Introduktion MI Åhörarkopior

Avancerad kurs MI
Åhörarkopior
Katarina Lundqvist
Elin Khokhar
Medlem i MINT
MI-rådgivare
Socionom
Nexus
östersunds kommun
[email protected]
Medlem i MINT
Distriktsläkare
Folkhälsocentrum & Myrvikens
Hälsocentral
Jämtlands Läns Landsting
[email protected]
Agenda
Dag 1
Dag 2
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Vilka är vi
fika 10:00
Vad kan vi redan
Uppdatering, genomgång av
MI-andan
Lunch 11:45
Övning
Vad är nytt i MI
fika 14:45
Genomgång och övning av
BÖRS (OARS)
BÖRS (OARS)
Fika 9:30
BÖRS (OARS)
Process 2 och 3
Förändringsprat
Övning
Lunch 12:00
Övning
Fika 14:30
Hemuppgiften
Gruppdiskussioner
Syfte
• att ge fördjupade kunskap om metoden
Motiverande Samtal (MI)
• att ge en större förståelse av vad MI-andan står
för och betydelsen av den i mötet med andra
människor
• att efter avslutad kurs ha en egen insikt i vilka
styrkor och utvecklingsområden kursdeltagarna
har för att utveckla sitt MI-arbete
Motivational Interviewing
is a collaborative goal oriented style of
communication with particular attention to the
language of change.
It is designed to strengthen personal motivation for
a movement and commitment to a specific goal
by...
...eliciting and exploring the person's own reasons
for change within an atmosphere of acceptance
and compassion.
MI-andan
Samarbete
Acceptans
• Absolut
värde
• Autonomi
• Reflektivt
lyssnande
• Bekräftelse
Medkänsla
Framlockande
Oförenligt med MI
Colaboration, not confrontation
• Konfrontation: Bryta ned förnekande, tvinga
klienten/patienten att se verkligheten
Evocation, not education
• Undervisa: Klienten/patienten antas sakna kunskaper,
insikter eller förmågor
Autonomy, not authoroty
• Auktoritet: Tala om för klienten/patienten vad han/hon
ska/måste göra
Rättningsreflexen
• En naturlig tendens att korrigera och lägga
tillrätta
• Omsorgsreflex? Vill klientens bästa
• Riskerar att bli till en
ordduell med försvarstal
och anklagelser
4 processer i samtalet
Evocate
Locka fram
Focus
Hitta
förändringsfokus
Engaging
Skapa relation
Planning
Planera
förändringen
Relationsfasen
Skapa relation
Innan vi börjar med...
• ...berätta lite om vem du är och vad som är
viktigt i ditt liv
• ...hur känns det att komma hit idag?
Grundläggande samtalsmetodik
B
Ö
R
S
Bekräfta (affirmera)
Öppna frågor
Reflektivt lyssnande
Sammanfatta
Bekräfta
• Att se och reflektera på
det friska i stället för
Så jag
det sjuka
bestämde mig
för att det
behövde göras
• Bekräftelser,
affirmationer, ger styrka
att orka möta sina
tillkortakommanden
Beröm:
Du tog ett bra
beslut, bra gjort!
Reflektera:
Du kände att det
här var viktigt att
få gjort
Bekräfta:
Du bryr dig
verkligen om det
här… Det är svårt
för dig
Hålla med:
Det låter klokt, så
skulle jag också
gjort
Öppna frågor
Sluten - givet svar -ja, nej, substantiv, tid etc
• Är du (inte)…? Har du tänkt…?
• Tycker du…? Kan du (inte)…?
• Hur många…? Hur länge…?
Öppen fråga – svaret är fritt att formulera
• Hur kommer det sig att…? Hur tänker du om…?
• Vad känner du till om…? Vad vill du göra med…?
• Hur skulle det vara att…?
