Mapefloor Finish 58 W Mapefloor Finish 58 W

r
o
o
W
l
f
8
e
5
p
h
a
M inis
F
Tvåkomponents,
alifatisk, transparent
eller färgad, matt
polyuretanbeläggning
i vattendispersion
ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
Mapefloor Finish 58 W är en tvåkomponents, alifatisk
polyuretanbeläggning i vattendispersion med ett matt
transparent eller färgat utseende.
Mapefloor Finish 58 W är en perfekt produkt för
finish av Mapefloor System och Ultratop System.
Beläggningen ökar systemens motståndskraft mot
repor och minskar risken att smutsen fastnar samt
underlättar rengöring och rutinunderhåll.
Förslag på användning
På matta transparenta eller färgade härdplastgolv
som Mapefloor System 33, Mapefloor System 53
och Mapefloor Comfort System.
På matta, transparenta eller färgade, självutjämnande
golv lagda med Ultratop eller Ultratop Living, men
bara om Mapefloor Finish 52 W är pålagt i förväg.
TEKNISKA EGENSKAPER
Mapefloor Finish 58 W är en tvåkomponents,
alifatisk transparent eller färgad polyuretanbeläggning
med matt yta enligt recept utvecklat av MAPEIs
forskningslaboratorier.
När Mapefloor Finish 58 W har härdat förbättrar
den de mekaniska egenskaperna och ökar särskilt
motståndskraften mot repor och annat slitage.
Mapefloor Finish 58 W fäster bra på släta underlag
av härdplast. Golv som är behandlade med Mapefloor
Finish 58 W har även god förmåga att motstå
aggressiva kemikalier, som syror och baser av
medelhög koncentration samt mineraloljor.
Mapefloor Finish 58 W är motståndskraftigt mot
UV-strålning och gulnar inte. Den transparenta
versionen fungerar inte på samma sätt som ett filter
och ger inget skydd mot denna typ av ljus. Eftersom
produkten är vattenlöslig är den luktfri, vilket gör den väl
lämpad för användning i slutna utrymmen och förenklar
arbetet med att lägga den.
Mapefloor Finish 58 W har följande egenskaper:
• hög motståndskraft mot slitage och repor;
• luktfri;
• jämn och matt yta;
• gulnar inte, skyddar mot UV-strålning;
• motståndskraftig mot aggressiva kemikalier och
mineraloljor;
• lätt att lägga på;
• vattenbaserad;
• en halksäker yta kan uppnås genom att tillsätta
Mapefloor Filler.
Tillgängliga kulörer
Mapefloor Finish 58 W finns i många RAL kulörer.
Vänligen ta kontakt med MAPEI för ytterligare
information om utbudet.
Det rekommenderas inte att använda kulörer som
kontrasterar starkt mot underlaget.
[Pavimenti] 6709_mapefloor finish 58 w_se (4) (06.11.2015 - 4ª Bozza/Ciano/PDF)
or W
o
l
ef 58
p
Mainish
F
OBS: Mapefloor Finish 58 W är
motståndskraftigt mot UV-strålning. Den
transparenta varianten fungerar däremot
inte som ett filter och ger därmed inte något
sådant skydd för underlaget.
REKOMMENDATIONER
• Lägg inte mer än 100 g/m² av produkten
per strykning. Större förbrukning än så kan
medföra defekter i beläggningen.
• Applicera Mapefloor Finish 58 W på
Ultratop eller Ultratop Living bara när
Mapefloor Finish 52 W är pålagt i förväg.
• Applicera inte Mapefloor Finish 58 W på
underlag som är dammiga, smular sig eller
är skadade på annat sätt.
• Applicera inte Mapefloor Finish 58 W på
våta underlag eller underlag med fett- eller
oljefläckar.
• Applicera endast Mapefloor Finish 58 W
när temperaturen på underlaget ligger
minst 3°C över produktens daggpunkt.
• Blanda inte delar av produkterna eftersom
det kan medföra att proportionerna blir fel
och att beläggningen därmed inte härdar
på rätt sätt.
• Exponera inte produkterna för värme
efter att de har blandats.
