Långsiktig planering och strategier för utökning av

Långsiktig planering och strategier för
utökning av verksamhetsområdet och
hantering av omvandlingsområden
Birger Wallsten, Mälarenergi AB, Västerås
Svante Larsson, Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen, Västerås
Folkmängd: 143 700
Västerås Mälarstaden
Västerås – verksamhetsområden för VA
3
Organisation Västerås stad
Kommunfullmäktige
Byggnadsnämnden
Stadsbyggnadsförvaltningen
Miljö- och
konsumentnämnden
Miljö- och
hälsoskyddsförvaltningen
Fastighetsnämnden
Fastighetskontoret
Tekniska nämnden
Tekniska kontoret
Kommunstyrelse
Stadsdirektör
Stadsledningskontor
Mälarenergi AB
• Plan- och bygglagen
• Miljöbalken
• Lagen om allmänna vattentjänster
Utökning av verksamhetsområdet
I stort sett alla planlagda områden i Västerås är anslutna till Mälarenergis VA-nät.
I detaljplanerna föreskrivs hur vatten- och avloppsförsörjningen ska lösas.
I all planering inom Västerås stad är vatten och avlopp en viktig förutsättning för
vidareutveckling av verksamheter och boende. ÖP 2026 med utblick 2050.
Verksamhetsområde fastslås efter genomförd exploatering. Årligen eller vartannat
år i KF. Har varit så historiskt.
Utökning av den allmänna VA anläggningen finansieras av anläggningsavgifter.
Nytt! Ställningstagande i VA-policyn:
Om det är tekniskt och ekonomiskt samt miljömässigt rimligt ska avloppsfrågorna
lösas genom lokala kretslopp. VO beslutat innan utbyggnation.
5
Mälarenergi Vatten
Skultuna
3 200 pers
Kungsängsverket
128 000 pers
Hässlö / Fågelbacken
131 100 pers
Avloppsvatten
Dricksvatten
Ca 50 000 m3/dygn
Ca 40 000 m3/dygn
Kvicksund
1100 pers
Ca 180 mil Vatten och avloppsledningsnät
Enskilda avlopp - omvandlingsområden
Områden utanför verksamhetsområdet
Det finns idag ca 3 200 fastigheter i Västerås kommun med enskilda avlopp. Av dessa bedöms nära
200 stycken sakna avloppsanläggning med tillstånd. Antalet nya ansökningar har minskat.
Beslut 1999. Avloppsprojekt med mål att samtliga hushåll som inte är kopplade till kommunalt VA
skulle ha en godkänd anläggning senast 2010. Områdesvis genomgång. De flesta är inventerade.
Från och med 2012 kontrollerar miljö- och hälsoskyddsförvaltningen befintliga avloppsanläggningar
äldre än 20 år.
Inga förelägganden via Länsstyrelsen.
Länsstyrelsen i Västmanlands län har dock gjort en rapport 2009; Ökad användning av lagen om
allmänna vattentjänster för skydd av människors hälsa och miljön.
Många överföringsledningar ger möjlighet till anslutning till kommunalt VA.
7
Områden med "hög skyddsnivå hälsoskydd"
8
2015-05-27
I områdena, mälarnära och vattendrag,
ställs krav på hög skyddsnivå avseende enskilda avlopp
Bakgrund VA-utvecklingsplan
Ramdirektivet för vatten leder till ökade krav på enskilda avlopp.
Stadens ambition med vattenarbetet är att god status ska uppnås i västeråsfjärden.
Flera områden utnyttjas mer för boende – ökade krav kan inte lösas med enskilda
avlopp. Vi måste kunna ge besked till invånarna.
Utbyggnation av VA i ett omvandlingsområde resulterade i många bygglovsärenden
och framtvingade Dp-arbete.
Stadsledningskontoret, Stadsbyggnadsförvaltningen, Miljö- och
hälsoskyddsförvaltningen och Mälarenergi påbörjade hösten 2010 arbetet med att ta
fram ett förslag till VA-policy och VA-utvecklingsplan.
9
Lokala miljökvalitetsmål
Miljöprogrammet
Västerås Stad
Översiktsplan
Allmänna Bestämmelser
för användande
av Västerås kommun
allmänna
vatten- och
avloppsanläggning (ABVA)
Vattenplan
Dagvattenplan
Beskriver hur vatten- och avloppsplanering ska
utföras utanför nuvarande verksamhetsområde och
klarlägger vilka områden som i framtiden bedöms
ingå i ett utvidgat verksamhetsområde.
En förbättrad vatten- och avloppssituation innebär
inte automatiskt ett ställningstagande till eventuell
utökning av byggrätter i nya detaljplaner.
VA utvecklingsplan
VA utvecklingsplan - genomförande
•
Inventering och prioritering:
Steg 1 Prioritering med avseende på recipientens känslighet
Steg 2 Bedömning av planeringsbehov
Steg 3 Bedömning av ansvar för eventuell VA-utbyggnad
•
En samlad bedömning om enskilda avlopp/gemensamhetsanläggningar är långsiktigt
hållbara. Tekniskt komplexitet, geografiska förutsättningar och områdets användning.
•
VA-utvecklingsplanen anger genomförande på såväl kort som lång sikt.
Inom 5, 15 respektive 30 år.
11
Slutsatser
Fördelar och positiva effekter
Hinder och förbättringsmöjligheter
Regelbundna möten i
förvaltningsövergripande grupp
Detaljplanemöten
Vattenplan/VA-utvecklingsplan
 Geografiskt åtskilda arbetsplatser
 Ingen gemensam kalender (Outlook)
Tydligare besked till kommuninvånarna
Ökat och förbättrat samarbete inom
staden
Minskade utsläpp till Mälaren
 Gemensam databas/karta
Miljö- och
hälsoskyddsförvaltningen
Stadsbyggnadsförvaltningen
Mälarenergi AB