lffi Lundberu Hymas

ffi;:{
Hymas
lffi Lundberu
Lundberg6200Lse
Specifikation
MOTOR
HYDRAULSYSTEM
DeutzTCD 2012L04 2V
Turboladdaddieselmotormed laddluftkylare
Lastkannande
elservoman6vrerat
hydraulHojd over hyttak, mm
system.Variabelpump,motorfunktioner
dubbel- Bredd ytterkant hjul, mm
verkandemed individuellt
instiillbart
fl6de.
FrigAngshrijd,
mm
Bransletankens
rymd,dm3
Max hydraulflode, dm3/rpm:2OO/2OOO
Maskinvikt,kg
Arbetstryck, Mpa:22
Filter:Fullflodes,
filterpatronmed magnetkerna T!PPLAST
Max effekt, kW (hk) DIN/rpm:9O(122)/20O0
Max vridmoment,Nm/rpm:530/1400
Cylindervolym,
dm3:4,04
TRANSMISSION
Volymhydraulsystem,
dm3:120
Hydrostatisk med variabel pump och motor
Antaf vdxfar, tram/bak: 2/2
Max hastighet med standardddck, km/h:
Viixel
1
2
FramAt och bakAt
0-12
0-30
Max inbyggd dragkraft, kN:
Viixel
'1
och 2
MATT OCH VIKT
Dragkraft
3570
TRANSMISSION H!GH SPEED
Utan baklyft
RAM
Vikt
Midjestyrd
och midjependlande
konstruktion.
Tillverkad
i 20 mm hoghAllfast
stAlplat.
Pendlingsvinkel
max,o
17
"
Styrvinkelmax,
43
Rak
Vinklad
Transoortvdxel
2/2
Max hastighetmed standarddack,km/h
Arbetsvaxel FramAtoch bakAt
1
2
0-12
0-30
Transportvdxel FramAtoch bakAt
1
o-20
0-50
Max. inbyggd dragkraft, kN
Arbetsvtixel
1 och2
Dragkraft
42,15
Transportvdixel
1 och2
Dragkraft
t/,o
Aterforstiljare
Bak 3 400
LAstapp
Skopa
Gafflar
4595
3957
3399
3192
2751
3988
Med baklyft
STYRNING
Vikt
Hydrostatisk
styrningmeddubblacylindrari
midjan.Antal rattvarvmellanfullt styrutslag
hdger/vanster.
4,2
Hydrostatiskmed variabelpump och motor.
Elektrisktman6vreradmekanisktransDortvdxel Axlar av planetvaxeltyp
Arbetsvdxel
2/2
Fram 2000
Alla matt i kg
Fram24O0
Bak 3600
LAstapp
Skopa
Gafflar
Rak
4865
42OG
3389
Vinklad
4223
3615
Allamafi i kg
AXLAR
Antal vdxlar,framAVbakAt
2315
1960
375
87
5300-6200
2921
LASTARE
HJUL
Alternativ
Lyftkraft till full hojd, kN
Lyftkraft i bottenldge, kN
Brytkraft i skopskar, kN
460,0 - 24,O
420.0 - 24.0
BROMSAR
6vnrcr
Hydrauliskt servomandvreradelamellbromsar
i oljebad inbyggda ifram- och bakaxel.
Elhydraulisktmanovrerad parkeringsbroms
verkande pA framaxel.
ROPS-/FOPS{estad hytt.
Ljudniv6 enligt 86/662-EEC:
- i hytt LpA 66,0 dBA.
- o m g i v n i n gL w A 1 0 1, 1 d B A .
Tesi Report PU 94695/06.
ELSYSTEM
S p d n n i n g ,V
Batterikapacitet, Ah
Startmotoreffekt, kW
Generator, A (W)
12
2 x70
J
59,4
34,8
47,O
Nla mett i mm der ej annatanges.Samtligameft
avsermaskinetmed standarddeck.
Vi forbeheileross reft fill endringarutan foregeende
meddelande.
100(1200)
tr Lundberg
Hymas
LundbergHymasAB, 3ox725,931 27 SkellefteA.
Telefon0910-7110 00. Telefax0910-7110 16.
www.lundberohvmas.se