Presentation 13 oktober - Delegationen för unga till arbete

Webbinarium 13 oktober 2015
Fråga Delegationen
Dagens program
• Inledning
• Ord från ordförande
• Utbildningskontrakt &
traineejobb
• Vuxenutbildning
• Frågestund
ORDFÖRANDE HAR ORDET
Utbildningskontrakt &
traineejobb
Utbildningskontrakt och traineejobb
Johan Vikström
Efterfrågan på arbetsmarknaden
Sysselsat
t a in o mt ayrken
rd elat
ef t er krav
Sysselsat
inomf öyrken
f ördelat
ef t er krav
p å u t b ild
n
in
g
,
p
erio
d
1997-2015
på ut bildning, period 1997-2015
Eftergymnasiala yrken
Yrken kort utbildning
Eftergymnasiala
yrken
Yrken
utbildning
Eftergymnasiala yrken
Yrken med
kortkort
utbildning
Eftergymnasiala yrken
2000
Yrken med kort utbildning
800
2000
800
1800
1600
1400
600
1800
400
200
1600
600
400
1997 1999
2001
2003
2005
2007
2009
2011
2013 2015
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012 2014
1400
Källa: SCB, Arbets förmedlingen
200
Utbildningskontrakt
- en möjlighet till gymnasieexamen
Studier inom
• komvux eller
• folkhögskola
för att fullfölja
gymnasieutbildning
Studierna kan
bedrivas
• på heltid
• i kombination
med arbete
• i kombination
med praktik
• i kombination
med annan
lämplig aktivitet
Överenskommelse
mellan
• Arbetsförmedlingen
• kommunen
• ungdomen
För att få ett utbildningskontrakt
ska ungdomen
• vara mellan 20-24 år
• vara inskriven på Arbetsförmedlingen
• sakna gymnasieexamen
• bo i kommun med lokal överenskommelse om samverkan för
att minska ungdomsarbetslösheten
Ersättning till individ och
kommun
• Ersättning till individ utifrån befintliga
ersättningssystem (studiemedel, lön och/eller
utvecklingsersättning/aktivitetsstöd)
• Kommun får ersättning från Arbetsförmedlingen
när de anordnar praktik eller arbete i kombination
med studier
• Kommun får ersättning från Skolverket för
utbildningsplatser
Utbildningskontrakt – vad är
nytt?
• Statsbidrag till kommunen
• Möjlighet till förhöjda studiemedlet från dag
ett
• Möjlighet till deltidsstudier i kombination
med JOB
• Sammanhållet stöd från Af och kommun
Traineejobb – en subventionerad anställning
kombinerad med yrkesutbildning
Traineejobb inom
Traineejobb inom
bristyrken
välfärden
Arbetslös >3 mån
Bristyrken
Arbetslös >6 mån
Inom:
•
hälso- och sjukvård
•
äldreomsorg
•
utbildning
•
funktionshinder-omsorg
För att få ett traineejobb ska ungdomen
• vara mellan 20-24 år
• vara inskriven på Arbetsförmedlingen
• ha en gymnasieexamen
• varit arbetslös på heltid under minst 3 respektive 6 månader
• ha börjat eller kommer att börja en reguljär yrkesutbildning på
minst 25 procent inom traineejobbets yrkesområde.
Yrken inom övriga utbildningsnivåer där det råder störst brist på sökande
(minst konkurrens om jobben) fram till och med första halvåret 2016
Kockar
Tandsköterskor
Lastbilsmekaniker
Fastighetstekniker
Byggnadsplåtslagare
Installationselektriker
Golvläggare
Bilmekaniker
Takmontörer
Styr- och reglertekniker
VVS-montörer
Verktygsmakare
Betongarbetare
Anläggningsarbetare
Kranf örare
Bagare/konditorer
Glasmästare
Tunnplåtslagare
Murare
Undersköterskor
Yrken inom övriga utbildningsnivåer där det råder störst överskott på sökande
(hårdast konkurrens om jobben) fram till och med första halvåret 2016
Försäljare, f ackhandel
Montörer, metall-, gummi- och plastprodukter
Vaktmästare
Vårdbiträden
Administratörer och sekreterare
Brevbärare
Försäljare, dagligvaror
Grovarbetare inom bygg och anläggning
Matroser
Lagerarbetare
Kontakt:
[email protected]
Vuxenutbildning
Webbinarium om traineejobb och
utbildningskontrakt 13 oktober 2015
Skolverket informerar
BUDGETPROP. 2015/16:1
Statsbidrag
• Yrkesvux (SFS 2009:43)
• Lärlingsvux (SFS 2010:2016)
• Förarutbildning
• Kommunalvuxenutbildning på gymnasial nivå och särskild
utbildning för vuxna på gymnasial nivå (SFS 2015:403)
• Trainee (SFS 2015:504)
• Utbildningskontrakt (SFS 2015:502)
Förordning (2015:504) om statsbidrag för
utbildning som kombineras med traineejobb
• Statsbidraget ska användas till utbildning som motsvarar kommunal vuxenutbildning
på gymnasial nivå
• Föreskrifterna om kommunal vuxenutbildning på gy-nivå i skollagen
(2010:800),förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning och andra författningar
tillämpas med undantag av bestämmelserna om behörighet och urval
• Statsbidrag lämnas för en årsstudieplats som motsvarar 800 vp med beloppet 47
500 kr.
• Viktigt – yttrande från Arbetsförmedlingen ska bifogas ansökan!
Förutsättningar för statsbidrag
• Riktar sig till den som har fyllt 20 men inte 25 år
• Bedrivs som deltidsstudier och kombineras med ett
traineejobb (Förordning 2015:503)
• Syftar till att ge deltagaren kompetens för anställning inom
traineejobbets yrkesområde
• Kommunen ska erbjuda studie- och yrkesvägledning och
validering
Statsbidrag för utbildning som kombineras med
traineejobb
Ansökningshandlingar för 2016 skickas ut till kommunernas
kontaktpersoner och kommunens registrator i vecka 42 år 2015.
Sista ansökningsdag 9 november 2015.
Preliminärt beslut 20 november 2015.
Utbildningskontrakt
• Skolverket får statistik från CSN
• Enkel rekvisition
• Bidraget rekvireras i maj och november
• 37 000 kronor per årsstudieplats
Kontakt
Om traineejobb:
Om utbildningskontrakt:
[email protected]
[email protected]
Håll koll!
Nästa: 19 oktober
Ungdomsperspektiv
www.dua.se
[email protected]