Information från kommunstyrelsen 150204

Malmö stad
Kommunstyrelsen
1 (11)
Datum
2015-02-04
Information från kommunstyrelsens sammanträde
den 4 februari 2015
Denna information redogör kortfattat för kommunstyrelsens beslut i de ärenden som
behandlades vid sammanträdet den 4 februari 2015. Det fullständiga protokollet
justeras den 18 februari 2015, och kommer därefter att finnas tillgängligt på
www.malmo.se/kommunstyrelsen. Här finns även handlingarna till de ärenden som
behandlades vid kommunstyrelsens sammanträde tillgängliga.
1. Utseende av protokollsjusterare
Torbjörn Tegnhammar utsågs att justera protokoll den 18 februari 2015.
2. Delegationsprotokoll
3. Anmälan om expedierade ärenden m m inom kommunstyrelsens
förvaltningsområde
4. Bokslutskommuniké (informationspunkt).
Ekonomidirektör Jan-Åke Troedsson informerade om Malmö stads bokslutskommuniké
2014.
Kommunstyrelsen beslutade:
att lägga informationen till handlingarna.
Särskilt yttrande: (M) och (FP)
5. Remiss från Miljödepartementet - Statskontorets redovisning Vägledning
till en bättre tillsyn
STK-2014-1045
Miljödepartementet har remitterat rapporten Vägledning till en bättre tillsyn. En utvärdering av
tillsynsvägledningen på miljöområdet (2014:17) till Malmö kommun för synpunkter. I rapporten
bedöms ett av de största problemen inom tillsynsvägledningen vara att vägledningskompetensen brister på vissa områden, vilket i sin tur riskerar att leda till brister i tillsynens
effektivitet, rättssäkerhet och enhetlighet. I rapporten presenteras fem övergripande förslag
till förbättringar inom området. Stadskontoret har i huvudsak inget att erinra mot de
övergripande förslagen, men har ett antal mer detaljerade synpunkter gällande respektive
förslag.
2 (11)
Kommunstyrelsen beslutade:
att avge yttrande till Miljödepartementet i enlighet med upprättat förslag från stadskontoret
6. Uppdrag att utreda möjligheten till insyn i leverantörs ekonomiska
förhållanden vid tjänsteupphandling avseende skattefinansierad
verksamhet inom välfärdssektorn
STK-2013-176
Malmö stad har gett Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, i uppdrag att utreda om det är
möjligt att ställa krav på att en leverantör ska sakna vinstsyfte, sakna koppling till
skatteparadis eller att leverantören ska ha kollektivavtal vid upphandling av skattefinansierade
välfärdstjänster.
SKL har nu slutfört utredningen och gör bedömningen att kraven inte är möjliga att ställa
inom ramen för dagens svenska upphandlingslagstiftning men att det, mot bakgrund av EU:s
nya upphandlingsdirektiv, kan finnas utrymme för att i en framtida svensk upphandlingslagstiftning möjliggöra olika typer av liknande krav främst beträffande offentligrättsligt
reglerade, väsentligen skattefinansierade välfärdstjänster.
Kommunstyrelsen beslutade:
att godkänna föreliggande redovisning av SKL:s utredning i ärendet
att översända SKL:s utredning till regeringen med begäran om att regeringen skyndsamt låter
utreda vilket handlingsutrymme som EU:s nya upphandlingsdirektiv medger, såvitt krav på
att en leverantör ska sakna vinstsyfte samt sakna koppling till skatteparadis vid upphandling
av skattefinansierade välfärdstjänster, med den uttalade målsättningen att aktuellt
handlingsutrymme ska utnyttjas vid utformandet av den nya svenska
upphandlingslagstiftningen.
Reservation: (M) och (FP)
Särskilt yttrande: (SD)
7. Studentmedarbetarprogram i Malmö stad
STK-2014-1121
Kommunstyrelsens personalberedning och arbetsmarknads- och vuxenutbildningsberedning
beslutade i november respektive december 2013 om en försöksverksamhet för
studentmedarbetarprogram. Studentmedarbetarprogram är en modell där studenter på
högskola/universitet parallellt med studierna anställs i olika verksamheter för att genomföra
uppdrag på deltid under en begränsad tidperiod. Försöket skulle genomföras i form av en
pilot under första halvåret 2014.
Under våren 2014 genomfördes en pilot för ett studentmedarbetarprogram i Malmö stad.