• Kräver rummet där produkten ska
appliceras uppvärmning, rekommenderas
att inte använda brännare som kräver
fossilbränsle. Koldioxiden och vattenångan
som då uppstår kan påverka beläggningen.
Använd enbart elektrisk uppvärmning.
• Skydda beläggningen mot vatten i minst
24 timmar efter applicering.
• Ska beläggningen läggas på i flera
strykningar får inte den maximala
intervalltiden mellan strykningarna
överskridas, eftersom detta påverkar
det nya skiktets förmåga att fästa på
underlaget. Överskrids intervalltiden, bör
underlaget slipas mekaniskt innan en ny
strykning kan utföras.
• Applicera inte Mapefloor Finish 58 W
på fuktiga underlag eller på underlag
med stigande fukt (kontakta vår tekniska
avdelning).
• Tillsätt inga organiska lösningsmedel till
Mapefloor Finish 58 W.
• Vi rekommenderar att använda
Mapefloor Finish 58 W från samma
produktionsomgång för att uppnå samma
färg över hela den yta som produkten
appliceras på.
• Använd lämpliga rengöringsmedel och
redskap beroende på vilken smuts som
ska städas bort från beläggningen.
• Temperaturen på underlaget måste vara
minst 3°C över produktens daggpunkt.
APPLICERING
Förbehandling av underlag
Härdplastbeläggning:
Mapefloor Finish 58 W kan läggas både
på nya och gamla härdplastbeläggningar.
När produkten appliceras på en ny
härdplastbeläggning ska beläggningen ha
härdat, torkat och applicerats mindre än
24 timmar tidigare.
Har det gått mer än 24 timmar ska underlaget
slipas med sandpapper 200-300 grit eller
en finkornig sliptrissa för att produkten ska
kunna fästa på underlaget.
När Mapefloor Finish 58 W appliceras på
gammal härdplastbeläggning ska underlaget
först rengöras och befrias från olja, fett
och annan smuts. Hela underlaget som
ska behandlas måste slipas för att ge god
vidhäftning mellan underlag och produkt.
Färgade varianter av Mapefloor Finish 58 W
täcker märken efter slipning bäst.
Förberedelser av produkten
Mapefloor Finish 58 W är en
polyuretanbeläggning som bereds av två
fördoserade komponenter. Produkten
förbereds genom att blanda komponent A
med komponent B med en elektrisk blandare
vid låg hastighet tills komponenterna är helt
blandade. Det rekommenderas att bara
blanda till den mängd som hinner appliceras
inom produktens brukstid.
Önskas halkskyddsfunktion, krävs en tillsats
av Mapefloor Filler på 3-5% av massan
under omrörning.
Applicering av produkten
Gör 1 eller 2 strykningar med Mapefloor
Finish 58 W med en korthårig roller (mohair)
eller spruta (airless) på härdplastunderlag. På
Ultratop eller Ultratop Living ska produkten
appliceras efter en strykning med Mapefloor
Finish 52 W. När roller används, görs nästa
strykning vinkelrätt mot den förra.
När en färgad variant av Mapefloor
Finish 58 W används, rekommenderas
två strykningar.
När rekommenderad intervalltid mellan två
strykningar överskrids, bör ytan slipas lätt
med sandpapper före nästa strykning.
Väntetiden mellan två strykningar blir längre
vid högre temperaturer och kortare vid lägre
temperaturer.
Sörj för god ventilation i rummet där
beläggningen appliceras så att produkten
torkar.
• Beläggningen kan ändra färg när den
utsätts för aggressiva kemikalier. Detta
betyder inte att beläggningen skadats av
kemikalierna.
Rengöring
Rengör verktyg som använts vid applicering
av Mapefloor Finish 58 W så fort som möjligt
med rikligt med vatten. Efter att produkten
har härdat kan produktrester bara avlägsnas
mekaniskt.
• Avlägsna aggressiva kemikalier från
Mapefloor Finish 58 W så fort som
möjligt efter spill.
ÅTGÅNG
0,1-0,2 kg/m² beroende på vilken finish som
krävs av beläggningen.
