MAGISTERSTUDIER I SKÅDESPELARKONST (svenskspråkigt)

Val av nya studerande till Konstuniversitetets Teaterhögskola 2016
MAGISTERSTUDIER I SKÅDESPELARKONST
(svenskspråkigt)
Tvåårig utbildning, 120 sp
Den traditionella yrkesbilden av skådespelare har förändrats och i dess ställe framträder
bilden av en mångsidig professionell konstnär vars yrkesmässiga expertis har en bred
samhällelig tillämpning. Med magisterprogrammet i skådespelarkonst skapas ett forum för
fördjupade studier i scenframställning kombinerat med experimentell och internationellt
inriktad verksamhet som skall inspirera studerande att öka sina egna färdigheter och vidga
gränserna för sitt arbete som skådespelare. Programmet innebär heltidsstudier som
omfattar 120 studiepoäng fördelat på två studieår. Tyngdpunkten ligger på fördjupade
studier i skådespelararbete uppdelat i studieperioder. Resultatet av dessa arbetsprocesser
redovisas genom offentliga arbetsdemonstrationer. Studieperioderna kompletteras med
teknisk och teoretisk undervisning och den studerande genomför under sin studietid en
praktik på en professionell teater.
Med studierna för magisterexamen utvecklar och fördjupar den studerande sitt
konstnärsskap och vidgar sin teatersyn. Utbildningsprogrammet betonar självständigt
tänkande och agerande i konstnärligt krävande processer och projekt med
forskningskaraktär. Studierna avslutas med ett lärdomsprov för magisterexamen som
består av en konstnärlig och en skriftlig del. Den konstnärliga delen skall den studerande
göra i skådespelaruppgifter inom scenframställningsperioderna. I den skriftliga delen skall
den studerande reflektera över frågeställningar som tangerar teatern som konstart och
skådespelarens arbete inom denna.
Efter avslutade studier har den studerande erövrat de professionella färdigheter som
behövs för att kunna förverkliga konstnärliga idéer och kunna profilera sig som såväl
självständigt verkande skådespelare som ensemblemedlem. Vidare har en magister i
skådespelarkonst fått inblick i samtida uttrycksformer och arbetsmetoder inom ett
interdisciplinärt och internationellt segment av samtida scenkonst. Den examinerade
magistern i skådespelarkonst kan relatera och placera sitt eget arbete i förhållande till de
frågor och perspektiv som utvecklar samtidens scenkonst och även förstå den konstnärliga
forskningens frågor och perspektiv. Grunden i denna utbildningsprocess är en vision där
skådespelarkonst betraktas som en expertis i hur idéer blir handling och hur handlingar
skapar idéer, samt hur skådespelarens kompetens kan öppna nya möjligheter mellan det
fiktiva och det sociala.
Undervisningsspråket är huvudsakligen svenska, men viss undervisning sker även på
engelska.
Antagningsvillkor
Till det tvååriga magisterprogrammet som leder till magisterexamen i teaterkonst och
magisterstudierna inom det femåriga utbildningsprogrammet (fördjupade studier) kan en person
antas som avlagt



kandidatexamen i utbildningsprogrammet i skådespelarkonst eller annan lämplig lägre
högskoleexamen eller
lämplig yrkeshögskoleexamen eller
utomlands en examen på BA-nivå som omfattar tillräckligt med studier i skådespelarkonst.
Den sökandes konstnärliga verksamhet och praktiska erfarenhet kan ersätta de studier i
skådespelarkonst som saknas i en lägre examen. Den sökandes behörighet (tillräckliga
studier i skådespelarkonst och tillräcklig erfarenhet av konstnärlig verksamhet och praktik)
bedöms på basis av den sökandes ansökan och betyg.
eller som har

tillräckliga insikter och färdigheter som förvärvats genom studier, konstnärlig verksamhet
eller arbetserfarenhet och som högskolan anser vara tillräckliga.
För att en studerande ska kunna antas på de sistnämnda grunderna (insikter och
färdigheter som förvärvats genom studier, konstnärlig verksamhet eller arbetserfarenhet
och som högskolan anser vara tillräckliga) ska hen ha
o
minst 60 studiepoäng högskolestudier t.ex. från öppna universitet eller en öppen
yrkeshögskola eller andra fristående studier inom konsten. Högskolan bedömer
lämpligheten från fall till fall. Professionella kurser räknas inte in i ovan nämnda 60
studiepoäng.