Piloten har utvärderats och både studentmedarbetare och handledare ger en positiv respons.
Mot bakgrund av detta föreslås ett studentmedarbetarprogram i Malmö stad med
implementering under 2015.
3 (11)
Personalberedningen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 20 januari 2015.
Kommunstyrelsen beslutade
att inrätta ett studentmedarbetarprogram i Malmö stad
att ge stadskontoret i uppdrag att återkomma med en rapport till personalberedningen i
början av 2016.
Särskilt yttrande: (M) och (FP)
8. Ansökan om amorteringsfrihet för Fair Play Tennisklubb Arena AB
STK-2015-53
Fair Play Tennisklubb/Fair Play Tennisklubb Arena AB ansöker om amorteringsfrihet för
kommunalt lån respektive lån med kommunalborgen med anledning av kostnader för
vattenskador på anläggningen i samband med skyfallet i Malmö den 31 augusti 2014.
Kommunstyrelsen beslutade:
att på sätt som redovisats i ärendet bevilja amorteringsfrihet under 12 månader för lån till
Fair Play Tennisklubb samt
att bevilja amorteringsfrihet under 12 månader för lån med kommunal borgen till Fair Play
Tennisklubb Arena AB från Swedbank (tidigare Sparbanken Öresund).
9. Försäljning av fastigheten Skrållan 43 i Malmö, Gyllins Trädgård (projekt
nr 1038)
STK-2014-1327
I januari 2011 uppläts fastigheten Skrållan 1 med tomträtt till Sundprojekt AB (bolaget).
Bolaget överlät därefter tomträtten till Skrållan 1 till en av bolaget bildad bostadsrättsförening
och hemställde om att Skrållan 1 skulle delas i två fastigheter. Så har skett och fastigheten
Skrållan 43 har bildats genom avstyckning. Skrållan 43 ägs alltså av kommunen och Skrållan 1
är upplåten med tomträtt till bostadsrättsföreningen.
Bolaget har därefter begärt att via Skrallan 43 Fastighets AB (köparen) få förvärva den
nybildade fastigheten Skrållan 43, på vilken avses uppföras 16 stycken radhus.
Tekniska nämnden (särskilt yttrande V) har hemställt om kommunfullmäktiges godkännande
av försäljning av fastigheten Skrållan 43 i Malmö. Köpeskillingen uppgår till 10 594 000 kr.
Kommunstyrelsen beslutade föreslå kommunfullmäktige besluta:
att godkänna av tekniska nämnden redovisat köpeavtal avseende försäljning av fastigheten
Skrållan 43 i Malmö.
Särskilt yttrande: (V)
4 (11)
10. Försäljning (friköp) av fastigheten Vagnslidret 1 i Malmö, Hyllie (projekt
nr 7018)
STK-2014-1325
Tekniska nämnden beslutade i maj 2014 att upplåta fastigheten Vagnslidret 1 i Malmö med
tomträtt till ett bolag i Otto Magnussonkoncernen. Fastigheten överläts senare vidare till ett
annat bolag i samma koncern. Detta bolag – Areotto Holding Vagnslidret 1 AB (bolaget) –
har nu avtalsenligt begärt att få friköpa fastigheten.
På fastigheten avses uppföras en byggnad för kontor och handel omfattande ca 5 150 m²
BTA (bruttoarea).
Tekniska nämnden (särskilt yttrande V) har hemställt om kommunfullmäktiges godkännande
av försäljning (friköp) av fastigheten Vagnslidret 1 i Malmö (fastigheten). Köpeskillingen
uppgår till 17 510 000 kr.
Kommunstyrelsen beslutade föreslå kommunfullmäktige besluta:
att godkänna av tekniska nämnden redovisat köpeavtal avseende försäljning av fastigheten
Vagnslidret 1 i Malmö.
Särskilt yttrande: (V)
11. Objektsgodkännande för genomförande av park och gator inom
detaljplan skola väster om Pildammsvägen i Hyllie (projekt nr 7309)
STK-2014-1324
Tekniska nämnden har inkommit med ansökan om objektsgodkännande för genomförande
av park och gator inom detaljplan skola väster om Pildammsvägen i Hyllie (projekt nr 7309).
Investeringsutgiften bedöms till 34,5 Mkr. Projektet finns med i tekniska nämndens
budgetskrivelse 2014.
