Töcksmarks-Bön 1:383 och 1:239. PLANBESKRIVNING

Sida
1(4)
Datum
2015-01-19
Samhällsbyggnad
Angelika Lunnari, 0573-140 80.
[email protected]
Förslag till upphävande av del av detaljplaner för
Töcksmarks-Bön 1:383 och 1:239.
Årjängs kommun
Värmlands län
Upprättad i januari 2015
PLANBESKRIVNING
SAMRÅD
Årjängs kommun
Postadress
Besöksadress
Telefon
E-post
Organisationsnr
Samhällsbyggnadsavdelningen
Box 906
672 29 Årjäng
Storgatan 66
0573-141 00 vx
[email protected]
212000-1835
Fax
Webbplats
Bankgiro
0573-127 40
www.arjang.se
117-3244
Årjängs kommun
Datum
Sida
2015-01-19
2(4)
HANDLINGAR




Plankarta
Planbeskrivning
Grundkarta
Fastighetsförteckning
PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG
Planen innebär att delar av gällande detaljplaner upphävs för att göra det möjligt att
lägga fast en vägplan för ny på- och avfart från E18 vid Töcksfors Shopping Center
(TSC).
PLANDATA
LÄGESBESTÄMNING
Området är beläget i östra delen av tätorten Töcksfors, söder om E18. I söder når
det fram till Stubberudstjärnet som är en del av Dalslands kanal.
Avståndet till centrum i Töcksfors är cirka 0,5 kilometer och till riksgränsen cirka 6
kilometer.
AREAL
Planområdet har en areal på cirka 7000 kvadratmeter.
MARKÄGOFÖRHÅLLANDEN
Merparten av marken ägs av Årjängs kommun, ingår i kommunens gatufastighet
Töcksmarks-Bön 1:239. I öster ingår ett litet område, cirka 880 kvm av fastigheten
Töcksmarks-Bön 1:383 som ägs av TSC.
TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDE
ÖVERSIKTLIGA PLANER
För Årjängs kommun gäller en översiktsplan från 1990. Till den hör också en
fördjupning över Töcksfors tätort.
Under 1990 fanns en ambition att ersätta trafikplatsen vid Töcksmarks kyrka med
en ny planskild trafikplats där nu gällande detaljplaner kommer att upphävas.
Endast passagen under E18 genomfördes. En ny bro över Stubberudstjärn med
anslutning söder ut mot Västra Fågelvik, som redovisas i den fördjupade
översiktsplanen, har aldrig varit aktuell att genomföra. I kommunens förslag till ny
översiktsplan är den inte redovisad.
DETALJPLANER,
OMRÅDESBESTÄMMELSER OCH
FÖRORDNANDEN
Planområdet är idag planlagt och omfattas av två gällande detaljplaner
 1990 (1765-P90/10). En detaljplan som omfattade stora områden i
Töcksfors östra del vann laga kraft under 1990. Det har tidigare till vissa
delar ersatts med nya detaljplaner.
Upphävandet berör huvudsakligen mark avsedd för trafik samt ett mindre
område för en teknisk anläggning (E1), småbåtshamn vid Stubberudstjärn
(V1) och en slänt utan byggrätt inom en handelsfastighet (H3I).
Planen saknar genomförandetid.