Beslut om den sökandes behörighet fattas innan en kallelse sänds till urvalsproven. Negativa
beslut om behörighet sänds till den sökande för kännedom. Även sökande till magisterstudier
meddelas om positiva beslut om behörighet per e-post senast under vecka 9.
Obs! Till urvalsproven kallas endast de som på basis av förhandsuppgifterna har klarat sig vidare.
Antagningsbeslutet fattas villkorligt för sådana sökande som blivit godkända till magisterstudierna,
men vars kandidatexamen eller motsvarande lägre högskoleexamen ännu under ansökningstiden
inte varit slutförd. Dessa sökande ska sända intyg över avlagd kandidatexamen eller annan lämplig
lägre högskoleexamen till studietjänsterna före 15.7.2016 kl. 15.00. I annat fall förklaras det
villkorliga urvalsbeslutet för den sökandes del ogiltigt.
Kompletterande studier kan krävas av en magisterstuderande som antagits till högskolan för att nå
nödvändiga färdigheter. Utgångspunkten är en lämplig lägre högskoleexamen och de
kompletterande studierna kan uppgå till högst 30 studiepoäng. Den som antagits meddelas om
eventuella kompletterande studier som krävs i antagningsbrevet och i samband med att resultaten
tillkännages.
Urvalsproven
Urvalsproven ordnas på Teaterhögskolan, Aspnäsgatan 6 i Helsingfors.
Urvalsproven till det svenskspråkiga magisterprogrammet består av två skeden. Mellan de
olika skedena förekommer gallring. Gallring kan också ske medan de sökande utför sina
uppgifter.
Skedena I-II i urvalsproven
Ansökningstiden är 8.1 – 27.1.2016
Skede I
Ansökningsblanketten, förhandsuppgifterna och bilagorna
ska lämnas in senast 27.1.2016 kl. 15.00.
Sökandena underrättas per e-post om besluten om behörighet senast
under vecka 9. De som klarat sig vidare får en kallelse till
urvalsprovets andra skede per e-post senast vecka 10. Vänligen
kontakta ansökningstjänsterna ([email protected]) om du inte har
fått någon e-post från Teaterhögskolan senast 2 veckor innan
urvalsprovet börjar.
Skede II
2-5.4.2016 (1 dag per sökande)
Resultaten ges
8.6.2016
Efter varje skede meddelas vilka sökande som godkänns till följande skede, gallring under
skedena kan förekomma.
Angivna tider för urvalsproven ändras inte.
Bedömningskriterier








förmåga till samarbete och kommunikation
kompetens i att omsätta en scenisk idé till scenisk handling
kompetens i röstgestaltning och språkkänsla
fysiska förutsättningar för studier vid utbildningsprogrammet
förmåga att teoretiskt reflektera över sin skådespelarkonst
analysförmåga och kritiskt tänkande
förmåga att uttrycka sig i skriven text
lämplighet för högskolestudier
Förhandsuppgifter och bilagor
Det första skedet i urvalsprovet består av en skriftlig förhandsuppgift (se nedan). Vid
bedömningen av första skedet fästs uppmärksamheten vid den sökandes visioner och
förmåga till självständigt tänkande.
Det andra skedet i urvalsprovet består av såväl förberedda som oförberedda uppgifter. Vid
bedömningen av andra skedet läggs tyngdpunkten på den sceniska uttrycksförmågan
samt på skådespelarens basteknik som språngbräde för det konstnärliga uttrycket.
Förhandsuppgift för skede I:
Skriftliga uppgifter:
a) Hur ser du på skådespelarkonstens samhälleliga relevans, och hur ser du dig själv i det
perspektivet? Skriv med frågan som inspirationskälla en kort essä (max 2 sidor, A4, ej för
hand).
b) Välj en av följande två texter som utgångspunkt för en egen reflektion och skriv en kort
essä (max 2 sidor, A4 ej för hand)
1. Hur kan en teaterestetik formuleras som inte bara är tecknet för uppror? Som inte bara
agerar simulerande och representerande och allvarligast: som inte bara reproducerar en
repressiv maktordning? Först och främst: Den som inte vill vara ett alibi, måste lära sig att
leva utan den kärlek som auktoriteten köper lydnad med. För det andra: Experimentera för
experimentets egen skull. Försök inte hitta nya former. Bygg inga nya tempel, det finns gott
om gamla kvar att riva ner. Men om du bygger tempel, vilket jag själv tänker göra, gör det i
namn av Gud fader den allsmäktige själv. Det största hotet mot den totaliserande makten
är den som tar dess ideologi på fullaste allvar. För det tredje: Ska du vara kritisk, så börja
med dig själv. Tro inte att du kan ställa dig utanför, du är fullständigt korrumperad av
makten och din enda möjlighet till frihet stavas KRIS. Bara när den symboliska ordningen
(verkligheten sådan den tryckts ner i din hals) riskerar att rämna kan vi tala om frihet. Glöm
inte att dela med dig av krisen, det är i relationer vi lär oss något. För det fjärde: Hoppa
gärna utför stupen, men hoppa med öppna ögon. Den som stålsätter sig i en konflikt
undviker inte bara smärtan utan också möjligheten till ett möte. Ingen har anledning att ta
din konst på allvar om du inte själv har ställt dig frågorna - rakt in i mjuka livet. För det
femte och sista: det finns ingen väg runt symtomet, du måste rakt igenom.