Projektet förutsätts rymmas inom beslutad investeringsram för gällande år för tekniska
nämnden. Årliga driftkonsekvenser (drift-, underhåll- och kapitalkostnader) beräknas uppgå
till brutto 2,7 Mkr.
Kommunstyrelsen beslutade:
att bevilja tekniska nämnden objektsgodkännande för genomförande av park och gator inom
detaljplan skola väster om Pildammsvägen i Hyllie (projekt nr 7309) till en beräknad
bruttoutgift om 34,5 Mkr
att godkänna årliga driftkonsekvenser om 2,7 Mkr under förutsättning att de ryms inom den
av kommunfullmäktige beslutad ram för driftkonsekvenser för gällande år för tekniska
nämnden.
Särskilt yttrande: (SD)
5 (11)
12. Objektsgodkännande för genomförande av naturområde med
temalekplats inom exploateringsprojekt Ängsövägen (Svenstorps gård) i
Tygelsjö (projekt nr 5012)
STK-2014-1323
Tekniska nämnden har inkommit med ansökan om objektsgodkännande för genomförande
av naturområde med temalekplats inom exploateringsprojekt Ängsövägen (Sventorps gård) i
Tygelsjö (projekt nr 5012, inom detaljplan 4712). Investeringsutgiften bedöms till 21 Mkr.
Projektet finns med i tekniska nämndens budgetskrivelse 2014.
Projektet förutsätts rymmas inom beslutad investeringsram för gällande år för tekniska
nämnden. Årliga driftkonsekvenser (drift-, under-håll- och kapitalkostnader) beräknas uppgå
till 2,1 Mkr.
Kommunstyrelsen beslutade:
att bevilja tekniska nämnden objektsgodkännande för genomförande av naturområde med
tema-lekplats inom exploateringsprojekt Ängsövägen (Sventorps gård) i Tygelsjö (projekt nr
5012, inom detaljplan 4712) till en beräknad bruttoutgift om 21 Mkr
att godkänna årliga driftkonsekvenser om 2,1 Mkr under förutsättning att de ryms inom den
av kommunfullmäktige beslutad ram för driftkonsekvenser för gällande år för tekniska
nämnden.
Särskilt yttrande: (M)
Särskilt yttrande: (SD)
13. Förslag till utbyggnadsstrategi till Översiktsplan för Malmö
STK-2014-1290
Den 22 maj 2014 antog kommunfullmäktige en ny kommunövergripande översiktsplan för
Malmö. I planen anges att den ska kompletteras med en utbyggnadsstrategi, vars syfte är att
lägga fast en för kommunens olika nämnder och förvaltningar gemensam
prioriteringsordning och samordnad planering med etappindelning. Därtill syftar
utbyggnadsstrategin till att säker-ställa kapacitet för bostadsförsörjningen samt att erforderlig
samhällsservice kan tillgodoses samordnat med bostadsbyggandet. Tillsammans med
Handlingsplan för bostadsförsörjning utgör utbyggnadsstrategin Malmö stads riktlinjer för
bostadsförsörjning enligt lag 2000:1383 om kommunernas bostadsförsörjningsansvar.
Stadsbyggnadskontoret har överlämnat förslag till Utbyggnadsstrategi (samrådshandling) till
kommunstyrelsen för godkännande och remittering till samråd.
Kommunstyrelsen beslutade:
att godkänna redovisat förslag på utbyggnadsstrategi för remittering till samråd
Särskilt yttrande: (SD)
6 (11)
14. Äskande från sociala resursnämnden av medel till LSS-boende
Verandagatan
STK-2014-1013
Ärendet utgick
15. Handlingsplan för arbetet med sexuell hälsa i Malmö stad 2014-2017,
från sociala resursnämnden
STK-2014-651
En handlingsplan för arbetet med sexuell hälsa i Malmö stad 2014 – 2017 har framtagits av
styrgruppen för arbetet med sexuell hälsa. Sociala resursnämnden godkände handlingsplanen
2014-11-19 och beslutade översända den till kommunstyrelsen med förslag att anta
densamma.
Folkhälso- och jämställdhetsberedningen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 19
januari 2015.
Kommunstyrelsen beslutade:
att anta reviderat förslag till Handlingsplan för arbetet med sexuell hälsa i Malmö stad
att ge sociala resursnämnden i uppdrag att följa upp handlingsplanen och återrapportera till
kommunstyrelsen våren 2018, samt
att anmoda sociala resursnämnden att utvärdera strategin för arbetet med sexuell hälsa 2014
– 2017 och då särskilt beakta intentionerna i den beslutade handboken för kommuncentrala
styr-dokument på så vis som anförs i ärendet.
