Florens Bord

Bruksanvisning / Bruksanvisning
Bord
Bord
Florens
SE
Item. No. 6010-1155
NO
SE
Läs igenom hela bruksanvisningen
innan montering och användning!
Tack för att du valt att
köpa en produkt från Rusta!
Bord Florens
Läs bruksanvisningen noggrant och se till att möbeln monteras, används och underhålls på rätt sätt enligt instruktionerna i bruksanvisningen. Behåll bruksanvisningen
för framtida bruk.
DELAR OCH VERKTYG
Del
Bild
Antal
Bordsskiva A
1 st
Ramdel B
2 st
Ramdel C
1 st
Skruv D
20 st
Bricka E
20 st
Skruvskydd F
4 st
Insexnyckel G
1 st
VARNING!
Om föreskriften inte efterföljs kan en olycka leda till
allvarlig person- eller egendomsskada.
2
STEG 1
B
A
D
E
E
D
STEG 2
E
D
F
C
3
SE
STEG 3
SKÖTSELRÅD
Aintwood är ett träliknande plastmaterial som tål vatten och kräver mindre underhåll i jämförelse med trämöbler. Aintwood är genomfärgad polystyren som tål temp -25°C till +50°C.
Det är formstarkt och man kan såga, slipa, skruva och borra i det. Dock med försiktighet så ytan
inte smälter vid borrning. Aintwood återvinns som hårdplast och vid förbränning bildas koloxid.
ALLMÄN SKÖTSEL
Möbler i Aintwood behöver regelbunden rengöring efter användning. Synligt smuts och spill
bör torkas av direkt. Ställ aldrig heta föremål (tex grytor, cigaretter, grillredskap) direkt på
bordet som då riskerar att smälta och lämna fula märken. Tänk på att i starkt solljus kan
utställda dricksglas/vaser fokusera solstrålar till en brännpunkt som kan göra brännmärken
i bordsskivan. Aintwoodmöbler ska ej ställas i inglasade oventilerade uterum där det kan bli
extrema temperaturer över +50 grader, materialet kan då mjukna och deformeras.
Aluminiumramen är i princip underhållsfri även om den förstås måste rengöras och eventuell
färg bättras på om det börjat flagna.
RENGÖRING
AINTWOOD BORD MED MATT YTA
Borstad Aintwood har en matt yta som lättare suger åt sig fläckar och där spill och regndroppar
blir synligare än på en blank yta. Den borstade, matta Aintwooden kräver därför mera
rengöring än den oborstade, blanka Aintwooden. Vi rekommenderar därför att man använder
glasunderlägg och bordsunderlägg för att minska på behovet av rengöringen.
För lätt smutsade fläckar räcker det med att man rengör med såpavatten och en trasa eller
svamp. För svårare fläckar, tex rödvin, kaffe och fett, behöver man använda högre koncentration
av såpa i lösningen samt att man bearbetar fläckarna. För på rikligt med såpalösning och låt
verka 5-10 min. Bearbeta därefter ytan med en ’scotch sprite’ svamp eller borste, i brädornas
riktning. Arbeta inte i sol för att förhindra att ytan torkar för snabbt. Skölj rikligt med vatten. Vid
behov upprepa processen. Har man fått repor eller missfärgningar kan man för hand våt slipa
bordsytan med finkornigt våt slippapper och vatten. Slipa försiktigt i brädornas riktning.
4
Vill man ha en mer smutsavvisande yta kan man behandla Aintwooden med ett polermedel
avsett för Aintwood. Ytan kan då bli blankare, med något mörkare ton, men mindre känslig för
fläckar och lättare att hålla rent. Följ instruktionen på förpackningen.
FÖRVARING
Använd möbelskydd för att förhindra regnfläckar, nedsmutsning (tex.pollen) och blekning av
bordsytan när du inte använder möbeln under sommarsäsongen. Vinterförvara möblerna
inomhus i ett svalt och inte för torrt utrymme, t.ex. ett garage eller förråd. Vid användande av
möbelskydd, se till att luft kan komma ut vid skyddets nedre kant för god ventilation. Rengör
alltid möblerna före vinterförvaringen.
OBS! Använd aldrig mörka, färgade möbelskydd eller presenningar till ljusa Aintwoodmöbler.
Det finns en risk för sk. migrering, dvs att färgen från möbelskyddet/presenningen överförs till
den ljusa plastytan som då missfärgas.
REKLAMATIONSRÄTT
• Enligt gällande lag ska produkten vid reklamation lämnas in på inköpsstället och maskinstämplat kvitto bifogas.
• Användaren är ansvarig för eventuella skador på produkten om produkten används till
ändamål den inte är avsedd för eller om bruksanvisningen inte följs. Reklamationsrätten
gäller i sådant fall inte.
• Observera att denna utomhusmöbel är avsedd för privat bruk på platser utan allmänhetens
tillgång så som privata trädgårdar, terrasser, balkonger, etc. Konsumentköplagen gäller
endast om detta följs.
5
NO
Les gjennom hele bruksanvisningen
før installasjon og bruk!
Takk for at du valgte å kjøpe
et produkt fra Rusta!
Bord Florens
Les bruksanvisningen nøye og sørg for at møbelet monteres, brukes og vedlikeholdes
riktig i henhold til instruksjonene i bruksanvisningen. Behold bruksanvisningen for
fremtidig bruk.