2. Allt var från början helt. Vackert, skönt, rent, tryggt. Jag minns ett ansikte, stort, lysande,
varmt. Blicken var stadig. Ändå var det den som tog livet från mig. Jag såg ögon och ögon
såg tillbaka. Jag log och fick ett leende till svar. Det fungerade. Då var det ännu möjligt. I
korta stunder, när jag blev ensam, kunde jag föreställa mig ansiktet just som det var för
mig. Stort, lysande, varmt. Blicken. Leendet som svarade mig. Men framförallt blicken. Det
fungerade för mig. Det fanns hos mig. Jag gjorde bilden själv för att fylla frånvaron.
Tomheten. Den platsen där detta ägde rum var den plats där jag förlorade allt, men det
skulle ju ha varit platsen för livet. Platsen för försvinnandet. Bristen. Jag grep efter något att
fylla tomrummet med. Vad som helst. Jag tog det som låg närmast min kropp och räckte
fram det som en gåva. Men den accepterades inte. Jag fick veta att det jag hade att
erbjuda var det lägsta av allt. Att det jag hade var äckligt. Att jag var äcklig. Jag gjorde
gåvan så vacker jag kunde, för att dölja den fruktan som den inneslöt. Jag gjorde gåvan så
smärtsamt sann som jag kunde för att dölja att den var ett substitut, en lögn, en illusion.
Jag gjorde gåvan så kärleksfull jag kunde för att dölja ondskan som var dess upphov och
orsak. Så här har jag hållit på. I hela mitt liv och hela den här kvällen. Jag vet att ni inte vill
ha det jag gör. Att det bara är skit. Bokstavligt talat står jag här med hjärtat i halsgropen
och hoppas fortfarande att någon ska tycka att det jag sträcker fram är vackert, sant och
gott. Att någon ska lyfta mig, ta mig bort härifrån. Bort från den här platsen. Jag vet att ni
föraktar mig. Min svaghet. Och att jag inte slutar i tid, att jag bara håller på. Att jag inte bara
går, lämnar den här jävla platsen och ger upp. Men jag vägrar. Jag väntar på att blicken
ska komma igen, att den ska fylla mig igen. Med värme och glömska. Ondskan kan jag inte
leva med. Den här platsen kan jag inte leva på. Den här platsen kan jag bara sakna på.
OBS! Ytterligare förklaringar av förhandsuppgiften ges inte. Skriv ditt namn tydligt på varje
papper. Pappren får inte häftas ihop.
Förhandsuppgiften för första skedet bör vara inlämnad till Teaterhögskolan senast
27.1.2016 kl. 15.00 tillsammans med ansökningsblanketten och bilagorna.
Förhandsuppgift för skede II:
Meddelas vid kallelse till skede II.
Bifoga till förhandsuppgiften:







en utskrift eller kopia av den elektroniska ansökningsblanketten
ditt foto av passtorlek (häfta fast det i ansökningsblankettens övre högra hörn)
din meritförteckning (dina avlagda studier, konstnärlig verksamhet och
arbetserfarenhet)
en kopia av ett examensbevis över inhemsk eller utländsk kandidat- eller BAexamen
Diploma Supplement, om DS används vid den utländska högskolan eller
redogörelse för omfattningen av de utländska studierna i ECTS-systemet och
bedömningen på en skala med 5 steg, om Diploma Supplement saknas
studieprestationsutdrag över studier som du vill att ska beaktas i antagningen
(studieprestationsutdrag i original eller en bestyrkt kopia av det, t.ex.
studieprestationsutdrag som hänför sig till avlagd examen)
kopior av andra behöriga betyg över insikter och färdigheter som förvärvats genom
studier, konstnärlig verksamhet eller arbetserfarenhet
Bilagorna ska vara på finska, svenska eller engelska. Du måste själv låta en auktoriserad
translator översätta ansökans bilagor om de inte är på finska, svenska eller engelska.