Särskilt yttrande: (SD)
16. Utvärdering av ersättningsmodellen för förskoleverksamheten i Malmö
STK-2014-1282
Med anledning av beslutet om en ny skolorganisation antog kommunfullmäktige den 29
augusti 2013 övergripande principer för den pedagogiska verksamheten (STK-2013-269). Av
principerna framgår att respektive skolnämnd inför kalenderåret 2014 skulle ta fram en
ersättningsmodell som säkerställer att resurserna fördelas utifrån barns och elevers behov
samt skapar förutsättningar för en kvalitetsmässigt likvärdig verksamhet på samtliga enheter.
Nämnderna ska sedan följa upp respektive ersättningsmodell på ett sådant sätt att det framgår
för kommunstyrelsen om modellen för resursfördelning inte bidrar till dessa effekter.
Förskolenämnden har genomfört en utvärdering av ersättningsmodellen för
förskoleverksamheten i Malmö.
Förskolenämndens viktigaste slutsats är att det ännu är för tidigt att dra några långtgående
slutsatser av ersättningsmodellen, då modellen tillämpats i mindre än ett år. (Särskilt yttrande
7 (11)
från M och FP, särskilt yttrande från SD).
Kommunstyrelsen beslutade:
att lägga förskolenämndens utvärdering av ersättningsmodellen för förskoleverksamheten i
Malmö till handlingarna.
Särskilt yttrande: (M) och (FP)
Särskilt yttrande: (SD)
17. Objektsgodkännande för nybyggnad av Kalkbrottets förskola, Malmö
Pilsnäckan 1
STK-2014-1357
Servicenämnden har inkommit med ansökan om objektsgodkännande för nybyggnad av
Kalkbrottets förskola, Malmö Pilsnäckan 1 till en beräknad totalutgift om 45 Mkr. Projektet
finns med i servicenämndens investeringsplan för år 2014 och nämnden gör bedömningen att
objektet ryms inom servicenämndens investeringsram för gällande år. Projektet beräknas vara
klart i april 2016.
Kommunstyrelsen beslutade:
att bevilja servicenämnden objektsgodkännande för nybyggnad av Kalkbrottets förskola,
Malmö Pilsnäckan 1, till en beräknad totalutgift om 45 Mkr ± 10 %
Reservation: (M) och (FP)
Reservation: (SD)
18. Objektsgodkännande för nybyggnad av Rörsjöns nya förskola, Malmö
Lärkträdet 15
STK-2014-1356
Servicenämnden har inkommit med ansökan om objektsgodkännande för nybyggnad av
Rörsjöns nya förskola, Malmö Lärkträdet 15 till en beräknad totalutgift om 49 Mkr. Projektet
finns med i servicenämndens investeringsplan för år 2014 och nämnden gör bedömningen att
objektet ryms inom servicenämndens investeringsram för gällande år. Projektet beräknas vara
klart i augusti 2016.
Kommunstyrelsen beslutade:
att bevilja servicenämnden objektsgodkännande för nybyggnad av Rörsjöns nya förskola,
Malmö Lärkträdet 15, till en beräknad totalutgift om 49 Mkr ± 10 %
Reservation: (M) och (FP)
Reservation: (SD)
19. Objektsgodkännande för Hammarsparks förskola, Malmö Limhamn
154:376 del av
STK-2014-1355
8 (11)
Servicenämnden har inkommit med ansökan om objektsgodkännande för Hammarsparks
tillfälliga förskola, Malmö Limhamn 154:376 del av till en beräknad totalutgift om 17,5 Mkr.
Projektet finns med i servicenämndens investeringsplan för år 2014 och nämnden gör
bedömningen att objektet ryms inom servicenämndens investeringsram för gällande år.
Projektet beräknas vara klart i augusti 2015.