TEKNISKA DATA (typiska värden)
PRODUKTIDENTITET
TRANSPARENT
FÄRGAD
komp A
komp B
komp A
komp B
Kulör:
transparent
transparent
RAL kulörer
transparent
Utseende:
vätska
vätska
vätska
vätska
Densitet (g/cm³):
1,06
1,12
1,09*
1,12
Ford cup (s):
30 (nr. 4)
50 (nr. 3)
32 (nr. 49)
50 (nr. 3)
APPLICERINGSDATA (vid +23°C - 50% R.F.)
Blandningsförhållande:
A : B = 10 : 1
A : B = 11 : 1
Blandningskulör:
transparent
RAL kulörer
Blandningens konsistens:
vätska
vätska
Andel torrsubstans i blandningen:
ca 39%
42-45%*
Blandningens densitet (kg/m³):
1,065
1.095
Nr. 4 Ford cup (s):
60
60
Brukstid vid +25°C:
60-90 min
60-90 min
Yttemperatur:
från +10°C till +30°C
från +10°C till +30°C
Intervalltid mellan strykningar +23°C:
minst 4 timmar, max 72 timmar
minst 4 timmar, max 72 timmar
Dammtorr:
35 min
35 min
* Beroende på kulör
EGENSKAPER HOS FÄRDIG BELÄGGNING
Nötningshållfasthet efter 7 dagar (Taber
abrasion meter CS 17 disk, 1000 g) (mg):
30
30
Glansfaktor (Glans 60°):
10
10
Härdad för att gå på:
12 timmar
12 timmar
Total härdningstid vid +23°C och 50% rel.
luftfuktighet:
7 dygn
7 dygn
Färgförändring (QUV-test):
mer än 1500 timmar utan
färgförändring
inte avfall från dessa produkter i naturen.
För närmare och fullständig information om
säker användning av vår produkt, se vår
senaste version av säkerhetsdatabladet.
SÄKERHETSANVISNINGAR FÖR
FÖRBEREDELSE OCH APPLICERING
Mapefloor Finish 58 W komponent B är
irriterande för luftvägarna och kan orsaka
sensibilisering vid kontakt med huden hos
personer som är känsliga mot isocyanater.
Den är även farlig att inandas.
Mapefloor Finish 58W komponent A
betraktas inte som farlig enligt gällande
bestämmelser för klassificering av
blandningar. Vid applicering av produkten
rekommenderas skyddshandskar
och skyddsglasögon samt de vanliga
försiktighetsåtgärderna vid hantering av
kemikalier. Om produkten kommer i kontakt
med ögon eller hud, skölj omedelbart med
rikliga mängder rent vatten och uppsök
läkare. Vi rekommenderar att arbetet sker
i väl ventilerade utrymmen. Vid bristfällig
ventilation rekommenderas filtermask.
Mapefloor Finish 58W komponent B är även
skadlig för vattenlevande organismer. Kasta
NOTERA!
Trots att de tekniska detaljerna och
rekommendationerna i denna publikation
representerar det bästa av vår kunskap och
erfarenhet, måste ovanstående information
alltid betraktas som indikationer. Därför skall
den som använder produkten på förhand
försäkra sig om att den är lämplig för den
aktuella applikationen, och användaren själv
är alltid ansvarig för konsekvenser i samband
med användandet av produkten.
PRODUKT FÖR PROFESSIONELL
ANVÄNDNING.
(S) A.G. BETA
FÖRPACKNING
Mapefloor Finish 58 W transparent:
– Komponent A: 5 kg;
– Komponent B: 0,5 kg.
Mapefloor Finish 58 W färgad:
– Komponent A: 5,5 kg;
– Komponent B: 0,5 kg.
Vänligen referera till senast uppdaterade
versionen av tekniskt datablad, tillgängligt
på vår webbsida www.mapei.se
All reproduktion av text, fotografier och illustrationer
som publiceras i detta dokument förbjudes
Alla referenser på produkten
är tillgängliga vid förfrågan
och på www.mapei.se
6709-11-2015 (S)
or W
o
l
ef 58
p
Mainish
F
®
BUILDING THE FUTURE