TIGER PDS Serie 68 höghållfast | 1153 se

Serie 68 höghållfast
MYCKET VÄDERBESTÄNDIGT PULVERLACK FÖR ARKITEKTURTILLÄMPNING
BASERAT: PÅ POLYESTER
Typisk tillämpning
metallfasader
•
stålkonstruktioner
•
trafiksignaler
•
marin utrustning
Förbehandling
Nedanstående tabell återger de vanligaste förbehandlingsmetoderna med avseende på olika underlag och tillämpningar.
När du väljer rätt förbehandling måste du tänka på pulverlackeringstypens lämplighet för en önskad tillämpning enligt riktlinjerna i det här produktdatabladet.
Produktinformation
Aluminium
Standardförpackning I originalkartonger med 20 kg samt miniförpackningar med 2,5 kg.
1)
vid 60 µm skikttjocklek: 10,4-13,8 m2/kg
beroende på densitet (se även informationsblad nr. 1072 – senaste utgåvan)
Lagringsbeständighet
Att användas före: se datum på Produktetiketten; lagras torrt vid högst 25°C, och
skyddas från direkt värme påkänning.
2)
2)
Kromfri
Järnfosfatering
Zinkfosfatering
Blästring
3)
Svepning
I
Applicering:
Egenskaper
1)
•
utomordentlig väderbeständighet
3)
•
god utflytning
•
god lagringsstabilitet
•
satsöverensstämmelse för RAL-färger enl. vägledning nr 10
från VdL
2)
4)
U
A
I
U
A
S
I
U
S4
I = interiör; E = exteriör; A = arkitektur; S = stål
i enl. med DIN 50939
enl. GSB:s kvalitets- och provningsföreskrifter. Lämpligheten av denna typ av
förbehandling behöver fastställas med ett test med kokande vatten och efterföljande gitterritstest och tejpborttagningstest.
endast för zinkbelagda delar > 45 µm
för tvåskiktslackering TIGER Shield
Bearbetning
Corona, tribostatisk*
* Lämplighet av metalliceffekter och finstruktureffekter för tribostatisk
bearbetning måste kontrolleras före appliceringen. Se tillämpliga appliceringsriktlinjer för pulverlacker med metalliceffekt, senaste utgåvan.
Yta
Glansnivå
jämn glansig
80 – 95*
jämn halvglans
63 – 77*
jämn matt
20 – 30*
finstruktur matt
Kromatering
För-anodisering
(Hållbarhetstiden hos specialbeställda ramordrar eller andra lageravtal
som till sin natur lagras under längre perioder beror på det ursprungliga
produktionsdatumet.)
Yta
Stål
Avfettning
Densitet (ISO 8130-2) 1,2-1,6 g/cm3 beroende på kulör
Teoretisk
täckning
Galvaniserat
stål
Material godkännande för solida och
Metallic kulörer *
Kvalitetsmärkning för ytbehandling av byggnadsdetaljer:
-
Yta
* Glans enl. ISO 2813/60° vinkel (gäller ej pulverlacker med metalliceffekt). Den uppmätta glansen hos effektpulverlacker kan avvika från uppgifterna i det här produktdatabladet. (Det rekommenderas bestämt att
GSB master
QUALICOAT klass 2
-
P-0912
jämn halvglans
MZ 174e
P-1081
jämn matt
MZ 174k
P-0834
finstruktur matt
MZ 174m
P-0911
jämn glansig
Produktdatablad
•
genomföra toleransprover.)
* undantag förbehålles
sidan 1
|3
datablad 1153 version 05-15
Härdningsparametrar
(Underlagstemperatur kontra härdningstid)
jämn glansig | jämn halvglans | finstruktur matt
jämn matt
[°C]
[°C]
205
200
195
190
185
180
175
170
165
205
200
195
190
185
180
175
170
165
5
10
underlagstemp.
Objekttemperatur
170°C
200°C
185°C
185°C
200°C
170°C
15
20
25
30
35
5
40
[min]
min. härdningstid
max. härdningstid
minimale
Einbrennzeit maximale
Einbrennzeit
20 minuter
40Minuten
minuter
10 Minuten
22
15
minuter
31
minuter
15 Minuten
31 Minuten
10 minuter
22Minuten
minuter
20 Minuten
40
10
15
Objekttemperatur
underlagstemp.
200°C
200°C
185°C
185°C
170°C
170°C
20
25
30
35
40
[min]
minimale
Einbrennzeit maximale
Einbrennzeit
min. härdningstid
max. härdningstid
15 Minuten
22
15 minuter
22Minuten
minuter
20 minuter
31Minuten
minuter
20 Minuten
31
25 minuter
40Minuten
minuter
25 Minuten
40
Iaktta härdningsparametrarna noggrant eftersom mekaniska egenskaper utvecklas före fullständig tvärbindning!