Kommunstyrelsen beslutade:
att bevilja servicenämnden objektsgodkännande för Hammarsparks tillfälliga förskola, Malmö
Limhamn 154:376 del, till en beräknad totalutgift om 17,5 Mkr ± 10 %
Reservation: (M) och (FP)
Reservation: (SD)
20. Objektsgodkännande för nybyggnad av Stapelbäddens idrottshall,
Malmö Stämpen 1
STK-2014-1354
Servicenämnden har inkommit med ansökan om objektsgodkännande för nybyggnad av
Stapelbäddens idrottshall, Malmö Stämpen 1 till en beräknad totalutgift om 34 Mkr. Projektet
finns med i servicenämndens investeringsplan för år 2014 och nämnden gör bedömningen att
objektet ryms inom servicenämndens investeringsram för gällande år. Projektet beräknas vara
klart i maj 2016.
Kommunstyrelsen beslutade:
att bevilja servicenämnden objektsgodkännande för nybyggnad av Stapelbäddens idrottshall,
Malmö Stämpen 1, till en beräknad totalutgift om 34 Mkr ± 10 %
Reservation: (M) och (FP)
Reservation: (SD)
21. Motion från Tony Rahm (M) och John Roslund (M) om att utreda
möjligheterna att i någon form återskapa Mästargalan
STK-2013-550
I en motion från Tony Rahm och John Roslund (M) föreslås att kommunfullmäktige ger
kommunstyrelsen i uppdrag att utreda förutsättningarna att återinföra Mästargalan.
I yttrande från fritidsnämnden föreslås att motionen avslås eftersom staden uppmärksammar
föredömliga idrottsprestationer och föreningslivets ideella insatser på annat sätt. Efter
kommunfullmäktiges beslut om återremiss har även Handikappsidrottens
Samarbetsorganisation i Malmö (HISO), Malmöidrottens Samarbetsorganisation (MISO) och
Malmö Ideella Föreningars Paraplyorganisation (MIP) yttrat sig över motionen.
Kommunfullmäktige föreslås besluta att motionen kan anses besvarad med vad som anförts i
ärendet om att förtjänstfulla insatser numera belönas på annat sätt men att också ett firande i
mindre format och med en bredare inriktning kan vara motiverad.
9 (11)
Kommunstyrelsen beslutade föreslå kommunfullmäktige besluta:
att motionen kan anses besvarad med vad som anförts i ärendet.
Reservation: (M) och (FP)
22. Till folkhälsominister Gabriel Wikström om regeringens initiativ att
tillsätta en nationell kommission för jämlik hälsa
STK-2015-62
Ärendet utgick
23. Fördelning av budgetpost om 15 Mkr gällande ingen indexering av hyror
för år 2015
STK-2015-36
Kommunfullmäktige beslutade om Malmö stads budget 2015 med plan för 2016-2020 den 27
november 2014. I budgeten kompenseras stadens nämnder för pris- och löneökningar, för
budgetåret 2015 är kompensationen 2,8 %. En del av kompensationen är hänförlig till
prisökningar gällande hyreskostnader som nämnderna har för att bedriva sin verksamhet.
Hyresavtalen justeras utifrån index som är baserat på förändringen av konsumentprisindex
mellan oktober månad 2014 och oktober månad 2013. Konsumentprisindex för oktober 2014
var lägre än för oktober 2013 vilket innebär att det inte kommer att ske någon indexering av
hyrorna för år 2015.
I budgeten, inom finansförvaltningens anslag till förfogande, finns en negativ post om 15
Mkr avseende ingen indexering av hyror. Denna post ska täckas genom att nämndernas
ekonomiska ramar justeras med totalt motsvarande belopp.
Kommunstyrelsen beslutade:
att justera respektive nämnds kommunbidrag för år 2015 med de i ärendet redovisade
beloppen.
24. Ansökan om att bli forskningskommun inom miljö och
samhällsplanering
STK-2014-1350
Tekniska nämnden, stadsbyggnadsnämnden och miljönämnden föreslår samordnat att
kommunstyrelsen accepterar Kommunförbundet Skånes erbjudande att Malmö stad ansöker
om att bli certifierad som forskningskommun inom miljö och samhällsplanering.
Konceptet ”forskningskommun” har utvecklats i samarbete mellan Kommunförbundet
Skåne och Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp och innebär att kommunen gör vissa
åtaganden och i gengäld får möjlighet att nyttja de fördelar som erbjuds om forskning
rörande kommunens verksamhetsutveckling rörande miljöfrågor och samhällsplanering.
10 (11)
Konceptet innebär inte någon särskild kostnad eller avgift för kommunen för att ingå i
samarbetet. Liknande forskningssamarbeten finns redan inom andra arbetsområden som
vård, omsorg och skola.