Ansökan
Ansökningstiden är 8.1. - 27.1.2016.
1. Fyll i ansökningsblanketten
Magisterstudier i skådespelarkonst hittar du på Studieinfo.fi under
Magisterantagning, skådespelarkonst, magister i teaterkonst (2 år)
Fyll i den elektroniska ansökningsblanketten före 27.1.2016 kl. 15.00 på adressen
www.studieinfo.fi eller begär att få en ansökningsblankett i pappersformat hos
Teaterhögskolans ansökningstjänster. Den elektroniska ansökningsblanketten är öppen
endast under ansökningstiden. Eventuella ansökningsblanketter i pappersformat ska
lämnas till Teaterhögskolans ansökningstjänster före 27.1.2016 kl. 15.00. Ansökningar i
pappersformat som inkommit senare registreras som försenade.
Obs! Ta en utskrift eller kopia av den elektroniska ansökningsblanketten och bifoga den
till dina förhandsuppgifter. Pappren får inte häftas ihop.
Teaterhögskolan
Ansökningstjänster
tfn +358 40 661 4662
e-post [email protected]
Teaterhögskolans ansökningstjänster betjänar sökanden under ansökningstiden vardagar
klockan 9–15.
2. Sänd förhandsuppgifterna och bilagorna
Sänd förhandsuppgifterna och bilagorna samt en utskrift eller en kopia av den elektroniska
ansökan till Teaterhögskolans ansökningstjänster antingen per post eller genom att lämna
in dem till Teaterhögskolans Infopunkt (Aspnäsgatan 6, Helsingfors) måndag–fredag kl. 8–
16.15. Handlingarna (ansökan, förhandsuppgifterna och bilagorna) ska finnas på
Teaterhögskolan före 27.1.2016 kl. 15.00. Förhandsuppgifter som sänts via e-post eller
som e-postbilaga beaktas inte.
Skriv dina personuppgifter på förhandsuppgifterna och uppge till vilket utbildningsprogram
du söker.
Sänd förhandsuppgifterna till:
Teaterhögskolan
Ansökningstjänster/Skådespelarkonst MA
PB 29
00097 Konstuniversitetet
(Besöksadress: Aspnäsgatan 6, Helsingfors)
Den sökande bär ansvaret för försändelsen av ansökningen (ansökningsblanketten,
förhandsuppgifterna, bilagorna). Skicka ansökningsblanketten, förhandsuppgifterna och
bilagorna i god tid innan ansökningstiden går ut. Teaterhögskolan och Utbildningsstyrelsen
ansvarar inte för eventuella fel i postgången som kan leda till att ansökningsblanketten
eller förhandsuppgifterna kommer fram till Teaterhögskolan först efter att ansökningstiden
har gått ut. Försenade ansökningsblanketter och förhandsuppgifter beaktas inte.
Ansökningar där förhandsuppgifterna saknas behandlas inte heller. Teaterhögskolan löser
inte ut otillräckligt frankerade ansökningar.
På grund av det stora antalet ansökningar kan Teaterhögskolan inte svara på
förfrågningar om ankomna ansökningar.
Obs! Du kan inte samtidigt söka till den femåriga utbildningen och till de tvååriga
magisterstudierna inom samma utbildningsprogram. Om du skickar en ansökan både till
den femåriga utbildningen och till de tvååriga magisterstudierna i samma
utbildningsprogram, beaktas enbart ansökan till den femåriga utbildningen.
Ansökan eller medföljande bilagor ska inte häftas ihop. Undvik även att använda gem, det
räcker med att pappren är ordnade enligt uppgift.
Ansökningsblanketten, förhandsuppgifterna och bilagorna skickas inte tillbaka till den
sökande. Du måste själv låta en auktoriserad translator översätta ansökans bilagor om de
inte är på finska, svenska eller engelska.
Urvalsproven för de olika utbildningsprogrammen ordnas delvis samtidigt och du måste
välja vilket utbildningsprograms urvalsförfarande du deltar i.
I samband med urvalsproven ska du på begäran kunna uppvisa legitimation.
Teaterhögskolan försäkrar inte sökande under urvalsprovet.
Följ Konstuniversitetet och Teaterhögskolan på sociala medier. Teaterhögskolan publicerar urvalsinformation på sin Facebook-sida.
@Taideyliopisto @Teatterikorkeakoulu
@Uniartshelsinki