Som man frågar får man svar
Sluten fråga
• Ja/nej svar
• Bekräfta eller dementera
din åsikt
• Minimera prat
Vad du säger
Öppen fråga
• Man lägger ut orden
• Uppmuntrar personen att
tillföra ny information
• Uppmuntrat samtal
Hur du säger det
Vissa frågor är bättre än andra
• Vid samtal om förändring, fråga så att
relationen är god och att du uppmuntrar
förändringsprat...
Du har inte problem
med alkohol, eller hur?
Du tror inte att du har
problem med alkohol?
Vad bekymrar dig när
det gäller hur du
använder alkohol?
Varför kan du inte göra det?
Hur kan du göra det?
Nåt mer?
Vad mer?
Är diabetes ett stort problem för dig?
Vilka problem har diabetes skapat för
dig?
Vilka är några saker som du upplevt till
följd av din diabetes?
Och din diabetes då?
Ska det bli annorlunda i framtiden?
Om du fick önska, hur vill du att
framtiden ska se ut?
Reflektivt lyssnande
Reflektivt lyssnande hjälper dig att lyssna för att
förstå, hellre än att lyssna för att svara
• Papegojreflektion
• Enkla reflektioner
• Komplexa reflektioner
– Dubbelsidiga reflektioner
Sammanfatta
• Samlande (sånt som hör ihop)
• Länkande (med tidigare samtal)
• Överbryggande (avslutar ett ämne)
Samtalsmelodin
• ÖBRRRSÖBRRRSen
Fokuseringsfasen
1. Förändringsmålet är
tydligt
2. Flera mål att välja
bland
3. Fokus är oklart
Meny och Agenda
•
•
•
•
Avgränsar samtalet
Kan vidga perspektiv och ge fler lösningar
Skapar struktur i samtalet/en
Förebygger motstånd och skapar arbetsallians
•
•
•
•
Vad ska vi prata om idag?
Görs gemensamt med hen
Hen prioriterar först
Du kan sedan förhandla om dina viktiga delar
Motivationsfasen
Locka fram och öka
motivation
Det är inte att så ett
frö, utan att hitta det
som redan finns
Och hjälpa att se
bilden av det träd
grodden har
potential att bli
Förändringsprat
Insikt
Behov
Vilja
Kunna
Ta
steg
Göra
DARN
•
•
•
•
Desire
Ability
Reason
Need
•
•
•
•
Önskningar
Förmåga, kan
Skäl
Behov
När är det dags att lämna
motivationsprocessen?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Status quo-prat minskar
Problemsnack avtar
Acceptans (lugn, sorg, avslappnad)
Förändringsprat ökar
Frågar om förändring (din expertis)
Beskriver hur framtiden skall bli
Tar steg/experimenterar
I CAN
• Indikera en
sammanfattning,
inkludera…
• Change talk
• Ambivalens
Så för att
sammanfatta det
vi pratat om…
Önskningar
Skäl
Förmågor
Behov
Det som håller dig
kvar …OCH det du
vill uppnå…
• Nästa steg?
Hur skulle ett
Nästa steg kunna
se ut?
Planeringsfasen
• Specifikt
• Mätbart
• Acceptabelt
(achievable)
• Relevant
• Tidsbestämt
Sätta SMARTA (uppnåbara) mål
•
•
•
•
•
Specifikt
Mätbart
Acceptabelt (achievable)
Relevant
Tidsbestämt
Stimulera till åtagande
•
•
•
•
•
•
•
Vad tänker du nu om det här?
Vad blir ditt nästa steg?
När skulle det vara rimligt att börja?
För vem tänker du berätta om det här?
Hur vill du att vi ska följa upp detta?
Vad kan/tänker du göra tills nästa gång?
Vad kan jag bidra med?
Veta mer
•
•
•
•
•
www.folkhalsomyndigheten.se/somra/
www.miclab.org
www.motiverandesamtal.org
www.nok.se/handbokmi
www.jll.se/folkhalsa => kurser & utbildningar
=> kursdokumentation