Målet med certifieringen är att kommunerna samverkar med den akademiska forskningen i
arbetet att utveckla och förbättra den kommunala verksamheten och dessutom erbjuda
personalen en ytterligare möjlighet till kompetensutveckling.
Stadskontoret förordar att förslaget bifalles.
Kommunstyrelsen beslutade:
att Malmö stad ansöker hos Kommunförbundet Skåne om att bli certifierad som
forskningskommun för frågor som rör miljö och samhällsplanering.
25. Detaljplan för fastigheterna 22:164 och 22:163 i Hamnen i Malmö (Dp
5203)
STK-2014-1341
Stadsbyggnadsnämnden har 2014-12-11 godkänt förslag till detaljplan för fastigheterna
Hamnen 22:164 och 22:163 i Hamnen i Malmö (Dp 5203) och föreslår att
kommunfullmäktige antar planen.
Under planarbetet har samråd skett med statliga och kommunala organ, berörda nämnder
och sakägare vilket redovisas i samrådsredogörelsen och de vid granskning och remiss av
förslaget inkomna synpunkterna redovisas och kommenteras i granskningsutlåtandet.
Syftet med planen är att göra det möjligt att etablera hamnrelaterade verksamheter, logistik
och lagerverksamheter samt tillverkningsindustri och anläggningar för elproduktion i
området, samt dessutom servicefunktioner med anknytning till dessa verksamheter.
Stadskontoret konstaterar att planeförslaget har utformats med ett tydligt hänsynstagande till
miljö- och naturvårdsaspekter och förordar att förslaget antas.
Kommunstyrelsen beslutade föreslå kommunfullmäktige besluta:
att anta stadsbyggnadsnämndens förslag till detaljplan för fastigheterna Hamnen 22:164 och
22:163 i Hamnen i Malmö.
26. Motion av Ewa Bertz (FP) avseende att införa "nattstopp" på bussar i
Malmö
STK-2014-592
Ärendet utgick
11 (11)
27. Remiss av Boverkets förslag till vägledning Industri- och annat
verksamhetsbuller vid planläggning
STK-2014-1200
Boverket och Naturvårdsverket fick 2013 i uppdrag av regeringen att ta fram vägledningar
enligt plan- och bygglagen respektive miljöbalken om hantering av bullerfrågor relaterade till
industrier och annan liknande verksamhet.
I detta ärende behandlas Boverkets remiss. Stadskontoret ser positivt på att Boverket har tagit
fram en vägledning inom området, men förordar att Boverket och Naturvårdsverket tar fram
en gemensam vägledning för hantering av bullerfrågor relaterade till industrier och annan
liknande verksamhet, för att underlätta tolkningar och bedömningar inom området.
Kommunstyrelsen beslutade:
att avge yttrande till Boverket i enlighet med upprättat förslag
28. Remiss från Naturvårdsverket - Vägledning om industri- och annat
verksamhetsbuller
STK-2014-1206
Boverket och Naturvårdsverket fick 2013 i uppdrag av regeringen att ta fram vägledningar
enligt plan- och bygglagen respektive miljöbalken om hantering av bullerfrågor relaterade till
industrier och annan liknande verksamhet inklusive hamnar. Uppdraget redovisades våren
2014. Därefter har Naturvårdsverket tagit fram föreliggande förslag till vägledning för
industri- och annat verksamhetsbuller vid tillsyn och tillståndsprövning, och Boverket har
bearbetat sitt förslag till vägledning för planering och bygglovsprövningar av bostäder som
exponeras för industri- och annat verksamhetsbuller.
Naturvårdsverket har översänt förslag till vägledning enligt miljöbalken om industri- och
annat verksamhetsbuller inklusive konsekvensanalys för synpunkter. Boverket har, samtidigt
som Naturvårdsverket, remitterat sitt förslag ”Vägledning om industri- och annat
verksamhetsbuller vid planläggning och bygglovsprövning av bostäder” som
kommunstyrelsen behandlar parallellt i ärende (STK-2014-1200).
Stadskontoret har tagit fram ett förslag på yttrande.
Kommunstyrelsen beslutade:
att avge yttrande till Naturvårdsverket i enlighet med upprättat förslag
Vid frågor kring informationen från kommunstyrelsen, kontakta:
Karin Lindroth, ledningsstrateg, stadskontoret, tfn: 040-34 11 22