Kulturarv

Kulturarv
Genom samarbete med
Rikskonserter
stödjer Sida
bevarandet av
gamla musikformer. Hittills
har Rikskonserter spelat in traditionell
musik från
bland annat
Guatemala,
Ecuador,
Tanzania och
Vietnam, musik
som kanske
annars hade
utplånats. All
eventuell vinst
från skivförsäljningen går till
inspelning av
nya skivor med
folkmusik.
FOTO: JERKER ANDERSSON
Vaggvisor för barnen, ett gammalt
kungapalats i Benin och den sydafrikanska befrielsekampens historia har
något gemensamt. De är alla delar
av mänsklighetens kulturarv.
Sidas prioriteringar
Sida stödjer en mängd olika projekt och nätverk som riktar in sig på att bevara kulturarv
i Afrika, Latinamerika, Mellanöstern och
Asien. Målet är att skapa förutsättningar för
ett hållbart bevarande och nyttjande av kulturarv.
Vår historia lever kvar i allt vi skapat –
byggnader, kulturmiljöer, språk, musik,
gamla traditioner eller sagor och berättelser
– och det är dessa skapelser som i dagligt tal
kallas kulturarv.
Våra levnadsmiljöer speglar samspelet mellan byggda verk, platser med symbolisk
mening och invånarnas sociala relationer.
Kulturarvet är en icke förnybar tillgång för
hela mänskligheten. Det omfattar både materiella och immateriella värden. Om förnyelse
och vidareutveckling ska lyckas och bli hållbara, måste den bygga på insikter och kunskaper om den inhemska kulturtraditionen.
Att sakna kontakt med sin historia påver-
Bevarandet av kulturarv är ett prioriterat
område för kulturenhetens verksamhet
2001-2004.
Sida stödjer:
• dokumentation av muntlig berättartradition, inhemska språk, minoritetskultur,
musikarv och traditionella dansformer,
• bevarande av byggnader och kulturmiljöer både i städer och på landsbygden.
Metoder som tar hänsyn till folklig kultur
och där lokalbefolkningen engageras i
arbetet ska prioriteras.
• Folklivsforskning, arkeologi och forskning
i lokal historia, särskilt när det gäller folkgrupper utan skriftlig historiedokumentation.
En viktig målgrupp för Sidas stöd är kulturutövare. De som förvaltar sitt kulturarv,
undersöker sin samtid och bidrar till sitt
hemlands nyskapande är nyckelpersoner för
framväxten av en kulturell självkänsla och
kar människors identitet. Därför arbetar vi,
både i vårt land och internationellt, för kulturbevarande och kulturminnesvård, och
bygger institutioner som arbetar med detta.
"Det internationella
samfundet lägger ner
miljoner på att rädda
utrotningshotade
grodor och pandor,
men musikformer dör
ut dagligen."
Sten Sandahl, producent
på Rikskonserter, som de
senaste tio åren arbetat
med att spela in folkmusik
från världens alla hörn.
identitet, med en grund i de egna traditionerna.
Även minoritetsgrupper och kvinnor är
viktiga bärare och bevarare av värdefulla
kulturarv som utan medvetet stöd riskerar
att försvinna. Musikformer, legender och
hantverkstraditioner är exempel på dessa.
Arbetsformer
Sida strävar efter en samordning av kultursamarbetet, från enskilt projektstöd till långsiktiga program och till stöd genom fonder,
nätverk och institutionssamabete. Det ökar
möjligheterna att nå ut till fler och att
använda resurserna på ett effektivare sätt.
Sidas huvudsakliga samarbetspartner i
kultursamarbetet är kulturministerier, kulturinstitutioner, enskilda organisationer,
kultur- och medieproducenter, regionala
och globala nätverk samt svenska kulturoch medieinstitutioner.
Projektexempel
Exempel på kulturarvsprojekt:
Nicaragua – Restaurering av San Fransiscoklostret i Granada
Laos – Renovering av det
gamla kungliga palatset i
Luang Prabang
Kenya – Renovering av
makrnadsplatsen i Lamu
Västbanken/Gaza –
Återuppbyggnad av gator
Afrikanska nätverk
Kulturarv och museisamarbete är en sektor
som vuxit inom Sidas kulturstöd, särskilt
genom framväxten av afrikanska nätverk.
Africa 2009 är en utveckling av dessa nätverk.
Africa 2009 syftar till att ge bättre möjligheter till kulturminnesvård i de fattiga länderna i Afrika söder om Sahara. Genom regionala kurser och seminarier ges tjänstemän
möjlighet att vidareutbilda sig inom kulturbevarandeområdet. Africa 2009 vill även bidra
till att öka medvetenheten hos allmänheten
och politiker om vikten av att bevara kulturarv. Nätverket arbetar också med att bygga
upp och utveckla lokal kunskap för att bevara
specifika kulturminnesplatser.
marknad och Mangertorget i Gamla staden i
Betlehem
Tanzania – Återuppbyggnad av ”Stenstaden” på
Palestinska hus minnesmärks
Sedan 1994 får den palestinska arkitektgruppen Riwaq stöd till arbetet att kartlägga alla kulturhistoriskt intressanta byggna-
der på Västbanken och i Gaza. Där förfaller många unika gamla hus på grund av
dåligt underhåll. Det pågår också en byggvåg med okontrollerade rivningar som
följd. Riwaqs dokumentation har lett till att
inget hus som är äldre än 50 år får rivas
utan tillstånd. Det finns också en ökad medvetenhet om att gamla, pietetsfullt bevarade
miljöer kan ha ekonomiska fördelar för till
exempel turistindustrin. Riwaq är i färd
med att bygga upp ett slags palestinsk motsvarighet till det svenska riksantikvarieämbetet som kan göra det aktuella byggnadsregistret till en nationell angelägenhet och
fungera som en kulturminnesvårdande
instans i samhället.
Musiken bevaras och sprids
Sida stödjer bevarandet av gamla musikformer genom samarbetet med Rikskonserter.
Hittills har Rikskonserter spelat in traditionell musik från bland annat Guatemala,
Ecuador, Tanzania och Vietnam, musik
som kanske annars hade utplånats. Dessa
inspelningar har getts ut på skivbolaget
Caprice under rubriken Musik från världens hörn och har även spridits i de länder
där inspelningarna gjorts. All eventuell
vinst från försäljningen går till inspelning av
nya skivor med folkmusik.
Policy
Det övergripande målet för Sidas kultursamarbete är att skapa förutsättningar för
kulturell mångfald, skapande verksamhet
och en hållbar utveckling baserad på de
mänskliga rättigheterna.
Att skapa förutsättningar för ett hållbart
bevarande och nyttjande av kulturarv är ett
viktigt delmål. Det kan ske genom att stödja
bevarande av byggnader och kulturmiljöer
både i städer och på landsbygden. Metoder
som tar hänsyn till folklig kultur och där
lokalbefolkningen engageras i arbetet ska
prioriteras.
Zanzibar
Herzegovina –
Kursumlijamoskén i Maglaj
Kontakt: Riwaq: Gun Westholm, Gotlands Länsmuseum tel +46-498-29 27 05 • Rikskonserter: Sten Sandahl
tel +46-8-407 16 00 • Kultur- och Medieenheten/Sida tel +46-8-698 50 00
Länkar på internet: Africa 2009: www.iccrom.org/africa2009/home.htm
Svenska Rikskonserter: www.srk.se
SIDA1645sv
Bosnien och