Konvertering till IFRS? Vi hjälper er att vända utmaningar till

www.pwc.com/se
Konvertering till IFRS?
Vi hjälper er att vända
utmaningar till möjligheter
ATS Accounting Transition Services
Tillämpningen av ett nytt regelverk
på­verkar både det dagliga arbetet och
det rapporterade resultatet. Vi inom
­Accounting Transition Services erbjuder
stöd i arbetet med konvertering till IFRS
och implementering av nya standarder.
Utifrån praktisk erfarenhet och vår egen
­metodik kan vi bistå er i konverterings­
processen och hjälpa er med bland annat:
• Projektledning
• Identifiering och utvärdering av redovisningsskillnader
• Tekniska råd och hjälpmedel
• Utbildning
• Implementering av
rapporteringsprocess och struktur
Varför konvertering till IFRS?
När ett svenskt företag beslutar sig för att
­notera värdepapper på en reglerad ­marknad
inom EU, tillkommer en skyldighet att ­
upprätta och o
­ ffentliggöra koncernbokslut
och ­annan finansiell information i enlighet
med ­inter­na­tionella redovisningsprinciper
(IFRS, International Financial Reporting
Standards). Förändrade ägarförhållanden,
önskemål från intressenter eller ett frivilligt
val av företaget självt är andra exempel på
anledningar till konvertering till IFRS.
Hur påverkas företaget av
en ­IFRS-­konvertering?
Övergången till IFRS påverkar i ­synnerhet
företagets finansiella rapportering,
­rappor­terings­processer och tillhörande
­system, men även belöningssystem, den
interna ­kontrollen, kundavtal, andra viktiga
kontrakt och finan­sieringsavtal. En del av
dessa företagseko­nomiska effekter kräver
­uppmärksamhet och omedelbara åtgärder,
medan andra inte kräver ett lika snabbt
­agerande från företagets sida. Det krävs ett
stort engagemang hos ledning, styrelse och
företagets alla anställda för att konverteringen
skall bli lyckosam.
Effektiv och smidig konvertering
Förändringen av redovisningsprinciper och
rapporterings­processer sker mest kostnads­
effektivt och smidigt om förberedelse sker i
tillräckligt god tid och genom att f­ örändringen
genomförs enligt en grundligt utarbetad plan.
Det bästa resultatet uppnås om f­ öre­tagets
­ledning och ekonomi­avdelning i god tid
kan fundera över de nya r­ edovisnings- och
rapporterings­rutinerna, hur de ska ­tillämpas
i företaget och om företaget­­behärskar
­regel­verket i dess h
­ elhet. Våra s­ pecialister
är ett stöd i hela processen vilket bidrar till
att ni undviker hastigt eller f­ elaktigt gjorda
­redovisningslösningar. I syfte att öka kvaliteten
i r­ appor­teringen erbjuder vi ­skräddasydda
utbildningar för att involvera och utbilda
er ­personal så att de är bekanta med de
­specialfrågor inom redovisningen som är
­typiska för just ert företag och bransch.
Våra specialister hjälper er
PwC har en egen och väl fungerande
metodik som använts vid hundratals
konverteringar i många olika länder
och omfattar tre faser enligt följande:
Fas 1 – Övergripande kartläggning av
väsentliga skillnader och projektstart
Övergripande kartläggning genomförs
av alla väsentliga s­ killnader m
­ ellan
IFRS och de nu tillämpade
redovisnings­principerna. Bedömning
sker av hur stora effekter övergången
till IFRS får både på den finansiella
informationen och på andra ställen i
organisationen. Utkast till projektplan
för återstoden av projektet tas fram
med identifiering av de områden
som är mer komplexa samt förväntad
tidsåtgång och behov av företagets
resurser.
Till denna fas hör att upprätta en
projekt­organisation vilken gör
det möjligt för företaget att driva ­
projektet framgångsrikt samtidigt
som ­verksamheten löper effektivt.
Fas 2 – Komponentutvärdering,
­problemlösning
I denna fas genomförs detaljerade
komponent­utvärderingar av alla
­viktiga poster som har identifierats
som poster som eventuellt leder till
IFRS-justeringar. En komponent­
utvärdering anger i detalj företagets
nuvarande redovisningsprincip,
kraven för redovisning enligt IFRS
och förväntade skillnader. Dessa
komponentutvärderingar används
av företagsledningen för att utveckla
­företagets redovisningsprinciper ­
enligt IFRS och identifiera de ­områden
där kvanti­fiering av ­skillnaderna
krävs. Under denna fas kan avtal
(till e­ xempel ersättningsplaner och
leasing­avtal) behöva analyseras
och undersökningar göras på mer
­komplexa områden för att kvanti­fiera
skillnader. Vid fasens slut ska alla
redovisningsfrågor vara identifierade,
lösta och sammanfattade. I­ ngående
balans och ett första utkast till
­redovisning i enlighet med IFRS
ska ha upprättats.
Fas 3 – Genomförande av konver­tering
och inarbetning av IFRS
Målet med denna fas är att m
­ öjlig­göra
för företaget att inarbeta de nya
­redovisningsprinciperna i rutiner
och kontroller för att v­ erksamheten
ska kunna bedrivas med t­ illämpning
av IFRS. Företaget s­ äkerställer att alla ­
nödvändiga processer är på plats och
kan ­tillämpas av f­ öretagets egen
­personal genom att ­anordna
­nödvändiga ­utbildningar, ­uppdatera
systemkapacitet och process­
beskrivningar samt g
­ enom att skapa
nya ­anvisningar för I­ FRS-rapportering
och en r­ edovisningshandbok.
Vi hjälper till med fortsatta
utmaningar inom IFRS
Utmaningen fortsätter efter att IFRSkonverteringen är genomförd i och
med att IFRS-standarderna fortsätter
att utvecklas i mycket hög takt. Det är
viktigt att i god tid se över de framtida
IASB projekt och förändringar som är
på gång för att se vilka konsekvenser
dessa får för ditt företags redovisning
och finansiella rapportering. Vi på
PwC bevakar utvecklingen inom IFRS
löpande och tar fram goda exempel.
Dessutom arbetar vi som rådgivare åt
flera av Sveriges ledande företag och
organisationer.
Kontakta oss
– vi hjälper dig gärna!
Mikael Scheja, tel 08-555 330 38,
[email protected]
Åsa Klasson, tel 08-555 338 48,
[email protected]
Anna Smeds, tel 08-555 338 43,
[email protected]
Sanna Hjelmér, tel 08-555 334 30,
[email protected]
© 2010 PricewaterhouseCoopers i Sverige AB. Att mångfaldiga innehållet helt eller delvis
är förbjudet enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.
Förbudet gäller varje form av mångfaldigande genom tryckning, kopiering etc.