2002 (1765-P03/4). Planen omfattar trafikområden norr och söder om E18.
E18 ingår också i detaljplanen.
Planen saknar genomförandetid.
Årjängs kommun
Datum
Sida
2015-01-19
3(4)
KOMMUNALA BESLUT
2014-11-21 inkom en begäran om planbesked från Töcksfors shopping center
(TSC) för att få påbörja arbetet med att upphäva delar av gällande detaljplaner för
Töcksmarks-Bön 1:383 och 1:239.
2014-12-17, §278, tillstyrker kommunstyrelsen att ett planarbete kan påbörjas.
BEHOVSBEDÖMNINGEN
En behovsbedömning har utförts av Årjängs kommun. I den redovisar kommunen
sitt ställningstagande vilket länsstyrelsen senare har ställt sig bakom:
Motiverat ställningstagande
Kommunens bedömning är att planens genomförande inte leder till betydande
miljöpåverkan. En miljöbedömning enligt miljöbalkens bestämmelser krävs därför
inte.
Kommunens bedömning är att upphävandet av gällande detaljplaner inte medför en
betydande miljöpåverkan. Åtgärden som skall anläggas i och med detta upphävande
fastställt i enlighet med sin process (arbetsplan) och där berörs frågan om betydande
miljöpåverkan. Därför är bedömningen att denna planåtgärd inte leder till en
betydande miljöpåverkan.
FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR OCH KONSEKVENSER
Trafikverket upprättar en vägplan för utbyggnad av ny trafikplats. Viktiga
förutsättningar för detta är markåtkomst, överensstämmelse med gällande
detaljplaner och finansiering.
Upphävandet av delar av två detaljplaner innebär att området för ny vägplan
kommer att sakna detaljplan. Detta innebär att det finns ingen konflikt mellan en ny
vägplan och gällande detaljplaner vilket är ett villkor enligt väglagen .
BEBYGGELSE
Planområdet rymmer endast en byggnad, en mindre byggnad inom fastigheten
Töcksmarks-Bön 1:239. Byggnaden kommer att rivas.
VATTENOMRÅDE
I planområdet ingår ett mindre vattenområde i Foxen (Stubberudstjärn), inom ett
område för småbåtshamn (V1).
STRANDSKYDD
Enligt Miljöbalken råder strandskydd 100 meter från Foxens strandlinje. Enligt
beslut i detaljplanen från 1990 har strandskyddet undantagits inom kvartersmark.
Någon förändring av strandskyddet är inte aktuellt.
Då detaljplanerna upphävs kommer hela planområdet omfattas av strandskydd.
TRAFIKOMRÅDE
Generellt gäller enligt väglagen ett förbud mot att utföra åtgärder som inte kräver
bygglov och inte omfattas av detaljplan inom 12 meter från vägområdets yttre
gräns. Detta förbud är utökat till 30 meter från vägområdet längs E18. Förbudet
kommer nu att införas då detaljplaner upphävs.
GATOR OCH TRAFIK
Syftet med upphävandet är att göra det möjligt att fastställa en vägplan som rymmer
ny av- och påfart på E18´s södra sida och därmed höjer gatustandarden och
trafiksäkerheten .
Årjängs kommun
Datum
Sida
2015-01-19
4(4)
STÖRNINGAR
Upphävandet innebär ingen risk för störningar eller egendomsskada. I huvudsak är
all mark som berörs planlagd för trafik och inom ett litet område kvartersmark för
handel, en slänt utan byggrätt eller praktisk användning för fastigheten.
TEKNISK FÖRSÖRJNING
Detaljplanen kommer att ersättas med en vägplan. I vägplanen kommer bland annat
säkerställas markåtkomst och rättigheter.
KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE
Om planupphävandet genomförs kan Trafikverket fastställa en vägplan för en
utbyggnad av en trafikplats vid E18.
I det fall att en ny vägplan inte kommer att vinna laga kraft kommer området sakna
detaljplan.
Upphävandet innebär inga påtagliga förändringar för angränsande fastigheter.
BESKRIVNING AV PLANENS GENOMFÖRANDE
ORGANISATORISKA FRÅGOR
Tidplan
Upphävande av detaljplanen bedöms kunna vinna laga kraft innan sommaren 2015.
Samråd
Samrådsredogörelse, beslut om granskning
Granskning
Utlåtande och kommunikation
Antagande
januari-februari
februari
mars
april
maj
Avtal
Genomförandet av planerna för ny trafikplats i anslutning till TSC regleras till stor
del i två civilrättsliga avtal. Ett primärt avtal mellan Trafikverket och Årjängs
kommun, och ett sekundärt mellan Årjängs kommun och TSC.
FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR
Mark från Töcksmarks-Bön 1:383 avses att överföras till den kommunala
gatufastigheten Töcksmarks-Bön 1:239.
Ledningsrätt
Befintlig ledningsrätt inom planområdet för starkström till fördel för Fortum (Lr 17Å-6006.1) påverkas inte av att detaljplanerna upphävs.
MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN
Samråd har skett med Cathrin Sköld och Peter Månsson, Årjängs kommun, för
frågor kring allmänna ledningar i mark och dagvattenfrågor. Kompletterande
uppgifter om gällande detaljplaner och ledningsrätter har erhållits av Axel
Lindström vid Metria i Bengtsfors.
ÅRJÄNG 2015-01-19
Angelika Lunnari
Kommunarkitekt
Årjängs kommun
Lars Fernqvist, arkitekt SAR/MSA
Plankonsult,
Fernqvist arkitekter ab