Kontakta gärna vår mottagning om ni vill rådgöra med någon av oss.

Kontakta gärna vår mottagning om ni vill rådgöra med
någon av oss.
Rosenlund
J
Ro
se
nlu
Luthens
nd
gränd
sg
ata
n
Zinkensdamm
T
Östra
entrén
Stockholm Södra
T id
eliu
s
B
traran
pp ta
or
Huvudentrén
Västra
entrén
gat
in
lek
n
ta
ga
ge
an
B
BUSS 3, 4
Ringvägen
T
Skanstull
BUSS 3, 4
Södersjukhuset
Pendeltåg: Åk till Södra station, uppgång Rosenlundsgatan.
Tunnelbana: Åk till Skanstull. Ta buss 3 mot Södersjukhuset eller
buss 4 mot Radiohuset. Gå av vid hållplats Rosenlund.
eller
Åk till Zinkensdamm. Ta buss 4 mot Gullmarsplan.
Gå av vid hållplats Rosenlund.
Buss: Nummer 3, 4, 74 och 164 trafikerar hållplats Rosenlund.
Tideliusgatan 12, 7 tr
Box 17056, 104 62 Stockholm
08-123 350 80
Fax: 08-123 496 33
www.habilitering.se/psykoterapimottagningen
[email protected]
Juli 2015
Bil: Det finns ett begränsat antal besöksparkeringar i parkeringsgarage och inom Rosenlundsområdet.
Psykoterapimottagningen Linden
för vuxna med funktionsnedsättning
Mottagningen erbjuder psykoterapi till
personer med lindrig- och måttlig utvecklingsstörning, personer med förvärvad hjärnskada
i vuxen ålder samt till personer med stora och
varaktiga funktionsnedsättningar med
kommunikationssvårigheter.
Vi är en del av Habilitering & Hälsa i Stockholms
läns landsting.
Psykoterapimottagningen Linden är en del av Länscentret som tillhör
Habilitering & Hälsa inom Stockholms läns landsting.
Mottagningen startade under hösten 1995. Det hade blivit allt mer
uppenbart att många vuxna med utvecklingsstörning har psykiska
problem och att psykoterapi i många fall kan vara till god hjälp.
På mottagningen arbetar psykoterapeuter med lång erfarenhet av
psykoterapeutiskt arbete inom habiliteringen. Mottagningen kan
erbjuda psykodynamisk terapi, dans- och rörelseterapi samt
kognitiv beteendeterapi.
Vilka kan mottagningen ta emot?
De flesta som kommer i terapi är personer med lindrig till måttlig
utvecklingsstörning och har i många fall en komplicerad problematik.
Det är inte ovanligt att de förutom sin funktionsnedsättning också har
en psykiatrisk symptombild. Mottagningen tar även emot personer
som fått en hjärnskada i vuxen ålder, samt personer med stora och
varaktiga funktionsnedsättningar med tillhörande kommunikationssvårigheter.
Mottagningens utgångspunkt är att var och en oavsett begåvning eller
funktionsnedsättning kan ha nytta av psykoterapi.
Psykoterapi - hur går det till?
Med de flesta av mottagningens patienter går det att föra en dialog
enbart genom samtal. Där orden inte räcker till eller är för abstrakta
så används olika alternativa sätt för att kommunicera. Det kan till
exempel innebära att rita, måla eller använda annat konkret material
som kompletterar orden.
För några kan dans- och rörelseterapi vara en bra terapiform.
Personen som skall gå i psykoterapi behöver kunna kommunicera och
ha förmåga att symbolisera eller gestalta sin situation, men behöver
inte ha ett talat språk.
Att få psykoterapi på Linden – hur går det till?
Mottagningen är ett komplement till de lokala habiliteringscentren
och där ansöker personen om psykoterapi. På habiliteringscentret
görs en utredning och en första bedömning om personen har behov
av psykoterapi och är motiverad, men även om det finns andra
stödinsatser som behövs i vardagslivet. En remiss skickas sedan till
Linden.
Mottagningens terapeuter gör en kompletterande bedömning av
förutsättningarna för psykoterapi. Det är viktigt att personen har ett
upplevt lidande, en egen motivation och själv önskar att få samtala
med en psykoterapeut. Personen kallas därför till en serie orienterande
samtal innan psykoterapi påbörjas. Ofta behövs stöd av familjen och
övriga personer i patientens nätverk under psykoterapitiden. Samverkan med lokala habiliteringscenter, med vårdgrannar som till
exempel psykiatrin eller kommunen kan också vara nödvändigt. För
att kunna ge ett lämpligt stöd behöver alla ha en realistisk bild av vad
terapi kan innebära. Ibland kan handledning eller konsultation till
nätverket vara en förutsättning för att psykoterapi skall vara möjligt.
En av psykoterapimottagningens Lindens uppgifter är att utveckla
den terapeutiska metodiken och bidra till kunskapsutveckling inom
området. Det pågår sedan några år ett utvecklingsarbete för att
utvärdera psykoterapi på mottagningen.
Att bli sedd och bekräftad som den man är, med tillgångar och
brister, tankar och känslor som andra, är ofta första steget mot ett
accepterande av sig själv som en värdefull person, som en som har
rätt att kräva respekt för sig själv och sina val.