TJÄNSTESKRIVELSE - Nykvarns kommun

TJÄNSTESKRIVELSE
2015-10-08
Markku Petäjäniemi
Kundcenterchef
Telefon 08 555 011 10
[email protected]
Medborgarförslag, Spola
isbana på gamla grusplanen-kallad Furuborgsplanen
KS/2014:402
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att avslå medborgarförslaget.
Sammanfattning av ärendet
Kristina Svinhufvud inkom 2014 12 12 med ett medborgarförslag angående en isbana på
gamla grusplanen, kallad Furuborgsplanen. Förslagsställaren föreslår att kommunen spolar
isbana på den befintlig grusplanen, kallad Furuborgsplanen.
TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunstyrelsen
Den föreslagna platsen, så kallade Furuborgsplanen arrenderas av Nykvarns sportkubb (NSK)
som planerar att anlägga en konstgräsplan på den befintliga grusplanen. Med anledning av
detta anser inte förvaltningen att det är en långsiktig och hållbar lösning.
Att anlägga en isbana innebär en investeringskostnad för markberedning eftersom planen
måste bland annat ha rätt lutning. Anslutningskostnader för vatten tillkommer. Förutom
investeringskostnader innebär en isbana även årlig driftkostnad. Driftkostnader för en isbana
för en 2-månaders säsong uppgår till ca 100 tkr. I driften räknas planpreparering,
grundspolning, spolning, plogning och kostnader för vatten och el.
Förvaltningen har ingen kostnadsteckning för ytterligare en isbana.
Vid kommunens samtliga skolor finns befintliga planer som spolas till isbanor vid gynnsamt
väder. Dessutom finns det en isbana vid Valsarevägen på en bollplan och vid
Tjäderspelsvägen. Även i Sandtorp finns det en isbana som sköts av samfällighetsföreningen.
På sikt då exploateringen av området där Strängbetong hade sin verksamhet börjar ta fram,
kan det eventuellt finnas behov av en ny isbana i nära anslutning till det nya området och den
planerade nya skolan.
Besöksadress: Centrumvägen 26 Postadress: 155 80 Nykvarn
Telefon 08-555 010 00 Fax 08-555 014 99
www.nykvarn.se
1(2)
Beslutsunderlag
Ekonomiska konsekvenser
Medborgarförslaget medför inga ekonomiska konsekvenser.
Barnkonventionskonsekvenser
Förvaltningen bedömer att Nykvarns kommun med sina sex isbanor väl uppfyller behovet av
isanläggningar.
Ola Edström
Kommundirektör
TJÄNSTESKRIVELSE
Tjänsteskrivelse 2015-10-08
Markku Petäjäniemi
Chef kundcenter
Beslutet expedieras till
Akten
Kommunfullmäktige
Förslagsställaren
Kultur- och fritidsstrateg
Verksamhetschef Kundcenter
Besöksadress: Centrumvägen 26 Postadress: 155 80 Nykvarn
Telefon 08-555 010 00 Fax 08-555 014 99
www.nykvarn.se
2(2)