agera när något händer. Vi har också två
kamratstödjare i varje klass. Eleverna ser ofta sådant som vi vuxna inte ser.
Planen ska revideras varje år för att den ska vara aktuell.
Elevhälsoteam
Vi har ett elevhälsoteam på skolan som ska arbeta kring barn i behov av
särskilt stöd. Teamet består av rektor, skolsköterska, kurator, psykolog,
specialpedagog och studie- och yrkesvägledare. De träffas en gång i
veckan. Det finns alltid någon/några från teamet med på
elevvårdskonferenser där också föräldrar/elev är inbjudna.
Utvecklingssamtal
Föräldrar, elev och klassföreståndare ska ha minst ett utvecklingssamtal
varje termin där föräldrar och elev fortlöpande får information om elevens
utveckling. Ibland kan det bli fler utifrån behov.
Vid utvecklingssamtalet ska läraren ge muntlig information om hur det
går i skolarbetet samt formativ (framåtsyftande) bedömning om elevens
kunskapsutveckling i förhållande till kunskapskraven. Den ska vara ett
stöd för elevens fortsatta lärande och utveckling.
Sjukanmälan 7-9
Sjukanmälan gör du för ditt barn så länge barnet är sjukt, först och främst
på Schoolsoft och i andra hand på telefonnummer 430 56 51.
Skolråd
Vi har ett skolråd på skolan där två föräldrar från varje klass deltar. Detta
skolråd har möten ca 5 gånger per läsår. Det är ett sätt för er föräldrar att
vara delaktiga och ge synpunkter på skolans verksamhet. Det kan vara i
form av att ge synpunkter på trafiken, på olika planer som ska skrivas,
ombyggnationer etc. Skolrådet har en rådgivande funktion.
Trivselregler
Vi har tillsammans med eleverna utarbetat trivselregler. Dessa regler gör
att alla vet vilka normer som gäller på vår skola. Dessa trivselregler
kommer ni att få hem när skolan börjar så att ni gemensamt kan titta på
dem.
Studieteknik
För alla elever i år 7 genomför vi studieteknikslektioner samt individuellt
för några elever i behov av särskilt stöd. De som håller i studietekniken är
vår specialpedagog, skolbibliotekarie, Studie- och yrkesvägledare samt en
pedagog.
Skolbibliotek
Mitt i skolan finns skolbiblioteket dit alla elever och personal kan gå för
att söka kunskap, låna en bok eller få hjälp av en skolbibliotekarie.
Fotografering
Fotografering kommer att ske i början av läsåret.
Försäkringar
Eleverna är försäkrade via Folksam och om skada sker under skoltid ska
detta anmälas till försäkringsbolaget. Information och telefonnummer dit
finns på vår hemsida.