DELER OG VERKTØY
Del
Bilde
Antall
Bordplate A
1 stk.
Rammedel B
2 stk.
Rammedel C
1 stk.
Skrue D
20 stk.
Skive E
20 stk.
Skruehette F
4 stk.
Unbrakonøkkel G
1 stk.
ADVARSEL!
Dersom instruksjonene ikke følges kan det føre alvorlig
skade på person eller eiendom.
6
TRINN 1
B
A
D
E
E
D
TRINN 2
E
D
F
C
7
NO
TRINN 3
RÅD OM PLEIE
Aintwood er et trelignende plastmaterialet som tåler vann og krever mindre vedlikehold
enn tremøbler. Aintwood er gjennomfarget polystyren som tåler temp -25 °C til +50 °C.
Det er formsterkt og man kan sage, slipe, skru og bore i det. Dog med forsiktighet så ikke
overflaten smelter ved boring. Aintwood gjenvinnes som hardplast og ved forbrenning dannes
karbonmonoksid.
VANLIG VEDLIKEHOLD
Møbler i Aintwood behøver regelmessig rengjøring etter bruk. Synlig smuss og søl bør tørkes av
med en gang. Sett aldri varme gjenstander (f.eks. gryter, sigaretter, grillredskap) rett på bordet,
for det risikerer å smelte og lage stygge merker.
Husk at i sterkt sollys kan drikkeglass/vaser som står fremme fokusere solstråler til et
brennpunkt som kan alge brennmerker i bordplaten. Aintwoodmøbler må ikke plasseres i
glassinndekte uterom uten ventilasjon hvor det kan bli ekstreme temperaturer på over +50
grader, materialet kan da bli mykt og deformeres.
Aluminiumsrammen er i prinsippet vedlikeholdsfri selv om den naturligvis må rengjøres og
eventuelt gis et ansiktsløft hvis malingen har begynt å flasse.
RENGJØRING
AINTWOOD-BORD MED MATT OVERFLATE
Børstet Aintwood har en matt overflate som har lettere for å suge til seg flekker og hvor søl og
regndråper blir synligere enn på en blank overflate. Den børstede, matte Aintwooden krever
derfor mer rengjøring enn den ubørstede, blanke Aintwooden. Vi anbefaler derfor at man bruker
glassunderlag og bordbrikker for å redusere behovet for rengjøring.
For enklere flekker holder det at man rengjør med såpevann og en klut eller svamp. Før
vanskeligere flekker, f.eks. rødvin, kaffe og fett, behøver man høyere konsentrasjon av såpe i
såpevannet samt at man bearbeider flekkene. Bruk rikelig med såpevann og la det virke i 5-10
min. Bearbeide deretter overflaten med en ’scotch sprite’-svamp eller børste, i bredderetningen.
Ikke utfør arbeidet i sol for å forhindre at overflaten tørker for raskt. Skyll rikelig med vann.
Gjenta prosessen ved behov.
Har man fått riper eller misfarging kan man våtslipe bordflaten for hånd med finkornet
våtslipepapir og vann. Slip forsiktig i bredderetningen.
8
Ønskes en mer smussavvisende overflate kan man behandle Aintwooden med et
poleringsmiddel beregnet på Aintwood. Overflaten kan da bli blankere, med en lit mørkere tone,
men mindre følsom for flekker og enklere å holde ren. Følg instruksjonene på emballasjen.
OPPBEVARING
Bruk møbeltrekk for å forhindre regnflekker, nedsmussing (f.eks. pollen) og bleking av
bordflaten når du ikke bruker møblene i sommersesongen. Vinteroppbevaring av møblene
bør skje innendørs i svale og ikke for tørre omgivelser, f.eks. en garasje eller bod. Ved bruk av
møbeltrekk, sørg for at det kommer luft til ved trekkets nedre kant for god ventilasjon. Rengjør
alltid møblene før vinteroppbevaringen.
OBS! Bruk aldri mørke, fargede møbeltrekk eller presenninger til lyse Aintwoodmøbler. Det er
fare for såkalt migrering, dvs. at fargen fra møbeltrekket/presenningen overføres til den lyse
plastoverflaten som da misfarges.
REKLAMASJONSRETT
• I henhold til gjeldende lov skal produktet ved reklamasjon leveres inn der det ble kjøpt og
maskinstemplet kvittering fremvises.
• Brukeren er ansvarlig for eventuelle skader på produktet dersom produktet benyttes
til andre formål enn det er beregnet på eller om bruksanvisningen ikke følges.
Reklamasjonsretten gjelder ikke i slike tilfeller.
• Vær oppmerksom på at dette utendørsmøbelet er beregnet på privat bruk på steder uten
almen tilgang som private hager, terrasser, balkonger osv. Forbrukerkjøpsloven gjelder bare
dersom dette følges.
9
Anteckningar / Notater
10
Anteckningar / Notater
11
Bruksanvisning/Bruksanvisning
SE
Rustas kundtjänst:
Tel. 0771 28 10 10
Konsumentkontakt: Rusta Kundtjänst, Box 5064, 194 05 Upplands Väsby, SVERIGE
Hemsida:www.rusta.com
NO
Rustas kundetjeneste:
Tlf. +46 (0)771 28 10 10
Forbrukerkontakt: Rusta Kundetjeneste, Box 5064, 194 05 Upplands Väsby, SVERIGE
Site:www.rusta.com
Item. No. 6010-1155