Provningsresultat
testmetod
test
Serie 68
jämn glansig | jämn halvglans | jämn matt
Serie 68
finstruktur matt
ISO 2360
rekommenderad skikttjocklek
60-80 µm
70-90 µm
ISO 2813
glans – 60°
gl. 80-95 | halvgl. 63-77 | matt 20-30
synlig matt
ISO 2409
gitterritstest/vidhäftning
1 mm skäravstånd
0
0
ISO 1519
bockningsprov över dorn
sprickbildning i lacken
borttagning av tejp
≤ 5 mm
tillåtet
ingen borttagning av lack
≤ 5 mm
tillåtet
ingen borttagning av lack
ISO 2815
intryckshårdhet
≥ 80
ej mätbar
ISO 1520
djuppressningsprov
sprickbildning i lacken
borttagning av tejp
≥ 5 mm
tillåtet
ingen borttagning av lack
≥ 5 mm
tillåtet
ingen borttagning av lack
ASTM D 2794
fallprovning med kula
sprickbildning i lacken
borttagning av tejp
20 inch/pound
tillåtet
ingen borttagning av lack
20 inch/pound
tillåtet
ingen borttagning av lack
ISO 6270-1
bestämning av beständighet
mot fukt 1000 h
inträngning i tvärsnitt
max. 1 mm
inträngning i tvärsnitt
max. 1 mm
ISO 9227
saltspraytest
1000 h
inträngning i tvärsnitt
max. 1 mm
inträngning i tvärsnitt
max. 1 mm
enl.
EN ISO 16474-3
påskyndad vittring
UV-B (313 nm) 600 h *
kvarvarande glans ≥ 50 %
kvarvarande glans ≥ 50 %
EN ISO 16474-2
påskyndat vittringstest
xenon-strålning 1000 h **
kvarvarande glans ≥ 90 %
kvarvarande glans ≥ 90 %
EN ISO 2810
naturlig vittring
i Florida 36 månader
kvarvarande glans ≥ 50 %
kvarvarande glans ≥ 50 %
* enl. GSB AL 631 (www.gsb-international.de) ** enl. QUALICOAT-specifikationer (www.qualicoat.net)
sidan 2
|3
Serie 68
Kontrollerade under laboratorieförhållanden på en kromaterad provpanel av aluminium som är 0,7 mm tjock. Faktisk produktprestanda kan
variera p.g.a. produktspecifika egenskaper som glans, kulör, effekt och finish samt tillämpningsrelaterad och omgivningsberoende påverkan.
datablad 1153 version 05-15
Riktlinjer för användning
Riktlinjerna för användning (datablad 1213) måste följas
strikt.
Produktdatabladen, de tekniska informationsbladen och riktlinjerna för tillämpning i respektive senaste version finns
tillgängliga för nedladdning på www.tiger-coatings.com.
Ansvarsbegränsning
Våra muntliga och skriftliga rekommendationer för användning
av våra produkter baseras på erfarenhet och överensstämmer
med aktuella tekniska standarder. De anges i avsikt att ge stöd
åt köparen eller användaren. De är ej bindande och utgör inget
ytterligare åtagande utöver köpeavtalet. De fritar inte köparen
från att kontrollera våra produkters lämplighet för den avsedda
tillämpningen. Vi garanterar att våra produkter är fria från brister
och defekter i den utsträckning som fastställs i våra leveransoch betalningsvillkor.
Som en del av vårt produktinformationsprogram uppdateras alla
våra produktdatablad regelbundet, så att den senaste versionen
ska gälla. Besök därför nedladdningsdelen på www.tiger-coatings.com för att vara säker på att du har den senaste versionen
av det här produktdatabladet. Informationen i våra produktdatablad kan ändras utan föregående meddelande.
TIGER Coatings GmbH & Co. KG
Negrellistrasse 36 | 4600 Wels | Austria
T +43 / (0)7242 / 400-0
F +43 / (0)7242 / 650 08
[email protected]
Wwww.tiger-coatings.com
certifierad enligt
EN ISO 9001/14001
sidan 3
|3
Serie 68
Det här produktdatabladet ersätter alla tidigare produktdatablad och kundmeddelanden som har publicerats i detta
ämne och är enbart avsett att ge en allmän produktöversikt.
Fråga efter specifik information om produkter utanför vår
standardproduktförteckning (senaste versionen).
De tekniska informationsbladen samt leverans- och betalningsvillkoren, vardera i den senaste versionen, är tillgängliga för nedladdning på www.tiger-coatings.com och utgör
en integrerad del av det här produktdatabladet.
datablad 1153 version 05-15