Ansökan om tillgodoräkande av obligatoriska programkurser

Tillgodoräknande för del av kurs eller obligatorisk programkurs
Instruktion till studenten
Läs kursplanen för den kurs du vill ha ersatt, kursplanen hittar du via
www.uu.se/utbildning/utbildningar/selma/sok/?styp=3
Det finns andra blanketter för tillgodoräknande som rör:
- hel kurs från utländskt lärosäte lämnas till examensenheten (gäller även valbara kurser), se
www.uu.se/student/examen/tillgodoraknande/
- hel kurs för generell examen (kandidat-, magister- och masterexamen) lämnas till examensenheten, se
www.uu.se/student/examen/tillgodoraknande/
- valbara kurser (fördjupningskurser och fördjupningsprojekt) från svenskt lärosäte lämnas till Studentservice
farmaci (olika blanketter för yrkes- och masterprogram).
Att fylla i blanketten
Ange:
- om det rör sig om del av kurs eller om hel kurs
- om det rör sig om fristående kurs (endast del) eller kurs inom program
- namn på den programkurs eller fristående kurs du vill tillgodoräkna (ersätta)
- den tidigare kurs du anser ersätter programmets kurs (du kan också hänvisa till flera tidigare kurser), ange även
de provkoder du hänvisar till och namn på tidigare lärosäte.
Bifoga
- ett officiellt utfärdat bevis i original över godkänd kurs från UPPDOK/LADOK eller från utländskt lärosäte. Av
beviset ska förutom ditt namn och personnummer även framgå kursens namn, betyg, betygsdatum och
omfattning. Intyget får gärna också innehålla kurskod.
- kursplan med förkunskapskrav, kursmål, litteraturlista och utbildningsnivå
- gärna också tidigare schema, laborationskompendium, skriftliga rapporter/PM, tentamen. För utländska kurser
kan även en utbildningsplan över programmet där kursen ingått vara till hjälp vid bedömningen.
Utan begärda handlingar riskerar handläggningen av din ansökan att dra ut på tiden.
Lämna ansökan till:
- Studentservice farmaci om du vill tillgodoräkna hel kurs från svenskt lärosäte
- examinator om du vill tillgodoräkna del av kurs (gäller kurs läst vid svenske eller utländskt lärosäte)
Fortsatt hantering av ansökan som rör hel kurs
1. studentservice diarieför ansökan, granskar den och skickar den vidare till examinatorn
2. examinator går igenom inlämnade handlingar och skriver sitt yttrande, de returneras sedan till
studentservice om hen anser att hel kurs kan tillgodoräknas. Om del tillgodoräknas skickas ett beslut
till dig*.
3. studentservice vidarebefordrar ansökan till GRUFF som sedan fattar det slutgiltiga beslutet*
4. handläggningstiden för en komplett ansökan är omkring tre veckor, beslutet skickas till den adress
som du har angett i ansökan. Beviljad ansökan publiceras såsmåningom in i UPPDOK.
* om du är missnöjd med beslutet kan du överklaga det, instruktion bifogas beslutet.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Instruktion till examinator
I ditt yttrande/beslut ska du ange vilken/vilka kurser, och/eller delmoment, som kan ersätta sökt kurs, eftersom
detta sedan ska läggas in i UPPDOK. Även lärosätets namn samt beslutsdatum ska anges i UPPDOK.
Del av kurs önskas tillgodoräknad
När ansökan om tillgodoräknande endast rör del av kurs ska du själv hantera den, låt gärna diarieföra beslutet i
institutionens diarium. Angående överklagande hänvisning, se nedan. Observera: om studenten får tillgodoräkna
sig hel kurs trots att ansökan rör del av kurs ska ansökan med handlingarna skickas till Studentservice efter ditt
yttrande. Tillgodoräknande som rör hel kurs ska fattas av GRUFF, alternativt examensenheten om det rör sig om
utländsk kurs; ansökan diarieförs av beslutsfattande enhet.
Hel kurs önskas tillgodräknad
Behöver du be studenten om fler uppgifter via e-post får du gärna skicka brevet för kännedom till
[email protected] Om du behöver be den sökande om komplettering kan du t.ex. ge den
sökande en månad på sig att komplettera och skriva ”komplettering önskas till den …, utan komplettering
kommer beslut att baseras på redan inlämnade uppgifter”. Välj bland följande alternativ efter att bedömningen
gjorts på blanketten:
1) Hel kurs tillgodoräknas: handlingarna returneras till Studentservice farmaci, Box 586. Beslut fattas
sedan av GRUFF.
2) Avslag rörande ansökan om hel kurs: handlingarna returneras till Studentservice farmaci, Box 586.
Beslut fattas sedan av GRUFF.
3) Del av kurs tillgodoräknas: du meddelar själv studenten ditt beslut och skickar även en kopia av det till
Studentservice farmaci, Box 586, där ärendet avslutas i MEDFARM-diariet. Angående
överklagandehänvisning.
CC2015-01-12
Adress vid ansökan
rörande hel kurs:
”Tillgodo farmaci”
Studentservice farmaci,
medicin och vård
Uppsala universitet, Box 586
751 23 Uppsala
Studievägledning farmaci
BMC: Husargatan 3, hus A4, plan 1
[email protected]
018-471 44 36/471 50 76
UPPSALA UNIVERSITET
INKOM 20…….-…..….-……... Sign……….
Diarienummer ………………………………….
Diariebeteckning: 3:4:2
ANSÖKAN OM TILLGODORÄKNANDE AV
OBLIGATORISK KURS/DEL AV KURS
Endast en kurs per blankett; använd svart eller blå bläckpenna och skriv tydligt. Instruktioner
om hur du fyller i blanketten finns på informationsbladet.
Efternamn:
Förnamn:
Personnummer:
Adress:
Telefon:
E-post:
Ansökan avser:
inom:
hel kurs
del av kurs (lämnas till examinator)
Receptarieprogrammet 180 hp (FRE1Y)
Masterprogram i läkemedelsanvändning 120 hp
Magisterprogram i klinisk farmaci 60 hp
Receptarieprogrammet 120 poäng (FREPY)
Apotekarprogrammet 300 hp (FAP2Y)
Masterprogram i läkemedelsutv. 120 hp
Fristående kurs (endast del av kurs)
Apotekarprogrammet 200 poäng (FAPOY)
Kurs att ersätta:
Kurskod
Kursnamn
Omfattning
3F………..
hp
Jag anser att den motsvaras av följande kurs/kurser:
Ange kurskod, kursnamn och omfattning*
vid universitet/högskola:
* Ange det som gällde när du läste kursen, t.ex. högskolepoäng, poäng eller utländsk enhet
Bifogas:
1
Kursplan med förkunskapskrav, kursmål, litteraturlista och utbildningsnivå
2
Intyg over godkänd kurs med kurskod , i original och helst med kurskod och delmoment
Övriga handlingar, t.ex. arbetsgivarintyg (i original), schema, laborationshandledning, tentamen
1. obligatoriskt för kurs läst utanför Farmaceutiska fakulteten
2. obligatoriskt för ansökan som lästs utanför Uppsala universitet eller rör del av kurs
Ort och datum: _____________________________________________________
Namnteckning:_____________________________________________________
Yttrande från examinator (skriv på separat dokument om utrymmet är otillräckligt):
Kursen kan (markera ett alternativ):
delvis ersättas med …………… poäng/hp*
inte ersättas*
*Motivering krävs:
helt ersättas
Datum och underskrift:_______________________________________________________________
Namnförtydligande:
CC 2015-01-12